Kutseregister Kutseregister
Occupational Qualification Standards: Physiotherapist, EstQF Level 7

Standard is not valid
General Data
Name in English: ET: Füsioterapeut, tase 7
EN: Physiotherapist, EstQF Level 7
Specialisations:
Partial occupational qualifications:
Valid from: 21.11.2022
Valid to: 15.11.2023
Occupational qualification standard version no.: 8
Versions:
Awarding Body: Andmed puuduvad
A Description of work
A.1 Description of work
Füsioterapeut on iseseisev spetsialist, kes taastab, säilitab ja arendab patsiendi/kliendi liikumis- ja tegevusvõimet ning tema osalust igapäevaelus ning tegeleb ennetustööga.
Füsioteraapia eesmärk on patsiendi/kliendi parem elukvaliteet, mis saavutatakse koostöös patsiendi/kliendi ja/või tema tugi...
võrgustikuga, toetades ja arendades patsiendi/kliendi iseseisvust tema eale vastavates igapäevategevustes.
Füsioterapeut kasutab oma töös patsientide/klientidega erinevaid tõenduspõhine sekkumisviise (nt kehalised harjutused ja funktsionaalne treening, manuaalsed tehnikad, erinevad füüsikalise ravi meetodid, nõustamine).
Füsioterapeut, tase 7 on tervishoiuvaldkonna tipp-spetsialist, kes rakendab oma töös kliinilist mõtlemist, tõenduspõhiseid erialaseid teadmisi ja oskuseid. Füsioterapeut lahendab nii rutiinseid kui keerulisi füsioterapeutilisi probleeme. Ta juhendab füsioteraapia eriala üliõpilasi kliinilisel praktikal ja/või nõustab teisi oma eriala või teiste erialade spetsialiste. Vajadusel moodustab ja juhib meeskonda. Füsioterapeut esineb erialaste ettekannetega või koostab erialaseid juhendmaterjale ning esindab ja arendab oma eriala nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Ta analüüsib ja sünteesib uusi kutsealaseid ideid ja arengusuundi, osaleb teadusuuringute läbiviimisel ning väärtustab elukestvat õpet.
Füsioterapeut töötab avalikus ja/või erasektoris tervishoiu-, sotsiaal-, kultuuri- ja hariduse valdkonnas. Füsioteraapiateenuse osutamiseks peavad olema sobivad, ohutud ja turvalised hooned/ruumid. Ruumid ning sisustus peavad vastama osutatava teenuse eripärale.

Füsioteraapia kutsealal on ka Füsioterapeut, tase 6 kutsestandard.

More
Hide
A.2 Work units
A.2.1 Patsiendi/kliendi füsioterapeutiline hindamine
A.2.2 Füsioteraapia läbiviimine
A.2.3 Nõustamine ja juhendamine
A.3 Professional preparation
Füsioterapeut on erialase kõrgharidusega spetsialist.
A.4 Most common occupational titles
Füsioterapeut.
B Competency Requirements
B.1 Structure of occupation
Competency Requirements: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid.
B.2 General skills of Physiotherapist, EstQF Level 7
Tegevusnäitajad:
1. järgib rahvusvahelist füsioterapeudi eetikakoodeksit (lisa 1), lähtub oma töös kutsealaga seonduvatest õigusaktidest (sh isikuandmete kaitse seadus);
2. töötamisel patsiendi/klientidega järgib ohutus- ja hügieeninõudeid ja kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
3. osaleb eriala ar...
endavates tegevustes, nt erialaliidu tegevus, teadustöö, ravijuhiste koostamine, kolleegide, praktikantide juhendamine, üliõpilaste lõputööde juhendamine, koolitamine;
4. suhtleb patsientide/klientidega ja kolleegidega viisakalt ja asjakohaselt;
5. osaleb meeskonnatöös võrdse partnerina teiste spetsialistidega; vajadusel töötab meeskonna juhina;
6. väärtustab elukestvat õpet, hoiab ennast kursis valdkonna arengutega, loeb erialast teaduskirjandust;
7. vajadusel annab esmaabi;
8. dokumenteerib oma töö;
9. kasutab arvutit vastavalt DigComp enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (lisa 2);
10. kasutab korrektset erialast terminoloogiat.

More
Hide
B.3 Competences
Mandatory competences
    Competence EstQF Level
B.3.1 Patsiendi/kliendi füsioterapeutiline hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. füsioteraapia vajaduse välja selgitamiseks viib läbi patsiendist/kliendist lähtuva süstemaatilise füsioterapeutilise hindamise, kasutades selleks sobivaid valdkonnaspetsiifilisi tõenduspõhiseid hindamismeetodeid (nt vaatlus, anamneesi võtmine, funktsionaalsed testid) ja lähtudes patsiendi/kliendi tegutsemis- ja osalusvõimest ning struktuuri- ja funktsioonitasandi seisundist, samuti tema terviseseisundist ning ümbritsevast keskkonnast tulenevatest faktoritest;
2. analüüsib patsiendi/kliendi hindamistulemusi komplektselt ja seostatult; püstitab füsioterapeutilise diagnoosi, lähtudes hindamistulemustest;
3. selgitab välja patsiendi/kliendi põhiprobleemi(d) ja püstitab mõõdetava(d) ja selge(d) eesmärgi(d), lähtudes patsiendi/kliendi hindamistulemustest ja kaasates nimetatud protsessidesse aktiivselt patsienti/klienti ja/või tema tugivõrgustikku.
B.3.2 Füsioteraapia läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1. valib ja rakendab valdkonnaspetsiifilisi kaasaegsetel teadmistel tuginevaid tõenduspõhiseid füsioterapeutilisi sekkumisi, lähtudes patsiendi/kliendi hindamise tulemustest, tema individuaalsetest vajadustest ning teraapia eesmärkidest; lähtub oma töös füsioterapeutilisest tegevuskavast, patsiendi/kliendi igapäevaelu kontekstist ja teiste ravisse kaasatud spetsialistide tagasisidest ja tegevusest, rakendab sekkumisi sihipäraselt ja põhjendatult; analüüsib läbiviidavat teraapiat järjepidevalt ning teeb vajadusel vastavad korrektuurid, kasutades kliinilist mõtlemist ja holistilist lähenemist; hindab füsioterapeutilise sekkumise tulemuslikkust;
2. soovitab ja vajadusel valib ning reguleerib abivahendi, lähtudes patsiendi/kliendi reaalsetest vajadustest ja valdkonnaspetsiifilistest teadmistest; juhendab abivahendi korrektset eesmärgipärast kasutamist.
B.3.3 Nõustamine ja juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. juhendab, motiveerib ja vajadusel nõustab patsienti/klienti ja tugivõrgustikku, kasutades selleks sobivaid nõustamis- ja juhendamismetoodikaid ja arvestades patsiendi/kliendi sotsiaalset konteksti ja vajadusi;
2. nõustab patsienti/klienti tervisekäitumise alal, lähtudes tervislike eluviiside põhitõdedest ja patsiendi/kliendi terviseseisundist; vajadusel suunab patsiendi/kliendi teiste spetsialistide poole.
C General information and Annexes
Designation of occupational qualification standard in register: 23-03112022-2.2/8k
Field of occupational activity: Health
Occupational Qualification Council: Health
No. of decision of Occupational Qualification Council: 29
Date of decision of Occupational Qualification Council: 03.11.2022
EstQF level: 7
Reference to European Qualifications Framework (EQF): 7
Field: HEALTH AND WELFARE
Subfield: Physiotherapy
Occupation: Physiotherapist
International Standard Classification of Occupations: 2 Professionals
22 Health Professionals
226 Other Health Professionals
2264 Physiotherapists
ISCED Fields of Education and Training (ISCED-F 2013): 09 Health and welfare
091 Health
0915 Therapy and rehabilitation
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE): Q HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES
86 Human health activities
Annexes
Annex 1 Füsioterapeudi eetikakoodeks
Annex 2 Scale of self-assessment in digital competence
Occupational qualification standard compiled by
Name Organisation
Priit Eelmäe SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikekskus
Kadri Englas Eesti Füsioterapeutide Liit
Siiri Heinaru Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST
Katrin Kõre Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Jelena Sokk Tartu Ülikool
Anna-Liisa Tamm Tartu Tervishoiu Kõrgkool

PIKSEL
Home Occupational Qualifications
Occupational Qualification Standards
Certificate Supplements Competences Awarding Bodies Occupational Qualification Councils