Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Detailide töötlemine APJ-freespingil
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 5
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonise ja juhtprogrammiga, seadistab kolme- ja enamateljega tööpingi detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku töölauale, valides sobivad kinnitusrakised. Asetab lõikeinstrumendid instrumendihoidjasse ja määrab vajalikud nullpunktid. Vajadusel koostab ise juhtprogrammid CAD/CAM-süsteemis või muudab olemasolevaid.
2. Veendub etteantud juhtimisprogrammi õigsuses ja vastavuses detailijoonisele. Valmistab etteantud detailijoonisest lähtudes detaile, mis vastavad ISO standardis ette nähtud täpsusnõuetele IT 7. Jälgib tööprotsessi, rikke ilmnemisel oskab seisata tööpingi töö või operatsiooni nii, et tekkinud kahju (tööpingi tehniline seisund, toorainekulu jms.) oleks võimalikult vähene. Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile.
3. Puhastab valmis detailid ja eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed. Ladustab valmis detailid lähtudes töökoha korraldamise nõuetest.
Teadmised: Teadmised:
a) masinaehituses kasutatavad materjalid, nende omadused ja markeeringud;
b) detailide valmistamise tehnoloogilised protsessid, ISO kvaliteedinõuded IT 7;
c) lõiketöötlus;
d) mitmesugused lõikeinstrumendid, nende kasutamise ja korrashoiu põhimõtted;
e) tolerantside määramise alused;
f) mitmeteljelised tööpingid, nende tööpõhimõtted, ehitus, juhtimissüsteem;
g) detailide ülesseadmis- ja kinnitusrakised APJ tööpingil;
h) töös kasutatavad joon- ja nurkmõõteriistad;
i) tehnoloogilised režiimid, nende määramise alused;
j) töös kasutatav tehniline dokumentatsioon;
k) üldteadmised troppimistöödest ja tõsteseadmetest;
l) töötervishoiu- ja tööohutusnõuded;
m) enamlevinud ingliskeelsed kutsespetsiifilised tehnilised terminid;
n) APJ-tööpinkide koordinaatsüsteemid;
o) APJ-tööpingi juhtsüsteem;
p) alamprogrammide otstarve ja võimalused;
q) juhtprogrammide koostamise alused.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Spetsialiseerumine Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5 07.05.2021 APJ-freespinkidel töötaja, tase 5 Spetsialiseerumisega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist