Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Veokorraldaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Veokorraldaja, tase 5 kutsestandard on aluseks täiendkoolituse õppekavade koostamisele.
Nimetus: ET: Veokorraldaja, tase 5
EN: Freight Forwarder, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.11.2012
Kehtib kuni: 03.03.2014
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Veokorraldaja organiseerib peamiselt rahvusvahelisi kaubavedusid, rakendades erinevaid veoviise. Tema ülesanne on veotellimuste vastuvõtmine, veodokumentide vormistamine, veolepingute sõlmimine, veokulude arvestamine ja optimaalsete veovõimaluste leidmine. Töötab meeskonnas ja vajaduse korral juhib... ja arendab protsesse ning meeskondi ja vastutab tulemuse eest. Veokorraldaja töö eesmärk on saadetiste ja info sujuv ning tõhus liikumine lähtepunktist sihtpunkti võimalikult .
Veokorraldaja suhtleb koostööpartnerite, kaastöötajate ning mitmete ametkondade esindajatega. Veokorraldaja töö eeldab nii iseseisvust kui ka koostöövõimet meeskonnas. Ta peab suutma lahendada operatiivselt ja iseseisvalt tööprobleeme ning leidma alternatiivseid lahendusi.
Olulisel kohal on enesetäiendamine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Veoprotsessi juhtimine
1) Vedude tellimine.
2) Veodokumentide koostamine.
3) Lepingu koostamine ja koostöö korraldamine.
4) Saadetiste liikumise ja/või saadetistega tehtavate toimingute jälgimine.
5) Erivedude (ATP, ADR, toidukaup, projektiveod, suurveose veod jm) korraldamine.
6) Tolli...
kontrolli all olevate ja aktsiisikaupade vedude korraldamine.
7) Veopakendite säästliku kasutamise korraldamine.
A.2.2 Logistikateenuste ostmine ja müümine
1) Sobiva teenuse pakkumine.
2) Lepingu sõlmimine.
3) Kliendi- ning partnersuhete haldamine.
A.2.3 Riskijuhtimine
1) Koostööpartnerite tausta uurimine.
2) Kliendi nõustamine kindlustuse teemadel.
3) Hüvitisnõuete registreerimine, koostamine ja menetlemine.
A.2.4 Klienditeenindus
1) Klientide nõustamine.
2) Kõrvalekallete käsitlemine.
3) Teenuse arvete koostamine, nende haldamine ja kontrollimine, krediidipoliitika ja -tingimuste järgmine.
A.2.5 Juhendamine ja juhtimine
1) Tegevusplaanide koostamine.
2) Meeskonna valik ja juhtimine.
3) Personali arendamine .

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
5.taseme veokorraldaja tööaeg sõltub ettevõtte töökorraldusest ning võib nõuda töötamist vahetustega, puhkepäevadel ja pühade ajal, päeval või öösel.
Töö on vahelduva tempoga, sisaldades nii rutiinseid tegevusi kui ka kiiret reageerimist.
Üldjuhul töötab veokorraldaja siseruumides.
A.4 Töövahendid
Veokorraldaja kasutab oma igapäevatöös enamlevinud kontoritehnikat ja sidevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Veokorraldaja töö eeldab suhtlemisvalmidust, organiseerimisvõimet, korrektsust ja täpsust, loogilist mõtlemist, iseseisvat ja kiiret otsustamis- ning analüüsivõimet, head pingetaluvust, laia silmaringi ja avatud suhtlemist erisugustes kultuuriruumides.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on veokorraldaja keskhariduse ja täiendkoolituseõppe läbinud isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Veokorraldaja, speditöör, ekspediitor, suunajuht, liiniagent, stividor.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Veokorraldaja kutse taotlemisel on vajalik tõendada kõik kompetentsid B.2.1 – B.2.7
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Veoprotsessi juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) tellib veod, järgides kaubasaadetistele ja veovahenditele kehtestatud nõudeid;
2) koostab veodokumendid, korraldab veoprotsessis osalejate koostöö, lähtudes lepingutest (nt toll, ladustamine, transport jm);
3) koostab lepingu, valib veovahendi, planeerib koorma, koostab sõiduteekonna ja ajagraafiku, lähtudes veolepingust, ilmastikust, tollitehnilisest detailidest, veovõimsusest, klientide soovidest, laadimistingimustest, teeoludest ja piirangutest;
4) jälgib saadetiste liikumist ja/või saadetistega tehtavaid toiminguid, kontrollib protsessis osalejate tööülesannete täitmist, ennetab võimalikke probleeme ja probleemide ilmnemisel lahendab neid; kontrollib kulusid ja koostab arve, lähtudes lepingutest ning lähtuvalt nõuetest mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaegadele;
5) tuvastab eritingimustele vastavad veosed ja korraldab veo lähtuvalt eritingimustest (näit eriload, sertifikaadid, eskort jm);
6) korraldab tollikontrolli all olevate ja aktsiisikaupade veo ja käitlemise;
7) korraldab veopakendite tagastamise ning säästliku kasutamise.
B.2.2 Logistikateenuste ostmine ja müümine 5

Tegevusnäitajad:
1) pakub välja sobiva teenuse ning tariifi lähtuvalt klientide soovidest ning ettevõtte võimalustest;
2) sõlmib ühekordseid lepinguid;
3) haldab kliendi- ja partnersuhteid.


B.2.3 Riskijuhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) uurib koostööpartnerite tausta;
2) nõustab klienti kindlustuse teemadel, sõlmib vajaduse korral kliendi eest kindlustuslepingud;
3) registreerib, koostab ja menetleb hüvitisnõuded või edastab klientide hüvitusnõudeid lähtuvalt ettevõttes kehtestatud korrale
B.2.4 Klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1) nõustab klienti teenuste valiku ja sisu osas;
2) käsitleb kõrvalekaldeid, arvestades osapoolte seisukohti; registreerib ja menetleb kõrvalekaldeid teeninduses või edastab klientide hüvitusnõudeid lähtuvalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3) koostab arveid, haldab ja kontrollib neid, järgides krediidipoliitikat ja -tingimusi.
B.2.5 Juhendamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab oma vastutusvaldkonna operatiivsed ja taktikalised tegevusplaanid;
2) vajaduse korral komplekteerib meeskonna ja korraldab selle tööd, määrates kindlaks tööjaotuse, volitused ning vastutuse ulatuse;
3) selgitab meeskonna koolitusvajaduse ja teavitab sellest juhtkonda.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Suhtlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) lähtub professionaalse suhtlemise põhimõtetest ning lahendab konfliktsituatsioone, kasutades erinevaid suhtluskanaleid;
2) suhtleb ja loob tõhusalt uusi suhetevõrgustikke nii organisatsioonis kui ka väljaspool. Reageerib kiiresti klientide vajadustele, reaktsioonidele ja tagasisidele.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
B.2.7 Veokorraldaja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) täiendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu;
2) reageerib muutustele ja kohaneb nendega hästi; talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega;
3) planeerib oma aega ette, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhiseid ja protseduure;
4) on orienteeritud kliendi rahulolule, osutab kvaliteetset teenust või toodet, kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest;
5) järgib oma töös kõiki asjakohaseid õigusakte (nii Eesti -sisesed, rahvusvahelised kui ka teiste, veoga seotud riikide õigusaktid);
6) oma töös lähtub ettevõttes kehtestatud reeglitest;
7) oma töös kasutab eesti keelt ja ühte võõrkeelt tasemel B2.

Teadmised:
1) informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia;
2) dokumentatsioon, sh veo- ja kaubaomandiõigust reguleeriv dokumentatsioon ning arhiveerimise alused;
3) tollikorraldus;
4) majandusarvestuse alused;
5) kaupade laadimine ja kinnitamine, koorma koostamine, pakendamine;
6) kaupade säilivus;
7) töö-, tule- ja liiklusohutus;
8) turvalisus;
9) keskkonnateadlikkus;
10) meretranspordikorraldus;
11) õhutranspordikorraldus;
12) raudteetranspordikorraldus
13) inter- ja multimodaalne transpordikorraldus;
14) informatsiooni, ja kommunikatsioonitehnoloogia;
15) teenusstandardid;
16) kvaliteedi tagamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-29112012-3.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.11.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Veokorraldaja-logistik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4323 Transpordivaldkonna kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Alar Lõhmus Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon, KLG Eesti AS
Katre Kasepõld Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
Kersti Raudsepp SA Innove
Ott Koppel Tallinna Tehnikaülikool
Raivo Plado KLG Eesti AS
Sven Andresen Tallinna Tehnikakõrgkool
Tiina Kalda Tallinna Tehnikakõrgkool
Tõnis Hintsov Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing, Logiconnect OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist