Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Tööprotsessi ettevalmistamine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 3
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööjoonise ja vajalike dokumentidega (nt töökäsk, saatelehed, tehnonõuded jne) ning veendub, et kõik vajalikud dokumendid on olemas, selged ja arusaadavad. Vajadusel küsib täiendavat infot.
2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitsevahendid (nt prillid, kindad jne) on olemas ja korras. Veendub visuaalse vaatluse teel, et tööpink on enne töö alustamist korras ja puhastatud.
3. Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Hälvete korral reageerib vastavalt
volitustele kiiresti ja asjakohaselt, vajadusel teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut juhti.
4. Kontrollib tooriku vastavust tööjoonisele, kasutades mõõtevahendeid.
Teadmised: Teadmised:
a) konventsionaalsete metallilõikepinkide tööpõhimõtted, töörežiimid ja tehnilised võimalused;
b) tehniline joonestamine;
c) materjaliõpetus: erinevad metalsed ja mittemetalsed materjalid, nende erinevused (füüsikalised ja mehaanilised omadused, termotöötlemine, markeeringud, enamlevinud EN ja ISO materjalistandardid jne);
d) tolereerimise alused (istud ja tolerantsid);
e) lõiketöötluse alused;
f) metallilõikepingi töö jälgimise meetodid, rikkele viitavad märgid;
g) enamlevinud rikketüübid, nende ennetamise meetodid;
h) ohutustehnika reeglid, masina/tööpingi kasutamisel vajalikud turvameetmed ning isikukaitsevahendid;
i) tööga kaasnev dokumentatsioon;
j) töös vajalikud mõõtevahendid (nt nihik, nurgamõõtja, kruvik jne), nende kasutuspõhimõtteid;
k) üldteadmised troppimisest ja tõsteseadmetest.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Osakutse Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3 07.05.2021 Lihvija, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist