Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hiina loodusravispetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Hiina loodusravispetsialist, tase 5 kutsestandard on aluseks õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Hiina loodusravispetsialist, tase 5
EN: Chinese natural specialist, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.12.2012
Kehtib kuni: 10.12.2013
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hiina loodusravi spetsialist on spetsialist, kes kasutab traditsioonilisi Hiina teadmisi loodusravist selleks, et toetada inimese enda võimet kohaneda keskkonnamuutuste ja -mõjudega. Hiina loodusravi spetsialist valmistab ette töökeskkonna, loob lõdvestust soodustava ümbruse ja õhkkonna. Ta kasutab ...erinevaid tehnikaid (nt. keele uurimine), selgitamaks välja kliendi pöördumise põhjused , saades informatsiooni erinevate organsüsteemide seisukorrast ning seejärel annab nõu elustiili muutmiseks (nt toitumine) ja vajaduse korral teostab mitmesuguseid organismi tasakaalustavaid toiminguid. Ta kasutab selleks spetsiaalseid resoneerivaid (energia-) punkte ja kanaleid ning erinevaid meetodeid nagu massaaž, Qi Gong (hingamis- ja liikumisharjutused) ja moksibustsioon (soojendamine).
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi seisundi hindamine ja kliendi loo ärakuulamine ning teabe dokumenteerimine
1. Kliendi seisundi esmane hindamine.
2. Kliendi küsitlemine.
3. Kliendi seisundi, tundlikkuse ja vastunäidustustega arvestamine.
A.2.2 Kliendi pöördumise põhjuste välja selgitamine
1. Vaatlemine.
2. Klie...
ndi loo kuulamine ja täpsustavate küsimuste esitamine.
3. Palpeerimine.
4. Kokkuvõtete tegemine ja terviseprobleemi põhjuste väljaselgitamine.
A.2.3 Terapeutilise töö (teraapiate tsükli) planeerimine, elluviimine ning vahekokkuvõtete ja lõppkokkuvõtte tegemine
1. Küsitlusest kokkuvõtte tegemine ja eesmärgi püstitamine.
2. Eesmärkide selgitamine.
3. Vastastikuste õiguste ja kohustuste selgitamine.
4. Tagasiside kogumine ja hindamine.
5. Terviseprobleemi ülalhoidvate faktorite leidmine ja väljatoomine.
6. Eluviisi muutmise vajalikkuse ja võimalikkuse selgitamine.
7. Teiste spetsialistide kaasamine.
8. Dokumenteerimine.
A.2.4 Teraapia teostamine
1. Teraapia planeerimine ja teostamine.
2. Tervise ja terviseprobleemi arengu prognoosimine.
A.2.5 Klienditeenindus
1. Enda ja tööruumi ettevalmistamine.
2. Kliendiga suhtlemine.
3. Probleemidega toimetulemine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Hiina loodusravispetsialist töötab eraettevõtluses ja/ või tervise- ja taastusravikeskustes. Loodusravispetsialisti tööaeg on paindlik ja jaguneb tööks klientidega, iseseisvaks tööks, koostööks teiste spetsialistidega ja enesetäiendamiseks.
A.4 Töövahendid
Hiina loodusravispetsialisti töövahendid on teraapiaprotsessis kasutatavad vahendid (nt õlid, ravimtaimed, padi, massaažilaud jt).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Eeldatakse usaldusväärsust, tolerantsust ja empaatiavõimet; analüüsi ja koostöövõimet; loovust ja paindlikkust; pingetaluvust; asjatundlikkust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on hiina loodusravispetsialistil keskharidus ja erialane (täiendmeditsiini ja loodusravi alane) koolitus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hiina loodusravi spetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada B.2.1- B.2.7 kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendi seisundi hindamine ja kliendi loo ärakuulamine ning teabe dokumenteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) hindab kliendi esmast seisundit, arvestades kehahoiakut, meeleolu, jumet, kehalõhnu, kehatüüpi;
2) küsitleb klienti, lähtudes pöördumise põhjusest ja kogub kliendi loo, arvestades senist terviseprobleemi- ja ravikulgu, elukäiku ning haigusloo koostamise põhimõtteid;
3) arvestab oma töös kliendi seisundi, tundlikkuse ja vastunäidustustega.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs või ülesanne, intervjuu.
B.2.2 Kliendi pöördumise põhjuste väljaselgitamine 5

Tegevusnäitajad:
1) vaatleb klienti tervikuna (nt hoiak, kõnnak, žestid jt) ja pöörab erilist tähelepanu kliendi keelele (nt kuju, värv ja katt, kuivus, jt) ja jumele (nt värvus ja selle intensiivsus jt) traditsioonilise Hiina meditsiini (THM) kriteeriumite kohaselt;
2) kuulab kliendi lugu ja esitab vajadusel täpsustavaid küsimusi (nt kaebuste tekkimise dünaamika, jt) traditsioonilise Hiina meditsiini (THM) kriteeriumite kohaselt;
3) palpeerib vastavalt vajadusele erinevaid kliendi keha piirkondi, punkte, kanaleid traditsioonilise Hiina meditsiini (THM) kriteeriumite kohaselt;
4) teeb saadud andmetest kokkuvõtted ja selgitab välja terviseprobleemi põhjused ning arengud ja paneb diagnoosi traditsioonilise Hiina meditsiini (THM) kriteeriumite kohaselt.

Teadmised:
1) THM-i alused- Yin ja Yang, Dao;
2) Jing Luo Mai- kanalid ja resonaatorid;
3) Wu-Xing- 5 Muutuvat Riiki;
4) Fu Xi oktogramm;
5) Qigong, meditatsioon, kontemplatsioon;
6) humanistlik inimese käsitlus;
7) pärilikud ja omandatud energiad;
8) terviseprobleemi põhjused THM-i järgi-välised, sisemised jne;
9) inimese uurimise meetodid THM-i järgi- keel, jume, jne;
10) toitumise alused THM-i järgi- toiduainete energeetilised omadused.

Hindamismeetod(id):
Test ja vestlus.
B.2.3 Terapeutilise töö (teraapiate tsükli) planeerimine, läbiviimine ning vahekokkuvõtete ja lõppkokkuvõtte tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1) teeb küsitlusest kokkuvõtte ja püstitab terapeutilise töö eesmärgid, valib sobivad meetodid ja koostab töökava, lähtudes kliendi loo kuulamisest ja kliendist;
2) selgitab üldiselt töö eesmärke ja sisu kliendile või tema lähedastele;
3) selgitab kliendile eetikakoodeksist tulenevaid vastastikuseid õigusi ja kohustusi;
4) kogub ja hindab tagasisidet enne teraapiat, teraapiate ajal ja pärast teraapiat kliendilt või tema lähedastelt täpsustuste tegemiseks töökavas;
5) leiab ja toob välja probleemi ülalhoidva tegurid ning annab soovitusi nende kõrvaldamiseks;
6) selgitab kliendile tema eluviisi muutmise vajalikkust ja võimalikkust ning annab soovitused selle ellu viimiseks;
7) vajaduse korral kaasab teisi spetsialiste või suunab kliendi teiste spetsialistide juurde;
8) dokumenteerib oma tegevuse: uuringu käigu, tulemused, hinnangud, teraapiaplaani ja kokkuvõtted, kasutades korrektset erialaterminoloogiat ja emakeelt.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs või ülesanne, intervjuu.
B.2.4 Teraapia teostamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kliendist ja kliendi pöördumise põhjuste väljaselgitamisest lähtuvalt planeerib ja teostab teraapia, kasutades üht või mitut THM meetodit (nt toitumine, massaaž, qi-gong, moksateraapia, kuputeraapia, ploomiõiehaamri teraapia).
2) tutvustab kliendile eluviisi aluseid (nt toitumise, liikumise, hingamise jt põhimõtteid), lähtudes THMist; selgitab mõtteviisi, suhtlemise ja vaimsuse mõju tervisele ja terviseprobleemi tekkimisele; vajaduse korral õpetab kliendile keha ja meele harjutusi traditsioonilise Hiina meditsiini (THM) kriteeriumite kohaselt.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs või ülesanne, intervjuu.
B.2.5 Klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1) valmistab enda ja tööruumi ette sobiva õhkkonna loomiseks;
2) suhtleb kliendiga lähtudes klienditeeninduse põhimõtetest;
3) tuleb toime probleemidega ja pingeliste tööolukordadega.

Teadmised:
1) suhtlemisstrateegiad;
2) tagasiside andmise mudel;
3) probleemide lahendamise meetodid.

Hindamismeetod(id):
Juhtumianalüüs või ülesanne, intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Hiina loodusravispetsialist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel B1 (lisa 1);
2) täiendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu; läheneb ülesannetele loovalt;
3) reageerib muutustele ja kohaneb nendega hästi; talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega;
4) planeerib oma aega, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhendeid ja protseduure;
5) orienteeritud kliendi rahulolule, pakub kvaliteetset teenust või toodet, mis vastab kokkulepitud standarditele;
6) järgib oma töös kõiki asjakohaseid õigusakte;
7) järgib keskkonnaohutusnõudeid;
8) orienteerub kaasaegses erialases kirjanduses ja on kursis erialaste teadusuuringute tulemustega;
9) arendab ja leiab toimivaid lahendusi kutsealastele probleemidele ning prognoosib nende mõjusid;
10) teeb koostööd kodumaiste ja rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega;
11) rakendab iseseisvalt ja koostöös terviseala sektoritega (nt perearstid, ämmaemandad, tervisedendusspetsialistid, pedagoogid jt) kogukonnapõhiseid preventiivseid meetmeid;
12) vajadusel annab esmaabi.

Teadmised:
1) loodusteraapia kutse-eetika
2) keskkonna loomine;
3) enesearendamine;
4) anatoomia ja füsioloogia – kesktase,
4.1 rakk, kude; raku ehitus ja talitus; elundid, elundkonnad; histoloogia;
4.2 nahk;
4.3 tugi-ja liikumiselundkond: luud, liigesed, lihased;
4.4 vereringeelundkond: veri, süda, veresooned; vereringe
4.5 sisesekretoorsed näärmed;
4.6 seedeelundkond, ainevahetuse regulatsioon;
4.7 sigimiselundkond;
4.8 embrüoloogia; inimese eluring;
4.9 erituselundkond;
4.10 närvisüsteem, meeleelundite talitlus;
4.11 hingamiselundkond;
4.12 organismi kaitsereaktsioonid;
5) elu tekkimine ja evolutsioon;
6) ravimiõpetus- algtase;
7) kutsealaga seonduvad õigusaktid.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-06122012-9.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.12.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Loodusravi ja täiendmeditsiin
Kutse grupp: Loodusraviterapeut
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
323 Täiendmeditsiini ja loodusravi keskastme spetsialistid
3230 Täiendmeditsiini ja loodusravi keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0917 Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Täiendmeditsiini ja loodusraviterapeudi eetikakoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tiina Talijärv Eesti Loodusteraapiate Nõukoda
Sven Konga Eesti Neijingi Kool
Heino Tiik nõelraviarst

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist