Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rakendusarhitekt, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Rakendusarhitekt, tase 6
EN: Applied Architect, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.06.2012
Kehtib kuni: 13.03.2013
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Arhitektuurne projekteerimine, ehituste kvaliteet, nende harmooniline sulandumine ümbruskonda, austus loodus- ja linnamaastiku ning riikliku ja eraõigusliku pärandi vastu on avaliku huvi objektiks. Rakendusarhitekti töö eesmärgiks on osaleda ruumilise terviklahenduse väljatöötamises, ühendades proje...kteeritavate ehitiste tehnilise toimivuse kunstiliste ja ökonoomiliste lahendustega.

Rakendusarhitekt on rakenduskõrgkooli või sellega võrreldava õppeasutuse rakendusarhitektiõppe lõpetanud isik. Oma töös lähtub rakendusarhitekt heast planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustavast.

Rakendusarhitekt, tase 6 on spetsialist, kes on võimeline volitatud arhitekti juhendamisel osalema maa-alade, linnade ja asulate ruumiliste planeeringute ja ehitusprojektide koostamisel.
Arhitekti kutsealal on lisaks Rakendusarhitekt, tase 6-le järgmised kutsed:

Diplomeeritud arhitekt, tase 7 on spetsialist, kes koostab volitatud arhitekti juhendamisel planeeringute erinevate liikide ning ehitiste ehitusprojektide arhitektuurset osa ja arhitektuurseid terviklahendusi.

Volitatud arhitekt, tase 7 on spetsialist, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa-alade, linnade ja asulate ruumiliste planeeringute ja ehitusprojektide arhitektuurseid terviklahendusi ning hindama ehitatud keskkonda.
Volitatud arhitekt on võimeline andma tavapäraseid eksperthinnanguid oma erialal ja osalema kohalike arhitektuurivõistluste žüriides.
Volitatud arhitekt on võimeline töötama riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes juhtiva arhitektina.

Volitatud arhitekt-ekspert, tase 8 on tippspetsialist, kellel on doktorikraad või muu sellega võrreldav akadeemiline kraad või on ta rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa-alade, linnade ja asulate ruumiliste planeeringute ja ehitusprojektide arhitektuurseid terviklahendusi ning hindama ehitatud keskkonda.
Volitatud arhitekt-ekspert tase 8 on võimeline andma keerulisemaid eksperthinnanguid oma erialal ja osalema rahvusvaheliste arhitektuurivõistluste žüriides. On võimeline töötama riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes vastava ala tippasjatundjana.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Planeeringu arhitektuurse osa koostamine erinevates planeeringu liikides
A.2.2 Ehitusprojektide arhitektuurse osa, sh välis- ja siseruumi terviklahenduse koostamine selle kõigis staadiumites
A.2.3 Töötamine kohalikes omavalitsustes ja riigiasutustes
A.2.4 Büroo tegevuse juhtimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Arhitekt töötab valdavalt arhitektibüroos. Võib töötada ka ametiasutustes, välitingimustes objektil ja mujal. Ehitusobjektil tuleb järgida ohutusnõudeid,
siseruumides kehtivad üldised bürooruumidele esitatavad tervisekaitsenõuded.
Töö on loominguline, periooditi võib olla vaimselt pingeline. Töök...
oormus võib jaotuda ebaühtlaselt.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Rakendusarhitekt kasutab oma töös tavapäraseid bürootöövahendeid, erinevaid kommunikatsioonitehnikaid, kontori- ja projekteerimistarkvara ning maketeerimisvahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Rakendusarhitektitöös on olulised järgmised isikuomadused:
Koostöövõime, suhtlemisoskus ja pingetaluvus, loogiline mõtlemine ja üldistusvõime, täpsus ja korrektsus , ruumitaju ning ruumi ettekujutamise ja komponeerimise võime, loominguline mõtlemine, õpivalmidus ja arenemisvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Rakendusarhitekt on rakendusarhitektuuri õppekava läbinud spetsialist.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Rakendusarhitekt, ehitusarhitekt, arhitekti abi, arhitekt-assistent, arhitekt-tehnik, projekteerija.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.4 tõendamine.

Kompetentside hindamismeetodiks on dokumentaalne tõestamine ja portfoolio, vajadusel intervjuu ja/või eksperthinnang.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Planeeringu arhitektuurse osa koostamine erinevates planeeringu liikides 6

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb planeeringu lähteolukorra analüüsimiselning vastutava arhitekti antud piiratud mahuga ülesannete lahendamisel, arvestades ruumilise, majandusliku, sotsiaalse, loodusliku, ajaloolise, kultuurilise jm keskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.
2. Koostab lähteseisukohtade alusel ja vastutava arhitekti juhendamisel planeeringute eskiis- ja eskiisi osalahendusi, leides funktsionaalselt, tehniliselt, esteetiliselt ja majanduslikult tasakaalustatud lahendusi, mis on kvaliteetse keskkonna aluseks.
3. Vormistab planeeringu ruumilise lahenduse graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa selgelt, loetavalt ja arusaadavalt, kasutades selleks sobivaid tehnilisi vahendeid. Dokumentide vormistamisel kasutab korrektset eesti keelt ja erialast terminoloogiat.
4. Selgitab ja põhjendab planeeringu osalahendusi ja vastab üleskerkinud küsimustele mõistetavalt.

Hindamismeetod(id):
dokumentaalne tõestamine ja portfoolio, vajadusel intervjuu ja/või eksperthinnang.
B.2.2 Ehitusprojektide arhitektuurse osa, sh välis- ja siseruumi terviklahenduse koostamine selle kõigis staadiumites 6

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja kasutajate vajadustest ning võimalustest tulenevaid lähtetingimusi ja koostab ehitiste (ruumi)programmi.
2. Koostab lähteülesande alusel ja vastutava arhitekti juhendamisel erinevaid ruumilisi visioone ning ehitise või ehitise osade eskiislahendusi, leides funktsionaalselt, konstruktiivseltja tehniliselt toimiva, esteetiliselt ja majanduslikult tasakaalustatud jätkusuutliku lahenduse.
3. Koostab vastutava arhitekti juhendamisel ja eskiisist lähtudes ehitusprojekti eel-, põhi- ja tööprojekti arhitektuursed lahendused standardis ettenähtud mahusning vastastikuses koosmõjus teiste ehitusprojekti osadega.
4. Vormistab projektdokumentatsiooni graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa. Vormistab dokumentatsiooni selgelt, loetavalt ja arusaadavalt, kasutades selleks sobivaid tehnilisi vahendeid. Dokumentide vormistamisel kasutab korrektset eesti keelt ja erialast terminoloogiat.
5. Koostab arhitektuursete elementide ja toodete hooldus- ning kasutusjuhendid, arvestades toodete ja materjalide tootja juhendeid ning neile kehtestatud nõudeid.
6. Teostab vajadusel vastutava arhitekti juhendamisel autoriõiguse tagamiseks ja kaitseks autorijärelevalvet projekti ja objekti üle ning kontrollib ehitise vastavust. projektdokumentatsioonile. Vajadusel täpsustab ja täiendab ehitusprojekti ehitusprotsessi käigus. Koostab arhitektuursete elementide hooldus- ja kasutusjuhendid.

Hindamismeetod(id):
dokumentaalne tõestamine ja portfoolio, vajadusel intervjuu ja/või eksperthinnang.
B.2.3 Töötamine kohalikes omavalitsustes ja riigiasutustes 6

Tegevusnäitajad:
1. Töötab riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes arhitekti abina. Haldab ja analüüsib dokumentatsiooni ja teeb sellest tulenevalt ettepanekuid (näiteks võrdleb eriliigiliste planeeringute ja projektide mõõdetavaid suurusi ning kontrollib vastavust õigusaktidele ja standarditele jm).
2. Valmistab arhitekti abina ette ja vormistab arusaadavalt ja korrektselt vajalikud dokumendid, sh joonised, väljendades asutuse seisukohti.

Hindamismeetod(id):
dokumentaalne tõestamine ja portfoolio, vajadusel intervjuu ja/või eksperthinnang.
B.2.4 Büroo tegevuse juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib ja korraldab arhitektibüroo tööd, luues loominguks sobiva töökeskkonna ja tagades arhitekti tööks vajalikud töövahendid. Kujundab büroo töötajatest koostöövalmis meeskonna.
2. Haldab ja arendab lepingulisi suhteid, tagades büroo majandusliku võimekuse, järgides õiguslikku keskkonda ja arhitekti kutse-eetikat.

Hindamismeetod(id):
dokumentaalne tõestamine ja portfoolio, vajadusel intervjuu ja/või eksperthinnang.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Rakendusarhitekt, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab vastutava arhitekti juhendamisel terviklikke ja tasakaalustatud ruumilisi lahendusi, seostades nende esteetilise ja tehnilise kvaliteedi loodus- ja ehitatud keskkonna väärtustega ning kultuurilise ja ajaloolise kontekstiga.
2. Mõistab inimese suhet ehitatava keskkonnaga ja ehitatava keskkonna suhet olemasoleva keskkonnaga, arvestades ehitiste ja nendevahelise ruumi vastavust inimese vajadustele ning kooskõla loodusega.
3. Mõistab ruumilist planeerimist, ehituslikku projekteerimist, ehitamist ja ehitiste kasutamist kui ühtset protsessi, mis on eelduseks kvaliteetse ehitatud keskkonna loomisele.
4. Mõistab ja rakendab alusuuringutest tulenevaid piiranguid ja tingimusi.
5. Mõistab funktsionaalseid seoseid ruumilises planeerimises ja arhitektuurses projekteerimises;
6. Tunneb ja rakendab erinevaid konstruktiivseid, tehnilisi ja tehnoloogilisi teadmisi tasemel, mis võimaldab neid kriitiliselt hinnata ja teha asjakohaseid valikuid.
7. Arvestab ehitatava keskkonna kasutajate vajadusi, ühildades neid võimaluste ja piirangutega ning jätkusuutliku arengu põhimõtetega.
8. Kasutab planeerimis- ja projekteerimisprotsessis enam levinud kommunikatsioonitehnoloogiaid ja –meediaid.
9. Mõistab arhitektikutse ja -eetika ning arhitekti ühiskondliku rolli olemust, arvestab sotsiaalsete teguritega ja järgib oma tegevuses kutse-eetika nõudeid.
10. On valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse.
11. Osaleb meeskonnatöös, suhtub austusega kolleegidesse ja tunneb töökultuuri.
12. Mõistab ja rakendab ressursi- ja energiatõhususe ning säästva arengu põhimõtteid ehitatavas keskkonnas.

Teadmised:
1. Arhitektuuri ning sellega seotud kunstiliikide, kultuuri ja teaduste ajaloo ja teooriate alused.
2. Ruumilise planeerimise ja linnaehituse ning sise- ja maastikuarhitektuuri alused.
3. Ruumikompositsiooni alused.
4. Ehitiste tüpoloogia.
5. Arhitektuuriga seotud reaal- ja ehitusteaduste alused.
6. Ehitustehnika ja – tehnoloogia alused.
7. Ehitus- ja viimistlusmaterjalid.
8. Ehitusfüüsika ning energiatõhusus.
9. Planeerimist ja ehitiste projekteerimist reguleerivad ning teised valdkonnaga seonduvad õigusaktid.
10. Majandus- ja ettevõtluskeskkond ning nende üldised arengusuunad.
11. Eesti keel tasemel C1.
12. Vähemalt üks võõrkeel tasemel B1.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-06062012-2.4/1k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.06.2012
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Arhitektuur
Kutse grupp: Arhitekt
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
216 Arhitektid, planeerijad, maamõõtjad ja disainerid
2161 Ehitusarhitektid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ilmar Heinsoo Eesti Arhitektide Liit, Arhitekti- ja Inseneribüroo ARX OÜ
Tõnu Laigu Eesti Arhitektide Liit, QP Arhitektid OÜ
Andres Levald Eesti Arhitektide Liit, E-Konsult OÜ
Hindrek Kesler Tallinna Tehnikakõrgkool, Arhitektuuribüroo Zero OÜ
Joel Kopli Tallinna Tehnikakõrgkool, Arhitektuuribüroo PLUSS OÜ
Nele Nutt Eesti Maastikuarhitektide Liit
Toomas Paaver Eesti Arhitektide Liit, Paik Arhitektid OÜ
Margus Sarmet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Jüri Soolep Eesti Kunstiakadeemia
Kai Süda Tallinna Tehnikakõrgkool, KARISMA arhitektid OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist