Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Mesiniku kutset läbiv kompetents
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 4
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tööeesmärkide saavutamiseks teadmisi mesilasisendite anatoomiast, füsioloogiast, mesilaspere bioloogiast, mesilastõugudest (rassidest), mesindussaaduste omadustest ja koostisest.
2. Peab kinni hooajatööde ajakavast, lähtudes looduse tsüklitest.
3. Järgib tööeeskirjade, keskkonnakaitse, tööohutus- ja tuleohutusnõudeid ning teisi valdkonda reguleerivaid õigusakte.
4. Peab mesilas iga pere kohta arvestust (mesilamärkmik või tarukaart).
5. Hoiab mesilas ja mesindushoones ning selle ümbruses puhtust ja korda (sh hooldab tarude ümbrust), lähtudes enesekontrolliplaanist ja mesiniku eetikast.
6. Loob head suhted klientide ja kolleegidega.
7. Kohaneb oma töös muutuvate oludega, oskab jagada informatsiooni osadeks, märkab seoseid ja korduvusi ning leiab toimivaid lahendusi.
8. Töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras; suhtub kriitikasse mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest.
9. Hoiab end kursis valdkonna arengutega.
10. Väljendab ennast selgelt nii kõnes kui kirjas.
11. Annab vajadusel esmaabi, sh mesilasmürgi ülitundlikkusest tingitud juhtumite korral.
12. 12. kasutab oma töös arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamisskaala (lisa 1) tasemele Algtasemel kasutaja.
Hindamisviis: Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Mesinik, tase 4 04.06.2024 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Mesinik, tase 5 04.06.2024 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist