Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lõhkemeister, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Lõhkemeister, tase 4
EN: Blaster, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.05.2011
Kehtib kuni: 25.05.2016
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lõhkemeistrid töötavad kaevandustes, karjäärides ja valdkondades, kus on vajadus teha lõhketöid (nt maapõue-uuringud, metallide töötlemine, veealused ja ehituslikud tööd, maavarade otsingud). Lõhkemeister töötleb objekti lõhkeainega, ta purustab, teisaldab või muudab lõhkeaine plahvatusega loodusli...ku- või tehismaterjali vormi, tagades seejuures inimese, vara ja keskkonna ohutuse.
Ta töötab iseseisvalt või töörühma juhina muutuvates olukordades, lõhkematerjalide käitlemise korraldaja või vastutava spetsialisti juhtimisel. Oma tööülesannete piires edendab ta lõhkajate ametioskusi ohutul ja kvaliteetsel viisil..
Vastutada tuleb lõhkematerjali varumise ja transpordi ning lõhkamistööde nõuetekohase ja ohutu läbiviimise eest ning lõhkematerjali hoidmise ja sihipärase kasutamise eest.
Lõhkemeister spetsialiseerub allmaa, pealmaa ning eriotstarbelistele lõhketöödele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
2.2 Lõhkematerjali varumine
2.3 Lõhkamiskoha ettevalmistamine
2.4 Lõhkematerjali ettevalmistamine töökohal
2.5 Lõhkeaukude laadimine
2.6 Lõhkamine
2.7 Lõhkamise ala korrastamine
2.8 Töörühma juhtimine
Valitavad tööosad
2.9 Allmaa lõhketöö
2.10 Pealmaa lõhketöö
2.11 Eriotstarbelised lõhketööd:
2.12 Ehituslik lõhketöö
2.13 Veealused lõhketööd
2.14 Lõhketööd metalli töötlemisel ja purustamisel
2.15 Lõhketöö geoloogilisel uuringul
2.16 Imiteerivad lõhkamistööd
2.17 Lihtlõhkeaine valmistamine
2.18 Lõhkematerja...
li hävitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Lõhkemeister töötab peamiselt välistingimustes, allmaatööde puhul maa-alustes kaeveõõntes. Töökeskkond on eriti ohtlik, võimalikud ohutegurid on muljumis-, plahvatus-, mürgitus- ja varisemisoht Töö nõuab lõhketöö ohutute tööviiside tundmist, tööohutusnõuete täpset täitmist, lõhkeainete sihtotstarbel...ist kasutamist ning isikukaitsevahendite kasutamist (isoleerkindad, kaitsekiiver, kaitseprillid jne). Alustatud lõhketöö tuleb tingimata lõpetada, sest tööprotsessi ei saa pooleli jätta.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Töövahenditeks on laadimismasin lõhkeaukude laadimiseks, süüteseadmed lõhkevõrgu initsieerimiseks, kontrollmõõteriistad elektrilõhkevõrgu korrasoleku kontrolliks, laadimisvardad, eritööriistad löökpadrunite valmistamiseks, nuga, vile, kell ja mobiiltelefon.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Lõhkemeistri töö eeldab kõrgendatud ohutunnetust, pingetaluvust, aja- ja ruumitaju, loogilist mõtlemist, kiiret reaktsiooni, tähelepanuvõimet ja analüüsioskust.
Tööks on vajalik hea kuulmine (eriti allmaatöödel) ning vaimne ja füüsiline vastupidavus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Lõhkemeistriks saab õppida kutsealastel koolituskursusel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lõhkematerjalilao juhataja või lõhkematerjali väljastaja, lõhkematerjalitehase labori juhataja või laborant, lihtlõhkeaine valmistaja ja lõhkeaine mobiilse tootmisüksuse juht.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Lõhkemeistri kutsetunnistus;
koolituskursuse läbimist tõendav dokument;
lõhkajana vähemalt üheaastast töötamise kogemust tõendav dokument;
vähemalt 21-aastast vanust tõendav dokument.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Lõhkemeistri kutse taotlemisel on nõutav kõigi kohustuslike kompetentside (B.2.1 – B.2.8) tõendamine ja
vähemalt ühe kompetentside osa tõendamine valikust B.2.9 - B.2.11.
Eriotstarbeliste tööde (B.2.11) puhul tuleb lisaks tõendada veel vähemalt kolm kompetentside osa valikust B.2.12 - B.2.18.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb puur-lõhketööde projekte, arvestades jooniste kasutamispraktikat, erialast terminoloogiat ja jooniste tingmärke, teeb ettepanekuid puur-lõhketööde projektidesse muudatuste tegemiseks juhul, kui töö käigus ilmnevad geoloogilistest või muudest põhjustest tingitud muutused, mida puur-lõhketööde projekti koostamisel ei olnud võimalik ette näha
2) hindab oma tööga seonduvat lõhkeaine kulu, pidades tähtsaks nii ettevõtte kui kliendi ökonoomseimat lõpptulemust
3) teeb endale selgeks tööülesande sisu ja eesmärgi, vajadusel esitab täiendavaid küsimusi lõhkematerjali käitamise korraldajale või suhtleb tellijaga tekkinud probleemidele lahenduste leidmiseks
4) koostab töörühma tööplaani, lähtudes lõhketööde läbiviimise põhimõtetest, lõhkamise objektiga seotud ametkondade ja kinnistute omanikega tehtud kooskõlastustest
5) komplekteerib vajalikud töövahendid, mõõteriistad ja masinad, kontrollib nende nõuetele vastavust
6) valmistab ette objekti (nt paigutab kokkulepitud logistikast lähtuvalt kohale töövahendid ja lõhkematerjalid, kontrollib töökoha ohutuse vastavust tööohutusnõuetele), hoiab selle korras ja puhta
7) arvestab objektipõhiste töökaitse eeskirjadega, teab lõhketöö läbiviimisega seotud riske (nt muljumis-, plahvatus-, mürgitus-, varisemisoht), tunneb ära ohtlikud olukorrad ja oskab ohuolukorras käituda (nt teavitada vastavaid ametkondi, anda vajadusel esmaabi)
8) oskab näha lõhketööd kui tervikut kliendi seisukohast ning teha lõhketöid nii, et saavutatakse kliendi rahulolu, tegemata järeleandmisi kvaliteedi- ja ohutusnõuetes.

Teadmised:
1) lõhkematerjaliseaduses kehtestatud tööohutusnõuded
2) mehhanismide käsitsemise juhendid
3) üldteadmised lõhkamisest, peamised lõhkamise viisid
4) lõhkematerjalide omadused
5) lõhketööde ettevõttes vastutuse jagunemise struktuur (personali vastutusalad)
6) klienditeeninduse eeskirjad.

Hindamismeetodid:
teooriaeksam ja intervjuu.
B.2.2 Lõhkematerjali varumine 4

Tegevusnäitajad:
1) võtab lõhkematerjali laost või -hoidlast välja töökäsus ettenähtud koguses lõhkematerjali, kasutades vajadusel lao tõstemehhanisme (elektrikäru, akulaadur jm)
2) paigutab lõhkematerjali transpordivahendile viisil, mis tagab auto stabiilsuse ja veo ohutuse
3) kontrollib veose markeeringu vastavust ADR-nõuetele
4) kinnitab lõhkematerjali vastuvõtmist, tagastamist ning kasutatud lõhkematerjali kulu (sh konteinerlao puhul)
5) valib ohutuima marsruudi lõhkematerjali veol lõhkamisobjektile
6) määrab ettenähtud katsetamismeetodiga lõhkeaine kasutuskõlblikkuse juhul, kui lõhkematerjali kehtivustähtaeg on möödas.

Teadmised:
1) lõhkeainete rahvusvaheline klassifikatsioon
2) lõhkeainete omadused
3) lõhkamisvahendite kasutusala.

Hindamismeetod:
teooriatest.
B.2.3 Lõhkamiskoha ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) märgistab maastikul kõrvalistele isikutele keelatud laadimistsooni, kasutab seejuures lõhkematerjali ja lõhketöö läbiviimisega seotud ohumärke, saab aru ohumärkide liigitusest ja laadimistsooni suuruse määramise põhimõtetest
2) kontrollib lõhkeaukude parameetrite järgi lõhkeaukude laadimiskõlblikkust, tuvastab võimalikud kõrvalekalded (nt veega täitumine, kinnikülmumine, sisemised varingud)
3) kontrollib tehtud puurtöö vastavust etteantud projektile
4) organiseerib avastatud puuduste või ebakõlade kõrvaldamise
5) kontrollib topismaterjali olemasolu, vajadusel organiseerib selle varumise, oskab arvestada topismaterjalidele kehtestatud nõuetega
6) kontrollib, et lõhkamiskohal ei oleks kõrvalisi esemeid, vajadusel eemaldab need, lähtudes materjalide loetelust, mis ei tohi sattuda purustisse või prügilasse (nt metallesemed).


Hindamismeetod:
teooriatest.
B.2.4 Lõhkematerjali ettevalmistamine töökohal 4

Tegevusnäitajad:
1) valib välja vastava lõhkeaine ja detonaatorid ning valmistab löökpadrunid
2) kannab ettenähtud koguse lõhkeainet lõhkeaukude juurde ja täidab laadimismasina lõhkeainega (masinlaadimine) vastavalt lõhkematerjalide käsitsikandmise ja laadimismasina lõhkeainega täitmise nõuetele
3) kontrollib laadimismasina ja laadimisvooliku korrasolekut, hoolitseb, et laadimismasin oleks tühi ja laadimisvalmis, seejärel määrab laadimise järjekorra.

Hindamismeetod:
suuline eksam (teooria ja tööohutus).
B.2.5 Lõhkeaukude laadimine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab puur-lõhketööde projektist lähtuvalt löökpadrunid ja täidab lõhkeaugu lõhkeainega
2) valib õige pikkusega topise, valib õige pikkusega topise, topistab lõhkeaugud vastavalt puur-lõhketöö projektis või passis ettenähtud viisil
3) paigaldab süüteviivitid ja monteerib elektri- või mitteelektrilise lõhkevõrgu, lähtudes laengu konstruktsioonide omadustest ning paigaldus- ja ohutusnõuetest.
4) arvestab topistamise ja süüteviivitite paigaldamisnõuete ja lõhkevõrgu monteerimise ohutusnõuetega, peab kinni lõhkeaukude täitmise järjekorrast
5) mõõdab elektrilõhkamise puhul lõhkevõrgu takistust, lähtudes mõõtmismetoodikatest, mõõteriistade tööpõhimõtetest, kasutamispraktikast ning lõhkevõrgu takistuse kontrollimise meetoditest
6) kontrollib visuaalselt mitteelektrilise lõhkevõrgu korrasolekut
7) katab lõhatava objekti kaitsekilbiga (nt asulas lõhkamisel) ja kaitsemattidega, valides eelnevalt sobiva kaitsekilbi katmise tehnoloogia
8) paigaldab magistraalvõrgu.

Hindamismeetod:
suuline eksam (teooria ja tööohutus).
B.2.6 Lõhkamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tunneb signaliseerimise ja hoiatuse andmise viise ja põhimõtteid (nt helisignaalide ja rakettide värvide tähendust), oskab saata hoiatussignaale (nt esimese signaali)
2) organiseerib valvepostid ja paigutab lõhkamiskoha juurdepääsule hoiatustõkked,
3) märgib maastikule kildude laialilennu kaugust arvestades ohuala piirid, korraldab kõrvaliste isikute väljumise lõhketöö ohtlikust alast
4) ühendab magistraaljuhtmed lõhkevõrgu initsieerimisallikaga
5) paigaldab lõhkamiskoha ümber valvepostid ja hoiatustõkked, võtab seejuures arvesse valvepostide ja hoiatustõkete paigutamise põhimõtteid
6) saadab valgus- ja helisignaaliga välja lõhkamissignaalid
7) lõhkab ja initsieerib lõhkelaengud puur-lõhketöö projektülesandes ettenähtud viisil
8) määrab lõhatud kivimi gabariidid ja võrdleb neid tellija poolt tellitud kivimi gabariitidega
9) määrab visuaalselt ülegabariidiliste tükkide hulga ja võrdleb neid tellimustöö lepingus ettenähtud hulgaga
10) kontrollib lõhkamisprotsessi juures puur-lõhketööde projektijärgsete kooskõlastuste kehtivust
11) otsustab lõhketöö parameetrite (laengu suurus, lõhkaukude tihedus, augu läbimõõt jm) muutmise vajaduse põhjal puur-lõhketööde projekti muutmise või täiustamise
12) valmistab kasutatud lõhkematerjali taara ette jäätmekäitlusse saatmiseks.

Teadmised:
1) arvutamise meetodid (ühikute teisendamine, pinna- ja mahuarvutused, protsendiarvutused).

Hindamismeetodid:
suuline eksam ja intervjuu.
B.2.7 Lõhkamise ala korrastamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab peale kivimitükkide langemist ja plahvatusgaaside ja tolmu hajumist keskkonna seisundit
2) teeb visuaalse vaatluse kaudu või mõõteseadmeid kasutades kindlaks võimalike tõrkelaengute olemasolu, võimaluse korral likvideerib need sobival viisil või korraldab korduslõhkamise, arvestab seejuures heitgaasi koguse ja tolmu sisalduse lubatud norme
3) teeb visuaalse vaatluse kaudu kindlaks võimalike ripikute olemasolu, vajadusel eemaldab need või teatab nendest tellijale või kaevandajale, tähistades ripikud eelnevalt nõuetekohaselt
4) viib läbi visuaalse ülevaatuse veendumaks, et lõhkamistsoon on kõrvalistele isikutele ohutu
5) veendub visuaalse ülevaatuse põhjal lõhkamisala ohutuses ja teeb otsuse lõhkamise lõpetamise kohta, annab lõhkamise lõpetamisest teada signaali või raketiga
6) peab arvestust lõhkematerjali kasutamise, kulutamise ja ülejääkide kohta, koostab töökäsust lähtuva aruande lähtudes lõhkematerjali arvestamise nõuetest
7) tagastab järelejäänud lõhkematerjali, saadab tühja taara ja jäätmed jäätmekäitlusesse, lähtudes lõhkematerjali käitlemise ning jäätmekäitluse nõuetest
8) hindab lõhketöö tulemust, juhindub kehtestatud kvaliteedi- ja ohutususnõuetest, veendub, et lõpptulemus on ohutu ja vastab lõpptarbija eesmärgile .

Hindamismeetod:
integreeritud teiste tööosade hindamisega.
B.2.8 Töörühma juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1) pakub probleemide lahendamise võimalusi, selgitab ja näitab ette ohutud töövõtted
2) korraldab lõhkajate tegevust: jagab tööülesanded, veendub töörühma liikmete tööohutuses
3) koostab aruandeid (nt töökäsu aruanne)e
4) annab hinnangu lõhkajate töö tulemustele ja peab arvestust vahendite kasutamise kohta.

Teadmised:
1) juhtimise põhimõtted
2) suhtlemisoskus.

Hindamismeetodid:
suuline eksam ja intervjuu.
Valitavad kompetentsid
Lõhkemeistri kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.9 - B.2.11. Eriotstarbeliste tööde (B.2.11) puhul tuleb lisaks tõendada veel vähemalt kolm kompetentside osa valikust B.2.12 - B.2.18.
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Allmaatööd 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb allmaatööde puur-lõhketööde projekti ja passi, tunneb vastavaid ohu- ja tingmärke
2) tunneb allmaa lõhketöö tehnoloogiat ja järgib allmaa lõhketööga seonduvaid töökeskkonna-ohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid

Hindamismeetod:
integreeritud teiste tööosade hindamisega
B.2.10 Pealmaatööd 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb pealmaatööde puur-lõhketööde projekti, mõistes seejuures ohu- ja tingmärkide tähendust
2) järgib pealmaa lõhketöö tehnoloogiat ning pealmaa lõhketööga seonduvaid töökeskkonna-ohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid, tagades sellega inimeste, vara ja keskkonna ohutuse.

Hindamismeetod:
integreeritud teiste tööosade hindamisega
B.2.11 Eriotstarbelised lõhketööd 4

Valida vähemalt kolm osa valikust 2.12-2.18
2.12 Ehituslik lõhketöö:
1) loeb ehitusega seotud puur-lõhketöö projekte, mõistab ohu- ja tingmärkide tähendust
2) rajab kraave ja süvendeid, purustab ja langetab ehitisi, arvestab seejuures ehitislikke iseärasusi
3) järgib töökeskkonna ohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid
2.13 Veealused lõhketööd:
1) loeb veealuste puur-lõhketööde projekte, mõistab ohu- ja tingmärkide tähendust
2) laeb ja topistab veealuseid lõhkeauke ja juhendab tuukrite tööd
2.14 Lõhketööd metalli töötlemisel ja purustamisel:
1) loeb metallide töötlemise ja purustamise lõhketööde projekti, mõistab ohu- ja tingmärkide tähendust
2) järgib metallide töötlemise tehnoloogiat, teab metallide töötlemisel kasutatavaid lõhkamise viise ja oskab neid praktikas rakendada.
3) järgib metallide lõhketööde töökeskkonna ohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid
2.15 Lõhketöö geoloogilisel uuringul:
1) loeb puur-lõhketööde projekte, mõistab ohu- ja tingmärkide tähendust
4) järgib geoloogilise uuringu tehnoloogiat, teab geoloogilise uuringul kasutatavaid lõhkamise viise ja oskab neid praktikas rakendada.
2) Järgib geoloogilise uuringu lõhketööde töökeskkonnaohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid
2.16 Imiteerivad lõhkamistööd:
1) loeb lõhketööde projekte, mõistab ohu- ja tingmärkide tähendust
2) teeb imiteerimistöid filmivõtetel, järgides lõhkamise imiteerimise juhendeid
3) järgib töökeskkonnaohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid
2.17 Lihtlõhkeaine valmistamine:
1) loeb ja järgib lihtlõhkeaine valmistamise tehnoloogilisi juhendeid, tunneb lihtlõhkeaine valmistamise tehnoloogiat
2) tunneb ja järgib töökeskkonna-ohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid
2.18 Lõhkematerjali hävitamine:
1) määrab lõhkeaine ja lõhkematerjali vajalikud kvaliteedinõuded
2) teab lõhkematerjali hävitamise viise ja oskab neid praktikas rakendada

Hindamismeetod:
integreeritud teiste tööosade hindamisega
Ehituslikud tööd
Veealused tööd
Metalli töötlemine ja purustamine
Geoloogilised uuringud
Imiteerivad lõhkamistööd
Lihtlõhkeaine valmistamine
Lõhkematerjali hävitamine
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-26052011-3.3/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.05.2011
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Lõhkaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
754 Muud oskus- ja käsitöölised
7542 Lõhkajad ja õhkijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
09 Kaevandamist abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lembit Eigo Voglers Eesti OÜ
Kaimar Eilo Tehnilise Järelvalve Amet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist