Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Biogaasiseadmete paigaldaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Biogaasiseadmete paigaldaja, tase 4
EN: Layer of Biogas Technology Technician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.05.2012
Kehtib kuni: 25.05.2016
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Biogaasiseadmete paigaldaja 4 täidab põllumajanduslike kõrvalsaaduste, energiakultuuride, biojäätmete ja reoveemuda baasil töötavate biogaasijaamade seadmete monteerimise ja seadistamisega seotud ülesandeid (näiteks seadmete paigaldus ning jaama seadmete ja tehnoloogiliste sõlmede seadistamine). Tav...apäraseid paigaldustöid teeb ta iseseisvalt, jaama häälestamiseks vajalikke seadistamisi vastutavate spetsialistide (tarnija, projektijuht, biogaasiseadmete operaator) juhendamisel.
Biogaasiseadmete paigaldaja 4 tegutseb plaanipäraselt ja säästlikult ning tegeleb pidevalt enesetäiendamisega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
1. Töö planeerimine ja korraldamine.
1.1 Objekti asukoha, ülddokumentatsiooni ning tööülesannete ja tingimustega tutvumine.
1.2 Tööplaani koostamine
1.3 Oma töökoha korraldamine
2. Biogaasijaama seadmete paigaldamine
2.1 Põhiseadmete (sh pumbad, jõuseadmed, kütteseadmed, mõõteseadmed) paigal...
damine
2.2 Seadmete ühendamine taristuga (sh torustik)
2.3 Elektripaigaldustööd sh kaabeldustööd vastutava spetsialisti juhendamisel
2.4 Oma tööde kontroll
2.5 Paigaldustööga seotud dokumentatsiooni täitmine (sh tööpäevik ja aktid)
3. Biogaasijaama seadistamine ja käivitamine
3.1 Jaama seadmete ja tehnoloogiliste sõlmede seadistamine vastavalt instruktsioonidele
3.2 Käivitamisel osalemine
3.2 Biogaasijaama testimisel ja häälestamisel osalemine
3.4 Seadistustööga seotud dokumentatsiooni täitmine (sh tööpäevik ja aktid)
4. Töökeskkonna ohutus
4.1 Tööohutusnõuete järgimine
4.3 Keskkonnaohutus ja keskkonnariskid
4.4 Elektri-, ohutus
4.5 Gaasiohutus

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Biogaasiseadmete paigaldaja töötab välitingimustes ehitusobjektidel või tehnilistes ehitistes ja rajatistes. Välisobjektidel töötamisel tuleb arvestada äärmuslike ilmastikutingimustega (nt äike, torm).
Tööga kaasnevad riskid on elektrilöök, kukkumine, plahvatus-, tule-, uppumis-, lämbumis- ja mürg...
itusoht.
Enda ja kaastöötajate ohutuse tagamiseks on töötaja kohustatud järgima tööohutuse eeskirju ja juhiseid ning töötoimingu juhtide (vastutavate spetsialistide) nõudeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid ning mõõteseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, head nägemist ja kuulmist ning valmidust tegutseda kõrgustes.
Töö edukat läbiviimist toetavad loogiline mõtlemine, keskendumis- ja kohanemisvõime, järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, meeskonnas töötamise oskus...
ja analüüsivõime.
Töö eeldab koostööd sidusalade spetsialistidega tööülesannete ja probleemide lahendamisel.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Biogaasiseadmete paigaldajaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal. Töö eeldab elektri-, automaatika-, gaasi- ja mehaanikaalaseid baasteadmisi ja oskusi.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Koostaja, monteerija, installeerija, paigaldaja
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Biogaasiseadmete paigaldajana töötamisel on kohustuslik omada 4. taseme biogaasiseadmete paigaldaja kutsetunnistust.
Vajalik on arstlikku kontrolli läbimist tõendav tunnistus ning elektri, gaasi- ja/või survetööde ohutuse kursuste läbimist tõendav tunnistus.
Gaasi- ja elektriööde juhi või surves...
eadmete töid juhtiva isiku pädevustunnistuse olemasolul võib biogaasiseadmete paigaldaja teha vastavaid töid iseseisvalt või tegutseda töörühma juhina. Pädevustunnistuste puudumisel tuleb gaasi-, elektri- ja surveseadmetöid teha pädevustunnistust omava isiku juhtimisel.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutavad kompetentsid B.2.1 - B.2.4
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja saab aru projektdokumentatsioonist, sh erialasest terminoloogiast, joonistel ja projektides kasutatavatest tähistustest ja tingmärkidest
2) seostab saadud info enda tööülesannetega, vajadusel esitab täpsustavaid küsimusi tarnijatele, otsesele juhile, tellijatele jt
3) loeb seadmete paigaldusjuhendit, vajadusel sõnaraamatu abil ka võõrkeelset juhendit
4) kasutab erinevaid kommunikatsioonivahendeid ja arvutit tavakasutaja tasemel;
5) hindab tööde mahtu, materjali-ja ajakulu, rakendab seejuures kohaseid arvutusmeetodeid (teisendab ühikuid, teeb pinna-, mahu ja protsendiarvutusi)
6) määrab tööülesande täitmiseks vajalikud operatsioonid ja tegevuste järjekorra
7) valib paigaldamise tehnoloogia ja meetodid, tuginedes projektdokumentatsioonile , seadmete- ja paigaldusjuhenditele
8) komplekteerib vajalikud materjalid, seadmed ja töövahendeid (sh valgustusseadmed, ajutine elektritoitesüsteem)
9) valmistab ette oma töökoha, paigutab kokkulepitud logistikast lähtuvalt töö- ja paigaldusvahendid, kontrollib kas töötsoon on pinge- ja rõhuvaba, hoiab töökoha puhta ja korras.

Teadmised:
1) elektrotehnika-, gaasitootmise- ja kasutus-, mehaanika-ja automaatikaalased üldteadmised (sh terminoloogia)
2) meeskonnatöö põhimõtted, arusaamine töörühma liikme rollist (kohustused, õigused ja vastutusala).

Hindamismeetodid: teooria test, praktiline arvutusülesanne ja intervjuu.
B.2.2 Biogaasijaama seadmete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tutvub seadme dokumentatsiooniga ja valmistab selle paigaldamiseks ette, kontrollides eelnevalt paigaldatava seadme vastavust lähteülesandele ja projektdokumentatsioonile
2) määrab seadme paigaldamise asukoha; paigutab seadme, kasutades asjakohaseid võtteid ja vahendeid (nt tõstemehhanismid)
3) monteerib seadmed ja ajamid, arvestades materjalide ja seadmete paigaldusnõuetega, tunneb paigaldatavate seadmete ( sh ohutusautomaatika- ja surveseadmete) ja ajamite tööpõhimõtteid, ehitust ja kasutamispraktikat. Valdab paigaldamise töövõtteid, oskab kasutada vajalikke töövahendeid (sh tööriistu)
4) paigaldab vajalikud konstruktsioonid, toed, kinnitid, torustikud ja toruarmatuuri ning ühendab seadmed torustikega
5) viib läbi seadmete isoleerimise ja korrosioonitõrje, paigaldab seadmed, katted ning elektri-, automaatikakilpide ja juhtimiskeskuste vahelised kaablid ning ühendab seadmed ja kaablid elektrialal pädeva isiku järelevalvel
6) kontrollib paigaldatud seadmete ning ühenduste vastavust lähteülesandele ja projektdokumentatsioonile ning seadme töövalmidust
7) täidab paigaldustööde kohta tööpäeviku ja koostab vajalikud aktid.

Teadmised:
1) ehitustööde liigid ( sh pinnase- ja betoonitööd, tõstetööd, lukksepatööd) ja ehitustööde ohutusnõuded
2) biogaasi omadused.

Hindamismeetodid: praktiline ülesanne ja intervjuu
B.2.3 Biogaasijaama seadistamine ja käivitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tutvub seadmete ja tehnoloogiliste sõlmede tootjapoolsete ning projektis esitatud seadistamise nõuetega
2) teeb enne käivitamist seadmetele ja nende osadele ettenähtud seadistused, juhindudes seadistustööde instruktsioonidest
3) seadistab enne käivitamist sõlmed ja nende osad, juhindudes seadistustööde instruktsioonidest, tunneb seejuures tehnoloogiliste sõlmede ja seadmete seadistamise põhimõtteid
4) kontrollib paigaldatud seadmete ning ühenduste töövalmidust ( sh elektritoite olemasolu);
5) vastavalt juhendamisele ja määratud tööülesandele käivitab seadmed ja sõlmed
6) hindab käivitatud seadmete töörežiimi ja reageerib vastavalt olukorrale ja juhenditele
7) hoiab käivitusprotsessi jooksul nõutud parameetreid ( nt tootmisprotsessi temperatuur, pH tasakaalu ja orgaanilise aine koormus)
8) assisteerib biogaasi tootmise ja kasutamise tehnoloogia tarnijaid, rakendab seejuures teadmisis elektri ja soojuse koostootmisest, biogaasi puhastamise tehnoloogiast, seadmetes ning protsessides olevate ja tekkivate oluliste keemiliste ühendite ning kasutatavate kemikaalide omadustest
9) kontrollib seadmete tööparameetreid ja informeerib vastutavat spetsialisti testimise tulemustest ning häälestustööde käigust
10) korrigeerib vastavalt korraldustele vajalikud tööparameetrid, tundes seejuures parameetrite tähendust ja nende muutumise mõju protsessidele jaama töös (sh piirväärtusi)
11) täidab etteantud testdokumentatsiooni, päevikut, või koostab aktid.

Teadmised:
Anaeroobsete kääritusprotsesside olemus ja kääritusseadmete tööpõhimõtted.

Hindamismeetodid: praktiline ülesanne või situatsioonülesanne ja intervjuu.
B.2.4 Töö- ja keskkonnaohutuse järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1) ohtude ennetamiseks ja vältimiseks arvestab oma töös seadustest tulenevaid elektri-, gaasi- , survetööde ohutusnõudeid, oskab ohte märgata, ohuolukorra tekkimisel tegutseb vastavalt ohutusjuhenditele (edastab operatiivselt info , annab esmaabi jm)
2) käitleb kemikaale ohutult , olles seejuures teadlik kemikaalide mõjust ja nendega töötamise ohtudest
3) , keskkonnaohutuse ning tervisekaitsenõuetega
4) kasutab tööohutuse tagamiseks ja võimalike riskide vältimiseks isikukaitsevahendeid ( isoleerkindad, kaitsekiiver, kaitseprillid jne), on teadlik isikukaitsevahendite kasutuspraktikast.

Teadmised:
1) riiklikud ja organisatsioonisiseseid normdokumendid, tööeeskirjad ja ohutusnõuded töötamisel
ohutusnõuded jõuseadmetega (nt soojuskatlamajade, soojuse ja elektri koostootmisjaamade seadmed) ja liikurmasinatega (nt kraanad, tõstukid) töötamisel.

Hindamismeetod: integreeritult teiste hindamismeetoditega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-17052012-2.7/2k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.05.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektri, sooja- ja gaasivarustus
Kutse grupp: Biogaasijaama operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7412 Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Rein Oselin Järvamaa Kutsehariduskeskus
Andres Annuk Eesti Maaülikool
Argo Normak EMÜ Taastuvenergia Keskus
Õnne-Ly Reidla Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
Henry Uljas Baltic Biogas
Kai Pank Kliima- ja Energia Agentuur
Katrin Tammjärv Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Ahto Oja Mõnus Minek OÜ
Jaan Allem Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist