Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Liiklusohutuse auditi tegemine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 7
Tegevusnäitajad: 1. Teeb liiklusohutuse auditeid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud teedeinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.

2. Tutvub hindamisele kuuluvate dokumentidega ning liiklusohutuse olukorra ja mõjualaga. Analüüsib saadud tulemusi.

3. Prognoosib ja hindab analüüsi tulemusel liiklusohutusele avalduvat mõju. Kavandab liiklusohutust parandavad meetmed ning teeb esitatud variantide tulude ja kulude analüüsi. Koostab aruande ja nõustab dokumendi väljatöötajat.

4. Sõltuvalt auditeerimise etapist tutvub kas projektdokumentatsiooni või realiseeritud lahendusega natuuris, vajadusel kogub täiendavaid materjale. Annab kavandatud või realiseeritud lahenduses esinevatele puudustele ohutustaseme hinnangu. Teeb ettepanekuid avastatud puuduste likvideerimiseks või leevendamiseks. Koostab aruande, tutvustab seda tellijale, osaleb avalikustamis-protsessis ja nõustab tellijat. Pärast tee kasutusele võtmist liiklusohutuse auditeerimise etapis hindab ja analüüsib liiklejate tegelikku käitumist.

5. Jagab teedevõrgu ristmikeks ja homogeenseteks teelõikudeks ja määrab nende ohutustaseme. Ekspertrühma liikmena valib koos rühmaga prioriteetsed objektid, teeb nende ohutustaseme analüüsi ning kavandab leevendusmeetmed. Koostab meetmete mõju järel hinnangu ja nõustab tellijat.

6. Kontrollib teedevõrgu vastavust ohutu liiklemise tingimustele. Vajadusel kogub täiendavaid andmeid ja analüüsib neid. Koostab teedevõrgu ülevaatuse tulemusena aruande.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 07.02.2024 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 07.02.2026 Valitav Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist