Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Noorem tarkvaraarendaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid
Nimetus: ET: Noorem tarkvaraarendaja, tase 3
EN: Junior Software Developer, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 02.12.2011
Kehtib kuni: 09.12.2014
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Noorem tarkvaraarendaja, tase 3 põhiliseks tööks on tarkavara lähtekoodi kirjutamine etteantud tehnilise dokumentatsiooni alusel ja/või kogenud tarkvaraarendaja juhendamisel, tarkvara testimine ja dokumentatsiooni koostamine.
Noorem tarkvaraarendaja osaleb rakenduse projekteerimises, tehnoloogia a...
rengu jälgimises, kavandamises ja väljatöötamises, süsteemide integreerimises ja infoturbestrateegia väljatöötamises. Ta omab ülevaadet meeskonnas kasutatavast tarkvaraarenduse metoodikast ja eeldusi ning valmisolekut meeskonnatööks. Noorem tarkvaraarendaja täidab tööülesandeid tavapärastes olukordades nõuetekohaselt. Noorema tarkvaraarendaja töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist, pidevat kutsealast enesetäiendamist ning head meeskonnatöö oskust.

Selle kutseala järgmine tase on tarkvaraarendaja, tase 4, kes analüüsib ülesande vajadusi, osaleb süsteemi võimaliku disaini väljatöötamisel, pakub erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut./.../ Tarkvaraarendaja on suuteline tööülesannet iseseisvalt lahendama, vajadusel aitab nooremat tarkvaraarendajat tehnilistes küsimustes. Täidab tööülesandeid muutuvates olukordades nõuetekohaselt. Mõistab ja rakendab meeskonnas kasutatavat tarkvaraarenduse metoodikat. /.../

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e-CF-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel (vt Lisa 1).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
NB! Tööosade loetelu ei määra nõutud kompetentside taset ja nende järjekord ei määra olulisust.

1. Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1.)
2. Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.)
3. Rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.)
4. Tehnoloogia are...
ngu jälgimine (e-CF kompetents A.7.)
5. Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.)
6. Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.)
7. Testimine (e-CF kompetents B.3.)
8. Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.)
9. Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)
10. Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.)
11. Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.)
12. Suhtekorraldus (e-CF kompetents E.4.)
13. Protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5.)
14. Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.)
15. IT juhtimine (e-CF kompetents E.9.)

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Noorem tarkvaraarendaja töötab siseruumis ja põhiliselt istudes. Tema töö on vaimselt pingeline ja ohtudeks on sundasend arvutiga töötamisel ning koormus silmadele.
A.4 Töövahendid
Noorema tarkvaraarendaja põhilised töövahendid on arvutustehnika ja tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Noorem tarkvaraarendaja töö eeldab loogilist ja analüütilist mõtlemist, tehnilist loomingulisust ning meeskonnatöö oskust. Oluline on õppimistahe, koostöö- ja kohanemisvõime, suhtlemisvalmidus, orienteeritus tulemustele, vastutustunne, korrektsus, täpsus, enesedistsipliin ja stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tarkvara arendajana töötavad tavaliselt inimesed, kellel on erialane kutseharidus või rakenduskõrgharidus või kõrgharidus. Erandjuhul võivad kutseoskused olla omandatud täiendkoolitustel või töökohal õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Programmeerija, tarkvaraarendaja, noorem programmeerija, jne.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Noorem tarkvaraarendaja kutse taotlemisel on nõutav järgmiste e-CF kompetentside omamine: A.1.; A.5.; A.6.; A.7.;B.1.; B.2.; B.3.; B.4., B.5.; D.1.; D.10., E.4.; E.5.; E.8.; E.9.
Lisaks läbivad kompetentsid. Kokku 16 nõutavat kompetentsi.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompete...
ntside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 IKT-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel.
Iga e-CF põhikompetentsi kohta on kompetentside tabelis esmalt toodud kompetentsi üldine kirjeldus ja nõutavad teadmised ning oskused (kõrgeimal kutsetasemel). Seejärel on toodud vastava kompetentsi teadmiste ja oskuste nõuded nooremale tarkvaraarendajale.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1.) 3

Tegevusnäitajad:
Tegevusi ei kohaldata

Teadmised:
a) on teadlik organisatsiooni eesmärkidest ja taotlustest

Oskusi ei nõuta.

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Näeb ette pikaajalisi äritegevuse nõudeid ning määratleb organisatsiooni strateegiast lähtuva infosüsteemi mudeli ja organisatsiooni strateegia omavahelise sobivuse. Teeb ettevõtte infosüsteemi poliitika strateegilisi otsuseid, mis hõlmavad ka teenuste sisseostmise strateegiaid.
B.2.2 Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.) 3

Tegevusnäitajad:
Tegevusi ei kohaldata.

Teadmised:
a) teab arhitektuuri raamistikke ja süsteemide projekteerimise tööriistu
b) teab süsteemi arhitektuuri nõudeid: jõudlus, hooldatavus, laiendatavus, mastaabitavus, kättesaadavus, turvalisus ja juurdepääsetavus
c) teab organisatsioonisiseseid standardeid

Oskusi ei nõuta.

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määrab kindlaks, täpsustab, ajakohastab ja teeb kättesaadavaks ametliku lähenemisviisi, et rakendada lahendusi, mis on vajalikud infosüsteemi arhitektuuri arendamiseks ja toimimiseks. Haldab suhteid äripartnerite/huvirühmadega, et tagada arhitektuuri vastavus äritegevuse nõuetele. Teeb kindlaks muutmise vajaduse ja muutmist vajavad komponendid: riistvara, tarkvara, rakendused, protsessid, informatsiooni ja tehnoloogilise platvormi. Tagab, et kõigi aspektide korral oleks arvesse võetud vastastikust ühilduvust, mastaabitavuse kasutamisvõimalust ja turvalisust.
B.2.3 Rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.) 3

Tegevusnäitajad:
Teeb kaastööd projekteerimisel ning talitluslike tingimuste ja liideste väljatöötamisel.

Teadmised:
a) on teadlik tarkvara väljatöötamise meetoditest ja nende kasutamise põhjendustest (nt prototüüpimine, agiilmetoodikad, pöördkonstrueerimine jms)

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Määratleb kõige sobivamad IKT-lahendused vastavalt IKT-poliitikale ja kasutaja/kliendi vajadustele. Hindab täpselt rakenduse väljatöötamise, paigaldamise ja hoolduse kulusid. Valib sobivad tehnilised võimalused lahenduse projekteerimiseks, optimeerides kulude ja kvaliteedi suhte. Määratleb üldise standardraamistiku, et kehtestada tüüpiliste kasutajate kohased mudelid.
B.2.4 Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.) 3

Tegevusnäitajad:
Õpib tundma IKT uusimaid tehnoloogilisi saavutusi, et saada ülevaade arendatavatest tehnoloogiatest

Teadmised:
a) teab asjakohaseid informatsiooniallikaid (nt ajakirjad, konverentsid, üritused, infolehed, arvamusliidrite seisukohad jne)
b) teab veebikeskkonnas toimuvate arutelude reegleid

Oskused:
a) oskab jälgida infoallikaid ja pidevalt järgida kõige perspektiivikamaid

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Õpib tundma IKT uusimaid tehnoloogilisi saavutusi, et saada ülevaade arendatavatest tehnoloogiatest. Kavandab innovaatilisi lahendusi uue tehnoloogia integreerimiseks olemasolevatesse toodetesse, rakendustesse, teenustesse või uute lahenduste loomisse
B.2.5 Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.) 3

Tegevusnäitajad:
Arendab juhendaja poolt etteantud spetsifikatsiooni järgi etteantud funktsionaalsust

Teadmised:
a) teab mõnd põhivoolu programmeerimiskeelt
b) teab versioonihaldussüsteemide põhitõdesid
c) teab programmeerimistöö vahendeid, sh meeskonnatöövahendeid
d) teab koodistandardite olemust
e) teab DBMSi tööpõhimõtteid
f) on teadlik erinevatest tarkvaraarenduse mustritest ning nende peamistest kasutamisjuhtudest

Oskused:
a) oskab teostada versioonihalduse põhioperatsioone; kasutada algtasemel mõnda programmeerimisvahendit
b) oskab töötada meeskonnas (vajadusel paarisprogrammeerimine)
c) oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni
d) oskab järgida etteantud koodistandardit ja meeskonnas kasutatavat arendusmetoodikat
e) oskab kasutada mõnd põhivoolu programmeerimiskeelt tasemel, mis võimaldab iseseisvalt olemasolevat koodi lugeda ja uut koodi luua

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Projekteerib ja konstrueerib tarkvara ja/või riistavara komponente nõutavate tehniliste tingimuste, sh energiakasutuse tõhususe nõuete kohaselt. Järgib süsteemset metoodikat nõutavate komponentide ja liideste analüüsimisel ja väljatöötamisel. Katsetab üksusi ja süsteemi, et tagada vastavus nõuetele.
Dokumenteerib väljatöötatud tark- ja/või riistvaralised komponendid. Haldab ja uuendab dokumentatsiooni.
B.2.6 Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.) 3

Tegevusnäitajad:
Tegeleb lihtsamate integratsiooniülesannetega vastavalt juhistele

Teadmised:
a) on teadlik levinumatest integratsiooni võimalustest ning tööpõhimõtetest, saab aru nende plussidest ja miinustest

Oskused:
a) oskab registreerida kõrvalekaldeid, veasituatsioone ja kitsaskohti realiseeritud integratsioonides
b) oskab kohandada ja seadistada olemasolevat toodet vastavalt klientide vajadustele
c) oskab teha lihtsamaid integratsiooni otsuseid/valikuid varem edukalt rakendatud eeskujul

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Paigaldab täiendava riistvara, tarkvara või alamsüsteemi komponendid olemasolevasse või loodavasse süsteemi. Järgib kehtestatud protsesse ja protseduure (nt konfiguratsioonihaldus), võttes arvesse olemasolevate ja uute moodulite tehnilisi parameetreid, jõudlust ja ühilduvust, et tagada terviklikkus ja koostalitlus. Kontrollib süsteemi jõudlust, tagab selle ametliku kinnitamise ja eduka integreerimise dokumenteerimise.
B.2.7 Testimine (e-CF kompetents B.3.) 3

Tegevusnäitajad:
Teostab lihtsaid katseid, järgides täpselt üksikasjalikke juhiseid

Teadmised:
a) on teadlik testjuhitud arendusest, mõistab testimise vajalikkust arenduse osana
b) on teadlik erinevatest testide liikidest (funktsionaalsus, integreerimine, jõudlus, kasutatavus, koormus jne)

Oskused:
a) oskab realiseerida testi etteantud spetsifikatsiooni järgi ja käivitada olemasolevaid teste

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Koostab ja viib läbi süstemaatilisi testimisprotseduure IT- süsteemidele või kliendipoolsetele kasutatavuse nõuetele, et tagada vastavus projekteerimise tehnilistele tingimustele. Tagab, et uued või muudetud komponendid või süsteemid vastaksid ootustele. Tagab vastavuse ettevõttesisestele ja -välistele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele, sealhulgas tööohutuse, kasutatavuse, jõudluse, töökindluse või ühilduvuse vallas. Koostab dokumente ja aruandeid, et tõendada vastavust sertifitseerimisnõuetele.
B.2.8 Lahenduste juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.) 3

Tegevusnäitajad:
Tegevusi ei kohaldata

Teadmised:
a) on teadlik juurutusprotsessist
b) on teadlik reliisiprotsessist

Oskusi ei nõuta.

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Järgides eelnevalt määratletud üldisi tegevusstandardeid, sekkub planeeritult lahenduse juurutamise protsessi, sh installimisse, ajakohastamisse või kasutusest kõrvaldamisse. Konfigureerib riistvara või tarkvara, et tagada süsteemi komponentide koostalitlusvõime, ja parandab ilmnenud vigu või ühildumatusi. Kasutab vajaduse korral täiendavaid erialaseid ressursse, näiteks kolmanda osapoole võrguteenuse pakkujaid. Annab kasutajale ametlikult üle täielikult töökorras lahenduse ja koostab dokumentatsiooni, registreerides selles kogu asjakohase informatsiooni, sealhulgas seadmestiku aadressid, konfiguratsiooni ja jõudluse andmed.
B.2.9 Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.) 3

Tegevusnäitajad:
Dokumenteerib ja kommenteerib enda loodud süsteemi osi

Teadmised:
a) teab koodi kommenteerimise ning dokumenteerimise põhimõtteid
b) teab põhivoolu programmeerimiskeelte dokumenteerimis-standardeid ja vahendeid

Oskused:
a) oskab nõuetekohaselt kommenteerida ja dokumenteerida enda kirjutatud koodi

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Koostab tooteid, teenuseid, komponente või rakendusi kirjeldavaid dokumente, järgides asjakohaseid dokumentatsiooni nõudeid. Valib materjalide esitlemiseks sobiva stiili ja meediumi. Loob malle dokumendihalduse süsteemide jaoks. Tagab funktsioonide ja omaduste nõuetekohase dokumenteerimise. Tagab olemasolevate dokumentide kehtivuse ja ajakohastatuse.
B.2.10 Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.) 3

Tegevusnäitajad:
Järgib ettevõttes kehtestatud infoturbe põhimõtteid ja teadmisi

Teadmised:
a) on teadlik IKT valdkonda puudutavatest õigusaktidest
b) on teadlik võimalikest turvaohtudest

Oskused:
a) oskab järgida parimaid praktikaid

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb ja kehtestab organisatsiooni ametliku strateegia, tegevuse ulatuse ja poliitika informatsiooni ohutuse ja turvalisuse säilitamiseks. Sätestab infoturbe halduse korraldamise alused, sealhulgas rollide määratluse ja vastutuse hierarhia (vt D.2). Kasutab kindlaid standardeid, et seada informatsiooni terviklikkuse, kättesaadavuse ja andmete salajasuse eesmärgid.
B.2.11 Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.) 3

Tegevusnäitajad:
Tegevusi ei kohaldata.

Teadmised:
a) on teadlik informatsiooni- ja oskusteabe haldamise olulisusest ja vahenditest

Oskusi ei nõuta.

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb struktureeritud ja struktureerimata informatsiooni, haldab seda ning järgib informatsiooni jagamise strateegiat. Loob informatsiooni struktuuri, et võimaldada selle kasutamist ja optimeerimist ettevõtte huvides. Teab asjakohaseid vahendeid, mida tuleb kasutada äriteabe loomiseks, arendamiseks, säilitamiseks, uuendamiseks ja levitamiseks, et saada informatsioonist kasu.
B.2.12 Kliendisuhete juhtimine (e-CF kompetents E.4.) 3

Tegevusnäitajad:
Suhtleb klientidega, tagades positiivse koostöö.

Teadmised:
Eraldi teadmisi ei nõuta

Oskused:
a) oskab suhtuda empaatiaga kliendi vajadustesse
b) oskab kindlaks teha võimalusi, millest võidab nii klient kui oma organisatsioon
c) oskab objektiivselt, üheselt mõistetavalt, korrektselt ning viisakalt informeerida osapooli töö käigust

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Seab sisse positiivsed ärisuhted kliendi ja teenusepakkuja (ettevõttesisene või -väline) vahel ning säilitab neid, järgides organisatsiooni protsesse. Säilitab regulaarse teabevahetuse kliendi/partneri/tarnijaga ja arvestab nende vajadusi, suhtudes
empaatiaga nende keskkonda, ning korraldab tarneketi teabevahetust. Tagab, et kliendi/partneri/tarnija vajadustest, muredest või kaebustest oleks aru saadud ning et nendega tegeletaks vastavalt organisatsiooni poliitikale.
B.2.13 Protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5.) 3

Tegevusnäitajad:
Teeb protsessi muutmise ettepanekuid.

Teadmised:
Eraldi teadmisi ei nõuta

Oskusi ei nõuta

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Mõõdab olemasolevate IKT protsesside tõhusust. Uurib IKT protsessi kavandamist ja teostab võrdlusanalüüse, kasutades erinevaid allikaid. Järgib süsteemset metoodikat, et hinnata, kavandada ja rakendada protsessi või tehnoloogia muudatusi mõõdetava ärilise kasu saamiseks. Hindab protsessi muutmise võimalikke kahjulikke tagajärgi.
B.2.14 Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.) 3

Tegevusnäitajad:
Järgib oma töös infoturbe reegleid.

Teadmised:
a) on teadlik organisatsiooni infoturbepoliitikast ja selle mõjust klientidele, tarnijatele ja alltöövõtjatele

Oskused:
a) oskab turvaintsidendile reageerida vastavalt kehtestatud reeglitele

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu)
Rakendab infoturbepoliitikat. Teeb sissetungimise, pettuse ja turvalisuse rikkumise või lekete seiret ja rakendab asjakohaseid abinõusid. Analüüsib ja haldab ettevõtte andmete ja informatsiooniga seotud turvariske. Kontrollib turvalisusega seotud vahejuhtumeid ja teeb ettepanekuid turvalisuse pidevaks tõhustamiseks.
B.2.15 IT juhtimine (e-CF kompetents E.9.) 3

Tegevusnäitajad:
Tegevusi ei kohaldata.

Teadmised:
a) on teadlik IT infrastruktuurist ja äriorganisatsioonist
b) mõistab organisatsiooni eesmärki

Oskusi ei nõuta.

Hindamismeetod(id):
Nõutavaid kompetentse hinnatakse rahvusvahelise sertifitseerimiseksami EUCIP* Core B moodulile vastava eksami läbimise ja praktilise ülesandega.

*EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) on infotehnoloogia spetsialistide ja IKT kutset omandavate õppurite sertifitseerimisprogramm, mis koosneb tuumiksertifitseerimisest ja spetsialiseeritud sertifitseerimissuundadest, infotehnoloogia tööjaotusmaatriksi alusel. Eraldi sertifitseeritakse IT- administraatoreid.

Kompetentsi üldine kirjeldus (tasemest sõltumatu):
Määratleb, juurutab ja kontrollib infosüsteemide halduse kooskõlastatust äritegevuse nõuetega. Võtab arvesse kõiki ettevõttesiseseid ja -väliseid parameetreid (nt vastavus õigusaktide ja valdkonna standardnõuetele) mõjutamaks riskihaldust ja ressursijaotust, et saavutada tasakaalustatud ärikasu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.16 Noorem tarkvaraarendaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Suhtlemisoskus
Loob suhtlemispartneritega kohtumistel kontakti silmside, naeratuse, noogutuse kaudu. Täpsustab vestluspartneri seisukohti küsimuste esitamise ja öeldu ümbersõnastamise teel. Keskendub teistele osapooltele ega pühendu paralleelselt muudele tegevustele. Avaldab selgelt oma arvamust, kasutades seisukohtade esitamisel kindlat kõneviisi ja minavormi.
2. Kirjalik eneseväljendusoskus
Esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt ning keeleliselt korrektselt.
3. Kutse-eetika
Hoiab lahus isiklikud ja organisatsiooni huvid (sh organisatsiooni ressursside kasutamisel). Teavitab kasutajaid võimalikest tehnoloogilistest riskidest oma kompetentsuse piires. Võtab vastutuse iseenda tegevuste eest, eristades seaduslikud korraldused ebaseaduslikest. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, juhib tähelepanu ebaeetilisele tegevusele.
4. Koostööoskus
Küsib ja pakub abi, valib olukorrale vastava käitumisstiili, arvestab ja tajub teiste vajadusi ja tundeid, suhtub lugupidavalt teistesse inimestesse, tunnetab iseenda ja teiste rolli, näitlikustab ja kasutab lugusid isiklike seisukohtade väljendamisel, kaasab kolleege.
5. Probleemide lahendamine
Võrdleb isiklikku kompetentsust ülesande raskusastmega ja valib sobiva käitumisviisi. Eristab fakte tunnetest, oskab leida mustreid ja teha üldistusi.
6. Keelte kasutamine
Valdab Eesti keelt tasemel B2 ja inglise keelt tasemel B1 (vt Lisa 2).

Teadmised:
1) Asjaajamise alused, sh dokumentide struktuur.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise ja praktilise töö käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-02122011-2.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.12.2011
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Tarkvaraarendus
Kutse grupp: Tarkvara arendaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
25 IKT tippspetsialistid
251 Tarkvara ja rakenduste arendajad ning analüütikud
2519 Tarkvara ja rakenduste arendajad ning analüütikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF)
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist