Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Tööjuht, tase 5

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Tööjuht, tase 5
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Construction Site Manager, level 5
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
5. taseme tööjuht töötab vastutava spetsialistina ehitusobjektidel.
Tööjuhina tegutsedes on lisaks ehituse kutsealastele teadmistele ja oskustele oluline juhtimisoskus.
Tööjuht on oma töövõtu ulatuses vastutav tehnilise ja majandusliku tegevuse ning tööohutuse eest objektil. Ta juhib ehitustöid ja tagab tehtud tööde vastavuse projektdokumentatsioonile ning ehitusnormidele.
Selle taseme tööjuhil on õigus otsetöövõtjana (vastutava spetsialistina) tegutseda kõikides spetsialiseerumise valdkondades järgmiste pädevuspiirangute raames:
Üldehitus- ja ehitusviimistlustööd:
- Eramute ja EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standardi CC1 tagajärgede klassi liigituvate muude hoonete ehitustööd vastavalt spetsialiseerumisele
Tehnosüsteemide ehitamine:
- Eramute ja EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standardi CC1 tagajärgede klassi liigituvate muude hoonete tehnosüsteemide ja nende juurde kuuluvate kinnistusiseste tehnorajatiste ehitamine vastavalt spetsialiseerumisele
Keerukamate objektide ehitamisel on 5. taseme tööjuhil õigus tegutseda ainult alltöövõtu korras.
Tööjuht, tase 5 kutse annab õiguse juhtida ehitustegevust ainult kutsestandardis kirjeldatud piirangute ulatuses.

Kompetentsid:
- Ehituspakkumuse koostamine
- Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine
- Ressursside juhtimine
- Ehitustööde juhtimine ja korraldamine
- Ohutu töö korraldamine ehitustöödel
- Kvaliteedi tagamine ehitustöödel
- Ehitustööde üleandmine
- Energiatõhus ehitamine
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Craftsman, Manager, Project Manager (within the limits of the particular area of specialisation)
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 5
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 5
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Ehitusjuht, tase 6
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Tööjuht, tase 5
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Construction Site Manager, level 5
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Construction Site Manager of level 5 works as specialist in charge at construction sites.
As Construction Site Manager, management skills are also important in addition to professional knowledge and skills.
Construction Site Manager is responsible for the technical and economic activities on the site and for safety at the construction site. He manages construction work and verifies whether the work has been done in compliance with project documentation and construction standards.
Construction Site Manager of this level is entitled to act as a direct contractor (specialist in charge) in all areas of specialisation within the following limits of competence
General building and finishing works:
- Building works of houses and other buildings of class CC1 according to the EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standard according to specialisation
Construction of Technical Systems:
- Building of technical systems and internal utility systems of houses and other buildings of class CC1 according to the EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standard according to specialisation
In case of the construction of more complex objects, the construction site manager of level 5 is entitled to act only by being subcontracted.
Construction site manager, level 5 gives the right to manage construction site works only within the limits described in the professional standard.

Competencies:
- Preparation of construction tender
- Preparation and planning of construction
- Resource management
- Management and organisation of construction works
- Assuring work safety at building sites
- Ensuring the quality of construction works
- Transfer of construction works
- Energy-efficient construction
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Meister, töödejuhataja, projektijuht (spetsialiseerumisvaldkonna raames)
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualifications Framework, level 5
European Qualifications Framework, level 5
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training: Construction Site Manager, level 6
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist