Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Väikelaevaehitaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Väikelaevaehitaja, tase 5
EN: Boatbuilder, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Komposiitmaterjalist väikelaeva ehitamine
  • Metallmaterjalidest väikelaeva ehitamine
  • Puitmaterjalist väikelaeva ehitamine
  • Väikelaevaelektrik, tase 5
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.12.2010
Kehtib kuni: 28.12.2015
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Väikelaevaehitajad leiavad tööd nii komposiitmaterjalist, puitmaterjalist, kui ka metallmaterjalist veesõidukeid valmistavates ning nende remondi ja hooldusega tegelevates ettevõtetes.
Väikelaevaehitaja ehitab, vormib ja koostab paate, jahtlaevu, kaatreid jm. veesõidukeid (edaspidi väikelaevu) ke...
repikkusega kuni 24 m ning paigaldab nendesse sisustust ja varustust. Väikelaevaehitaja põhilised tööülesanded on konstruktsioonelementide ja teiste detailide valmistamine, remontimine, paigaldamine ja sobitamine, konstruktsioonide valmistamine ja monteerimine, erinevate väikelaeva seadmete paigaldamine ja süsteemide ehitamine. Väikelaevaehitaja valdab väikelaevade ehitusalaseid oskusi, tunneb erinevate materjalide omadusi ning oskab kasutada materjalide töötlemise pinke, seadmeid, käsi-, pneumo- ja elektritööriistu.
Oma tööülesannete täitmisel juhindub väikelaevaehitaja kutsealal kasutatavatest normdokumentidest ja kvaliteedinõuetest ning järgib üldtunnustatud töökultuuri põhimõtteid. Väljendab end ladusalt nii kirjalikult kui suuliselt.
Väikelaevaehitaja, tase 5 on õppinud ja töökogemusega töötaja, kes töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning võtab vastutuse töörühmade töö eest. Juhendab töögruppe, leiab lahendused töö käigus ilmnenud probleemidele.


Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Väikelaevaehitaja töö on hooajaline, nõuab füüsilist pingutust, tööaeg võib olla paindlik. Töötamine toimub aeg-ajalt välistingimustes ja kõrgustes.
Väikelaevaehitaja on teadlik töötamisel esinevatest tervise- ja keskkonnariskidest (esineda võivad müra, vibratsioon, tolm jne).
Töötamine kemikaa...
lidega võib esile kutsuda allergiat.
Töötamisel on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.
Tööohutuseeskirjade täitmine on äärmiselt vajalik.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Väikelaevaehitaja 5 kasutab oma töös bürootarbeid, CAD- ja CAM-programme, erinevaid seadmeid,
käsi-, pneumo- ja elektrilisi tööriistu.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, käelist osavust, koormustaluvust, õpivalmidust, enese kehtestamist ning oskust töötada meeskonnas. Vajalik on tehniline taip.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutsealane koolitus, mis on läbitud kas kutseõppeasutuses või töötamise käigus. Omab töökogemust ja on läbinud erialase täiendkoolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Väikelaevaehitaja, paadiehitaja, lamineerija, mudelsepp, viimistleja, laevapuusepp, väikelaeva mehaanik, väikelaeva elektrik, koostelukksepp, koostekeevitaja, taglastaja, keevitaja, töödejuhataja, meister, tootejuht, tootmisjuht, projektijuht
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
1) Meresõiduohutuse seadus
2) Toote nõuetele vastavuse seadus
3) Kutsealaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid (mitmesugused ehitusnormatiivid)
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on nõutav järgmiste kompetentside tõendamine:
Kõigile kohustuslikud on kompetentsid B.2.1 – B.2.2 ja B.2.19
Lisaks üks spetsialiseerumistest:
Komposiitmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.3 – B.2.6
Metallmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.7...
– B.2.9
Puitmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.10 – B.2.13
Väikelaeva tehnika paigaldamine – kompetents B.2.14 – B.2.15
ja valitavate kompetentside B.2.16 – B.2.18 hulgast vähemalt 1 kompetents.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Väikelaevaehituse töö juhendamine 5

Tegevusnäitajad
2.2.1 Juhendab töögrupp(ide) tööd lähtuvalt tööülesannetest, ettevõttes kehtestatud korrast ja arvestades juhendatava(te) isikuomadusi. Juhib meeskonda edukalt ka uuenduslikes olukordades.
2.2.2 Töötab välja töö käigus tekkinud probleemide lahendamiseks juhendmaterjale, arvestades toote eripära ja ressursse

Hindamismeetod (id)
Kirjalik või suuline teoreetiliste teadmiste kontroll
B.2.2 Väikelaeva standarditele, spetsifikatsioonile ja juhenditele vastavuse ja kvaliteedi kontrollimine 5

Tegevusnäitajad
2.3.1. Kontrollib juhendatavate tööde vastavust etteantud juhistele. Korraldab väikelaevaehituses kvaliteedi kontrollimiseks vajalike katsete läbi viimist ja valib selleks sobivad töövahendid ja materjalid. Vajadusel töötab välja katsete läbiviimise metoodika.
2.3.2. Dokumenteerib tehtud töid ja väikelaevaehituses kvaliteedi kontrollimiseks vajalike katsete läbiviimist ja tulemusi.

Teadmised
1) Juhendmaterjalid ja õigusaktid
2) Väikelaevaehituses kasutatavad tehnoloogiad ja ilmnenud vigade võimalikud tekkepõhjused
3) Kvaliteediõpetus
4) Erinevate seadmete, süsteemide ja sõlmede tööpõhimõtted

Hindamismeetod (id)
Kirjalik või suuline teoreetiliste teadmiste kontroll
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on nõutav üks spetsialiseerumistest: Komposiitmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.3 – B.2.6 Metallmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.7 – B.2.9 Puitmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.10 – B.2.13 Väikelaeva tehnika paigaldam...ine – kompetents B.2.14 – B.2.15
Loe edasi
Peida
Komposiitmaterjalist väikelaeva ehitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Valmistab väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselemente ning koostab detailidest väikelaeva vastavalt ette antud juhenditele 5

Tegevusnäitajad
1) Valmistab ette vormid, lähtudes ette antud juhistest
2) Vormib komposiitmaterjalist detaile, lähtudes ette antud juhistest
3) Töötleb (lõikab, lihvib jne) komposiitmaterjalist detaile, lähtudes ette antud juhistest
4) Koostab vormitud detailidest komposiitmaterjalist väikelaeva, lähtudes ette antud juhisest Valmistab vormid komposiitmaterjalist väikelaevade tootmiseks, lähtudes ette antud juhistest

Teadmised
1) Materjalid (polümeerid, kiudmaterjalid, vahad, lahustid, distantsmaterjalid, väikelaevaehituses enamlevinud metallisulamid)
2) Töövahendid (rullid, pintslid, aplikaatorid, vaakumpumbad jm)
3) Tehnoloogiad (vormimine suletud ja avatud vormidega, lõikamine, lihvimine, freesimine)

Hindamiskriteerium (id)
Töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.4 Väikelaeva kerepindade välisviimistlus 5

Tegevusnäitajad
1) Töötleb pindu vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
2) Valmistab pinna ette (karestab, pahteldab jne) lõppviimistluseks vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
3) Viimistleb pindu, katab pinnad pinnakaitse- (värvid, lakid, vahad, jne.) või muude kattematerjalidega vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.5 Väikelaeva sisustuselementide valmistamine ja viimistlemine 5

Tegevusnäitajad
1) Valib materjalid ja valmistab sisustusdetailid lähtuvalt tööülesandest, etteantud juhendist või joonisest. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
2) Valib koostude detailid ja koostab koostud lähtuvalt tööülesandest, vastavalt etteantud juhistele ja joonistele. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
3) Töötleb pindu vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
4) Valmistab pinna ette (pahteldab jne) viimistluseks vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
5) Viimistleb sisustusdetaile vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Töökohal jälgimine või intervjuu
B.2.6 Väikelaeva sisustuselementide paigaldamine 5

Tegevusnäitajad
1) Sobitab ja paigaldab sisustuselemente täpselt, lähtudes materjalispetsiifikast ja ette antud juhistest ning vastavalt tegelikele hälvetele. Leiab lahendus töö käigus tekkinud probleemidele.

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Töökohal jälgimine või intervjuu
 
Metallmaterjalidest väikelaeva ehitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Valmistab väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselemente ning koostab detailidest väikelaeva vastavalt ette antud juhenditele 5

Tegevusnäitajad
1) Valmistab väikelaeva kere- ja tekikonstruktsioone, tugevduselemente ja täpsust nõudvaid seadmealuseid. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
2) Koostab väikelaeva kere eelnevalt valmistatud detailidest ja koostudest, lähtudes etteantud juhistest. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
3) Väikelaeva kere plaadistamine lähtudes ette antud juhistest. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
4) Valmistab rakised lähtudes ette antud tööülesandest ja juhistest. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
5) Keevitab vastutusrikkaid keevisõmbluseid. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.

Teadmised
1) Materjalid (erinevad sulamid ja termotöötlused)
2) Töövahendid (giljotiinkäärid, painutuspressid ja profiilipainutusseadmed, keevitusseadmed, lihvimis- ja lõiketööriistad)
3) Tehnoloogiad (keevitamine, lehtmetallide lõikamine ja painutamine, profiilide painutamine)

Hindamismeetod (id)
Töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.8 Väikelaeva sisustuselementide valmistamine ja viimistlemine 5

Tegevusnäitajad
1) Valib materjalid ja valmistab sisustusdetailid lähtuvalt tööülesandest, etteantud juhendist või joonisest. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
2) Valib koostude detailid ja koostab koostud lähtuvalt tööülesandest, vastavalt etteantud juhistele ja joonistele. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
3) Töötleb pindu vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
4) Valmistab pinna ette (pahteldab jne) viimistluseks vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
5) Viimistleb sisustusdetaile vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.9 Väikelaeva sisustuselementide paigaldamine 5

Tegevusnäitajad
1) Sobitab ja paigaldab sisustuselemente täpselt, lähtudes materjalispetsiifikast ja ette antud juhistest ning vastavalt tegelikele hälvetele. Leiab lahendus töö käigus tekkinud probleemidele.

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Töökohal jälgimine ja intervjuu
 
Puitmaterjalist väikelaeva ehitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Valmistab väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselemente ning koostab detailidest väikelaeva vastavalt ette antud juhenditele 5

Tegevusnäitajad
1) Väikelaeva kere, tekikonstruktsioonide ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest lähtudes ette antud juhistest
2) Väikelaeva kere plaadistamine, plangutuse paigaldamine lähtudes ette antud juhistest
3) Rakiste valmistamine lähtudes ette antud tööülesandest ja juhistest

Teadmised
1) Materjalid (puiduliigid ja –omadused, erinevad vineermaterjalid, liimid ja nende omadused, immutusvahendid, spetsiaalsed kinnitusvahendid, väikelaevaehituses enamlevinud metallisulamid jm)
2) Töövahendid (puidutöötlemisseadmed ja -masinad, käsitööriistad, aurukast)
3) Tehnoloogiad (aurutamine, painutamine, neetimine, tihendamine (takutamine), tõrvamine)

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.11 Väikelaeva kere välisviimistlus 5

Tegevusnäitajad
1) Töötleb pindu vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
2) Valmistab pinna ette (karestab, pahteldab jne) lõppviimistluseks vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
3) Viimistleb pindu, katab pinnad pinnakaitse- (värvid, lakid, vahad, jne.) või muude kattematerjalidega vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamiskriteerium (id)
Töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.12 Väikelaeva sisustuselementide valmistamine ja viimistlemine 5

Tegevusnäitajad
1) Valib materjalid ja valmistab sisustusdetailid lähtuvalt tööülesandest, etteantud juhendist või joonisest. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
2) Valib koostude detailid ja koostab koostud lähtuvalt tööülesandest, vastavalt etteantud juhistele ja joonistele. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
3) Töötleb pindu vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
4) Valmistab pinna ette (pahteldab jne) viimistluseks vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
5) Viimistleb sisustusdetaile vastavalt viimistlusmaterjali tehnoloogilisele spetsifikatsioonile. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.

Teadmised
1) Materjalid (vineerid, laminaadid, erinevad puiduliigid jm)
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.13 Väikelaeva sisustuselementide paigaldamine 5

Tegevusnäitajad
1) Sobitab ja paigaldab sisustuselemente täpselt, lähtudes materjalispetsiifikast ja ette antud juhistest ning vastavalt tegelikele hälvetele. Leiab lahendus töö käigus tekkinud probleemidele.

Teadmised
1) Materjalid (vineerid, laminaadid, erinevad puiduliigid jm)
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Töökohal jälgimine ja intervjuu
 
Väikelaevaelektrik, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.14 Väikelaeva mehaanikaseadmete (seadmed, sõlmed, süsteemid jne) paigaldamine 5

Tegevusnäitajad
1) Lahendab väikelaevatehnika paigaldamise ettevalmistustööde käigus tekkinud keerukaid ja kompleksseid probleeme
2) Paigaldab ja seadistab suurt täpsust nõudvaid, massiivseid ja keerulisemat paigaldustehnoloogiat nõudvaid väikelaeva jõuseadmeid (sh. tugisüsteeme) ja käitursüsteeme vastavalt etteantud juhistele ja joonistele, valides selleks sobilikud töövahendid. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
3) Paigaldab ja seadistab suurt täpsust nõudvaid, massiivseid ja keerulisemat paigaldustehnoloogiat nõudvaid väikelaeva abiseadmeid (sh. tugisüsteeme) vastavalt etteantud juhistele ja joonistele, valides selleks sobilikud töövahendid. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
4) Paigaldab ja seadistab suurt täpsust nõudvaid ja keerulise paigaldustehnoloogiaga väikelaeva keerukaid olme- ja sanitaarsüsteeme vastavalt etteantud juhistele ja joonistele, valides selleks sobilikud töövahendid. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
5) Paigaldab ja seadistab keerulisemaid rooliseadmeid (näit. servoajamiga hüdraulilised jne.) vastavalt etteantud juhistele ja joonistele, valides selleks sobilikud töövahendid ja materjalid. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.
6) Paigaldab ja seadistab erinevaid keerulisemaid või keerulisemat paigaldustehnoloogiat nõudvaid (sh. vastutusrikkaid: gaasi-, avarii-, tulekaitse jne.) süsteeme vastavalt etteantud juhistele ja joonistele, valides selleks sobilikud töövahendid ja materjalid. Lahendab tekkinud probleeme vastavalt olukorrale.

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad
4) Erinevate seadmete, süsteemide, sõlmede ehitus ja tööpõhimõtted

Hindamismeetod (id)
Töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.15 Elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine 5

Tegevusnäitajad
1) Paigaldab ja seadistab keerulisi alalisvoolu süsteeme vastavalt etteantud juhistele, valides selleks sobilikud töövahendid ja materjalid.
2) Paigaldab ja seadistab keerulisi vahelduvvoolu süsteeme vastavalt etteantud juhistele, valides selleks sobilikud töövahendid ja materjalid.
3) Paigaldab ja seadistab keerulisi navigatsiooni- ja sidesüsteeme vastavalt etteantud juhistele, valides selleks sobilikud töövahendid ja materjalid.
4) Paigaldab ja seadistab keerulisi audio-videosüsteeme vastavalt etteantud juhistele ja joonistele, valides selleks sobilikud töövahendid ja materjalid.

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad
4) Erinevate seadmete ja süsteemide tööpõhimõtted

Hindamismeetod (id)
Töökohal jälgimine ja intervjuu

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav järgmiste valitavate kompetentside B.2.16 – B.2.18 hulgast vähemalt 1 kompetentsi tõendamine.
    Nimetus EKR tase
B.2.16 Väikelaeva müügieelne ettevalmistus 5

Tegevusnäitajad
1) Juhendab ja kontrollib koristusmeeskonna tööd, koristab ja puhastab väikelaeva kasutades selleks sobivaid töövahendeid ja materjale. Viib läbi lõpliku kontrolli ja leiab lahenduse koristustööde käigus ilmnenud probleemidele.
2) Juhendab ja kontrollib inventari paigutust. Viib läbi lõpliku kontrolli ja leiab lahenduse töö käigus ilmnenud probleemidele. Tagab, et väikelaev on mereklaar.
3) Osaleb üleandmisprotsessis ja annab vajadusel tellijale tehnilisi selgitusi Juhendab ja kontrollib koristusmeeskonna tööd, koristab ja puhastab väikelaeva kasutades selleks sobivaid töövahendeid ja materjale

Teadmised
1) Puhastusmaterjalid ja töövahendid
2) Puhastustööde tehnoloogiad
3) Lahtise varustuse paigaldamise tüüpnõuded

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.17 Väikelaeva järelteenindus ja hooldus 5

Tegevusnäitajad
1) Keerukate rikete ja tõrgete (näit. mootor ei käivitu, pilsis on vesi jne.) põhjuste välja selgitamine
2) Teeb keerukamaid seadmete, sõlmede ja süsteemide hooldustöid (näit. jõuseadmete ja käiturite hooldus). Juhendab töögruppi.
3) Remondib väikelaeva põhikonstruktsioone ja keerukamaid seadmeid, sõlmi ning süsteeme. Kasutab keerukaid tehnoloogiaid. Juhendab töögruppe, leiab lahenduse töö käigus ilmnenud probleemidele.

Teadmised
1) Kulumaterjalid
2) Tehnoloogiad
3) Tüüpilised tõrked ja rikked ning nende kõrvaldamise viisid

Hindamismeetod (id)
Töökohal jälgimine ja intervjuu
B.2.18 Taglastamine 5

1) Juhib taglastusmeeskonna tööd vastavalt juhendmaterjalidele ja ettevõttes kehtestatud korrale
2) Juhib taglastusmeeskonna tööd vastavalt juhendmaterjalidele ja ettevõttes kehtestatud korrale

Teadmised
1) Erinevate taglaste ja taglase osade tööpõhimõtted
2) Materjalid (otsad, vallid jm)

Hindamismeetod (id)
Töökohal jälgimine ja intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.19 Väikelaevaehitaja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad
1) Toetab teisi ning nendega suheldes näitab üles respekti ja hoolivust. Seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja tiimis, klientide ja kolleegidega. Käitub järjepidevalt organisatsioonis kehtivate väärtuste kohaselt ja järgib väikelaevaehituses kehtivat head tava ja traditsioone.
2) On selge analüütilise mõtlemisega. Väljendab end selgelt ja korrektselt kõnes ja kirjas. Kasutab oma teadmisi tõhusalt. Võtab kiiresti omaks uue tehnoloogia ning kasutab seda sihipäraselt töö eesmärgi saavutamiseks. Saab aru organisatsiooni struktuurist ja mõistab oma rolli
3) Töötab hästi situatsioonides, mis nõuavad avatust uute ideede ja kogemuste suhtes. Otsib õppimisvõimalusi. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele innovaatiliselt ja loovalt. Mõtleb avatult ja strateegiliselt. Lähtub mitmekülgsest informatsioonist otsuste tegemisel. Otsib olulist infot enne otsuse langetamist. Saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Toetab ja soodustab organisatsiooni muutusi.
4) Planeerib oma aega ette, töötab süsteemselt ja organiseeritult. Jälgib juhiseid ja protseduure. Orienteeritud kliendi rahulolule, osutab kvaliteetset teenust või toodet, mis vastab kokkulepitud standarditele.
5) On orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele. Saab aru organisatsiooni tegevusest ja eesmärkidest tervikuna. Arvestab protsesside ja tegevuste finantsilist poolt .
6) Langetab kiireid ja selgeid otsuseid ka mittetäieliku info alusel (ka rasked ja riski sisaldavad otsused).
7) On algatusvõimeline, tegutseb enesekindlalt ilma välise juhendamiseta.
8) Teadvustab probleemi ja pakub välja hästi töötavaid lahendusi.
9) Planeerib, tuvastab ja organiseerib ressursse ülesannete täitmiseks

Läbivad teadmised
1) Kutsealaga seonduvad õigusaktid ja –normatiivid (lisaks punktis A5 nimetatutele tööõigus, tööohutus, tuleohutus, keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus jm)
2) Ettevõtluse alused
3) Kvaliteediõpetus
4) Suhtlemine ja juhtimine
5) Väikelaevaehituse alused (sh elektrotehnika ja mehaanika)
6) Insenerigraafika (tehniline joonestamine)
7) Raalprojekteerimise alused
8) Keeleoskus – vähemalt üks võõrkeel, eelistatavalt inglise keel tasemel B1.
9) Erialane terminoloogia võõrkeeles, eelistatavalt inglise keeles.

Hindamismeetod (id)
Hinnatakse intergreeritult teiste kompetentsidega
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-29122010-03/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.12.2010
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Väikelaevaehitus
Kutse grupp: Väikelaevaehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
30 Muude transpordivahendite tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Kõnd Veeteede Amet
Kaido Trei Kuressaare Ametikool
Mark Muru Alunaut OÜ
Peeter Laum Tallinna TTÜ Kuressaare Kolledž, Alandia Engineering AS
Peeter Sääsk Saare Paat AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist