Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 8
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. mõistab ja kasutab hariduslike erivajaduste (edaspidi HEV) valdkonna terminoloogiat; hindab õppija eripära, lähtudes eakohasest arengust ja arvestades eripära dünaamikat; hindab ja analüüsib õppija teadmiste, oskuste ja üldpädevuste vastavust riiklikus õppekavas kirjeldatud oodatavatele õpitulemustele; algatab individuaalse arengu jälgimise kaardi avamise ja täidab seda;
2. kujundab õppija arenguks soodsa võimetekohast õppimist toetava ja eduelamust võimaldava keskkonna, arvestades õppijate mistahes erisustega (vanus, erivajaduste liik, kohanemisraskused jne) ja õppekorralduse võimalustega HEV õppijate õpetamisel; toetab õppijatevahelisi positiivseid suhteid ja tagab kõikide õppijate heaolu;
3. seab õppijale jõukohased eesmärgid; kavandab arendavaid tegevusi, toetudes õppija tugevustele ning kohandades õppemeetodeid ja -vahendeid vastavalt õppija arengutasemele ja eripäradele; koostöös tugispetsialisti ja/või kolleegidega koostab vajadusel individuaalse õppekava ja/või käitumise tugikava ning rakendab seda; annab tulemuste kohta tagasisidet õppijale ja lapsevanematele;
4. hindab adekvaatselt enda kompetentsust, tegutseb talle antud volituste piires; juhendab õppetegevusse kaasatuid (tugiisikuid, praktikante jne); algatab ja teeb koostööd erialaspetsialistide ja lapsevanematega; loob õppija ja lapsevanematega austava, usaldusliku suhte;
5. nõustab kolleege õpikeskkonna ja õppematerjalide HEV õppija vajadustele vastavaks kohandamisel; analüüsib rakendatud tugimeetmeid ja teeb õppeasutuse juhile ettepanekuid õppekorralduse arendamiseks lähtuvalt HEV õppijate vajadustest.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Meisterõpetaja, tase 8 31.12.2019 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist