Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hotelliteenindaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Hotelliteenindaja, tase 3
EN: Hospitality service person, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Toateenija, tase 3
  • Toitlustusteenindaja, tase 3
Kehtib alates: 01.12.2011
Kehtib kuni: 30.10.2013
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Majutusteeninduse kutsealal on koostatud hotelliteenindaja 3, hotelliteenindaja 4 ning hotelliteeninduse spetsialist 5 kutsestandardid.

3. taseme hotelliteenindaja on klienditeenindaja majutusteenust pakkuvas ettevõttes, kes on omandanud nii toateenija kui toitlustusteenindaja kompetentsid.

3....
taseme hotelliteenindaja lähtub oma töös erineva kultuuritaustaga külaliste vajadustest ja soovidest ning tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heaks kiidetud normidele. Ta oskab teenindada külalisi, valmistada lihtsamaid toite ja koristada numbritube ning üldkasutatavaid ruume. Ta suhtleb nii välis- kui siseklientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast. Oluline on väljendus- ja keelteoskus. Tal on tahe ja oskus töötada meeskonnas ja juhendamise all. Vajalik on kohalike huviväärsuste ning turistidele suunatud teenuste tundmine ning oskus neid soovitada.

3. taseme hotelliteenindaja kutse koosneb kahest osakutsest:
1) toateenija 3 osakutse
2) toitlustusteenindaja 3 osakutse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Puhastusteenindus ja laomajandus
A.2.2 Toitlustusteenindus
A.3 Töö keskkond ja eripära
Hotelliteenindaja 3 töötab majutusteenust ja sellega kaasnevaid teenuseid pakkuvas ettevõttes. Majutusettevõtete liigid on hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter ja kodumajutus. Töö eeldab valmisolekut töötamiseks ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õh...tusel ja öisel ajal.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Majutusettevõttesisene kommunikatsioon ja infosüsteemid, puhastusvahendid, toitlustusteeninduses kasutatavad seadmed ja vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Teenindamine eeldab külaliste soovidest ja vajadustest lähtuvat teenindus- ja suhtlemisvalmidust, konfidentsiaalsust, pingetaluvust ja võimet erinevates olukordades kiiresti reageerida. Tööga kaasneb materiaalne vastutus, mis nõuab ausust ja täpsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Hotelliteenindajaks saab õppida kutsekoolis või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hotelliteenindaja, toateenija, toitlustusteenindaja, teenindaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tervisetõend.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Hotelliteenindaja 3 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.2 ja läbivate kompetentside tõendamine.
Toateenija 3 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentsi B.2.1 ja läbivate kompetentside tõendamine.
Toitlustusteenindaja 3 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentsi B.2.2 ja läbivate ko...
mpetentside tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puhastusteenindus ja laomajandus 3

Tegevusnäitajad:
1) hoiab igapäevaselt korras ja puhta oma töökoha;
2) kasutab erinevaid puhastusaineid ja töövahendeid, järgides kasutusjuhendeid;
3) teostab numbritoa hoolduskoristust (päeva- ja lõpukoristus), kasutades õigeid puhastusaineid ja töövahendeid;
4) komplekteerib endale vajalikud töövahendid ja -materjalid;
5) vahetab voodipesu ja rätikuid;
6) kontrollib minibaari seisu, asendab puuduolevad tooted ja peab arvestust kauba liikumise kohta;
7) öövoodi ettevalmistamine (turn down service);
8) paigutab nõuetekohaselt hotellituppa hügieeni- ja reklaamtarvikud;
9) komplekteerib kliendi infomaterjali ja kirjatarbed;
10) registreerib ja hoiustab kliendi poolt hotelli ruumidesse unustatud esemed vastavalt kehtestatud eeskirjadele;
11) teostab hoolduskoristust üldkasutatavates ruumides vastavalt puhastusplaanile, kasutades õigeid puhastusaineid ja töövahendeid;
12) valmistab ette oma tööpiirkonna, vaadates üle töökoha ja töövahendite korrashoiu;
13) vajadusel tellib ja võtab vastu kaubad ning vormistab korrektselt vastava dokumentatsiooni;
14) peab arvestust hotelli pesu kohta, korraldab selle ladustamise ja majasisese liikumise ning õigeaegse pesemise.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik aruanne või intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.2 Toitlustusteenindus 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb ettevalmistusi vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile ja klientide vajadustele;
2) kasutab õigeid ja asjakohaseid köögitöö tehnikaid, külm- ja kuumtöötlemisvõtteid;
3) ajastab toitude valmimise vastavalt teenindussituatsioonile;
4) valmistab hommikusöögiroogasid vastavalt juhendile või standardretseptuurile või koka korraldusele;
5) arvestab ajaressursiga toitude õigeaegseks valmimiseks;
6) arvestab toitude valmistamisel enamlevinud toidutalumatustega (nt laktoositalumatus, gluteenitalumatus, allergia);
7) vajaduse korral katab lauad vastavalt klientide arvule ja toidu valikule;
8) teeb vajaduse korral eelkatteid iseseisvalt või vastavalt korraldusele;
9) koristab laualt nõud ja ülejäänud söögi;
10) paneb toidu välja, arvestades klientide arvu ja kellaaega;
11) serveerib roogi vastavalt tehnoloogilises kaardis või koka korraldustes ettenähtud temperatuurile ja kogustele;
12) vajadusel serveerib toite ja jooke vastavalt kliendi soovidele kooskõlas ettevõtte võimalustega.

Teadmised:
1) külm- ja kuumtöötlemismeetodid;
2) toitude ja jookide sortiment, kvaliteet, keemiline koostis, toiteväärtus, maitseomadused, kasutamisvõimalused, säilitamistingimused ja realiseerimisajad;
3) köögitöökorraldus;
4) toitlustusettevõtte enesekontrolli süsteem (HACCP);
5) tervisliku toitumise põhimõtted;
6) eritoitumine;
7) Eesti köök;
8) toitlustuse teenindusviisid ja -tehnikad.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik aruanne või intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
Osakutsega seotud kompetentsid
Toateenija, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Puhastusteenindus ja laomajandus 3

Tegevusnäitajad:
1) hoiab igapäevaselt korras ja puhta oma töökoha;
2) kasutab erinevaid puhastusaineid ja töövahendeid, järgides kasutusjuhendeid;
3) teostab numbritoa hoolduskoristust (päeva- ja lõpukoristus), kasutades õigeid puhastusaineid ja töövahendeid;
4) komplekteerib endale vajalikud töövahendid ja -materjalid;
5) vahetab voodipesu ja rätikuid;
6) kontrollib minibaari seisu, asendab puuduolevad tooted ja peab arvestust kauba liikumise kohta;
7) öövoodi ettevalmistamine (turn down service);
8) paigutab nõuetekohaselt hotellituppa hügieeni- ja reklaamtarvikud;
9) komplekteerib kliendi infomaterjali ja kirjatarbed;
10) registreerib ja hoiustab kliendi poolt hotelli ruumidesse unustatud esemed vastavalt kehtestatud eeskirjadele;
11) teostab hoolduskoristust üldkasutatavates ruumides vastavalt puhastusplaanile, kasutades õigeid puhastusaineid ja töövahendeid;
12) valmistab ette oma tööpiirkonna, vaadates üle töökoha ja töövahendite korrashoiu;
13) vajadusel tellib ja võtab vastu kaubad ning vormistab korrektselt vastava dokumentatsiooni;
14) peab arvestust hotelli pesu kohta, korraldab selle ladustamise ja majasisese liikumise ning õigeaegse pesemise.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik aruanne või intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.3 Hotelliteenindaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib tööülesandeid täites ettevõttes kehtivaid standardeid ja protseduure;
2) järgib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, arvestades inimeste ja keskkonnaga enda ümber;
3) oskab eesti keelt B1, inglise keelt A2 ja teist võõrkeelt A1 tasemel;
4) suhtleb sõbralikult nii välis- kui sisekliendiga;
5) tagab konfidentsiaalsuse;
6) on kultuuriliselt salliv;
7) arvestab hügieeninõuetega;
8) osaleb meeskonnatöös;
9) on tähelepanelik detailide suhtes ja edastab asjakohast infot vastutavale kolleegile;
10) arvutikasutamise oskus AO1-AO3;
11) annab infot kohalike huviväärsuste kohta.

Teadmised:
1) seadusandlus;
2) klienditeeninduse alused;
3) teeninduspsühholoogia;
4) laomajanduse alused;
5) kohalikud huviväärsused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Toitlustusteenindaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Toitlustusteenindus 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb ettevalmistusi vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile ja klientide vajadustele;
2) kasutab õigeid ja asjakohaseid köögitöö tehnikaid, külm- ja kuumtöötlemisvõtteid;
3) ajastab toitude valmimise vastavalt teenindussituatsioonile;
4) valmistab hommikusöögiroogasid vastavalt juhendile või standardretseptuurile või koka korraldusele;
5) arvestab ajaressursiga toitude õigeaegseks valmimiseks;
6) arvestab toitude valmistamisel enamlevinud toidutalumatustega (nt laktoositalumatus, gluteenitalumatus, allergia);
7) vajaduse korral katab lauad vastavalt klientide arvule ja toidu valikule;
8) teeb vajaduse korral eelkatteid iseseisvalt või vastavalt korraldusele;
9) koristab laualt nõud ja ülejäänud söögi;
10) paneb toidu välja, arvestades klientide arvu ja kellaaega;
11) serveerib roogi vastavalt tehnoloogilises kaardis või koka korraldustes ettenähtud temperatuurile ja kogustele;
12) vajadusel serveerib toite ja jooke vastavalt kliendi soovidele kooskõlas ettevõtte võimalustega.

Teadmised:
1) külm- ja kuumtöötlemismeetodid;
2) toitude ja jookide sortiment, kvaliteet, keemiline koostis, toiteväärtus, maitseomadused, kasutamisvõimalused, säilitamistingimused ja realiseerimisajad;
3) köögitöökorraldus;
4) toitlustusettevõtte enesekontrolli süsteem (HACCP);
5) tervisliku toitumise põhimõtted;
6) eritoitumine;
7) Eesti köök;
8) toitlustuse teenindusviisid ja -tehnikad.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik aruanne või intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.3 Hotelliteenindaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib tööülesandeid täites ettevõttes kehtivaid standardeid ja protseduure;
2) järgib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, arvestades inimeste ja keskkonnaga enda ümber;
3) oskab eesti keelt B1, inglise keelt A2 ja teist võõrkeelt A1 tasemel;
4) suhtleb sõbralikult nii välis- kui sisekliendiga;
5) tagab konfidentsiaalsuse;
6) on kultuuriliselt salliv;
7) arvestab hügieeninõuetega;
8) osaleb meeskonnatöös;
9) on tähelepanelik detailide suhtes ja edastab asjakohast infot vastutavale kolleegile;
10) arvutikasutamise oskus AO1-AO3;
11) annab infot kohalike huviväärsuste kohta.

Teadmised:
1) seadusandlus;
2) klienditeeninduse alused;
3) teeninduspsühholoogia;
4) laomajanduse alused;
5) kohalikud huviväärsused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Hotelliteenindaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib tööülesandeid täites ettevõttes kehtivaid standardeid ja protseduure;
2) järgib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, arvestades inimeste ja keskkonnaga enda ümber;
3) oskab eesti keelt B1, inglise keelt A2 ja teist võõrkeelt A1 tasemel;
4) suhtleb sõbralikult nii välis- kui sisekliendiga;
5) tagab konfidentsiaalsuse;
6) on kultuuriliselt salliv;
7) arvestab hügieeninõuetega;
8) osaleb meeskonnatöös;
9) on tähelepanelik detailide suhtes ja edastab asjakohast infot vastutavale kolleegile;
10) arvutikasutamise oskus AO1-AO3;
11) annab infot kohalike huviväärsuste kohta.

Teadmised:
1) seadusandlus;
2) klienditeeninduse alused;
3) teeninduspsühholoogia;
4) laomajanduse alused;
5) kohalikud huviväärsused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-01122011-5.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.12.2011
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Hotelliteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
42 Klienditeenindajad
422 Muud klienditeenindajad
4224 Hotelliadministraatorid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
55 Majutus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andra Piirsalu Hotell Telegraaf
Ester Saaremets ekspert
Siivi Kaldoja Radisson Blu Hotell Olümpia
Toomas Undusk Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Ülle Parbo Riiklik eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist