Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Loomaarsti abiline, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Loomaarsti abiline, tase 4
EN: Veterinary Technician, Veterinary Nurse, Veterinary Assistant, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.12.2010
Kehtib kuni: 03.03.2011
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Loomaarsti abilise tööülesandeks on loomaarsti abistamine erinevate manipulatsioonide tegemisel. Ta suhtleb klientidega ja tagab loomaarsti praksise töö sujuvuse, osaledes tulemuslikult meeskonnatöös. Tema peamisteks tööülesanneteks on loomadele diagnostiliste protseduuride tegemine, loomade hooldam...ine ja raviprotseduuride läbiviimine loomaarsti järelvalve all.
Loomaarsti abiline töötab iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, aga mis võivad ka muutuda. Ta korraldab oma tegevust ja kohandab seda vastavalt olukorrale ning vastutab oma tööülesannete täitmise eest.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Loomaarsti abilise töökohaks võib olla nii loomakliinik kui ka erinevad loomakasvatushooned ja –rajatised. Töö eeldab töötamist ka välitingimustes. Vajadusel töötab loomaarsti abiline ka öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel.
Peamisteks ohtudeks loomaarsti abilise töös on töötraumad ja erinevate b...
ioloogiliste (bakterid, viirused, seened jne), keemiliste (ravimid, desinfektsioonivahendid) ning füüsiliste (loomade poolt tekitatavad traumad) ja füüsikaliste (radiatsioon) faktorite poolt tekitatud tervisekahjustused.
Loomaarsti abilise töö võib olla vaimselt ja emotsionaalselt pingeline.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Loomaarsti abilise peamisteks töövahenditeks on kutsespetsiifilised IT-lahendused, diagnostika- ja sterilisatsiooniseadmed, diagnostikavahendid ja muud abivahendid, patsiendile lühiajalist valu tekitavad nahka läbistavad vahendid (veenikanüül, süstlanõel), looma fikseerimisvahendid (suukorv, köis, r...ihmad jne), jne.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Loomaarsti abilise tööd toetavateks isikuomadusteks on pingetaluvus, emotsionaalne stabiilsus, suhtlemisoskus, empaatia- ja õppimisvõime ning kiire reageerimisvõime.
Töö eeldab inimeselt usaldusväärsust, vastutustunnet, viisakust, diskreetsust ja lojaalsust.
Töötaja peab olema füüsiliselt vastu...
pidav, täpsete ja koordineeritud liigutustega.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutsestandardile vastav kutseõpe ja/või täienduskoolitus. Soovitav haridustase on põhiharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Loomaarsti abiline, loomaarsti assistent, veterinaartehnik, velsker
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Loomaarsti abiline arvestab oma igapäevatöös järgmisi õigusakte ning nende alusel kehtestatud määrusi:
1) Loomakaitseseadus
2) Looduskaitseseadus
3) Loomatauditõrjeseadus
4) Veterinaarkorralduse seadus
5) Jäätmeseadus
6) Hea Veterinaarne Tava
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (2.1 –2.11) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töötamine praksise registratuuris 5

Tegevusnäitajad
1) Registraator-administraatori töö
a. Planeerib visiidiajad vastavalt praksise tavadele ja reeglitele ning loomaomaniku kaebusele
b. Kannab info patsiendikaardile vastavalt loomaomaniku ütlustele ja esitatud dokumentatsioonile; vajadusel avab uue patsiendikaardi või uuendab ja korrastab olemasolevat kaarti
c. Kontrollib looma olemasolu vastavast registrist ja identifitseerib looma
d. Võtab esmase anamneesi ja edastab loomaarstile vastavalt praksise tavadele ja reeglitele
e. Selgitab kliendile praksise tavasid ja reegleid lähtudes HVT-st (Hea Veterinaarne Tava), vajadusel osutab elementaarset kiireloomulist esmaabi
f. Nõustab klienti looma elementaarse fikseerimise küsimustes, arvestades tööohutusnõudeid
g. Vastavalt arsti korraldusele võtab vastu ja annab omanikule üle statsionaari määratud patsiendi
h. Jagab infot looma omanikule statsionaaris oleva patsiendi kohta, arvestades praksise tavasid ja reegleid
i. Nõustab kliente patsientide koduse hooldamise küsimustes vastavalt arsti ettekirjutusele
j. Korraldab praksise kirjavahetust vastavalt praksise asjaajamiskorrale
k. Kannab hoolt heakorra, puhtuse ja meeldiva keskkonna eest praksises. Minimaliseerib nakkusohu, kasutades puhastus- ja desinfektsioonivahendeid.
l. Tagab töökeskkonnaohutuse vastavalt praksise tavadele ja reeglitele
m. Nõustab klienti loomade pidamise, söötmise, käitumise, koolituse ja tervise küsimustes vastavalt kehtivale seadusandlusele, heale tavale ja pädevusele
2) Müügitöö
a. Tellib ja müüb kaupa ning käsimüügiravimeid, arveldab klientidega, arvestades praksise tavasid ja reegleid
b. Jagab kliendile teavet müügil olevate kaupade ja käsimüügiravimite kohta lähtuvalt kauba tootja poolt väljastatud informatsioonist
c. Jälgib laoseisu ja kaupade ning käsimüügiravimite aegumistähtaegu, säilitamise tingimusi ja käitlemisnõudeid juhindudes tootja poolt etteantud nõuetest

Teadmised
1) Haigused ja diagnostika, sh infektsioonhaigused ja nende profülaktika
2) Kirurgia põhialused
3) Esmaabi andmine loomadele
4) Seadusega ettenähtud identifitseerimisvõimalused
5) Loomade dokumendid (tõutunnistus, rahvusvaheline lemmiklooma pass, vaktsineerimistunnistus, ostu-müügi leping jm Eestis kehtivad loomi puudutavad lepingud)
6) Hea Veterinaarne Tava (HVT)
7) Töökeskkonna ohutusenõuded
8) Fikseerimismeetodid
9) Andmekaitse
10) Praksises kasutatavad arvutiprogrammid
11) Puhastus- ja desinfektsioonivahendid ning –meetodid
12) Loomade söötmise, käitumise ja pidamise alused
13) Farmakoloogia alused

Hindamismeetodid: praktiline töö või kirjalik test või intervjuu või kombineeritud meetod
B.2.2 Töötamine vastuvõtus 4

Tegevusnäitajad
1) Kannab hoolt heakorra, puhtuse ja meeldiva keskkonna eest praksise vastuvõturuumis; minimaliseerib nakkusohu, kasutades puhastus- ja desinfektsioonivahendeid
2) Kahjutustab praksise töö käigus tekkiva prügi ja jäätmed lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest
3) Jälgib praksise varustuse ja sisseseade korrasolekut, vajadusel korraldab hoolduse või remondi
4) Abistab loomaarsti meditsiiniliste protseduuride juures
5) Fikseerib patsiendi, silmas pidades tööohutusnõudeid, loomakaitset ja looma liigilist iseärasust
6) Tagab töökeskkonnaohutuse vastavalt praksise tavadele ja reeglitele

Teadmised
1) Praksise varustus ja selle kasutamise põhialused
2) Tööohutusnõuded
3) Jäätmekäitlusalased õigusnormatiivid
4) Eri loomaliikide fikseerimisviisid
5) Loomakaitseseadus
6) Abilisele lubatud veterinaarsed protseduurid

Hindamismeetodid: praktiline töö või kirjalik test või intervjuu või kombineeritud meetod
B.2.3 Diagnostiliste protseduuride teostamine 4

Tegevusnäitajad
1) Abistab loomaarsti analüüsimaterjali kogumisel või kogub, märgistab ja säilitab ise analüüsimaterjali vastavalt loomaarsti poolt antud juhistele
2) Korraldab analüüsimaterjali edasisaatmise vastavalt loomaarsti poolt antud juhistele
3) Teeb röntgenülesvõtteid, arvestades diagnostilist eesmärki
4) Säilitab röntgenülesvõtted vastavalt praksise sisekorrale
5) Abistab loomaarsti diagnostiliste protseduuride tegemise juures vastavalt loomarsti poolt antud juhistele
6) Jälgib diagnostikavahendite, sisseseade ja aparatuuri korrasolekut, juhindudes tootja poolt etteantud nõuetest
7) Jälgib praksises diagnostiliste protseduuride teostamiseks vajaminevate materjalide laoseisu, korraldab materjalide tellimise
8) Tagab töökeskkonna ohutuse vastavalt praksise tavadele ja reeglitele

Teadmised
1) Laboratoorse diagnostika alused
2) Röntgendiagnostika ja radioloogia alused
3) Tööohutusnõuded
4) Kliinilise diagnostika alused
7) Praksise varustus ja selle kasutamise põhialused
5) Nõuded postisaadetistele

Hindamismeetod: praktiline töö
B.2.4 Loomade hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1) Leiab, valmistab ette ja varustab patsiendile sobiva ruumi, arvestades looma liiki, tervislikku seisundit ja isolaatori nõudeid
2) Jälgib patsientide üldist heaolu ja seisundit ning informeerib regulaarselt arsti patsiendi seisundist
3) Täidab patsiendikaarte ja ravilehti vastavalt loomaarsti poolt antud juhistele
4) Toidab, joodab ja jalutab patsiente vastavalt loomaarsti poolt antud juhistele
5) Puhastab, peseb ja pügab looma vastavalt vajadusele ning arvestades looma liigi ja tõu eripära
6) Viib läbi üldhooldusprotseduure: lõikab küüniseid, hooldab sõrgu ja kapju, puhastab kõrvu jne
7) Hoolitseb puhtuse ja heakorra eest vastavalt praksise tavadele ja reeglitele ning vähendades nakkusohtu
8) Kahjutustab prügi ja jäätmed vastavalt seadusandlusele
9) Peseb ja desinfitseerib korduvkasutatavad asemematerjalid, järgides infektsioonhaiguste ja nende profülaktika nõudeid
10) Tagab töökeskkonnaohutuse vastavalt praksise tavadele ja reeglitele
11) Jälgib statsionaaris ja muudes hooldusruumides oleva sisseseade ja varustuse töökorras olekut, vajadusel korraldab selle hoolduse või remondi

Teadmised
1) Loomakaitseseadus
2) Loomatauditõrje seadus
3) Infektsioonhaigused ja nende profülaktika
4) Looma tõud ja liigid
5) Jäätmekäitlusalane seadusandlus
6) Loomade söötmise, käitumise ja pidamise alused
7) Puhastus- ja desinfektsioonivahendid ning –meetodid

Hindamismeetodid: praktiline töö või kirjalik test või intervjuu või kombineeritud meetod
B.2.5 Raviprotseduuride teostamine loomaarsti järelvalve all 4

Tegevusnäitajad
1) Manustab määratud ravimeid
2) Puhastab, seob ja hooldab haavu
3) Sooritab määratud ravi ja füsioteraapia protseduure (sh hambakivi eemaldamine ja suu korrashoid, klistiir, kõrvade ja nina loputus jne) vastavalt loomaarsti poolt antud juhistele või abistab loomaarsti nende tegemisel, osutab abi poegimisel
4) Hoolitseb puhtuse ja heakorra eest vastavalt praksise tavadele ja reeglitele ning vähendades nakkusohtu
5) Tagab töökeskkonna ohutuse vastavalt praksise tavadele ja reeglitele
6) Kahjutustab prügi ja jäätmed vastavalt seadusandlusele

Teadmised
1) Ravimite manustamise viisid
2) Infektsioonhaigused ja nende profülaktika
3) Teraapia alused
4) Haavaravi alused, sidumistehnikad
5) Looma tõud ja liigid
6) Tiinuse ja poegimise alused
7) Aseptika ja antiseptika vahendid
8) Füsioteraapia protseduurid

Hindamismeetodid: praktiline töö või kirjalik test või intervjuu või kombineeritud meetod
B.2.6 Kirurgiliste operatsioonide ettevalmistus ja loomaarsti abistamine 4

Tegevusnäitajad
1) Puhastab ja desinfitseerib operatsiooniruumi
2) Peseb, desinfitseerib ja komplekteerib kirurgilised instrumendid
3) Kontrollib töövahendite ja aparaatide (autoklaav, kuumkapp, inhalatsiooniaparaat jne) töökorras olekut, vajadusel korraldab seadme hoolduse või remondi
4) Jälgib materjalide, vahendite ja instrumentide laoseisu
5) Valmistab patsiendi operatsiooniks ette:
a. Fikseerib patsiendi vastavalt operatsiooni iseloomule
b. Valmistab ette operatsioonivälja: pügab, puhastab ja desinfitseerib
c. Tagab patsiendi heaolu (polsterdused, kehatemperatuuri hoidmine jne)
6) Abistab loomaarsti protseduuride tegemisel
7) Korrastab operatsioonijärgselt patsiendi (puhastab, seob, plaasterdab, paigaldab haavakaitsevahendid jne)
8) Jälgib patsientide operatsioonijärgset seisundit ning informeerib regulaarselt arsti
9) Hoolitseb puhtuse ja heakorra eest vastavalt praksise tavadele ja reeglitele ning vähendades nakkusohtu
10) Tagab töökeskkonna ohutuse vastavalt praksise tavadele ja reeglitele
11) Kahjutustab prügi ja jäätmed vastavalt seadusandlusele

Teadmised
1) Aseptika ja antiseptika vahendid
2) Kirurgia põhialused (kirurgilised instrumendid, haavade liigid, õmblusmaterjalid jne)

Hindamismeetodid: praktiline töö või kirjalik test või intervjuu või kombineeritud meetod
B.2.7 Üldanesteesia jälgimine 4

Tegevusnäitajad
1) Jälgib narkoosis patsiendi seisundit ja teeb vajalikke märkmeid (kehatemperatuur, hingamine, pulsi sagedus, ravimite manustamise kellaajad, silma refleksid jne.)
2) Manustab ravimeid loomaarsti korraldusel ja järelvalve all
3) Teeb vajadusel südamemassaaži ja kunstlikku hingamist vastavalt patsiendi liigile ja suurusele
4) Paigutab patsiendi talle sobivasse ärkamisruumi, boksi või puuri
5) Jälgib patsienti ärkamisperioodil ja vajadusel informeerib arsti

Teadmised
1) Anesteesia ja analgeesia alused
2) Looma esmaabi

Hindamismeetodid: praktiline töö või kirjalik test või intervjuu või kombineeritud meetod
B.2.8 Ravimite üleandmine looma omanikele 4

Tegevusnäitajad
1) Müüb käsimüügiravimeid, arvestades praksise tavasid ja reegleid
2) Nõustab loomaomanikke ravimite koduse manustamise ja säilitamise osas
3) Väljastab loomaarsti poolt ravikuuriks määratud retseptiravimeid

Teadmised
1) Farmakoloogia
2) Ravimite käitlemist puudutav seadusandlus

Hindamismeetodid: kirjalik ülesanne või intervjuu või kombineeritud meetod
B.2.9 Laboriuuringute läbiviimine 4

Tegevusnäitajad
1) Diagnostilisi vahendeid ja aparatuuri kasutades teeb hematoloogilisi, vere biokeemilisi, uriini- ja
rooja- , parasitoloogilisi, bakterioloogilisi, tsütoloogilisi ning viroloogilisi uuringuid
2) Kontrollib laboriseadmete töökorras olekut
3) Jälgib tarvikute ja materjalide laoseisu, vajadusel korraldab nende hankimise
4) Dokumenteerib ja säilitab uuringu tulemused ning edastab arstile
5) Hoolitseb puhtuse ja heakorra eest vastavalt praksise tavadele ja reeglitele ning vähendades nakkusohtu
6) Tagab töökeskkonna ohutuse vastavalt praksise tavadele ja reeglitele
7) Kahjutustab prügi ja jäätmed vastavalt seadusandlusele

Teadmised
1) Üldteadmised laboriuuringutest

Hindamismeetodid: praktiline töö või kirjalik ülesanne või intervjuu või kombineeritud meetod
B.2.10 Produktiivloomade märgistamine 3

Tegevusnäitajad
1) Vajadusel märgistab veised, lambad, kitsed, sead vastavalt kehtivale seadusandlusele

Teadmised
1) Põllumajandusloomade identifitseerimise seadusandlus

Hindamismeetodid: praktiline töö või kirjalik ülesanne või intervjuu või kombineeritud meetod
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Loomaarsti abiline, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1) Loomaarsti abiline loob head suhted klientide ja kolleegidega ning hoiab positiivset meeleolu. Tema suhtlemisstiil on orienteeritud kliendi vajaduste ja rahulolu saavutamisele ja ta on võimeline edukalt lävima inimestega kõikidelt tasanditelt, kohandades oma suhtlemisstiili vastavalt olukorrale ja inimestele. Loomaarsti abiline näitab üles lugupidamist erinevuste suhtes (kultuurilised ja religioossed, erivajadused, etnilised, seksuaalne orientatsioon jne). Ta väljendab ennast selgelt, sisutihedalt ja korrektselt nii kõnes kui kirjas.
2) Loomaarsti abiline kuulab teisi, konsulteerib teistega ja algatab ka ise suhtlemist. Ta kohandub meeskonnaga, näidates üles huvi ja toetust oma kolleegide suhtes, nendest arusaamist ja hoolivust. Loomaarsti abiline analüüsib oma tundeid ja mõtteid.
3) Loomaarsti abiline on võimeline taluma erinevaid olukordi ja situatsioone, suhtuma mõistvalt kriitikasse ja suutma sellest õppida. Ta on suuteline töötama tulemuslikult ja kontrollima oma emotsioone ka pingelises keskkonnas.
4) Loomaarsti abiline jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti.
5) Ta tegutseb süsteemselt, metoodiliselt ja korrapäraselt ning järgib asjakohaselt instruktsioone. On algatusvõimeline.
6) Ta tunnustab uusi ideid ja arengusuundi ning kohaneb muutuvate oludega. Ta on võimeline õppima ja omandama uusi tööülesandeid, meetodeid ja tehnikaid. Loomaarsti abiline on korrastatud mõtlemisega – ta saab uuest informatsioonist aru ja on võimeline professionaalselt arenema.
7) Töötades järgib ta loomade liigiomasest käitumisest tulenevaid erinevusi ja loomade heaolu. Ta kohtleb loomi vastutustundlikult ja heatahtlikult.

Baasteadmised
1) Hea Veterinaarne Tava (HVT)
2) Arvuti kasutamine
3) Eesti keel tasemel B2 ja soovitavalt vähemalt üks võõrkeel
4) Esmaabi inimestele

Hindamismeetodid: praktiline töö või intervjuu või kombineeritud meetod
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-29122010-01/1k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.12.2010
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Veterinaaria
Kutse grupp: Loomaarsti abi
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
324 Veterinaartehnikud
3240 Veterinaartehnikud
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
084 Veterinaaria
0841 Veterinaaria
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
75 Veterinaaria
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Piret Koor Tiina Toometi Kliinik
Priit Koppel Eesti Loomaarstide Ühing
Külli Marrandi Järvamaa Kutsehariduskeskus
Janne Orro Eesti Väikeloomaarstide Selts
Ago Pärtel Veterinaar- ja toiduamet
Aita Sauemägi Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Toomas Tiirats Eesti Maaülikool
Tiina Toomet Tiina Toometi Kliinik

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist