Kutseregister Kutseregister
Occupational Qualification Standards: Real estate broker, level 6

Standard is not valid
General Data
Name in English: ET: Kinnisvara vanemmaakler, tase 6
EN: Real estate broker, level 6
Specialisations:
Partial occupational qualifications:
Valid from: 06.05.2019
Valid to: 13.11.2023
Occupational qualification standard version no.: 1
Versions:
Awarding Bodies: Andmed puuduvad
A Description of work
A.1 Description of work
Kinnisvaramaakler on isik, kes tegutseb kinnisvaratehingutes käsundiandja nimel või vahendajana.
Kinnisvaramaakleri peamised tööülesanded on käsundi alusel vahendada kinnisvara ostu-, müügi-, üüri- ja renditehinguid ja anda kinnisvara valdkonnaga seonduvaid konsultatsioone.
Maaklerid juhinduva...
d on töös kehtivatest õigusaktidest, EVS-EN 15733 standardist ja kinnisvaramaaklerite kutsetegevuse headest tavadest (Lisa 3 – Eesti kinnisvaramaaklerite head tavad).

Kinnisvaramaakleri kutsealal on kutsestandardid kirjeldatud kahel tasemel:
- Kinnisvaramaakler, tase 5
- Kinnisvara vanemmaakler, tase 6

Kinnisvara vanemmaakler, tase 6 on pikaajalise töökogemusega spetsialist kes tegutseb üldjuhul iseseisvalt, aga võib juhtida ka arendusprojektide ning muude kinnisvaraga seotud ostu-, müügi-, rendi- või üüriprojektide meeskondade tegevust. Suuremate projektide puhul juhib ja juhendab selle taseme maakler teiste kinnisvaramaaklerite ja arendusprojekti meeskonda kuuluvate spetsialistide tööd ning võtab vastutuse meeskonna töö tulemuste eest.
Kinnisvara vanemmaakler, tase 6 tegeleb ka esmaste kinnisvarainvesteeringute ja nende juhtimise alase nõustamisega.

More
Hide
A.2 Work units
A.2.1 Turuinformatsiooni kogumine ja analüüsimine
1. Toimunud tehingute informatsiooni kogumine
2. Avalike müügi-, üüri- ja rendipakkumiste ning hinnatrendide kogumine ja jälgimine
3. Müügi-, üüri- ja rendipakkumiste ning tehinguinformatsiooni süstematiseerimine ja sisestamine
andmebaasi
4....
Kogutud informatsiooni analüüsimine

A.2.2 Teenuse turundamine
1. Sihtgrupi määratlemine
2. Turundusplaani väljatöötamine ja elluviimine

A.2.3 Läbirääkimiste pidamine ja käsunduslepingu sõlmimine
1. Läbirääkimiste ettevalmistamine
2. Objekti omandiõigusega seonduvate küsimuste täpsustamine
3. Objekti koosseisu, suuruse ja seisukorra täpsustamine
4. Objektiga seotud kitsenduste ja piirangute olemasolu täpsustamine, kolmandate isikute õiguste
välja selgitamine
5. Objekti ümbruse ja piirkonna täpsustamine
6. Lepingu tingimuste tutvustamine
7. Pakkumuse koostamine ja esitamine, lepingu sõlmimine

A.2.4 Objekti turundamine
1. Turundamisega seotud tegevuste planeerimine
2. Sihtgrupi teavitamine turunduskanalite kaudu
3. Objekti esitlemine
4. Tehingutingimuste tutvustamine
5. Käsundiandja teavitamine käsundi täitmise käigust ja nõustamine

A.2.5 Tehingu korraldamine ja vormistamine
1. Läbirääkimiste korraldamine
2. Tehinguks vajalike dokumentide ettevalmistamise korraldamine
3. Lepingu sõlmimise korraldamine ja lepingupooltega kooskõlastamine
4. Objekti valduse üleandmine
5. Tehingu lõpetamine

A.2.6 Kinnisvaraalane nõustamine
1. Kliendi nõustamine kinnisvara hindamise alates küsimustes
2. Kliendi nõustamine erinevate kinnisvaratehingute osas
3. Kliendi nõustamine kinnisvara investeerimise alastes küsimustes
4. Kinnisvara arendusprojektide alane nõustamine

More
Hide
A.3 Work environment and specific nature of work
Kinnisvaramaakleri töö toimub üldjoontes paindliku graafiku alusel, üldjuhul 40 h nädalas. Sõltuvalt kokkulepetest tööandjaga, töömahust või muudest töökorralduse eripäradest võib töö toimuda ka puhkepäevadel.
Töö toimub võrdses ulatuses nii siseruumides kui ka väljas (objektide ülevaatused). Tööü...
lesanded on vahelduvad, töö maht ja rütm sõltuvad tellimuste hulgast ja tehingu objektidest.
Maakleri töökeskkonnaga seotud riskifaktorid tulenevad peamiselt välitöödel vahendatavate ehitiste, ehitus- ja tööstusobjektide eripärast, seetõttu peab ta rangelt järgima kehtivaid ohutusnõudeid.
Teatud olukordades tuleb maakleril tööülesannete täitmise käigus siseneda eravaldustesse, mistõttu võivad märkimisväärseks ohufaktoriks olla ka kurjad koduloomad, peamiselt koerad.

More
Hide
A.4 Tools
Arvuti, fotoaparaat, kontoritarbed, telefon, internet.
A.5 Personal qualities required for work: abilities and characteristics
Töö tegemiseks on vajalikud suhtlemisoskus, usaldusväärsus, ausus ning vastutustunne. Tööülesannete edukaks täitmiseks tulevad kasuks organiseerimis- ja otsustusvõime, pingetaluvus ja läbirääkimisoskused. Vajalik on oskus rahumeelselt lahendada konfliktiolukordi ja võime teha koostööd erinevate in...imestega.
Kinnisvaramaakleri töö nõuab täpsust, korrektsust, konkreetsust, loogilist mõtlemist ja analüüsivõimet.

More
Hide
A.6 Professional preparation
6. taseme kinnisvara vanemmaakleril on pikaajaline erialane töökogemus. Tal on kas mõne lähedase valdkonna (nt majandus, õigusteadus, kinnisvaraalane vms) kõrgharidus või erialane kutseharidus või ta on oma kutsealased oskused omandanud läbi muu praktilise õpi- ja töökogemuse.
A.7 Most common occupational titles
Maakler, kinnisvaramaakler, kutseline maakler.
B Competency Requirements
B.1 Structure of occupation
Competency Requirements: Kinnisvaramaakler, tase 5 kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kõik kutsestandardis kirjeldatud kompetentsid (B.2.1 - B.2.12).
B.2 Competences
Mandatory competences
    Competence EstQF Level
B.2.1 Turuinformatsiooni kogumine ja analüüsimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Uurib ja kogub oma valdkonnas ja tööpiirkonnas teostatud tehingute andmeid, kasutades selleks avalikke andmebaase ja muid infoallikaid (nt internet, trükimeedia, andmebaasid, kolleegid, kinnisvarahindajad, kinnisvaraomanikud, kinnisvarafirmad jne).
2. Uurib ja kogub oma valdkonna ja tööpiirkonna müügi-, üüri- ja rendipakkumisi ning hinnatrende, kasutades selleks erinevaid infoallikaid (nt internet, trükimeedia, andmebaasid, kolleegid, kinnisvarahindajad, kinnisvaraomanikud, kinnisvarafirmad jne).
3. Selgitab välja võrdluskõlbuliku informatsiooni, süstematiseerib selle ja sisestab andmebaasi.
4. Analüüsib kogutud informatsiooni ja teeb selle baasil järeldused konkreetse teenuse osutamiseks.

Teadmised:
1) kinnisvaraterminoloogia;
2) erinevad kinnisvaratehingud;
3) kinnisvaratehingutega seotud finantsmajanduslikud terminid ja määratlused;
4) kinnisvarasektoriga seotud rahandus-, krediidi- ja pangandussüsteemid;
5) kinnisvaraga seotud majanduslik ja poliitiline olukord;
6) hoonete ehitamise põhimõtted: ehitiste tüübid, hoonete konstruktsioonielemendid, ehitusprotsessi põhimõtted, ehitusmaterjalid, erinevad arhitektuuristiilid, hoonete energiasäästuga seotud teadmised;
7) detail- ja üldplaneeringud ja arengukavad – üldteadmised, mõisted;
8) erinevad andmekogud: Maa-ameti andmebaasid, äriregister, ehitusregister, kinnistusraamat;
9) maakatastri- ja geodeetilised kaardid, kaasa arvatud topograafiline teave, mis hõlmab järgmist:
- kinnisvara kohta käiva teabe registreerimine avalikes registrites
- enamkasutatavad terminid ja määratlused
- katastriteabe õiguslik ja praktiline tähendus;
10) kinnisvara turuväärtuse hindamise üldteadmised: mõisted, meetodite põhialused, erinevad eesmärgid, võime määratleda milline teave ja meetodid on antud olukorras rakendatavad.
B.2.2 Teenuse turustamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb enda tegevusvaldkonnast ja -piirkonnast lähtuvalt teenuse sihtgrupi.
2. Töötab sihtgrupist lähtudes välja optimaalse turundusplaani ning valib sobivad turunduskanalid.
Kaasab vajadusel asjakohased spetsialistid ja moodustab meeskonna. Korraldab meeskonna tööd, delegeerib ülesandeid ja jagab vastutust teenuse efektiivsema turundamise eesmärgil.
Teavitab valitud sihtgruppi eesmärgiga tutvustada enda pakutavat teenust ja selgitada välja sihtgrupi soove ja vajadusi. Valib sihtgrupist välja potentsiaalsed kliendid, kellega asuda läbirääkimistesse.

Teadmised:
1) kinnisvaraterminoloogia;
2) erinevad kinnisvaratehingud;
3) kinnisvaraturunduse põhimõtted;
4) lubatud turundus- ja kauplemisvõtted;
5) reklaami- ja tarbijakaitseseadus;
6) meeskonnatöö juhtimise alused;
7) andmekaitse, sh isikuandmete kaitse põhimõtted.
B.2.3 Läbirääkimiste pidamine, objekti ülevaatamine ja käsunduslepingu sõlmimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Alustab potentsiaalse kliendiga läbirääkimisi käsunduslepingu sõlmimiseks, täpsustades lepingu sõlmimiseks vajalikke asjaolusid.
2. Kontrollib objekti omandiõigust avalikest registritest. Täpsustab vajadusel kliendi esindusõiguse olemasolu. Tutvub kliendi esitatud objekti omandamise algdokumentidega.
3. Vaatleb kohapeal objekti kontrollides objekti koosseisu, suurust ja seisukorda, fikseerides olukorra. Kontrollib objekti koosseisu avalikest registritest. Arendusprojektide puhul tutvub esitatud projektdokumentatsiooniga ja eskiislahendustega, arendaja poolse lähteülesande ja visiooniga.
4. Kontrollib objekti või arenduse kohta käivaid piiranguid, kitsendusi, servituute ja koormatisi avalikest registritest ning tuginedes kliendi ütlustele. Vajadusel kogub informatsiooni objekti või arendusprojekti lähipiirkonna ehitusõigust reguleerivate kehtivate planeeringute kohta ning selgitab välja ja kontrollib ehitusõiguse ulatust ja tuleviku arenguvõimalusi kehtivate planeeringute alusel.
5. Kogub informatsiooni objekti ümbrusesse jääva hoonestuse ja haljastuse seisukorra kohta. Kogub informatsiooni objekti lähipiirkonna taristu kohta, kasutades avalikke registreid, kehtivaid planeeringuid ja visuaalset vaatlust.
6. Selgitab potentsiaalsele kliendile läbirääkimiste käigus hetke turusituatsiooni ja hinnatrende ning annab omapoolseid hinnasoovitusi, leppides ning lepib kokku vahendatava objekti alghinnas. Tutvustab käsunduslepinguga kaasnevaid õigusi, kohustusi ja volitusi ning teavitab klienti tehinguks vajalikest dokumentidest. Kirjeldab üksikasjalikult maaklerteenuse etappe, sisu ja tulemust. Selgitab maakleritasu suuruse ja selle arvestamise põhimõtteid vastavalt väljakujunenud tavadele, samuti teenusega seotud muid kulutusi ja riske.
7. Vormistab ja esitab kliendile lõpliku pakkumise. Sobivuse korral sõlmib lepingu.

Teadmised:
1) lepingute koostamise ja haldamise nõuded ja põhimõtted;
2) kinnisvaraga seotud õigusaktid ja normatiivid;
3) kinnisvaraterminoloogia;
4) erinevad kinnisvaratehingud;
5) kinnisvaratehingutega seotud finantsmajanduslikud terminid ja määratlused;
6) kinnisvarasektoriga seotud rahandus-, krediidi- ja pangandussüsteemid;
7) kinnisvaraturunduse põhimõtted;
8) kinnisvara hindamisega seotud mõisted ja hindamismeetodid;
9) planeeringute põhimõtted;
10) andmehaldus, sh andmekaitse ja isikuandmete kaitse nõuded ja põhimõtted;
11) energiatõhususe põhimõtted, keskkonnaohutuse nõuded ja regulatsioonid.
B.2.4 Objekti turundamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb objekti sihtgrupi ning planeerib lähtuvalt sellest edasise tegevuse: koostab turundusplaani ning valib välja sobivad turunduskanalid. Vajadusel komplekteerib projekti meeskonna ja kaasab teiste erialade spetsialiste (nt disainerid, turundusspetsialistid, fotograafid jne). Korraldab meeskonna tööd, delegeerib ülesandeid jne..
2. Korraldab turundusplaanist lähtuvalt turundusmaterjalide koostamise (sh sõnumi koostamine; objekti pildistamine; reklaammaterjalide kujundamine, trükkimine; plakatite, makettide jne valmistamine). Sisestab ja edastab koostatud materjalid väljavalitud reklaamikanalitesse. Vajadusel korraldab kliendiüritusi ja -kampaaniaid, uuendab materjale.
3. Annab objektist huvitatud isikule ülevaate või tutvustab objekti kohapeal, teavitades potentsiaalset huvitatud isikut kõigist temale teadaolevatest objekti puudutavatest asjaoludest. Vajadusel kogub ja edastab objekti kohta täpsustavat lisateavet.
4. Tutvustab tehingu osapooltele tehingu sõlmimisega seotud tingimusi (rahalised kohustused, valduse üleandmine, objekti koosseis, kulutuste tasumine, toimingute tähtajad jne).
5. Esitab käsundiandjale lepingus märgitud sagedusega ja viisil teavet käsundi täitmise kohta. Vajadusel nõustab käsundiandjat edaspidiste tegevuste osas.

Teadmised:
1) kinnisvaraturunduse põhimõtted;
2) kinnisvaraga seotud kasutuskulud: haldus- ja hoolduskulud;
3) kinnisvaraga seotud eri tüüpi kindlustused;
4) kinnisvara hindamisega seotud mõisted ja hindamismeetodid;
5) hoonete ehitamise põhimõtted: ehitiste tüübid, hoonete konstruktsioonielemendid, ehitusprotsessi põhimõtted, ehitusmaterjalid, erinevad arhitektuuristiilid, hoonete energiasäästuga seotud teadmised;
6) hoonete haldamisega ja hooldamisega seotud teadmised: renoveerimine, haldus- ja hooldustööd jne.;
7) lubatud turundus- ja kauplemisvõtted:
8) reklaami- ja tarbijakaitseseadus;
9) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded.
B.2.5 Tehingu korraldamine ja vormistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab läbirääkimised tehingu osapoolte vahel, täpsustamaks tehingu tingimusi ja asjaolusid. Kontrollib ja täpsustab osapooli (vajadusel nende esindusõigust kinnitavaid dokumente), nende arusaamist tehingu tingimustest ning rahalistest võimalustest. Vajadusel protokollib osapoolte seisukohad ja kokkulepped.
2. Valmistab ette ja koondab kokku tehinguks vajaliku dokumentatsiooni. Notariaalse tehingu korral edastab notaribüroole tehinguga seotud info ja vajadusel ka dokumendid või nende koopiad.
3. Korraldab lepingu projekti koostamise või koostab ise lepingu, edastab selle osapooltele ning lepingu sõlmimise. Vajadusel viibib lepingu sõlmimise juures.
4. Valmistab ette üleandmise-vastuvõtmise akti või korraldab akti koostamise. Korraldab valduse ja kinnisasja päraldiste üleandmise.
5. Tulenevalt käsunduslepingus sätestatud tingimustest vormistab tehingu lõpetamise, sh edastab käsundi täitmise jooksul kogutud kuludokumendid, arved ja muu tehinguga seotud dokumentatsiooni asjakohastele osapooltele.

Teadmised:
1) lepingute koostamise ja haldamise nõuded ja põhimõtted;
2) kinnisvaraga seotud õigusaktid ja normatiivid;
3) kinnisvaraterminoloogia;
4) kinnisvaratehingutega seotud finantsmajanduslikud terminid ja määratlused;
5) kinnisvarasektoriga seotud rahandus-, krediidi- ja pangandussüsteemid;
6) kinnisvaraga seotud eri tüüpi kindlustused;
7) tehinguga kaasnev dokumentatsioon.
B.2.6 Kinnisvaraalane nõustamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub hinnatava varaga, kogudes selleks infot erinevatest avalikest registritest ja muudest teabeallikatest. Vajadusel viib läbi paikvaatluse, selgitades välja hinnatava vara seisundi, tegeliku kasutuse ja muud väärtust mõjutavad tegurid (kvaliteet, funktsionaalsus, kasutajad, ümbrus, keskkonnariskid, kitsendused jne). Analüüsib saadud infot hinnatava vara kontekstis, lähtudes kinnisvaraturu olukorrast, turu dünaamikast, sektorist ja piirkonnast ning kujundab maakleri arvamuse kinnisvara kohta ja esitab selle kliendile. Teavitab klienti eksperthinnangu vajadusest, selle tellimise protseduuridest.
2. Tutvub kliendi soovide ja võimalustega ning pakub sellest tulenevalt välja võimalikke lahendusi erinevate võimalike kinnisvaratehingute osas, kasutades selleks oma senist töökogemust ja olemasolevaid teadmisi ning arvestades oma nõuannetes ka majandusseisu, turusituatsiooni, kliendi õiguslikku olukorda jne.
3. Tutvub kliendi soovide ja võimalustega ning annab esmast konsultatsiooni kinnisvarasse investeerimise võimaluste kohta.
4. Nõustab klienti kinnisvara arendusprojektide kavandamisel ja osaleb sellega seotud tegevuste juhtimisel.

Teadmised:
1) kinnisvara hindamise alused ja metoodikad;
2) üldteadmised majanduse alustest;
3) üldteadmised varakindlustusest;
4) kinnisvaratehingutega kaasnevad kulud;
5) avalikud registrid ja nende kasutamise põhimõtted (kinnistusraamat, maakataster, ehitisregister jne);
6) kinnisvaratehingutega seonduv maksuõigus ja selle rakendamise praktika;
7) ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid, planeerimisseadus;
8) perekonna- ja pärimisõigus;
9) võlaõiguse, asjaõiguse ja tsiviilõiguse asjakohased sätted.
Recurring competences
    Competence EstQF Level
B.2.7 Suhtlemisoskused ja meeskonnatöö 6

Tegevusnäitajad:
1. Väljendab ennast selgelt, arusaadavalt ja konkreetselt nii kirjalikus kui ka verbaalses suhtluses, kasutab korrektset erialaterminoloogiat ning tagab, et edastatud info oleks tõene, kontrollitud ja üheselt mõistetav. Esitab oma seisukohti argumenteeritult ja veenvalt. Ei varja temale teadaolevat informatsiooni.
2. Peab suhtluses tehingu osapooltega ja kolmandateisikutega silmas isikuandmete kaitse põhimõtteid, konfidentsiaalsusenõuetega kaetud teavet ning võimalikust huvide konfliktist tulenevaid asjaolusid.
3. Peab kinni kokkulepetest ja osutab teenust, mis vastab kokkulepitud tingimustele. Lähtub oma töös õigusaktides kehtestatud normidest, standarditest, tööeeskirjadest ja juhistest.
4. Reageerib ja kohaneb hästi muutuvate olukordadega, tuleb toime pingeliste olukordade ja tagasilöökidega. On võimeline operatiivselt reageerima muudatustele, orienteeruma oma tegevuses ümber uuele situatsioonile ning pakkuma optimaalseid ning loovaid lahendusi.
5. Töötab nii individuaalselt kui meeskonnas. On võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega. Loob head suhted kolleegide ja koostööpartneritega.
6. Meeskonna juhina delegeerib ülesandeid ja jagab vastutust, jälgib tööprotsessi ja kontrollib tulemusi, vajadusel motiveerib ja suunab.
7. Käitub konfliktsituatsioonides adekvaatselt, säilitab rahu ja pakub välja optimaalseid lahendusi.
8. Järgib võrdse kohtlemise põhimõtteid erivajadustega või erineva kultuuritaustaga inimestega suhtlemisel, pidades silmas nii organisatsiooni kui üldisi ühiskondlikke väärtushoiakuid. Rakendab neid põhimõtteid nii vahetul suhtlemisel kui ka erinevaid kommunikatsioonivahendeid kasutades.
9. Annab edasi oma erialaseid teadmisi, oskusi ja kogemusi, on võimeline juhendama ja nõustama valdkonnaga seotud küsimustes.
10. Oskab vajadusel leida kompromissi tehingu osapoolte huvide vahel, kuid lähtub oma tegevuses eelkõige lepingulise kliendi huvidest.
11. Väljendab oma välimusega (korrektne riietus, soeng jne) lugupidavat suhtumist kolleegidesse ja klientidesse.
B.2.8 Tegevuste planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib nii oma kui meeskonna tegevusi ja püstitab konkreetsed tööeesmärgid. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib ressursside kasutamist ja arvestab võimalike muutustega. Peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest.
2. On algatusvõimeline, näitab üles initsiatiivi projektide algatamisel ning vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi nende elluviimisel.
3. Analüüsib enda käsutuses olevat asjakohast informatsiooni ja lähtub sellest otsuste tegemisel
4. Peab kinni töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest.
B.2.9 Enesearendamine/elukestva õppe protsessis osalemine 6

Tegevusnäitajad:
1. On valmis aktiivselt osalema kutsealases arendustöös.
2. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase täiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
3. On kursis valdkonnaga seotud muutustega ühiskonnas ning ehitus- ja kinnisvarasektoris. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
4. On suuteline analüüsima valdkonnaga seotud protsesse ühiskonnas ning kavandama ja läbi viima sellest tulenevat enese erialast täiendamist ja tegevusi.
B.2.10 Keskkonnahoidliku tööstiili hoidmine 5

Tegevusnäitajad:
1. On vastutustundlik ümbritseva keskkonna suhtes.
2. Mõistab rohelist mõtteviisi oma tegevusvaldkonnas.
3. Mõistab energia- ja ressursside säästmise võimalusi ja vajalikkust ning toimib vastavalt nendele (paberivaba kontor jne).
B.2.11 Keeleoskus 5

1. Sõnastab oma tööülesannete täitmisega seotud mõtteid terminoloogiliselt korrektses eesti keeles tasemel C1 (Lisa 1 – keelte oskustasemete kirjeldused).
2. Lisaks on ta võimeline tööalaselt suhtlema vene või inglise keeles (vähemalt tasemel B1) ning soovitatavalt veel ühes võõrkeeles (soome keeles).
B.2.12 Arvutioskus 6

1. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel ning sisuloome osas algaja tasemel (Lisa 2 – digipädevuste enesehindamise skaala).
2. Kasutab töös erinevaid kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid ning lahendusi (sh erinevad tarkvaralahendused, äpid, programmid jne).
C General information and Annexes
Designation of occupational qualification standard in register: 22-06052019-4.1/1k
Field of occupational activity: Architecture, Geomatics, Construction and Real Estate
Occupational Qualification Council: Architecture, Geomatics, Construction and Real Estate
No. of decision of Occupational Qualification Council: 22
Date of decision of Occupational Qualification Council: 06.05.2019
EstQF level: 6
Reference to European Qualifications Framework (EQF): 6
Field: ARCHITECTURE, GEOMATICS, CONSTRUCTION AND REAL ESTATE
Subfield: Real estate services
Occupation: Real estate broker
International Standard Classification of Occupations: 3 Technicians and Associate Professionals
33 Business and Administration Associate Professionals
333 Business Services Agents
3334 Real Estate Agents and Property Managers
ISCED Fields of Education and Training (ISCED-F 2013): 04 Business, administration and law
041 Business and administration
0413 Management and administration
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE): L REAL ESTATE ACTIVITIES
68 Real estate activities
Annexes
Annex 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Annex 2 Digipädevuse enesehindamise skaala
Annex 3 Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liikmete heade tavade koodeks
Occupational qualification standard compiled by
Name Organisation
Peeter Nurm Kinnisvaraekspert Staaring OÜ
Ardo Lepp DTZ Kinnisvaraekspert
Aivar Roosik DTZ Kinnisvaraekspert
Marge Tõnnis Domus Kinnisvara
Ronald Nermann Eesti Kinnisvarakompetentsi Keskus
Tanel Olek Technopolis
Aare Kruuser Tallinna Ülikool

PIKSEL
Home Occupational Qualifications
Occupational Qualification Standards
Certificate Supplements Competences Awarding Bodies Occupational Qualification Councils