Kutseregister Kutseregister
Occupational Qualification Certificate Supplements: Diploma architect, level 7

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Diplomeeritud arhitekt, tase 7
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Diploma architect, level 7
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Arhitekti kutset omavad isikud on võimelised mõistma ja vahendama üksikisikute, ühiskondlike gruppide ja ametiasutuste vajadusi seoses ruumilise planeerimise, arhitektuurse projekteerimise, ehitamise, arhitektuuripärandi säilitamise ja väärtustamise ning loodusliku tasakaalu hoidmisega. Arhitekt on ülikooli või sellega võrreldava õppeasutuse arhitektiõppe lõpetanud isik. Oma töös lähtub arhitekt heast planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustavast.

Diplomeeritud arhitekt, tase 7 on spetsialist, kes koostab volitatud arhitekti juhendamisel planeeringute erinevate liikide ning ehitiste ehitusprojektide arhitektuurset osa ja arhitektuurseid terviklahendusi.

Kohustuslikud kompetentsid:
- Planeeringu arhitektuurse osa koostamine erinevates planeeringu liikides
- Ehitusprojektide arhitektuurse osa, sh välis- ja siseruumi terviklahenduse koostamine selle kõigis staadiumites
- Töötamine kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste ruumiliste otsuste koordineerimise ja ettevalmistamisega
- Ehitus- ja planeeringuprotsesside juhtimine
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Arhitekt, projekteerija, planeerija, nõunik
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 7
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 7
Hindamisskaala / sooritamise tingimused: sooritatud/mitte sooritatud
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Volitatud arhitekt, EKR tase 7
Volitatud arhitekt, EKR tase 7
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Diplomeeritud arhitekt, tase 7
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Diploma architect, level 7
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Architects by professional qualification are able to understand and mediate the needs of individuals, social groups and authorities regarding spatial planning, architectural design, construction, conservation and valuation of architectural heritage and maintaining basic equilibria. An architect is a graduate of architectural studies from a university or a comparable educational institution. In his/her work an architect follows good planning, design and construction practices.

Diploma architect of level 7 is a specialist who prepares the architectural component and complete solutions for different types of plans and building design documentation under the supervision of a chartered architect.

Mandatory competencies:
- Preparing the architectural component of the arrangement in various types of plans
- Preparing the architectural component of building design documentation, incl. complete solution for exterior and interior space in all stages
- Working on coordination and preparation of spatial decisions of local governments and state agencies
- Management of construction and planning processes
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Architect, projector, planner, adviser
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualifications Framework, level 7
European Qualifications Framework, level 7
Grading scale / Pass requirements: passed/fail
Access to next level of education/training: Chartered architect, EstQF level 7
Chartered architect, EstQF level 7
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Home Occupational Qualifications
Occupational Qualification Standards
Certificate Supplements Competences Awarding Bodies Occupational Qualification Councils