Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Töö korraldamine ja töötajate juhendamine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 5
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Planeerib ette tegevusi oma tegevusvaldkonnas, juhindudes etteantud tööplaanist ja ettevõtte töösisekorra eeskirjadest ning arvestades võimalike muutustega.
2. Lähtudes ettevõtte töökorraldusest kavandab, arvestab ja organiseerib ressursse (aeg, materjalid, töötajate tööaeg, töövahendid jm) ülesannete täitmiseks ja annab aru tööde käigust. Teeb kindlaks, milliseid ressursse on vaja, teeb ettepanekuid nende muretsemiseks.
3. Minimeerib materjalikulu, järgides täpselt etteantud tööjuhiseid ning kasutades ratsionaalseid töövõtteid.
4. Jälgib tootmisgraafiku tähtaegadest kinnipidamist ja kasutab oma tööaega efektiivselt.
5. Kasutab ära tööpingi mitmesuguseid tehnoloogilisi võimalusi aja kokkuhoiu saavutamiseks ja kvaliteedi tagamiseks.
6. Lähtudes ettevõtte töökorraldusest delegeerib töid asjakohaselt ja õiglaselt.
7. Korraldab juhendatavate tööd, juhendab neid töö tegemisel ning annab nende tööle hinnangu. Teeb ettepanekuid täiendava väljaõppe vajaduse osas.
8. Teeb oma pädevuse piires ettepanekuid töökorralduse parendamiseks.
Teadmised: Teadmised
a) oma struktuuriüksuse roll ja seosed ettevõtte teiste üksustega;
b) tööseadusandluse alused;
c) dokumendihalduse ja asjaajamise alused;
d) meeskonnatöö põhimõtteid;
e) töökeskkonna ja tööohutuse nõuded.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5 07.05.2021 Kohustuslik Kutsespetsiifiline 1 kutse

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist