Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. märtsini 2016 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

See esmase kutse kutsestandard on aluseks kutsehariduse õppekavale.
Nimetus: ET: IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 3
EN: Junior IT systems specialist, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.06.2011
Kehtib kuni: 20.06.2015
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
IT-süsteemide nooremspetsialist: töötab iseseisvalt mõnes kitsamas töölõigus, järgides üksikasjalisi juhiseid. Ta võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina jne. Ta omab piiratud tegevusvabadust väljakujunenud praktika ja meetodite piires. Tema ülesandeks on standardsete IT...- alaste probleemide lahendamine, edastades neist keerulisemad vanemspetsialistidele.
IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide lahenduste juurutamine, katsetamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, teenuste osutamine ja infoturbe tagamine.
IT-süsteemide nooremspetsialist suudab oma suhtlemisstiili kohandada mitmesugustele olukordadele ja inimestele. Ta avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid seisukohti. Oskab kontrollida oma emotsioone ka keerulistes olukordades. Tema töös on vajalik tahe ja oskus töötada meeskonnas.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e-CF-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel, vt Lisa 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
1. Testimine
2. Lahenduse juurutamine
3. Dokumentatsiooni koostamine
4. Kasutajatugi
5. Muutmise tugi
6. Teenuse osutamine
7. Hariduse ja koolituse pakkumine
8. Infoturbe haldamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
IT-süsteemide nooremspetsialisti töös on oluline täita mitmeid tööülesandeid samaaegselt. Valdkond on kiiresti arenev, mistõttu on vajalik pidev enesetäiendamine. Töö nõuab vaimset pingutust.
A.4 Töövahendid
Töötab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahenditega.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
IT-süsteemide nooremspetsialisti töös on vajalik säilitada emotsionaalne tasakaal kiiret reageerimist eeldavates olukordades ja klientidega suheldes. Kliendi vajaduste mõistmiseks ja lahenduste selgitamiseks on vajalik hea suhtlemisoskus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
IT-süsteemide nooremspetsialisti tavapärane kutsealane ettevalmistus on kutseharidus või vastav erialane kogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
IT-süsteemide nooremspetsialist, IT-tugiisik, Kasutajatoe nooremspetsialist, IT-tehnik, Arvutitehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Testimine (e-CF kompetents B.3.) 3

Tegevusnäitajad:
Järgides üksikasjalikke juhiseid testib ning dokumenteerib testide tulemused.

Teadmised ja oskused
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) testimisprotsessi meetodeid
b) testimisprotsessi
c) erinevaid testide liike (funktsionaalsus, integreerimine, jõudlus, kasutatavus, koormus jne)
d) tark ja/või riistvara testimismetoodikaid

Oskab:
a) ette valmistada ja läbi viia IKT-süsteemide teste
b) raporteerida ja dokumenteerida teste ja tulemusi

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core C moodulile vastava eksami läbimisega. EUCIP* Core C moodulile vastava eksami tegemine on jõukohane umbes poole aastase töökogemusega inimesele.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Koostab ja viib läbi süstemaatilisi testimisprotseduure IT- süsteemidele või kliendipoolsetele kasutatavuse nõuetele, et tagada vastavus projekteerimise tehnilistele tingimustele. Tagab, et uued või muudetud komponendid või süsteemid vastaksid ootustele. Tagab vastavuse ettevõttesisestele ja -välistele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele, sealhulgas tööohutuse, kasutatavuse, jõudluse, töökindluse või ühilduvuse vallas. Koostab dokumente ja aruandeid, et tõendada vastavust sertifitseerimisnõuetele.
B.2.2 Lahenduste juurutamine (e-CF kompetents B.4.) 3

Tegevusnäitajad:
Eemaldab või paigaldab juhendaja abiga ja kooskõlas üksikasjalike juhistega üksikud komponendid. Installeerib ja haldab riist- ja tarkvara vastavalt vajadusele. Lahendab tehnilisi probleeme vastavalt eeskirjadele ja juhistele

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) jõudluse analüüsimeetodeid
b) probleemihaldusega seotud mõisted (talitlus, jõudlus, ühilduvus)
c) tarkvara paketeerimise ja jaotamise meetodeid ning protseduure
d) juurutamise ajal kasutatavaid tehnoloogiaid ja standardeid
e) arvutite riistvarakomponentide põhiparameetreid ja arvutite ehitust
f) operatsioonisüsteemide ehitust ja levinumaid operatsioonisüsteeme
g) arvutivõrkude ehitust ja seal kasutatavat riistvara ja tarkvara
h) mobiilseadmetes kasutatavaid tehnoloogiad
i) jõudlushaldusega seotud mõisteid

Oskab:
a) osaleda juurutamises
b) osaleda katsetamises
c) osaleda tugiteenuste pakkumises

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core C moodulile vastava eksami läbimisega. EUCIP* Core C moodulile vastava eksami tegemine on jõukohane umbes poole aastase töökogemusega inimesele.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Järgides eelnevalt määratletud üldisi tegevusstandardeid, sekkub planeeritult lahenduse juurutamise protsessi, sh installimisse, ajakohastamisse või kasutusest kõrvaldamisse. Konfigureerib riistvara või tarkvara, et tagada süsteemi komponentide koostalitlusvõime, ja parandab ilmnenud vigu või ühildumatusi. Kasutab vajaduse korral täiendavaid erialaseid ressursse, näiteks kolmanda osapoole võrguteenuse pakkujaid. Annab kasutajale ametlikult üle täielikult töökorras lahenduse ja koostab dokumentatsiooni, registreerides selles kogu asjakohase informatsiooni, sealhulgas seadmestiku aadressid, konfiguratsiooni ja jõudluse andmed.
B.2.3 Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.) 3

Tegevusnäitajad:
Koostab tooteid, teenuseid, komponente või rakendusi kirjeldavaid dokumente, järgides asjakohaseid dokumentatsiooninõudeid.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) asjakohaseid IKT- kasutajarakendusi
b) intsidentide halduse protsessi
c) võimalike lahenduste teabeallikaid
d) kasutajatoes kasutatavat tarkvara ja selle võimalusi
e) teenindusleti tüüpe ning igale tüübile iseloomulikku olukorda

Oskab:
a) tõhusalt küsitleda kasutajaid, et selgitada välja sümptomeid
b) analüüsida sümptomeid, et kindlaks määrata kasutaja vea või tehnilise tõrke valdkond
c) suhelda arusaadavalt lõppkasutajatega ja anda juhiseid, kuidas probleemide korral toimida
d) registreerida probleeme

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core C moodulile vastava eksami läbimisega. EUCIP* Core C moodulile vastava eksami tegemine on jõukohane umbes poole aastase töökogemusega inimesele.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Koostab tooteid, teenuseid, komponente või rakendusi kirjeldavaid dokumente, järgides asjakohaseid dokumentatsiooni nõudeid. Valib materjalide esitlemiseks sobiva stiili ja meediumi. Loob malle dokumendihalduse süsteemide jaoks. Tagab funktsioonide ja omaduste nõuetekohase dokumenteerimise. Tagab olemasolevate dokumentide kehtivuse ja ajakohastatuse.
B.2.4 Muudatuste tugi (e-CF kompetents C.2.) 3

Tegevusnäitajad:
Tegevusi ei kohaldata.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) infosüsteemi talitluslikke tingimusi
b) muudatuste halduse tööriistu ja meetodeid

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core C moodulile vastava eksami läbimisega. EUCIP* Core C moodulile vastava eksami tegemine on jõukohane umbes poole aastase töökogemusega inimesele.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab ja annab suuniseid konkreetse IT-lahenduse arendamiseks. Kontrollib tõhusalt ja koostab ajakavad tarkvara või riistvara modifitseerimiseks, et vältida mitmekordseid uuendusi, mis põhjustavad ettenägematuid tagajärgi. Minimeerib muutustest tulenevaid teenuse katkestusi ja järgib määratletud teenusetasemelepingut.
B.2.5 Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.) 3

Tegevusnäitajad:
Registreerib ja jälgib töökindluse andmeid vastavalt juhistele ning registreerib kõrvalekalded.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) IT-teenuse osutamise nõudeid
b) parimaid tavasid ja standardeid IT-teenuse osutamisel
c) tõrgete avastamise metoodikaid
d) peamisi koht- ja laivõrkudes kasutatavaid tehnoloogiaid
e) käideldavushaldusega seotud mõisteid
f) multimeediumite mõju arvutivõrkudele ning nende ressursivajadusi
g) teeninduslepingu põhielemente ja eri lepingutüüpide erinevusi

Oskab:
a) täita ja täiendada IT-teenuse osutamisel kasutatavat dokumentatsiooni
b) kasutada tehnilisi vahendeid tõrgete avastamiseks

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core C moodulile vastava eksami läbimisega. EUCIP* Core C moodulile vastava eksami tegemine on jõukohane umbes poole aastase töökogemusega inimesele.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab ennetusmeetmeid, et tagada stabiilne ja turvaline rakendus ning IKT-infrastruktuur. Hoiab ajakohasena töödokumentatsiooni ja
registreerib kõik töösündmused. Hooldab seire- ja haldustööriistu (st skriptid, protseduurid jne).
B.2.6 Hariduse ja koolituse pakkumine (e-CF kompetents D.3.) 3

Tegevusnäitajad:
Tegevusi ei kohaldata

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) asjakohaseid õppemeetodeid
b) koolitusvajaduse analüüsimeetodeid

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core C moodulile vastava eksami läbimisega. EUCIP* Core C moodulile vastava eksami tegemine on jõukohane umbes poole aastase töökogemusega inimesele.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Määratleb IKT-koolituspoliitika ja rakendab seda vastavalt kutseoskuste vajadustele organisatsioonis. Koostab, organiseerib ja planeerib koolitusprogramme, hindab koolituste kvaliteeti tagasisideprotsessi kaudu ja täiustab seda pidevalt. Kohandab koolitusplaane muudatustest tulenevate vajaduse alusel.
B.2.7 Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.) 3

Tegevusnäitajad:
Registreerib mittevastavused ja teatab tähelepanekutest vastavalt juhistele.

Teadmised
On teadlik/teab/tunneb hästi:
a) organisatsiooni infoturbepoliitikat ja selle mõju klientidele, tarnijatele ja alltöövõtjatele
b) infoturbe halduse parimaid tavasid ja standardeid
c) teab krüptoloogiaga seotud mõisteid

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core C moodulile vastava eksami läbimisega. EUCIP* Core C moodulile vastava eksami tegemine on jõukohane umbes poole aastase töökogemusega inimesele.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab infoturbepoliitikat. Teeb sissetungimise, pettuse ja turvalisuse rikkumise või lekete seiret ja rakendab asjakohaseid abinõusid. Analüüsib ja haldab ettevõtte andmete ja informatsiooniga seotud turvariske. Kontrollib turvalisusega seotud vahejuhtumeid ja teeb ettepanekuid turvalisuse pidevaks tõhustamiseks.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Suhtlemine
Loob kohtumistel kontakti suhtlemispartneritega silmside, naeratuse, noogutuse kaudu. Täpsustab vestluspartneri seisukohti küsimuste esitamise ja öeldu ümbersõnastamise teel. Keskendub teistele osapooltele ega pühendu paralleelselt muudele tegevustele. Avaldab selgelt oma arvamust kasutades seisukohtade avaldamisel kindlat kõneviisi ja mina-vormi.
2. Kutse-eetika
Eristab isiklikud ja organisatsiooni huvid (sh organisatsiooni ressursside kasutamisel). Teavitab kasutajaid võimalikest tehnoloogilistest riskidest oma kompetentsuse piires. Võtab vastutuse iseenda tegevuste eest, eristades seaduslikud korraldused ebaseaduslikest.
3. Koostööoskus
Küsib ja pakub abi, valib olukorrale vastava käitumisstiili, arvestab ja tajub teiste vajadusi ja tundeid, suhtub lugupidavalt teistesse inimestesse, tunnetab iseenda ja teiste rolli, näitlikustab ja kasutab lugusid isiklike seisukohtade väljendamisel, kaasab kolleege.
4. Probleemide lahendamine
Võrdleb isiklikku kompetentsust ülesande raskusastmega ja valib sobiva käitumisviisi.

Teadmised:
1. Asjaajamise alused, sh dokumentide struktuur
2. Eesti keel tasemel B2 ja üks võõrkeel - inglise keel tasemel B1 või saksa keel tasemel B1 või vene keel tasemel A2 (vt lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Läbivate kompetentside hindamiseks esitatakse väljatöötatud vormis iseloomustus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-20062011-01/4k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.06.2011
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: IT süsteemid ja teenused
Kutse grupp: IT spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
351 IKT protsesside, teenuste ja kasutajatoe tehnikud
3512 IKT kasutajatoe tehnikud
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0611 Arvutikasutus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Euroopa IKT kompetentside raamistik
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist