Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Pottseppmeister, tase 5

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Pottseppmeister, tase 5
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Oven-builder, level 5
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Pottsepa peamised tööülesanded on tahkeküttesüsteemi ja selle elementide ehitamine, paigaldamine ja renoveerimine.
Tahkeküttesüsteemide alla kuuluvad nii tellistest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, maakivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmed (ahjud, pliidid, kaminad jne) ja nendega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad jne.) kui ka tootja vastutusega valmiskütteseadmed ja korstnasüsteemid (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised).
5. taseme pottseppmeister ehitab ja renoveerib erinevaid tahkekütteseadmeid ja korstnasüsteeme ning paigaldab ja parandab tootjavastutusega valmiskütteseadmeid ning korstnasüsteeme.
Tal on õigus koostada eksperthinnanguid. Meistri tasemel pottsepp juhendab ning õpetab välja pottsepp-selle.
5.taseme pottseppmeister võib soovi korral ning vajalikke koolitusi läbides spetsialiseeruda ja omandada pottseppmeister-restauraatori kutse.
5. taseme pottseppmeister lähtub oma töö tegemisel standardist EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid.

Kohustuslikud kompetentsid
- Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja ehitusliku dokumentatsiooniga
- Ehitatava küttesüsteemi kavandamine ja eelprojekti koostamine
- Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamine ja eelprojekti koostamine
- Tahkekütteseadme ehitamine
- Tootjavastutusega tahkekütteseadme paigaldamine
- Tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine või muutmine
- Tootjavastutusega tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine või muutmine
- Tahkeküttesüsteemile eksperthinnangu andmine

Spetsialiseerumisega seotud kompetentsid
- Küttesüsteemi või selle osa restaureerimine
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Pottsepp, kaminameister, ahjumeister, korstnapaigaldaja, korstna renoveerija, pottseppmeister
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 5
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 5
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda:
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Pottseppmeister, tase 5
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Oven-builder, level 5
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
The main tasks of the stove-setter consist in construction, installation and renovation of solid fuel heating systems.
The solid fuel heating systems include masonry heating installations from bricks, different tiles and blocks, quarry stone or other materials operating on solid fuel (stoves, cooking ranges, fireplaces, etc.) and the related systems (flues, chimneys, etc.) as well as ready-made heating installations and chimney systems of the liability of producer (e.g. lightweight fireplaces for warm-air heating, sauna stoves).
The master stove-setter of level 5 builds and renovates different solid fuel heating installations and chimney systems and installs and repairs the ready-made heating installations and chimney systems of the liability of producer.
He/she has the right to prepare expert assessments. The stove-setter at the master’s level supervises and trains apprentice stove-setters.
If they so wish and after passing the required training, the master stove-setter of level 5 can specialise and obtain the occupational qualification of the master stove-setter/restorer.
The work of the master stove-setter of level 5 is based on the standard EVS 812-3, Fire safety of constructions, Part 3: Heating systems.

Mandatory competencies:
- Communication with the client and counselling, getting acquainted with the possibilities of the building site and building documentation;
- Design development of the heating system to be built and preparation of the preliminary building design documentation;
- Installation of the heating system or its parts of the liability of producer and preparation of the preliminary building design documentation;
- Building of solid fuel heating installation;
- Installation of the solid fuel heating installation of the liability of producer;
- Renovation or modification of the solid fuel heating installation or system;
- Renovation or modification of the solid fuel heating installation or system of the liability of producer;
- Giving expert assessment to a solid fuel heating system.

Competencies related to specialisation:
- Restoration of the heating system or its part.
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Stove-setter, fireplace master, stove master, chimney installer, chimney renovator, master stove-setter
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 5
European Qualification Framework level 5
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training:
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist