Kutseregister Kutseregister
Occupational Qualification Standards: Interior Architect, level 6

Standard is not valid
General Data
Name in English: ET: Sisearhitekt, tase 6
EN: Interior Architect, level 6
Specialisations:
Partial occupational qualifications:
Valid from: 20.02.2023
Valid to: 07.02.2024
Occupational qualification standard version no.: 4
Versions:
Awarding Bodies: Andmed puuduvad
A Description of work
A.1 Description of work
Sisearhitekti töö eesmärk on luua esteetiliselt terviklik interjöör arvestades projekteeritava hoone/ruumi kõiki ehitustehnilisi ja funktsionaalseid aspekte. Kuna sisearhitekti töö on tihedalt seotud arhitekti, ehituskonstruktori ja teiste insenerivaldkondade projekteerijate tööga, peab sisearhitekt... nende projekteerimisvaldkondade lahendusi mõistma, analüüsima ja asjakohaseid ettepanekuid tegema.
Oma töös lähtub sisearhitekt lähteülesandest, heast projekteerimis- ja ehitustavast, kehtivatest õigusaktidest, normdokumentidest ja kokkuleppest tellijaga.

Sisearhitektuuri kutsealal on välja töötatud neli erinevat kutsestandardit:
a) Sisearhitekt, tase 6
b) Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7
c) Volitatud sisearhitekt, tase 7
d) Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud sisearhitekt, tase 6 kutsealast kompetentsust.

Sisearhitekt, tase 6 on spetsialist, kes osaleb meeskonna liikmena erinevate sisearhitektuursete projektide juures. Selle taseme sisearhitekt täidab oma tööülesandeid kõrgema taseme sisearhitekti juhendamisel ja vastutusel.

More
Hide
A.2 Work units
A.2.1 Hoone sisearhitektuuri projekteerimine
1. Lähtetingimuste ja ruumi analüüs ning lähteülesande ja tegevuskava koostamine
2. Siseruumi visioonide loomine ja eskiiside koostamine
1. Ehitusprojekti sisearhitektuuri osa koostamine eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis
3. Ehitusprojekti sisearhi...
tektuuri osa vormistamine ja dokumenteerimine

A.2.2 Nõustamine sisearhitektuuri küsimustes
1. Nõustamine sisearhitektuuri lahenduses kasutatavate materjalide ja insenerlahenduste osas

A.2.3 Mööbli ja sisustuselementide projekteerimine
1. Tellija vajaduste ja tehnoloogiliste võimaluste väljaselgitamine
2. Mööbli ja sisustuselementide projekti koostamine

More
Hide
A.3 Work environment and specific nature of work
Sisearhitekt töötab nii siseruumides kui ehitusobjektidel. Töö on loominguline, kuid võib olla periooditi vaimselt pingeline. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Tools
Sisearhitekt kasutab oma töös tavapäraseid bürootöövahendeid, kutsealal töötamiseks vajalikku tarkvara ja muid vahendeid.
A.5 Personal qualities required for work: abilities and characteristics
Sisearhitekti töö eeldab ruumilist kujutlusvõimet, loovust, analüüsivõimet, üldistusvõimet, iseseisvust ja otsustusjulgust, täpsust, õppimisvõimet ning suhtlemis- ja koostöövalmidust.
A.6 Professional preparation
Tavapäraselt on 6. taseme sisearhitektil erialane või arhitektuuri eriala bakalaureusetasemel kõrgharidus või muu lähedase eriala bakalaureusetasemel kõrgharidus ja erialane töökogemus.
A.7 Most common occupational titles
Sisearhitekt.
A.8 Regulations governing profession
Ehitusseadustik ja planeerimisseadus, nende asjakohased rakendusaktid, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus.
B Competency Requirements
B.1 Structure of occupation
Competency Requirements: Sisearhitekt, tase 6 kutsestandardis on kirjeldatud kolm kohustuslikku (B.2.1 – B.2.3) ja kutset läbiv kompetents (B.2.4).
Sisearhitekt, tase 6 kutse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Competences
Mandatory competences
    Competence EstQF Level
B.2.1 Hoone sisearhitektuuri projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb töörühma liikmena ehitusprojekti lähteandmete kogumisel, kasutades asjakohaseid allikaid ja juhindudes etteantud tööülesandest.
2. Osaleb töörühma liikmena ruumiliste visioonide osade loomise ja eskiislahenduste koostamise protsessis, vastavalt etteantud ülesandele.
3. Osaleb töörühma liikmena ehitusprojekti sisearhitektuuri lahenduse või selle osade koostamisel, lähtudes etteantud ülesandest.
4. Osaleb sisearhitektuuri projekti graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa vormistamisel vastavalt etteantud tööülesandele, kehtivatele normidele ja juhenditele, kasutades selleks sobivaid tehnilisi vahendeid, korrektset eesti keelt ning erialast terminoloogiat.
B.2.2 Nõustamine sisearhitektuuri küsimustes 6

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab tellijat sisearhitektuuri lahenduses kasutatavate materjalide valikul.
B.2.3 Mööbli ja sisustuselementide projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja tellija vajadused vastavalt etteantud ülesandele ja lähtudes erinevatest nõuetest (ergonoomika, kohakesksus, funktsionaalsus, kasutatavad materjalid, tehnoloogilised ja materiaalsed võimalused jne).
2. Osaleb vastavalt lähteülesandele mööbli ja sisustuselementide projekti koostamisel.
Recurring competences
    Competence EstQF Level
B.2.4 Sisearhitekt, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Teostab projekteerimisrühma liikmena sisearhitektuuri projekti osates arvestada ehitusprojekti teiste osade koostajate huve ning vajadusi. Vastutab oma tööülesannete korrektse täitmise eest.
2. Tekitab teistes oma töö täieliku ja täpse teostamisega usaldust. Tegutseb vastavalt kokkulepetele, on järjekindel ja võtab vastutuse oma otsuste ja tegude eest.
3. On kursis ja arvestab oma töös valdkondlike uuendustega, valdkonna- ja erialase teadmuse ja parimate praktikatega ning õigusaktidest tulenevate nõuetega.
4. Analüüsib enda seniseid kogemusi ja oskusi, hindab oma vajadust enesetäiendamiseks. Osaleb täiendkoolitustel ja kasutab võimalusi enese erialaseks täiendamiseks.
5. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel ning sisuloome osas algaja tasemel (Lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala). Kasutab erialaseks tööks vajaminevaid ja tänapäevaseid tarkvaralahendusi (sh CAD).
6. Valdab korrektset eesti keelt ja erialast terminoloogiat. On võimeline erialaselt suhtlema vähemalt ühes võõrkeeles. (Lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused)
7. Mõistab sisearhitekti kutse ja eetika ning sisearhitekti ühiskondliku rolli olemust, arvestab sotsiaalsete teguritega ja järgib oma tegevuses kutse-eetika nõudeid.

Läbivad teadmised:
1) kutsealaga seonduv seadusandlus;
2) majandus- ja ettevõtluskeskkonna toimimise alused;
3) keskkonnateadikkus;
4) projekti- ja esitlusgraafika;
5) sisearhitekti kutse-eetika;
6) erialane terminoloogia.
7) kunsti- ja kultuuri, sh arhitektuuri, sisearhitektuuri ja disaini ajalugu;
8) arhitektoonika ja ruumikompositsiooni alused;
9) ruumisemiootika;
10) üldteadmised interjööride tüpoloogiast;
11) ruumi- ja mööbli ergonoomika alused,
12) ohutustehnikad, sh tuleohutus, sisepiirete ohutus, materjaliohutus, laste ohutus jne;
13) akustika;
14) valgustusdisain;
15) inseneridistsipliinid ja üldehituse tehnoloogiad, sh ehituskonstruktsioonid, sisekliima tagamise süsteemid, elektrivarustus, veevarustus jne;
16) ehitusfüüsika ja energiatõhususe põhimõtted;
17) teadmised erivajadustega inimestele mõeldud lahendustest;
18) mööbli projekteerimise ja tehnoloogia alused;
19) erialane terminoloogia.


C General information and Annexes
Designation of occupational qualification standard in register: 22-20022023-1.2.1/4k
Field of occupational activity: Architecture, Geomatics, Construction and Real Estate
Occupational Qualification Council: Architecture, Geomatics, Construction and Real Estate
No. of decision of Occupational Qualification Council: 46
Date of decision of Occupational Qualification Council: 20.02.2023
EstQF level: 6
Reference to European Qualifications Framework (EQF): 6
Field: ARCHITECTURE, GEOMATICS, CONSTRUCTION AND REAL ESTATE
Subfield: Architecture
Occupation: Interior architect
International Standard Classification of Occupations: 2 Professionals
21 Science and Engineering Professionals
216 Architects, Planners, Surveyors and Designers
2161 Building Architects
ISCED Fields of Education and Training (ISCED-F 2013): 07 Engineering, manufacturing and construction
073 Architecture and construction
0731 Architecture and town planning
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE): M PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
71 Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
Annexes
Annex 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Annex 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Occupational qualification standard compiled by
Name Organisation
Aili Aasoja Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, Eesti Sisearhitektide Liit
Ville Lausmäe VL Sisearhitektuur OÜ
Maarja Varkki Arhitekt11 OÜ
Tarmo Piirmets PINK OÜ
Priit Põldme Joonprojekt OÜ
Pille Lausmäe Pille Lausmäe Sisearhitektuuri Büroo OÜ, Eesti Sisearhitektide Liit

PIKSEL
Home Occupational Qualifications
Occupational Qualification Standards
Certificate Supplements Competences Awarding Bodies Occupational Qualification Councils