Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Avaleht
Kehtib 537 kutsestandardit 91 kutsealale
On väljastatud 211913 kutsetunnistust, neist kehtib 132470
On väljastatud 11689 osakutsetunnistust
On väljastatud 18221 koolilõpudokumendile kantud kutset
Töötab 14 kutsenõukogu
Tegutseb 104 kutse andjat ja
24 koolilõpu kutset andvat õppeasutust
Kõikide kutseregistrit ja/või kutsetunnistusi puudutavate küsimustega

palun helista 6 791 704
või kirjuta kutseregister@kutseregister.ee
....................................
Kutseõppe tasemeõppe kutseeksamite halduskeskkonna info ja tugi kutseõppeasutustele ja kutse andjatele:
Tel.: 6791 757
E-mail: eksamihaldus@kutsekoda.ee2001. aastal asutatud registri  eesmärk on koguda teavet kutsenõukogude, kutsestandardite, kutsete ja nende tasemete, kutsetunnistuste, kutse andmise korra ning kutset andvate organite kohta ning süstematiseerida ja säilitada esitatud andmed, tagamaks korrastatud kutsesüsteemi loomist ning tööjõuturu kujundamise reguleerimist.
 

Registri vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium ning volitatud töötleja on Sihtasutus Kutsekoda.
 

Registrit peetakse vastavalt «Kutseseadusele», «Andmekogude seadusele» ja muudele õigusaktidele ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.
 

Register koosneb:
1) aktuaalsete andmete kogust digitaalkujul;
2) registriarhiivist, mis sisaldab aktuaalsuse kaotanud andmeid, andmetöötlusprotsesside kohta kogutud andmeid ning andmete registrisse kandmise aluseks olevaid alusdokumente.
 

Riikliku kutseregistri pidamise põhimäärus
 

Vt. ka  Kutseregistri isikustatud andmete kasutamine
Autoriseeritud kasutajate isikuandmete töötlemine

 


 

Kutseregister koosneb erinevatest registritest:

Väljastatud kutsed

Register sisaldab kehtivaid kutsetunnistusi ja koolilõpudokumendile kantud kutseid, mille omanik on lubanud oma kutsetunnistuse kande andmeid kutseregistris näidata.

Selles rubriigis saab otsida väljastatud kutseid isiku nime, isikukoodi, tunnistuse numbri või märksõna järgi.

Alambrubriigis
Kutsetunnistused

 

saab lisaks otsida kutsetaseme, tunnistuse väljastaja, valdkonna, kutseala, kutse grupi, täpse kutsenimetuse, aga ka spetsialiseerumise nimetuse ning valitud kompetentside järgi.

Osakutsetunnistusi

saab otsida ka osakutse nimetuse järgi

Koolilõpudokumendile kantud kutseid

saab otsida samamoodi nagu kutsetunnistusi ja osakutsetunnistusi

Kutsestandardid

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

 

Kutsesüsteemi klassifikaator liigitab kehtivad ja kehtivuse kaotanud kutsestandardid valdkondadesse, kutsealadesse ja kutse gruppidesse.
Kutse grupi moodustavad sama kutse erineva EKR tasemega kutsestandardid.

Selles registris saab tutvuda nii praegu kehtivate kui kehtivuse kaotanud kutsestandarditega. Kutsestandardeid on võimalik otsida ka spetsialiseerumise nimetuse või spetsialiseerumisele vastava kutsenimetuse ning osakutse nimetuse järgi. Laiendatud otsingus saab lisaks valdkonnale, kutsealale, kutse grupile ja kutsetasemele otsida ka rahvusvaheliste klassifikaatorite ISCO, ISCED ja EMTAK järgi liigitatud kutsestandardeid.

Kutsetunnistuse lisad

Kutsetunnistuse lisa kuulub kutsetunnistuse juurde ning selles on eesti ja inglise keeles toodud kutseoskuste kirjeldus.

Selles registris on leitavad need kutsetunnistuse lisad, millele kehtivad kutsetunnistused. Kutsetunnistuse kande juures on kutsetunnistuse lisa nähtav juhul kui see on koostatud. Kutsetunnistuse lisa koostamise aluseks on väljastatud tunnistuste kehtivus.

Kompetentsid

on kutsestandardi osad, kus kirjeldatakse tegevuses väljenduvaid teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumeid.

Selles registris saab tutvuda kompetentsidega nende nimetuse, kutsetaseme, kutsesüsteemi klassifikaatori osade (valdkond, kutseala, kutse grupp, kutsestandard), rahvusvaheliste klassifikaatorite (ISCO, ISCED, EMTAK), aga ka kutsestandardi nimetuse, spetsialiseerumise ja osakutse nimetuse, samuti kompetentsi või kutsestandardi tüübi järgi.

Kutse andjad

Kutsetunnistusi ja koolilõpudokumendile kantavaid kutseid väljastavad konkursiga ja konkursita valitavad kutse andjad, kelle kutse andmise õigused kinnitab Kutsenõukogu.

Sellest registrist on leitavad hetkel tegutsevate kutse andjate andmed. Otsida saab kutsetegevuse valdkondade, kutsesüsteemi klassifikaatori osade ja kutse andja tüübi järgi.

Kutsenõukogud

 

Sellest registrist on leitavad praegu tegutsevate ja endiste kutsenõukogude andmed ehk kutsenõukogu koosseis, koosolekutel vastuvõetud otsused, kutsenõukogude moodustamiseks ja kooseisu muudatusteks vajalikud alusdokumendid, aga ka kutsenõukogu kureeritavates valdkondades tegutsevad kutse andjad ja kehtivad ning arhiveeritud kutsestandardid.

Väljavõtted kutseregistrist

 

Siit on leitavad kutseregistri statistilised andmed kinnitatud kutsestandardite, kutseeksami tasude, kutsetunnistuste ja koolilõpudokumendile kantavate kutsete väljastamise kohta ja kutseregistri avaandmed. Selgitusi avaandmete kohta saab lugeda siit.


 

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist