Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Täiskasvanute koolitaja, tase 5

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Täiskasvanute koolitaja, tase 5
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Adult educator, level 5
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Täiskasvanute koolitaja, tase 5 on oma eriala spetsialist, kes sihipäraselt loodud õppesituatsioonis koolitab täiskasvanuid. 5. taseme täiskasvanute koolitaja koolitab enamasti konkreetses valdkonnas või on vähese koolitajakogemusega. Ta valmistab ette õppe läbiviimiseks vajalikud materjalid ja korraldab koolitusi õppekavas ettenähtud teemal.

Töö osad:
1. Õppeprotsessi ettevalmistamine
- Õpperühma õpivajaduste täpsustamine.
- Õppekava koostamine ja koolituse planeerimine.
- Koolituse sisu ettevalmistamine.
- Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine.

2. Õppeprotsessi läbiviimine
- Õppijate toetamine õpieesmärkide seadmisel.
- Õppekeskkonna kujundamine.
- Õppeprotsessi läbiviimine.
- Õpiväljundite saavutamise hindamine.

3. Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
- Informatsiooni kogumine.
- Huvitatud osapoolte teavitamine õppe tulemustest.

4. Professionaalne enesearendamine
- Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis.
- Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.
- Kutse- ja erialane enesetäiendamine.
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Täiskasvanute koolitaja kutse ei eelda ühtse ametinimetuse olemasolu. Kutse omanik võib töötada erinevatel ametikohtadel.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik tase 5
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik tase 5
Hindamisskaala / sooritamise tingimused:
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Täiskasvanute koolitaja, tase 6
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Täiskasvanute koolitaja, tase 5
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Adult educator, level 5
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Adult educator, level 5 is a specialist in his/her specialty who educates adults in a purposefully created learning situation. Level 5 adult educator educates mostly in a specific domain or does not have much educator experience. He/she prepares the materials necessary for conducting the learning and organises trainings on the subject prescribed in the curriculum.
Work includes:
1. Preparation of learning process
- Specifying the learning needs of the study group
- Preparing the curriculum and planning the training
- Preparing the contents of the training
- Preparing, selecting, adapting and updating the learning materials and aids

2. Conduct of learning process
- Supporting the learners in setting their learning objectives
- Designing the learning environment
- Conducting the learning process
- Assessing the achievement of learning outcomes

3. Analysis and assessment of learning process
- Collecting information
- Notifying the interested parties of the learning results

4. Professional self-development
- Assessing his/her own activity in the learning process
- Keeping his/her physical, mental and emotional health
- Professional developmentRANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
The vocation of adult educator does not preclude the existence of a common official title. The holder of the vocation may work in various offices.
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 5
European Qualification Framework level 5
Grading scale / Pass requirements:
Access to next level of education/training: Adult educator, level 6
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist