Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tekstiiliseadmete operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Tekstiiliseadmete operaator, tase 4
EN: Textile machinery operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.04.2012
Kehtib kuni: 23.04.2017
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tekstiiliseadmete operaator 130178 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.11.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tekstiiliseadmete operaatorid töötavad tekstiilitööstuse ettevõtetes.
Nende töö peamine eesmärk on teenindada mitmesuguseid tekstiiliseadmeid kodu- ja tehniliste tekstiilide tootmisvaldkonnas. Täpsemad tööülesanded sõltuvad tootmisvaldkonnast, töödeldavast toorainest ja tehnoloogilise protsessi ...
seadmetest.
Tekstiiliseadmete operaator valib ja kasutab töökäsust ja materjalist lähtudes tekstiiliseadme juhtimissüsteemi eelnevalt sisestatud juhtimisprogramme, millega tagab toote kvaliteedi.
Tööülesannete hulka kuulub ka tööks kasutatavate tekstiiliseadmete hooldamine ja pisirikete parandamine.
Tekstiiliseadmete operaator, tase 4 tuleb oma tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab töö kvaliteedi eest.
Tööülesannete täitmisel juhindub ta etteantud tehnilistest ja normdokumentidest ning etteantud kvaliteedinõuetest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kiu ettevalmistamine
A.2.2 Kraasimine
A.2.3 Villaku laotamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tekstiiliseadmete operaatorid töötavad üldjuhul graafiku alusel vahetustega. Töö võib toimuda ka öötundidel ja nädalavahetustel, töötatakse siseruumides.
Töökeskkond on mürarikas ja sisaldab tekstiilitolmu, mis tundlikel inimestel võib põhjustada allergiat.
Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine või...
b põhjustada tööõnnetuse.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilised töövahendid on mitmesugused tekstiiliseadmed: kiu ettevalmistusmasinad, kraasimasinad, laotajad, nõeltöötlus- ja teppimismasinad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tekstiiliseadmete operaatori töö eeldab keskendumisvõimet, hoolikust, täpsust, tähelepanelikkust, kannatlikkust, iseseisvust ja meeskonnatöö oskust, vastutusvõimet.
Töötaja peab suutma kohaneda kiirete tööperioodide ning vahelduvate tööoperatsioonidega. Oluline on liigutuste kiirus, täpsus ja koor...
dinatsioon ning sõrmede osavus.
Kaasaegsed ja pidevalt täiustuvad seadmed eeldavad operaatorilt õpivõimet ja tahet areneda.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tekstiiliseadmete operaatoritena töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on erialane kutsekeskharidus või keskharidus ning kes on oma kutsealased oskused omandanud tööpraktika ning kutsealase täienduskoolituse käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Masinaoperaator.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Tekstiiliseadmete operaator, tase 4 kutse koosneb kolmest kohustuslikust kompetentsist, tekstiiliseadmete operaatori läbivatest kompetentsidest ja masinaoperaatori üldistest kompetentsidest. Kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kõikide eelpool nimetatud (B.2.1 – B.2.5) kompetentside olemasolu.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kiu ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Võtab vastu tootmiseks vajaliku tooraine ning kontrollib selle vastavust ja kogust esitatud tellimusele.
2. Käitab kiudude segamisliini vastavalt masina spetsifikatsioonile.
3. Avab kiupallid ja söödab kiu segamismasinasse. Valmistab kiusegu, lähtudes etteantud seguretseptist.
4. Jälgib kiu niisutusagregaadi töökorras olekut.
5. Valmistab ette spetsifikatsioonile vastava antistaatiku ja jälgib antistaatikuagregaadi tööd.
6. Jälgib ja tagab, et punkris oleks olemas masina töötamiseks vajalik kogus kiusegu. Samuti jälgib kaalude kiuseguga täitumist.

Teadmised:
1) on teadlik erinevatest kiudude tüüpidest (looduslikud, keemilised), oskab neid eristada ning tunneb nende eriomadusi;
2) tunneb oma töös kasutatavaid antistaatikuid, nende omadusi ning kasutamise eesmärki;
3) on kursis kiu avamise ja kohestamise (segamise) erinevate viisidega:
- labaašisüsteem
- toitjate arvust sõltuv
- jne.

Hindamismeetod(id):
Üldiste teadmiste kontroll kirjaliku testi põhjal ning praktilise töö sooritamine praktikabaasis.
B.2.2 Kraasimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib kraasimismasinal õige töörežiimi, lähtudes etteantud tehnoloogilisest kaardist või tööülesandest.
2. Jälgib kraasimasina tööd. Kõrvalekallete ilmnemisel võtab ette vajalikud meetmed nende kõrvaldamiseks, vajaduse korral teavitab tehnoloogi.
3. Seadistab kraasmasinat, lähtudes kõrvalekalletest või uuele tootele üleminekust.
4. Puhastab ja hooldab kraasmasina tööorganeid, kasutades selleks ettenähtud spetsiifilisi puhastusvahendeid ja -meetodeid.

Teadmised:
1) tunneb kraasmasina tööpõhimõtet ja ehitust;
2) tunneb ja teeb vahet erinevatel kraaslintidel;
3) on teadlik erinevatest loori moodustamise viisidest;
4) on teadlik erinevatest kraasitüüpidest;
5) omab ülevaadet kraasimise ajaloost üldiselt;
6) teab kaasaegseid kraasimise viise;
7) tunneb ja oskab kasutada kraaslindi hooldamise ja puhastamise vahendeid ja seadmeid.

Hindamismeetod(id):
Üldiste teadmiste kontroll kirjaliku testi põhjal ning praktilise töö sooritamine praktikabaasis.
B.2.3 Villaku laotamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib laotajal õige töörežiimi, lähtudes etteantud tehnoloogilisest kaardist või tööülesandest.
2. Jälgib laotaja tööd. Kõrvalekallete ilmnemisel võtab ette vajalikud meetmed nende kõrvaldamiseks, vajaduse korral teavitab tehnoloogi.
3. Seadistab laotaja, lähtudes kõrvalekalletest või uuele tootele üleminekust.

Teadmised:
teab ja tunneb erinevaid laotaja tüüpe.

Hindamismeetod(id):
Üldiste teadmiste kontroll kirjaliku testi põhjal ning praktilise töö sooritamine praktikabaasis.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Tekstiiliseadmete operaator, tase 4 kutset läbivad kompetentsid 4

Tegevusnäitajad:
1. Tekstiiliseadmete operaator peab oma töös kõige tähtsamaks kliendi rahulolu ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad kokkulepitud standarditele. Ta peab oluliseks tähtaegadest ja etappidest kinnipidamist ning kvaliteedi ja tootlikkuse säilitamist.
2. Ta kasutab oma aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid. Ei hiline tööle.
3. 4. taseme tekstiiliseadmete operaator kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ning tehnoloogia pakutavaid võimalusi. Ta jagab oma teadmisi ja valdkonnaspetsiifikat ka kolleegidega ning arendab oma tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
4. Ta on kiire mõtlemisega ning saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. Olles orienteeritud tulemustele ning isiklike tööeesmärkide saavutamisele, otsib ta võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks.
5. Tööd tehes analüüsib ta oma tegevusi ning esitab vajaduse korral ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. Tekstiiliseadmete operaator on olemuselt meeskonnatöötaja. Ta on lojaalne oma organisatsioonile, omades selget arusaamist organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest ning enda tähendusest selles süsteemis. Ta suhtleb inimestega kõikidelt tasanditelt, avaldab selgelt oma arvamust ega varja informatsiooni. Vajaduse korral tuleb toime ka konfliktsituatsioonides.
7. Kriitikasse suhtub mõistvalt, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
8. Tekstiiliseadmete operaatorina töötav inimene peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ning väärtusi.

Teadmised:
1) mõistab instruktsioonides kasutatavat erialast terminoloogiat, saab aru nii masina kasutusjuhendist kui ka töökäsust;
2) saab aru ja oskab lugeda tehnilisi jooniseid;
3) mõistab mitmesuguste tekstiiliseadmete tööpõhimõtteid, erinevaid programme ja töörežiime ning tehnilisi võimalusi;
4) mõistab masina töö jälgimise metoodikat ja meetodeid, saab aru kui näidikud viitavad rikkele;
5) on kursis seadmete töös tekkida võivate enamlevinud probleemidega; teab, kuidas tekkinud ohusituatsioonis käituda ja probleemi lahendada, nii et tekkinud kahju (masina tehniline seisund, toorainekulu jms) oleks võimalikult vähene;
6) on teadlik üldistest ohutustehnika reeglitest, seadme kasutamisel ette nähtud turvameetmetest ning nõutavatest isikukaitsevahenditest;
7) mõistab tehniliste parandustööde arhiveerimise vajalikkust edaspidise töö seisukohast, oskab täita vajalikke dokumente;
8) on teadlik sellest, milliste dokumentide täitmist eelseisev töö nõuab ja kuidas neid dokumente täita;
9) Teab ja tunneb oma töös vajalikke mõõtmismetoodikaid, saab aru mõõtmisvahendite kasutuspõhimõtetest ja oskab neid vahendeid kasutada.
B.2.5 Masinaoperaatori läbivad kompetentsid 4

1. Protsessi ettevalmistamine
1.1. Tutvub töökäsuga ja veendub, et eelseisva tööoperatsiooni instruktsioonid on olemas, need on selged ja arusaadavad (vajalikud parameetrid kindlaks määratud ja olemas).
1.2. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitse-vahendid on olemas ja korras.
1.3. Teostab seadme visuaalse vaatluse veendumaks, et see on enne töö alustamist korras, puhastatud ja seadistatud.
1.4. Kontrollib vajalike dokumentide (tehnoloogiline kaart, saatelehed, vigade ja probleemide raportid jne) olemasolu ja täidab neid jooksvalt.
2. Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
2.1. Lülitab seadme tööle ning jälgib, et selle töös ei esine hälbeid. Nende tekkimisel reageerib vastavalt talle antud volituste piiridele kiiresti ja asjakohaselt. Vajaduse korral teavitab probleemidest spetsialisti või oma vahetut ülemust.
2.2. Valmistab toote proovieksemplari, veendumaks et seadmele seadistatud parameetrid ja töökäsk on omavahel vastavuses.
3. Tööpingi hooldus- ja remonditööd
3.1. Teostab seadme regulaarseid hooldus- ja puhastustöid selleks ettenähtud korras ja ettenähtud vahendeid kasutades. Korrastab ja puhastab töö lõpetades alati oma töökoha vahetu läheduse.
3.2. Kontrollib seadme füüsilisi ja elektroonilisi näitajaid kogu tööperioodi jooksul. Probleemide tekkimisel võtab vastavalt talle antud volituste piirides kasutusele meetmed rikke kõrvaldamiseks või teavitab oma vahetut ülemust või spetsialisti.
3.3. Registreerib kõik tekkinud probleemid ja nende parandustööde tööde teostamise andmed selleks ettenähtud korras.
3.4. Teostab vastavalt talle antud volituste piires seadme pisiremonti ja tehnilist hooldust. Vajaduse korral kutsub välja tehniku ja informeerib teisi asjakohaseid isikuid.

Tekstiiliseadmete operaatori kutsespetsiifilised teadmised:
1) teab ja tunneb erinevaid teppimise tehnoloogiaid (nt ahelpistemasinad, süstikpistemasinad, ultrasonic-masinad jne);
2) teab ja tunneb erinevaid vatiini tootmise tehnoloogiaid (termovatiin, liimvatiin);
3) teab ja tunneb nõeltöötluse tehnoloogiat;
4) teab struktuurmasinate (veluur ja diluur) tööpõhimõtteid;
5) teab erinevaid õmblusmasina liike (universaal-, äärestus- ja ahelpistemasinad) ja nende tööpõhimõtteid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 09-24042012-4.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Kergetööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.04.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Tekstiilitööstus
Kutse grupp: Tekstiiliseadmete operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
815 Tekstiil-, karusnahk- ja nahktoodete masinate operaatorid
8152 Kudumismasinate operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
13 Tekstiilitootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Meelis Virkebau Eesti Rõiva ja Tekstiili Liit
Aivar Elissaar AS Wendre
Priit Tamm Mistra-Autex
Mirje Burmeister Tallinna Tööstushariduskeskus
Sirje Pauskar Pärnu Kutsehariduskeskus
Inna Soonurm SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist