Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puittoodete viimistleja, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Puittoodete viimistleja, tase 2
EN: Finisher, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.11.2010
Kehtib kuni: 22.11.2014
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puittoodete viimistleja on oskustööline, kes töötab mööblitööstusettevõtetes. Puittoodete viimistleja valmistab pindasid ette viimistlemiseks, katab neid erinevate viimistlusmaterjalidega, teab viimistlusmaterjalide omadusi, tunneb erinevaid viimistlusvõtteid ja oskab kasutada viimistlusseadmeid. Ta... teab viimistletud pindadele kehtestatud kvaliteedinõudeid, suudab kindlaks määrata viimistlemise defekte ja oskab neid kõrvaldada. Ta oskab korraldada oma tööd ja tuleb toime tööaja planeerimisega, täidab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.


Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Puittoodete viimistleja töökeskkonnas esineb müra ja keemilisi ained, mis võivad põhjustada allergiat ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja –vahendeid.
A.4 Töövahendid
Puittoodete viimistleja põhilisteks töövahenditeks on viimistlusmaterjalide pealekandmise vahendid ja seadmed, kuivatusseadmed, viimistlemiseks vajalikud käsitööriistad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puittoodete viimistleja töö võib olla ka käeline, seega on oluline liigutuste ratsionaalsus, kiirus ja täpsus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puittoodete viimistlejaks saab õppida kutseõppeasutuses ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Enamlevinud ametinimetus on puittoodete viimistleja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (B.2.1 – B.2.2) tõendamine.

B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistustööd puidu viimistlemiseks 2

Tegevusnäitajad:
1) Loeb etteantud tehnoloogiakaarti ja mõistab tehnilisi tingimusi või koostab need ise
2) Valib viimistlusrežiimid ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid
3) Korraldab töökoha järgides töö ratsionaalsust, ohutust ja keskkonnasäästlikkust

Teadmised: teab ja mõistab
1) tehnoloogiakaardi ja tehniliste tingimuste eesmärki
2) puidu viimistlemise tehnoloogiaid
3) elektri- ja tuleohutuse nõudeid viimistlustööde teostamisel
4) puidu viimistlemisel kasutatavaid materjale, töövahendeid, seadmeid, käsitööriistu, nende kasutamise ohutusnõudeid
B.2.2 Mööbli ja puittoodete viimistlemine 2

Tegevusnäitajad:
1) Valmistab viimistletava pinna ette, arvestades kasutatavat viimistlusvõtet, toodete omadusi ja otstarvet
2) Viimistleb pinnad arvestades kasutatavat viimistlusvõtet
3) Järgib ohutusnõudeid
4) Hindab viimistletud toodete kvaliteeti kehtestatud nõuetest lähtuvalt ning selgitab välja võimalike vigade tekkimise põhjused ja likvideerib need

Teadmised: teab ja mõistab
1) mööbli ja puittoodete viimistlemisel kasutatavaid materjale, erinevate pindade ettevalmistamise võtteid
2) puidu viimistlemise võtteid ja selle juures kasutatavaid seadmeid
3) ohutusnõudeid ning isikukaitsevahendite kasutamise vajalikkust
4) viimistlemisel kasutatavate kemikaalide ohutuskaardil olevat infot
5) mööbli ja puittoodete viimistlemisele kehtestatud kvaliteedinõudeid, esinevate vigade tekkepõhjusi ja nende kõrvaldamise võimalusi
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-23112010-2.5/4k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.11.2010
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puidutöötlemine
Kutse grupp: Puidutöötleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
752 Puidutöötlejad, tislerid jms töölised
7521 Puidutöötlejad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsealased terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Minjajev Eesti Mööblitootjate Liit
Zigmontas Strepaitis OÜ Balteco Mööbel
Tiit Kaps Tallinna Tehnikaülikool
Kunnar Kamar Tallinna Ehituskool
Aulika Riisenberg Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Rutt Lumi Kutsekoja koordinaator

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist