Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Ehitusjuht, EKR tase 6

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Ehitusjuht, EKR tase 6
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Construction Site Manager, EstQF level 6
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
6. taseme ehitusjuht töötab ehitustööde korraldajana ja vastutava spetsialistina ehitusobjektidel.
Ehitusjuhina tegutsedes on lisaks ehitusalastele teadmistele ja oskustele oluline juhtimisoskus.
Ehitusjuht on vastutav objekti tehnilise ja majandusliku tegevuse eest ning vajadusel ka tööohutuse eest objektil. Ta juhib
ehitustöid, korraldab koosolekuid (alltöövõtjate, hankijate, tellijate, projekteerijatega) ja kontrollib, kas tööd on tehtud vastavalt
projektdokumentatsioonile ja ehitusnormidele.
Ehitusjuhiks on võimalik spetsialiseeruda järgmistel tegevusaladel:
- Üldehituslik ehitamine
- Tehnosüsteemide ehitamine
- Omanikujärelevalve tegemine
Kompetentsid:
- Ehituspakkumuse koostamine
- Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine
- Ressursside juhtimine
- Ehitustööde juhtimine, korraldamine ja koordineerimine ehitusplatsil kooskõlas tööde tegemise ajagraafikuga
- Ohutu töö korraldamine ehitustöödel
- Kvaliteedi tagamine ehitustöödel
- Ehitustööde üleandmine ja ehitise kasutusele võtmine
- Energiatõhus ehitamine
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Objektijuht, projektijuht
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tase 6
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 6
Hindamisskaala / sooritamise tingimused: sooritatud/mitte sooritatud
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda:
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Ehitusjuht, EKR tase 6
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Construction Site Manager, EstQF level 6
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Level 6 Construction Site Manager works as construction works manager and specialist in charge at construction sites.
As Construction Site Manager, management skills are also important in addition to construction-related knowledge and skills.
Construction Site Manager is responsible for the technical and economic activities on the site and, where appropriate, for
safety at the construction site. He manages construction work, organises meeting (with subcontractors, contracting entities,
clients and designers) and verifies whether the work has been done in compliance with project documentation and construction
standards.

Construction Site Manager can specialise in the following areas of activity:
- General Building Construction
- Construction of Technical Systems
- Exercise of Owner Supervision

Competencies:
- Preparation of construction tender
- Preparation and planning of construction
- Resource management
- Management, organisation and coordination of construction works at the construction site in accordance with the work
schedule.
- Assuring work safety at construction sites
- Ensuring the quality of construction works
- Transfer of construction works and the entry into use of the building
- Energy-efficient construction
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Site Manager, Project Manager
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 6
European Qualification Framework level 6
Grading scale / Pass requirements: passed/fail
Access to next level of education/training:
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist