Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Väikelaevaehitaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Väikelaevaehitaja, tase 4
EN: Boatbuilder, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Komposiitmaterjalist väikelaeva ehitamine, tase 4
  • Metallmaterjalidest väikelaeva ehitamine, tase 4
  • Puitmaterjalist väikelaeva ehitamine
  • Väikelaeva tehnika paigaldamine
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.12.2010
Kehtib kuni: 28.11.2012
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Väikelaevaehitajad leiavad tööd nii komposiitmaterjalist, puitmaterjalist, kui ka metallmaterjalist veesõidukeid valmistavates ning nende remondi ja hooldusega tegelevates ettevõtetes.
Väikelaevaehitaja ehitab, vormib ja koostab paate, jahtlaevu, kaatreid jm. veesõidukeid (edaspidi väikelaevu) ke...
repikkusega kuni 24 m ning paigaldab nendesse sisustust ja varustust. Väikelaevaehitaja põhilised tööülesanded on konstruktsioonelementide ja teiste detailide valmistamine, remontimine, paigaldamine ja sobitamine, konstruktsioonide valmistamine ja monteerimine, erinevate väikelaeva seadmete paigaldamine ja süsteemide ehitamine. Väikelaevaehitaja valdab väikelaevade ehitusalaseid oskusi, tunneb erinevate materjalide omadusi ning oskab kasutada materjalide töötlemise pinke, seadmeid, käsi-, pneumo- ja elektritööriistu.
Oma tööülesannete täitmisel juhindub väikelaevaehitaja kutsealal kasutatavatest normdokumentidest ja kvaliteedinõuetest ning järgib üldtunnustatud töökultuuri põhimõtteid. Väljendab end ladusalt nii kirjalikult kui suuliselt.
Väikelaevaehitaja, tase 4I on õppinud ja praktiliste kogemustega töötaja, kes täidab tööülesandeid iseseisvalt, lähtudes oma töös etteantud juhistest, vajadusel juhendab teiste tööd.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Väikelaevaehitaja töö on hooajaline, nõuab füüsilist pingutust, tööaeg võib olla paindlik. Töötamine toimub aeg-ajalt välistingimustes ja kõrgustes.
Väikelaevaehitaja on teadlik töötamisel esinevatest tervise- ja keskkonnariskidest (esineda võivad müra, vibratsioon, tolm jne).
Töötamine kemikaa...
lidega võib esile kutsuda allergiat.
Töötamisel on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.
Tööohutuseeskirjade täitmine on äärmiselt vajalik.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Väikelaevaehitaja kasutab oma töös erinevaid seadmeid, käsi-, pneumo- ja elektrilisi tööriistu.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, käelist osavust, koormustaluvust, õpivalmidust, enese kehtestamist ning oskust töötada meeskonnas. Vajalik on tehniline taip.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutsealane koolitus, mis on läbitud kas kutseõppeasutuses või töötamise käigus. Omab töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Väikelaevaehitaja, paadiehitaja, lamineerija, mudelsepp, viimistleja, laevapuusepp, väikelaeva mehaanik, väikelaeva elektrik, koostelukksepp, koostekeevitaja, taglastaja, keevitaja
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
1) Meresõiduohutuse seadus
2) Toote nõuetele vastavuse seadus
3) Kutsealaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid (mitmesugused ehitusnormatiivid)
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on nõutav järgmiste kompetentside tõendamine:
Kõigile kohustuslikud on kompetentsid B.2.1 – B.2.2 ja B.2.20
Lisaks üks spetsialiseerumistest:
Komposiitmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.3 – B.2.6
Metallmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.7...
– B.2.10
Puitmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.11 – B.2.14
Väikelaeva tehnika paigaldamine – kompetents B.2.16 – B.2.18
Ja valitavate kompetentside B.2.17 – B.2.19 hulgast vähemalt 1 kompetents.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Väikelaevaehituse töö juhendamine 4

Tegevusnäitajad
2.2.1 Juhendab ühe töötaja või väikes(t)e töögrupp(ide) tööd lähtuvalt tööülesannetest, ettevõttes kehtestatud korrast ja arvestades juhendatava(te) isikuomadusi.

Hindamismeetod (id)
Kirjalik või suuline teoreetiliste teadmiste kontroll
B.2.2 Väikelaeva standarditele, spetsifikatsioonile ja juhenditele vastavuse ja kvaliteedi kontrollimine 4

Tegevusnäitajad
2.3.1. Kontrollib juhendatavate tööde vastavust etteantud juhistele. Korraldab väikelaeva standarditest lähtuvate katsete läbiviimist, järgides etteantud juhiseid ja valides selleks sobivad töövahendid ja materjalid.
2.3.2. Dokumenteerib enda poolt tehtud töid vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale, protokollib väikelaevaehituse standarditest lähtuvate katsete läbiviimist ja tulemusi.

Teadmised
1) Juhendmaterjalid ja õigusaktid
2) Väikelaevaehituses kasutatavad tehnoloogiad ja ilmnenud vigade võimalikud tekkepõhjused
3) Kvaliteediõpetus
4) Erinevate seadmete, süsteemide ja sõlmede tööpõhimõtted

Hindamismeetod (id)
Kirjalik või suuline teoreetiliste teadmiste kontroll
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on nõutav lisaks üks spetsialiseerumistest: Komposiitmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.3 – B.2.6 Metallmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.7 – B.2.10 Puitmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.11 – B.2.14 Väikelaeva tehnika p...aigaldamine – kompetents B.2.16 – B.2.18
Loe edasi
Peida
Komposiitmaterjalist väikelaeva ehitamine, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Valmistab väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselemente ning koostab detailidest väikelaeva vastavalt ette antud juhenditele 4

Tegevusnäitajad
1) Valmistab ette vormid, lähtudes ette antud juhistest
2) Vormib klaasplastist detaile, lähtudes ette antud juhistest
3) Töötleb (lõikab, lihvib jne) komposiitmaterjalist detaile, lähtudes ette antud juhistest
4) Koostab vormitud detailidest komposiitmaterjalist väikelaeva, lähtudes ette antud juhisest
5) Valmistab vormid komposiitmaterjalist väikelaevade tootmiseks, lähtudes ette antud juhistest

Teadmised
1) Materjalid (polümeerid, kiudmaterjalid, vahad, lahustid, distantsmaterjalid, väikelaevaehituses enamlevinud roostevaba terase sulamid)
2) Töövahendid (rullid, pintslid, aplikaatorid jm)
3) Tehnoloogiad (vormimine suletud ja avatud vormidega, lõikamine, lihvimine, freesimine)

Hindamiskriteerium (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.4 Hindamiskriteerium (id) Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu 4

Tegevusnäitajad
1) Valmistab pinna ette (karestab, pahteldab jne) lõppviimistluseks tüüpolukordades, valides selleks sobivad töövahendid
2) Katab pinnad pinnakaitse- (värvid, lakid, vahad, jne.) või muude kattematerjalidega, valides selleks sobivad töövahendid

Tegevusnäitajad
1) Valmistab pinna ette (karestab, pahteldab jne) lõppviimistluseks tüüpolukordades, valides selleks sobivad töövahendid
2) Katab pinnad pinnakaitse- (värvid, lakid, vahad, jne.) või muude kattematerjalidega, valides selleks sobivad töövahendid

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.5 Väikelaeva sisustuselementide valmistamine ja viimistlemine 4

Tegevusnäitajad
1) Töötleb pindu tüüpolukordades, valides selleks vastavad töövahendid
2) Valmistab tüüpolukordades pinna ette (pahteldab jne) viimistluseks, valides selleks vastavad töövahendid
3) Viimistleb sisustusdetaile tüüpolukordades, valides selleks vastavad töövahendid

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.6 Väikelaeva sisustuselementide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1) Sobitab sisustuselemente tüüpolukordades täpselt, lähtudes materjalispetsiifikast ja ette antud joonistest ning vastavalt tegelikele hälvetele.
2) Paigaldab eelnevalt sobitatud sisustuselemente vastavalt etteantud juhistele

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
 
Metallmaterjalidest väikelaeva ehitamine, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Valmistab väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselemente ning koostab detailidest väikelaeva vastavalt ette antud juhenditele 4

Tegevusnäitajad
1) Valmistab väikelaeva kere- ja tekikonstruktsioone, tugevduselemente ja täpsust nõudvaid seadmealuseid.
2) Koostab väikelaeva kere eelnevalt valmistatud detailidest ja koostudest, lähtudes etteantud juhistest.
3) Väikelaeva kere plaadistamine lähtudes ette antud juhistest
4) Valmistab rakised lähtudes ette antud tööülesandest ja juhistest
5) Keevitab vastutusrikkaid keevisõmbluseid

Teadmised
1) Materjalid (erinevad sulamid ja termotöötlused)
2) Töövahendid (giljotiinkäärid, painutuspressid ja profiilipainutusseadmed, keevitusseadmed, lihvimis- ja lõiketööriistad)
3) Tehnoloogiad (keevitamine, lehtmetallide lõikamine ja painutamine, profiilide painutamine)
B.2.8 Väikelaeva kere välisviimistlus 4

Tegevusnäitajad
1) Valmistab pinna ette (karestab, pahteldab jne) lõppviimistluseks tüüpolukordades, valides selleks sobivad töövahendid
2) Katab pinnad pinnakaitse- (värvid, lakid, vahad, jne.) või muude kattematerjalidega, valides selleks sobivad töövahendid

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.9 Väikelaeva sisustuselementide valmistamine ja viimistlemine 4

Tegevusnäitajad
1) Töötleb pindu tüüpolukordades, valides selleks vastavad töövahendid
2) Valmistab tüüpolukordades pinna ette (pahteldab jne) viimistluseks, valides selleks vastavad töövahendid
3) Viimistleb sisustusdetaile tüüpolukordades, valides selleks vastavad töövahendid

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.10 Väikelaeva sisustuselementide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1) Sobitab sisustuselemente tüüpolukordades täpselt, lähtudes materjalispetsiifikast ja ette antud joonistest ning vastavalt tegelikele hälvetele.
2) Paigaldab eelnevalt sobitatud sisustuselemente vastavalt etteantud juhistele

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
 
Puitmaterjalist väikelaeva ehitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Valmistab väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselemente ning koostab detailidest väikelaeva vastavalt ette antud juhenditele 4

1) Tegevusnäitajad
2) Väikelaeva kere, tekikonstruktsioonide ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest lähtudes ette antud juhistest
3) Väikelaeva kere plaadistamine, plangutuse paigaldamine lähtudes ette antud juhistest
4) Rakiste valmistamine lähtudes ette antud tööülesandest ja juhistest

Teadmised
1) Materjalid (puiduliigid ja –omadused, erinevad vineermaterjalid, liimid ja nende omadused, immutusvahendid, spetsiaalsed kinnitusvahendid jm)
2) Töövahendid (puidutöötlemisseadmed ja -masinad, käsitööriistad, aurukast)
3) Tehnoloogiad (aurutamine, painutamine, neetimine, tihendamine (takutamine), tõrvamine)

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.12 Väikelaeva kere välisviimistlus 4

Tegevusnäitajad
1) Valmistab pinna ette (karestab, pahteldab jne) lõppviimistluseks tüüpolukordades, valides selleks sobivad töövahendid
2) Katab pinnad pinnakaitse- (värvid, lakid, vahad, jne.) või muude kattematerjalidega, valides selleks sobivad töövahendid

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.13 Väikelaeva sisustuselementide valmistamine ja viimistlemine 4

Tegevusnäitajad
1) Töötleb pindu tüüpolukordades, valides selleks vastavad töövahendid
2) Valmistab tüüpolukordades pinna ette (pahteldab jne) viimistluseks, valides selleks vastavad töövahendid
3) Viimistleb sisustusdetaile tüüpolukordades, valides selleks vastavad töövahendid

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.14 Väikelaeva sisustuselementide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1) Sobitab sisustuselemente tüüpolukordades täpselt, lähtudes materjalispetsiifikast ja ette antud joonistest ning vastavalt tegelikele hälvetele.
2) Paigaldab eelnevalt sobitatud sisustuselemente vastavalt etteantud juhistele

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
 
Väikelaeva tehnika paigaldamine
    Kompetents EKR tase
B.2.15 Laevatehnika (seadmed, sõlmed, süsteemid jne) paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1) Valmistab ette väikelaevatehnika paigaldamist vastavalt etteantud juhendile ja joonisele (näit. kõrge täpsusklassiga avade lõikamine, puurimine jne.) ning valib selleks sobilikud töövahendid
2) Paigaldab ja seadistab väikelaeva jõuseadmeid (sh. tugisüsteeme) ja käitursüsteeme vastavalt etteantud juhistele, valides selleks sobilikud töövahendid
3) Paigaldab ja seadistab väikelaeva abiseadmeid (sh. tugisüsteeme) vastavalt etteantud juhistele, valides selleks sobilikud töövahendid
4) Paigaldab ja seadistab keerulisema paigaldustehnoloogiaga väikelaeva olme- ja sanitaarsüsteeme (näit. keevitatavad torustikud) vastavalt etteantud juhistele, valides selleks sobivad töövahendid
5) Paigaldab ja seadistab rooliseadmeid vastavalt etteantud juhistele, valides selleks sobivad töövahendid ja materjalid
6) Paigaldab ja seadistab erinevaid (sh. vastutusrikkaid: gaasi-, avarii-, tulekaitse jne.) süsteeme vastavalt etteantud juhistele, valides selleks sobivad töövahendid ja materjalid

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad
4) Erinevate seadmete, süsteemide, sõlmede ehitus ja tööpõhimõtted

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.16 Elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad
1) Paigaldab ja seadistab alalisvoolu süsteeme vastavalt etteantud juhistele, valides selleks sobivad töövahendid ja materjalid
2) Paigaldab ja seadistab vahelduvvoolu süsteeme vastavalt etteantud juhistele, valides selleks sobivad töövahendid ja materjalid
3) Paigaldab ja seadistab navigatsiooni- ja sidesüsteeme vastavalt etteantud juhistele, valides selleks sobivad töövahendid ja materjalid
4) Paigaldab ja seadistab audio-videosüsteeme vastavalt etteantud juhistele, valides selleks sobivad töövahendid ja materjalid

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad
4) Erinevate seadmete ja süsteemide tööpõhimõtted

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu

Valitavad kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on nõutav valitavate kompetentside B.2.17 – B.2.19 hulgast vähemalt 1 kompetents.
    Nimetus EKR tase
B.2.17 Väikelaeva müügieelne ettevalmistus 4

Tegevusnäitajad
2.8.1. Juhendab ja kontrollib koristusmeeskonna tööd, koristab ja puhastab väikelaeva kasutades selleks sobivaid töövahendeid ja materjale
2.8.2. Paigutab oma kohale keerukama lahtise inventari (näit. päästeparv, ankur, avariipoi jne.) vastavalt etteantud juhistele

Teadmised
1) Puhastusmaterjalid ja töövahendid
2) Puhastustööde tehnoloogiad
3) Lahtise varustuse paigaldamise tüüpnõuded

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.18 Väikelaeva järelteenindus ja hooldus 4

Tegevusnäitajad
1) Seadmete ja süsteemide tõrgete põhjuste välja selgitamine lähtudes kliendi poolt antavast informatsioonist.
2) Teeb erinevaid hooldustöid (näit. seadmete ja sõlmede hooldus jne.) vastavalt etteantud juhistele
3) Remondib väikelaeva põhikonstruktsioone ja seadmeid, sõlmi ning süsteeme jne. vastavalt etteantud juhistele

Teadmised
1) Kulumaterjalid
2) Tehnoloogiad
3) Tüüpilised tõrked ja rikked ning nende kõrvaldamise viisid

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.19 Taglastamine 4

1) Taglastab ja seadistab seisva taglase lähtuvalt etteantud juhistest
2) Taglastab ja seadistab jooksva taglase lähtuvalt etteantud juhistest

Teadmised
1) Erinevate taglaste ja taglase osade tööpõhimõtted
2) Materjalid (otsad, vallid jm)

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.20 Väikelaevaehitaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1) Toetab teisi ning nendega suheldes näitab üles respekti ja hoolivust. Seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja tiimis, klientide ja kolleegidega. Käitub järjepidevalt organisatsioonis kehtivate väärtuste kohaselt ja järgib väikelaevaehituses kehtivat head tava ja traditsioone.
2) On selge analüütilise mõtlemisega. Väljendab end selgelt ja korrektselt kõnes ja kirjas. Kasutab oma teadmisi tõhusalt. Võtab kiiresti omaks uue tehnoloogia ning kasutab seda sihipäraselt töö eesmärgi saavutamiseks. Saab aru organisatsiooni struktuurist ja mõistab oma rolli
3) Töötab hästi situatsioonides, mis nõuavad avatust uute ideede ja kogemuste suhtes. Otsib õppimisvõimalusi. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele innovaatiliselt ja loovalt. Mõtleb avatult ja strateegiliselt. Lähtub mitmekülgsest informatsioonist otsuste tegemisel. Otsib olulist infot enne otsuse langetamist. Saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Toetab ja soodustab organisatsiooni muutusi.
4) Planeerib oma aega ette, töötab süsteemselt ja organiseeritult. Jälgib juhiseid ja protseduure. Orienteeritud kliendi rahulolule, osutab kvaliteetset teenust või toodet, mis vastab kokkulepitud standarditele.
5) On orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele. Saab aru organisatsiooni tegevusest ja eesmärkidest tervikuna. Omab ülevaadet ettevõtluse alustest.

Läbivad teadmised
1) Kutsealaga seonduvad õigusaktid ja –normatiivid (lisaks punktis A5 nimetatutele tööõigus, tööohutus, tuleohutus, keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus jm)
2) Ettevõtluse alused
3) Kvaliteediõpetuse alused
4) Meeskonnatöö alused ja juhendamine
5) Väikelaevaehituse alused (sh elektrotehnika ja mehaanika)
6) Insenerigraafika (tehniline joonestamine)
7) Sõlmed ja pleissimine
6) Keeleoskus – vähemalt üks võõrkeel, eelistatavalt inglise keel
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-29122010-1.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.12.2010
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Väikelaevaehitus
Kutse grupp: Väikelaevaehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
30 Muude transpordivahendite tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Kõnd Veeteede Amet
Kaido Trei Kuressaare Ametikool
Mark Muru Alunaut OÜ
Peeter Laum Tallinna TTÜ Kuressaare Kolledž, Alandia Engineering AS
Peeter Sääsk Saare Paat AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist