Kutseregister Kutseregister
Occupational Qualification Standards: Scenic Artist, EstQF Level 6

General Data
Name in English: ET: Dekoraator-butafoor, tase 6
EN: Scenic Artist, EstQF Level 6
Specialisations:
  • Butafoor, tase 6
  • Dekoraator, tase 6
Partial occupational qualifications:
Valid from: 19.04.2023
Valid to: 18.04.2028
Occupational qualification standard version no.: 8
Versions:
Awarding Body:
Curricula and Educational institutions
  Educational institution Name of curriculum Code of curriculum Level of curriculum Duration of training programm Date of registration of curriculum Status
1 Tartu Ülikool Performing Arts 214393 514 rakenduskõrgharidusõpe 4/0 10.11.2023 Avatud
A Description of work
A.1 Description of work
Dekoraator-butafoor, tase 6 teostab kujundusi olenevalt töökohast (nt etendusasutus, televisioon, muuseum, reklaamibüroo): teeb teatri-, filmi- ja telelavastuste kujundusi, valmistab muuseumite, kaubandusettevõtete jt tellimustele vastavalt kujunduselemente.
Dekoraator-butafoor, tase 6 viib ellu ku...
nstniku nägemust, kasutades sealjuures erialaseid tehnilisi teadmisi ja käsitööoskust. Kujunduselemendi keerukusest lähtuvalt kaasatakse lisaks dekoraator-butafoorile dekoratsioonide valmistamise protsessi teiste erialade spetsialiste (nt puidu- ning metallitöö spetsialiste, õmblejaid jt).
Dekoraator-butafoor, tase 6 tegutseb juhiste järgi ning võib tööülesannete täitmisel vajada juhendamist.
Töö iseloomu järgi on võimalik spetsialiseeruda kas butafooriks või dekoraatoriks:
dekoraator, tase 6 valmistab ja maalib kujunduselemente,
butafoor, tase 6 valmistab mahulisi kujunduselemente.
Kutsealal on ka kutse dekoraator-butafoor, tase 7, kes lisaks ülal loetletule juhib tööprotsesse, pakub uusi lahendusi ja juhendab kolleege.
Kokkuleppel tööandajaga võib tööaeg olla paindlik või fikseeritud. Dekoraator-butafoor töötab valdavalt siseruumis. Olenevalt tööülesandest võib esineda sundasendis töötamist. Võimalik on kokkupuude tervist kahjustavate (sh allergiat tekitavate) teguritega, nt kemikaalid, toksilised ained, tolm, müra, vibratsioon.
Töövahendid on kunstitarbed (pliiatsid, pintslid, värvid jm), mõõteriistad (joonlaud, mõõtkava joonlaud jm), lõikeriistad (käärid, saed, noad jm), ehitus- (liimid, kipsid, vahud jm) ja muud materjalid (kangad, paberid, kiled jms), mehaanilised ja elektrilised seadmed jms.

More
Hide
A.2 Work units
A.2.1 Töö planeerimine
A.2.2 Kujunduselementide valmistamine
Specialised areas of work
Butafooria
A.2.3 Mahuliste elementide valmistamine ja viimistlemine

Dekoratsioonimaalimine
A.2.4 Kujunduselementide maalimine
A.3 Professional preparation
Üldjuhul on dekoraator-butafoor, tase 6 kunstialase ettevalmistusega. Kutsealane kompetentsus on omandatud õppeasutuses või töö käigus.
A.4 Most common occupational titles
Dekoraator-butafoor, dekoraator, butafoor, maalija.
A.6 Future Skills
Oskus valida ja kasutada valdkonna spetsiifikast lähtuvalt nüüdisaegseid tehnoloogilisi lahendusi ja materjale. Teadmised erialaste tehnoloogiliste võimaluste kasutamisest, sh interaktiivsed lahendused. Teadmised nüüdisaegse tehnoloogia kasutamise võimalustest, sh heli-, valgus- ja videolahendused. ...Oskus luua 3D-mudeleid tehnoloogiliste vahenditega.
Digiturvalisuse tagamise oskus, sh turvariskide hindamise oskus.

More
Hide
B Competency Requirements
B.1 Structure of occupation
Competency Requirements:
Kutse dekoraator-butafoor, tase 6 taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kõik kompetentsid B.3.1-B.3.5.
Spetsialiseerumisel butafoor, tase 6 kutsele tuleb tõendada üldoskused (B.2), kompetentsid B.3.1–B.3.3 ja B.3.5 (kutset läbivad kompetentsid).
Spetsialiseerumisel dekoraator, tase 6 kuts...
ele tuleb tõendada üldoskused (B.2), kompetentsid B.3.1–B.3.2, B.3.4 ja B.3.5 (kutset läbivad kompetentsid).
More
Hide
B.2 General skills of Scenic Artist, EstQF Level 6
1. Kasutab töös eesti keelt tasemel B1 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
2. Kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni ja ohutuse jaoks algtasemel (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala).
3. Loob ja hoiab kolleegidevahelisi mee...
ldivaid ja koostööd soodustavaid suhteid.
4. Eristab fakte hinnangutest ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
5. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele avatult ja loovalt.
6. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartneri(te)st ja olukorrast.
7. Jälgib, et tema tegevus oleks vastavuses tööülesannete suuliselt või kirjalikult kokkulepitud järjekorra ja sisuga.
8. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest. Arvestab ka teiste kutsevaldkondade spetsialistide käitumise aluseks olevate heade tavade ja standarditega.
9. Jälgib, et tema tegevus oleks vastavuses riiklike, kohalike ja organisatsiooni õigusaktidega, sh autoriõiguse seadusega.

More
Hide
B.3 Competences
Mandatory competences
    Competence EstQF Level
B.3.1 Töö planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Loeb tööjooniselt kujunduselementide mastaabi, materjali, viimistluse, funktsiooni ja kunstilise eesmärgi, vajaduse korral kohandab jooniseid, lähtudes kujunduse vajadusest.
2. Valib sobivate omadustega materjalid ja nende kogused vastavalt etteantud eelarvele, tööjoonisele ja kujunduselemendi funktsioonile ning võtab võimaluse korral arvesse materjalide mõjule keskkonnale.
3. Planeerib tööde järjekorra, arvestades tööks kuluvat aega ja materjalide omadusi (kuivamine, mürgisus jne), varub kaitse- ja töövahendid. Valmistab tööpinna ette arvestades kasutatavaid materjale. Arvestab tellimuse tähtaega ja eesmärki.
B.3.2 Kujunduselementide valmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Määrab täpse ja arusaadava tööjoonise põhjal kujunduselemendi mõõdud, vajaduse korral suurendab või vähendab joonist või selle osasid. Mõõdab materjali vastavalt joonisele ja koostatud tööplaanile ning kannab materjalile vajalikud andmed.
2. Kohandab ja parandab kujunduselementi vastavalt tellija juhtnööridele ning arvestab kasutuseesmärki ja -tingimusi.
Competences related to specialisations
Butafoor, tase 6
    Competence EstQF Level
B.3.3 Mahuliste elementide valmistamine ja viimistlemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab tööjoonisel ja/või kavandil antud erinevate vaadete põhjal mahulisi elemente, kasutades eesmärgi saavutamiseks sobivaid tehnikaid ning töövõtteid ja -vahendeid. Võtab jäljendi, töötab positiiv- ja negatiivvormidega. Arvestab elemendi valmistamisel selle kasutamiseesmärki.
2. Viimistleb mahulisi elemente kattes, värvides, maalides ja faktuurtehnikaid kasutades vastavalt tööjoonisele. Arvestab elemendi viimistlemisel selle kasutamiseesmärki.
 
Dekoraator, tase 6
    Competence EstQF Level
B.3.4 Kujunduselementide maalimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Katab pinnad ja raamid materjaliga, kasutades sobivaid töövahendeid ja lihtsaid töövõtteid. Valmistab pehmed dekoratsioonipinnad ette, arvestades järgnevate töödega.
2. Töötleb pindasid (värvib, maalib, teeb faktuure) vastavalt tööjoonisele ja/või kavandile ja/või juhendamisele, kasutades lihtsaid tehnikaid, töövahendeid ja -võtteid.

Recurring competences
    Competence EstQF Level
B.3.5 Dekoraator-butafoor, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös tuleohutuse eeskirja, ohutus- ja turvanõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid.
2. Tugineb oma töös teadmistele kultuuri- ja kunstiajaloost, vormi- ja värvusõpetusest, ruumikujunduse põhimõtetest ning konstruktsiooniõpetusest.
3. Hoiab end kursis erialaste uuendustega.
4. Teeb koostööd kolleegide ja tellijatega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
5. Käitub energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt (nt kasutab ökoloogilisi puhastusvahendeid, sordib prügi, minimeerib printimist, vee ja elektrivalguse kasutust jne).
C General information and Annexes
Designation of occupational qualification standard in register: 19-19042023-2.5/8k
Field of occupational activity: Culture
Occupational Qualification Council: Culture
No. of decision of Occupational Qualification Council: 28
Date of decision of Occupational Qualification Council: 19.04.2023
EstQF level: 6
Reference to European Qualifications Framework (EQF): 6
Field: EDUCATION AND CULTURE
Subfield: Performing arts support services
Occupation: Prop builder
International Standard Classification of Occupations: 3 Technicians and Associate Professionals
34 Legal, Social, Cultural and Related Associate Professionals
343 Artistic, Cultural and Culinary Associate Professionals
3432 Interior Designers and Decorators
ISCED Fields of Education and Training (ISCED-F 2013): 02 Arts and humanities
021 Arts
0213 Fine arts
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE): R ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION
90 Creative, arts and entertainment activities
Annexes
Annex 1 Language skills level descriptions
Annex 2 Scale of self-assessment in digital competence
Occupational qualification standard compiled by
Name Organisation
Eve Komissarov SA Ugala, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Anni Rajas SA Eesti Noorsooteater
Liina Unt SA Endla teater
Mart Saar Tallinna Linnateater
Kristel Linnutaja Rahvusooper Estonia
Andres Bergström SA Eesti Draamateater

PIKSEL
Home Occupational Qualifications
Occupational Qualification Standards
Certificate Supplements Competences Awarding Bodies Occupational Qualification Councils