Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Diplomeeritud ehitusinsener, EKR tase 7

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Diplomeeritud ehitusinsener, EKR tase 7
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Diploma Civil Engineer in Buildings and Structures, EstQF level 7
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Ehitusvaldkonna insenerid tegutsevad kesktaseme- või tippjuhina või kitsama ametiala spetsialistina hoonete ja rajatiste kavandamisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, hoonete lammutus- ja restaureerimistöödel. Ehitusinseneride ülesandeks on ehitustehniliste lahenduste väljatöötamine ja projektlahenduste realiseerimine, arvestades sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetiliste aspektidega.

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine.

Diplomeeritud ehitusinsenerid üldehituse erialal spetsialiseeruvad hoonete ehituse, sadamaehituse või geotehnika allerialadele.

Kompetentsid:
- Hoonete projekteerimine
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Sadamarajatiste projekteerimine
- Geotehniline projekteerimine
- Projekteerimise juhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusjuhtimine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusmaksumuse hindamine
- Ehitusgeoloogilised uuringud
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Üldehituse eriala diplomeeritud ehitusinsenerid töötavad kesktaseme-, tippjuhi või spetsialistina ametikohtadel, mille nimetused on näiteks projekteerija, omanikujärelevalve tegija, ehitusjuht, objektijuht, konsultant.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tase 7
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 7
Hindamisskaala / sooritamise tingimused: sooritatud/mitte sooritatud
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda: Volitatud ehitusinsener, EKR tase 8
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Diplomeeritud ehitusinsener, EKR tase 7
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Diploma Civil Engineer in Buildings and Structures, EstQF level 7
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Constructional engineers are middle or top level managers or specialists of a more specific profession when designing, building, extending, reconstructing, demolishing or restoring a building or a construction. Civil engineers of buildings and structures are responsible for developing constructional solutions and executing design conceptions considering social, financial, ecological, job safety and ethical aspects.

Diploma engineer, level 7 works independently in difficult and unforeseeable situations, taking responsibility for the outcome of the work done by him and by working groups. Filling the tasks also involves distributing the resources and managing others’ work.

Diploma engineers working in engineering of buildings and structures specialise in building construction, design and construction of waterfront structures or geotechnical engineering.

Competences:
- Building design and construction
- Expert analysis of building design documentation
- Design and construction of waterfront structures
- Geotechnical engineering
- Design management
- Site supervision
- Construction management
- Construction project management
- Evaluation the cost of the construction
- Geotechnical investigations
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Diploma engineers in the field of engineering of buildings and structures work as middle or top level managers or specialists in jobs which are titled as a designer, owner supervision executor, construction manager, site manager, consultant.
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 7
European Qualification Framework level 7
Grading scale / Pass requirements: passed/fail
Access to next level of education/training: Chartered Civil Engineer, EstQF level 8
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist