Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Kvaliteedijuht, tase 7 kutset läbiv kompetents
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 7
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1) suunab kvaliteedialaseid protsesse organisatsioonis, on kursis kvaliteedivaldkonna teadus- ja arendustegevusega, turu, konkurentide tegevuse ning edastamisega;
2) on algatusvõimeline, langetab kiireid ja selgeid otsuseid ka mittetäieliku info alusel;
3) suunab teisi ning vastavalt vajadusele algatab tegevusi;
4) püstitab selged eesmärgid, planeerides tegevusi ja projekte ning arvestab võimalike muutustega;
5) oma tegevuses on orienteeritud erinevate huvipoolte vajaduste ja rahulolu saavutamisele, töötades süsteemselt, metoodiliselt ning korrapäraselt;
6) esitab informatsiooni vastavalt auditooriumi arusaamise tasemele ja vajadustele, kasutades valdkonna-spetsiifilisi teadmisi;
7) tuginedes selgele analüütilisele mõtlemisele, näitab üles arusaamist, kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa, pakkudes argumenteeritud lahendusi;
8) suudab nii kirjalikult kui suuliselt anda edasi ülevaadet keerukatest probleemidest;
9) kogub, süstematiseerib ja levitab nii organisatsioonisiseselt kui -väliselt kvaliteedialast informatsiooni;
10) pakub välja hästitöötavaid uuendusi, arvestades kvaliteedialase teemaderingiga, mis on seotud laiemalt nii organisatsiooni kui ka valdkonnaga;
11) loob tulemuslikud suhtevõrgustikud nii organisatsioonisiseste kui ka väliste huvipooltega, saavutades nende selge nõustumise ning pühendumuse läbi veenmiste ja läbirääkimiste;
12) tunnustab osalejaid, kasutades asjakohaseid edastamismeetodeid;
13) kasutab oma töös riigikeelt tasemel C1 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 ja teist võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 2);
14) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1 – AO7 (vt lisa 1).
Teadmised: Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia;
2) projekti/meeskonnatöö;
3) eneseanalüüs;
4) enesejuhtimine;
5) läbirääkimisoskus;
6) suuline ja kirjalik suhtlemine.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Kvaliteedijuht, tase 7 01.01.2019 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist