Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ofsettrükkal, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Ofsettrükkal, tase 5
EN: Printingmachine operator, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Rullofsettrükkal, tase 5
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.06.2012
Kehtib kuni: 06.06.2017
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Polütehnikum Ofsettrükkal 137761 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 19.03.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ofsettrükkal on kvalifitseeritud spetsialist, kelle peamine tööülesanne on ofsettrükimasinal
trükkimine. Ofsettrükkal jälgib ja kontrollib pidevalt kogu trükiprotsessi, tema kohustuste hulka kuulub trükimasina hooldus: puhastamine, õlitamine, reguleerimine, trükiseadmete töökorras hoidmiseks vaja...
like kulumaterjalide regulaarne vahetamine, sellega seotud arvestuse pidamine jms. Trükkimise kõrval on trükkali tööülesanded trükimasina ja -materjalide ettevalmistamine ning töö sissevõtuga seotud masina häälestamine.
Ofsettrükkali elukutse on täpsust ja pühendumist nõudev töö, mis eeldab keerulise seadmepargi käsitsemis- ja hooldusoskust. Ofsettrükkali töös on tähtis tootmise eripärast tingitud tööülesannete täpne tõlgendamine ja täitmine, töö planeerimine, töövahendite ratsionaalne ja keskkonnaohutu kasutamine.
Kuigi oma põhiloomult on trükkali töö individuaalne, peab trükkal kogu toomisprotsessi vältel olema valmis koostööks teiste meeskonnaliikmetega.
Ofsettrükkal peab olema valmis ennast pidevalt arendama ja koolitama, et tulla toime areneva tehnoloogia, uute seadmete ja töövõtetega.
Ofsettrükkal, tase 5 on kogemustega trükkal, kes tuleb toime keerukate tööülesannete täitmisega muutuvates olukordades.
Ofsettrükkal tase 5 kutsetaseme taotlemisel võib trükkal spetsialiseeruda vastavalt kasutatavale tehnoloogiale või trükimasina tüübile.
Ofsettrükkal tase 5 kutse taotlemisel on võimalik spetsialiseeruda rullofset alavaldkonnale.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Trükimasina tööks ettevalmistamine
A.2.2 Ofsettrükimasinal trükkimine
A.2.3 Trükimasina hooldamine
A.2.4 Trükikvaliteedi ohjamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Rullofsettrükkal:
A.2.5 Rullipuki seadistamine
A.2.6 Kuivatusseadme reźiimi seadistamine
A.2.7 Voltimisseadme seadistamine
A.2.8 Vastuvõtuseadme seadistamine
Valitavad tööosad
A.2.9 Sisetranspordi liikurmasina juhtimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökeskkonnas võivad esineda riskitegurid: müra, vibratsioon ja tolm. Oma igapäevatöös puutub trükkal kokku ainetega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö eripära nõuab head stressitaluvust, füüsilist vastupidavust ning valmisolekut töötada öösel, nädalavahetustel ja riiklikel... pühadel. Töö nõuab täpset värvuste eristamist. Sel kutsealal töötaja peab olema valmis pidevaks füüsiliseks pingutuseks (raskuste teisaldamiseks).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Trükimasinad ja -seadmed, trükikvaliteedi kontrollimise mõõteriistad ja -seadmed, järeltöötlusseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) süsteemsus,
2) värvitaju,
3) pinge- ja stressitaluvus,
4) suhtlemisoskus,
5) koostöövalmidus,
6) vastutusvõime (täpsus, korrektsus, usaldatavus, kohusetunne, enesedistsipliin),
7) iseseisvus ja otsustusvõime,
8) õppimis- ja arenemisvõime,
9) motiveeritus elukestvaks õppeks.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Ofsettrükkal, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav vähemalt kolmeaastane kutsealane töökogemus, keskharidus ja kutsealane täienduskoolitus või erialane kutsekeskharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Ofsettrükkal, poognaofsettrükkal, trükkal, rullofsettrükkal.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside B.2.1 – B.2.4 ja B.2.10 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks on võimalik spetsialiseerumisega seotud kompetentside tõendamine B.2.5 – B.2.8 ja valitava kompetentsi tõendamine B.2.9.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Trükimasina tööks ette valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib masina korrasolekut, toimetab kohale värvid ja materjalid, vajaduse korral lõikab paberi formaati, valmistab paberipaki trükkimiseks ette (stoosib), segab spot-värvid, kontrollib , valmistab ette (augustab, kandib) ja vahetab trükiplaate vastavalt etteantud töökäsule.
2. Sisestab trükimaterjali formaadi, paksuse ning eelhäälestab värviaparaadi vastavalt etteantud töökäsule ja töö iseloomule.
3. Vajaduse korral kontrollib ja/või reguleerib valtse, kuivatusseadme režiimi, niisutuslahust ning haarajaid vastavalt trükitavale materjalile.

Hindamismeetod(id):
Vaatlus töökohal ja/või suuline ning praktiline eksam.
B.2.2 Ofsettrükimasinal trükkimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Seadistab paberi söötmisseadme, reguleerib poognaliikumise ning otsa- ja külgtõkised, seadistab väljatoomise, sisestab või vahetab trükiplaadid, häälestab värvi- ja niisutusaparaadi, reguleerib kokkutrükki vastavalt etteantud töökäsule ja töö iseloomule ning kontrollib proovitõmmist vastavalt trükikojas kasutuselolevale standardile ja/või võrdleb proovitrükiga.
2) Kontrollib trükiprotsessi ja kvaliteeti, mõõdab kontrolltõmmiseid, korrigeerib värve vastavalt etteantud standardile ja/või võrdleb proovitrükiga ning vajaduse korral kõrvaldab tekkinud kõrvalekalded kvaliteedinõuetest.
3) Vastavalt trükimasina tüübile puhastab vajalikud trükimasina osad, märgistab valmistoodangu, transpordib valmistoodangu järeltöötlusesse, täidab vajaliku dokumentatsiooni vastavalt trükikoja nõudmistele ja töökorraldusele.

Hindamismeetod(id):
Vaatlus töökohal ja/või suuline ning praktiline eksam.
B.2.3 Trükimasina hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1.Kontrollib turvalüliteid, tuvastab ja vajaduse korral eemaldab võõrkehad trükimasinast, kontrollib trükisõlmed ning tuvastab masina defektid vastavalt seadme kasutus- ja ohutusjuhendile.
2. Vastavalt masina käsiraamatus etteantud juhistele, kontrollib tsentraalõlitust, jälgib määrde taset ja hooldab masinaseadmeid ettenähtud intervallide järgi.
3. Kontrollib valtse, laagreid, paberi söötmisseadme rattaid, harju ja vaakumlinti jms vastavalt masina käsiraamatule ja hindab nende vastavust nõuetele (visuaalselt, mõõtmisel jne).
4. Vahetab trükikummi ja alusmaterjali, niisutus-, katte- ja vahevaltse, harjasid ja iminappasid vastavalt trükitavale materjalile ja masina kasutusjuhendile, vahetab õli-ja õhufiltreid vastavalt masina kasutus- ja/või hooldusjuhendile.
5. Peseb, puhastab ja vajadusel kontrollib pealepanemise aparaati, trükisilindreid, valtse, kontaktrõngaid, trükikumme, väljatoomisaparaati ja vahesilindreid, niisutussüsteemi ja vahetab niisutuslahust, automaatpesu olemasolu korral hooldab süsteemi vastavalt masina kasutusjuhendile.

Hindamismeetod(id):
Vaatlus töökohal ja/või suuline ning praktiline eksam.
B.2.4 Trükikvaliteedi ohjamine 5

Tegevusnäitajad:
1.Vastavalt ofsettrüki standardile ja/või trükikoja nõudmistele võrdleb visuaalselt trükist proovitrükiga ja kalibreeritud monitori ekraanipildiga.
2. Seadistab ja kalibreerib densitomeetrit vastavalt seadme kasutusjuhendile ja kehtivale etalonkaardile. Vastavalt ofsettrüki standarditele ja/või trükikoja nõudmistele mõõdab trükisel värvide optilist tihedust (densiteeti), rastripunkti kasvu, rastriprotsenti ja trappingut; vastavalt kasutusjuhendile ja spektromeetriga kaasasolevale sertifikaadile kasutab ja seadistab spektrofotomeetrit, mõõdab ja võrdleb proovitrükise värvierinevust trükise suhtes. Hindab värvihalduse tarkvaraga faili värviväärtusi Lab värviruumis ning võrdleb neid trükiselt mõõdetud värviväärtustega. Kasutab trükimasinasse integreeritud densitomeetrit või spektrofotomeetrit vastavalt trükimasinasse sisestatud profiilile.
3. Leiab ISO 12647-2, ISO 12647-3 standarditele vastavaid optilisi tihedusi kolorimeetrilise mõõtmise teel. Hindab trükimasina tehnilist seisukorda: niisutuslahuse kvaliteeti, trükisurveid vastavalt töös kasutatavale paberile ning mõõdab vastavalt masina kasutusjuhendile katmiku ja trükikummi seisukorda, hindab valtside reguleeringut ning kulumise astet. Vajadusel vahetab trükikumme, katmikke ja teeb uue niisutuslahuse ning reguleerib ja vahetab valtse.

Teadmised:
1. Trükitööstuses kasutatavad mõõteseadmed ning tööpõhimõtted.
2. Värvihaldus trükitööstuses.
3) Trükiprotsessi standardiseerimine.
4) Ofsettrüki standardid.
5) Trükiseadmete kalibreerimine ja profiilimine.

Hindamismeetod(id):
Vaatlus töökohal ja/või suuline ning praktiline eksam.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on lisaks võimalik spetsialiseerumisega seotud kompetentside tõendamine B.2.5 – B.2.8.
Rullofsettrükkal, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Rullipuki seadistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Transpordib vajalikud paberirullid trükiruumi ohutusnõudeid järgides.
2. Seadistab rullipukki (rullilaius, paberipinge, rullivahetus) vastavalt etteantud töökäsule.
3. Peab arvestust trükipaberi kulu kohta vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
B.2.6 Kuivatusseadme režiimi seadistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib ja/või reguleerib kuivatusseadme režiimi vastavalt kuivatusseadme spetsiifikale ja trükitavale materjalile.
2. Jälgib trükiprotsessi ajal kuivatusseadme korrektset tööd vastavalt ohutusnõuetele.
B.2.7 Voltimisseadme seadistamine 5

Tegevusnäitajad:
1.Kontrollib silikooniaparaadi tööd vastavalt kasutusjuhendile.
2.Seadistab voltimisseadet ning vajadusel voldiliimiaparaati vastavalt töökäsust tulenevale voltimisskeemile.
B.2.8 Vastuvõtuseadme seadistamine 5

Tegevusnäitajad:
1.Trükiste vastuvõtuseadme (stacker) seadistamine vastavalt kasutusjuhendile.
2.Jälgib trükiste vastuvõtuseadme tööprotsessi vastavalt ohutusnõuetele.

Teadmised:
1) rulli tehnoloogilise kaardi lugemine;
2) materjali eelarvestus;
3) materjaliõpetus;
4) voltimisskeemid;
5) rullimasinate ehitus (heat-set, cold-set);
6) vastuvõtuseadmete tööpõhimõtted.

Hindamismeetodid:
Vaatlus töökohal ja/või suuline ning praktiline eksam.

Valitavad kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on lisaks võimalik valitava kompetentsi tõendamine B.2.9.
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Sisetranspordi liikurmasina juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Läbib vastavale sisetranspordi liikurmasina tüübile vajaliku koolituse.
2. Transpordib ja ladustab trükimaterjale vastavalt töökorraldusele ja järgides ohutusnõudeid.

Teadmised:
1. Sisetranspordi liikurmasina ehitus, kasutamine ja hooldamine.
2. Laadimistööde teostamise kord, ohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
Kutse andjale dokumendi alusel tõendamine.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Ofsettrükkal, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Järgib töötervishoiu ja tööohutuse (sh isikukaitsevahendite kasutamine, riskide hindamine jms) ning tuleohutuse nõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, tööprotsessis ja töökoha korrastamisel.
2. Järgib standardiseeritud trükiprotsessi, tuginedes trükimasina ehitusele, materjaliõpetusele ning trükiettevõttes väljakujunenud töökorraldusele ja tootmisprotsessile.
3. Arvestab keskkonna ja inimestega enda ümber ning järgib keskkonnaohutuse-nõudeid.
4. Saab aru organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest, teeb koostööd ning kohandub meeskonnaga ja loob meeskonnavaimu, vajadusel suhtleb klientidega.
5. Kohaneb töös muutuvate oludega, märkab probleeme ja seoseid, leiab toimivaid lahendusi, töö üleandmisel annab ülevaate töö seisust vastavalt ettevõttes väljakujunenud töökorraldusele. Täidab kõiki tööülesandeid vastutustundlikult, on võimeline töötama tulemuslikult pingelises olukorras, talub kriitikat ning küsib ja annab oma tegevuse kohta tagasisidet.
6. Arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse tegevuse ning jagab oma teadmisi ja valdkonnaspetsiifikat kolleegidega. Õpib ja omandab kiiresti uued tööülesanded, meetodid, tehnikad.

Teadmised:
1. tööohutus;
2. trükitehnoloogia alused;
3. trükimasina ehitus ja opereerimine;
4. materjaliõpetus;
5. trükiste tootmine (tehniline dokumentatsioon, trüki ettevalmistamine, järeltöötlus sh postitamine, logistika jne);
6. ettevõtluse ja majanduse (trükitööstuse) alused (aruandlus jne);
7. keskkonnaohutus;
8. kaks võõrkeelt tasemel B1;
9. riigikeel tasemel B2;
10. trükiseadmete IT-tarkvara;
11. arvuti kasutamine tasemel AO 1,2,3,4,7;
12. meeskonnatöö ja suhtlemispsühholoogia;
13. värviõpetus.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-07062012-11/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.06.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Trükitööstus
Kutse grupp: Trükkal
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
732 Trükitööstuse töölised
7322 Trükkalid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
18 Trükindus ja salvestiste paljundus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Kaselaid AS Uniprint
Külli Tammes Eesti Trükitööstuse Liit
Marko Levin TPT
Merike Mägi AS Uniprint
Merle Okas AS Kroonpress
Peeter Russow TPT

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist