Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistuse lisad: Turvasüsteemide projekteerija, tase 6

ETEN
Lae PDF alla
KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6
(1)Originaaldokumendi keeles
KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)
Security and Fire Protection Systems Project Designer, EstQF Level 6
(1)Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.
KUTSEOSKUSED
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste projekteerimine. Turvasüsteemide projekteerija töötab iseseisvalt.

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 tegutseb vähemalt ühel järgmistest tegevusvaldkondadest:
turvasüsteemide projekteerimine;
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine;
gaaskustutussüsteemi projekteerimine;
vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerimine;
suitsutõrjesüsteemi projekteerimine;
ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine;
hädavalgustuse projekteerimine.

A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
1) Tööülesande sisuga tutvumine.
2) Tegevuste järjestamine ja ajagraafiku koostamine.
3) Töövahendite ja materjalide valimine vastavalt tööülesandele.
4) Töörühmale tööülesannete jagamine.
5) Kooskõlastuste olemasolu või vajaduse kontrollimine.

A.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine
1) Töökeskkonna ohutuse järgimine määratud objektil.
2) Tööpaiga korrashoid.

A.2.3 Projekteerimine
1) Projekteerimisülesande püstitamine.
2) Koostöö erinevate osapooltega.
3) Projekti koostamine ja kooskõlastamine.
4) Projekti üleandmine ja kaitsmine.
5) Õigusaktide ja tehniliste normide järgimine.
6) Kutsealane enesearendamine.A.2.4 Turvasüsteemide projekteerimine
1) Turvasüsteemi projekti koostamine.
2) Turvasüsteemide valimine ja komplekteerimine.

A.2.5 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine
1) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekti koostamine.
2) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valimine ja komplekteerimine.

A.2.6 Gaaskustutussüsteemi projekteerimine
1) Gaaskustutussüsteemi projekti koostamine.
2) Gaaskustutussüsteemi valimine ja komplekteerimine.

A.2.7 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerimine
1) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekti koostamine.
2) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide valimine ja komplekteerimine.

A.2.8 Suitsutõrjesüsteemi projekteerimine
1) Suitsutõrjesüsteemi projekti koostamine.
2) Suitsutõrjesüsteemi valimine ja komplekteerimine.

A.2.9 Ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine
1) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi projekti koostamine.
2) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi valimine ja komplekteerimine.

A.2.10 Hädavalgustuse projekteerimine
1) Hädavalgustuse projekti koostamine.
2) Hädavalgustuse valimine ja komplekteerimine.
KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)
Turvasüsteemide projekteerija.
(1)Kui on kohaldatav
KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm: Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ
Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm: Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu
Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline): Eesti kvalifikatsiooniraamistik tase 6
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik tase 6
Hindamisskaala / sooritamise tingimused: sooritatud/mitte sooritatud
Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda:
Rahvusvahelised lepingud:
Õiguslik alus: Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS
Viisid: Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele
Lisainformatsioon: Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Selgitav märkus: Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.eu.int
© Euroopa Ühendused 2002
Download PDF
TITLE OF THE CERTIFICATE - ET (1)
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6
(1)In the original language
TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE (1)
Security and Fire Protection Systems Project Designer, EstQF Level 6
(1)If applicable. This translation has no legal status.
PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCIES
Security and fire protection systems project designer, level 6, is operating in at least one of the following areas of activity:
designing security systems;
designing fire alarm systems;
designing gas-based extinguishing systems;
designing water- and foam-based extinguishing systems;
designing smoke removal systems;
designing alarm systems for buildings;
designing emergency lighting.
Parts of work:
1. Planning and organising work
- Reviewing the contents of the work task.
- Ranking activities and preparing a time schedule.
- Selecting tools and materials according to the task.
- Providing tasks to work groups.
- Checking for approvals or the need for approvals.
2. Ensuring the safety of the working environment
- Monitoring the safety of the working environment at the designated site.
- Keeping the work site in order.
3. Project design
- Establishing the project design task.
- Cooperation with various parties.
- Preparing and approving the project.
- Delivering and defending the project.
- Adhering to legal requirements and technical norms.
- Professional self-development.
Parts of work to be selected:
4. Designing security systems
- Preparing the project of the security system.
- Selecting and assembling security systems.
5. designing a fire alarm system
- Preparing the project of the fire alarm systems.
- Selecting and assembling the fire alarm system.
6. Designing a gas-based extinguishing system
- Preparing the project of the gas-based extinguishing system.
- Selecting and assembling the gas-based extinguishing system.
7. Designing water- and foam-based extinguishing systems
- Preparing the project of the water- and foam-based extinguishing system.
- Selecting and assembling the water- and foam-based extinguishing system.
8. Designing a smoke removal systems
- Preparing the project of the smoke removal system.
- Selecting and assembling the smoke removal system.
9. Designing an alarm system for buildings
- Preparing the project of a system for notifying of a fire and organising evacuation.
- Selecting and assembling the system for notifying of a fire and organising evacuation.
10. Designing emergency lighting
- Preparing the project of emergency lighting
- Selecting and assembling emergency lighting.
RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE (1)
Security systems designer.
(1)If applicable
OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE
Name and status of the body awarding the certificate: The occupational certificate that has been issued by the professional council that operates under the activity license issued by a Awarding Body
Name and status of the national/regional authority providing accreditation/recognition of the certificate: Occupational Qualification Council approved by a Regulation of the Government of the Republic
Level of the certificate (national or international): Estonian Qualification Framework level 6
European Qualification Framework level 6
Grading scale / Pass requirements: passed/fail
Access to next level of education/training:
International agreements:
Legal basis: Occupational Qualifications Act (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)
OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE
Methods: In order to obtain a occupational certificate, the applicant has to prove all his/her competencies required by the occupational standard and by the procedure for awarding of occupational qualification established by the body awarding the occupational qualification
More information: More information (including a description of the national qualifications system) available at:
www.kutsekoda.ee
 
(*) Explanatory note: This document is designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in itself. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers.
More information available at: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist