Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Klaasipuhuja sell, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Klaasipuhuja sell, tase 4
EN: Glass blower assistant, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Klaasesemete valmistamine, tase 4
  • Klaastoodete ja teenuste turundus, tase 4
Kehtib alates: 13.12.2012
Kehtib kuni: 10.04.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Klaasipuhuja sell, tase 4 valmistab piibuga puhudes ja/või käsitsi tööriistadega vormides lihtsamaid kvaliteetseid ja esteetilisi klaasesemeid, kasutades klaasipuhumise tähtsamaid traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid ja töövõtteid. Ta osaleb klaasi kuumtöötlemise protsessis töörühma liikme võ...i klaasipuhuja assistendina.
Keerulisemate klaasesemete puhumisel, klaasesemete viimistlemisel ja dekoreerimisel ning valmistoodangu esitlemisel võib ta vajada juhendamist.
Klaasipuhuja sell leiab tööd klaasistuudios või -tehases. Ta on valmis oma oskuste piires osutama käsitööteenuseid (nt klaasipuhumismeistri assisteerimine, harrastajate juhendamine, õpitubade läbiviimine jms)

Teised klaasipuhujate kutsetasemed:
Klaasipuhuja, tase 5 valmistab ja viimistleb erineva keerukusega kvaliteetseid ja esteetilisi ja funktsionaalseid klaasesemeid. Klaasipuhuja teeb iseseisvalt kavandeid, valmistab ja viimistleb unikaalesemeid või väikesarju ja esitleb valmistoodangut.
Ta annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi ning organiseerib kaastöötajate tööd, vastutades klaasipuhumisprotsessi sujuvuse eest Lisaks on ta omandanud oskused vähemalt ühes külmtöötlustehnikas või ettevõtte majandamises.
Klaasipuhumismeister, tase 7 valmistab ja viimistleb erineva keerukusega kunstiliselt kõrgetasemelisi ning kvaliteetseid klaasesemeid ja väikesarju. Ta juhib, planeerib, kontrollib tööprotsessi ja vastutab klaasipuhumismeeskonna töö tulemuse ning tööohutuse eest.
Lisaks on ta omandanud oskused vähemalt ühes külmtöötlustehnikas või ettevõtte majandamises või valdkonna arendamises või valdkonna koolitamises.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Klaasesemete valmistamine
2.1.1 Kavandamine.
2.1.2 Materjalide varumine ja kasutamine.
2.1.3 Valmistusviisi ja -tehnika valimine.
2.1.4 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.5 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
2.1.6 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.7...
Kuumtöötlustehnikas klaasesemete valmistamine ja viimistlemine.

A.2.2 Klaastoodete ja teenuste turundus
2.2.1. Toodete ja teenuste väljaarendamine.
2.2.2. Toodete ja teenuste kaubastamine.

Klaasipuhuja selli tervikkutse moodustub kahest tööosast, mis on klaasipuhuja selli osakutsed.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Klaasipuhujal on paindlik tööaeg, vajadusel korral hooajatöö ja töö puhkepäevadel. Töö on füüsiliselt pingutav, töötatakse enamasti püstiasendis või istudes, töötempo on kiire, Tööülesande on kindlaks määratud ja vahelduvad. Klaasipuhuja töötab ruumis, kus on tavapärasest kõrgem temperatuur ja ere... valgus. Töötamisel puututakse kokku kuumade töövahendite, toksiliste ainete, tolmu, müra ja vibratsiooniga, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu tuleb kasutada töökaitsevahendeid ja järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Elektri- ja/või gaasiseadmed (sh ahjud, põletid, lihvimisseadmed, kompressorid), käsi-tööriistad (sh puhumispiibud, naablid, švakid, kulbid, käärid), muud töövahendid (sh puhumispink, rullimislaud, puhumisvormid ning seadmete tööd reguleeriv tarkvara).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, ruumiline kujutlusvõime, kontsentreerumisvõime ja proportsioonitunnetus. Vajalik on füüsiline vastupidavus, liigutuste täpsus ja kiirus, koordinatsioon, nägemine, kuulmine (oluline klaasipuhujal). Eduka töötamise eelduseks on kohanemis-, koostöö- ...ja õppimisvõime ning kiire otsustusvõime.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Klaasipuhuja selliks saab tavaliselt õppida õppeasutuses või kutsealal töötades/meistri käe all õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Klaasipuhuja assistent, klaastoodete viimistleja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Klaasipuhuja selli kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B 2.2 ja läbiva kompetentsi B.2.3 tõendamine.

Klaasipuhuja selli osakutse „Klaasesemete valmistamine“ koosneb kompetentsidest B 2.1 ja B 2.3
Klaasipuhuja selli osakutse „Klaastoodete ja teenuste turundus" koosneb kompetentsidest ...
B.2.2 ja B.2.3

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Klaasesemete valmistamine 4

Tegevusnäitajad :
1) visandab oma idee või loeb etteantud kavandeid või tööjooniseid;
2) valib ja hangib klaasesemete tegemiseks vajalikud materjalid ja tarvikud, oskab seejuures arvestada materjalikulu;
3) hoiustab materjalid nõuetekohaselt;
4) valmistab tööülesandest lähtuvalt ette vajalikud materjalid ja tarvikud;
5) järgib säästliku materjalikasutuse, keskkonna ja kultuuripärandi hoidmise põhimõtteid;
6) töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt ning tööohutusnõuetele vastavalt;
7) valib tööülesandest, kavandist ja/või tööjoonisest lähtuvalt sobiva kuumtöötlustehnika;
8) valib sobivad töövahendid ja seadmed, kasutades vajaduse korral spetsialisti abi;
9) kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut, vajaduse korral puhastab tööriistu ja -vahendeid (nt puhumis- või valamisvorme), viib läbi lihtsamaid hooldustoiminguid;
10) seab valmistusprotsessist lähtudes sisse töökoha;
11) planeerib tööde järjekorra ja tööülesande täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahu, toodete hulga, tööandja ja/või tellija vajadustega;
12) valmistab kuumtöötlustehnikas lähteülesandele ja tööjoonisele vastava eseme, kasutades sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale;
13) dokumenteerib esemete valmistamise tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks;
viimistleb valmistatud klaasesemed sobivas viimistlustehnikas.

Teadmised:
1) klaasitöö terminoloogia;
2) kompositsioon ja värvusõpetus;
3) joonestamine ja joonistamine;
4) algteadmised klaasitöö pärandist;
5) klaasi jm klaasitöötlemisega seotud materjalide omadused, kasutusalad ning hankimise allikad;
6) klaasi kuum- ja külmtöötluse tehnikad ja töövõtted;
7) klaasipuhumiseseadmete, -vahendite ja tööriistade kasutamisviisid ja hooldusnõuded.

Hindamismeetodid:
1) taotleja tööde mapp;
2) intervjuu;
3) töökohal jälgimine või video.
B.2.2 Klaastoodete ja teenuste turundus 4

Tegevusnäitajad:
1) leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi;
2) kujundab (mõtleb välja idee ja visandab selle) sihtgrupist lähtudes toote ja/või teenuse;
3) leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist lähtudes;
4) kujundab toote ja/või teenuse hinna;
5) vormistab toote (pakendab ohutult ja esteetiliselt, koostab kasutusjuhendi jne);
6) organiseerib oma toote ja/või teenuste müügi (leiab sobivad müügikanalid);
7) esitleb ja tutvustab toodet ja/või teenust erialastel üritustel.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) joonistamine ja joonestamine;
3) klaasitöö terminoloogia;
4) majandamise algtõed (sh raamatupidamine);
5) turunduse ja ettevõtluse algtõed;
6) tootevastutus;
7) siseriikliku kauplemist ja ettevõtlust reguleerivaid õigusaktid.

Hindamismeetodid:
1) toote või teenuse loo kirjalik ülevaade ja selle esitlus;
2) intervjuu.
Osakutsega seotud kompetentsid
Klaasesemete valmistamine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Klaasesemete valmistamine 4

Tegevusnäitajad :
1) visandab oma idee või loeb etteantud kavandeid või tööjooniseid;
2) valib ja hangib klaasesemete tegemiseks vajalikud materjalid ja tarvikud, oskab seejuures arvestada materjalikulu;
3) hoiustab materjalid nõuetekohaselt;
4) valmistab tööülesandest lähtuvalt ette vajalikud materjalid ja tarvikud;
5) järgib säästliku materjalikasutuse, keskkonna ja kultuuripärandi hoidmise põhimõtteid;
6) töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt ning tööohutusnõuetele vastavalt;
7) valib tööülesandest, kavandist ja/või tööjoonisest lähtuvalt sobiva kuumtöötlustehnika;
8) valib sobivad töövahendid ja seadmed, kasutades vajaduse korral spetsialisti abi;
9) kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut, vajaduse korral puhastab tööriistu ja -vahendeid (nt puhumis- või valamisvorme), viib läbi lihtsamaid hooldustoiminguid;
10) seab valmistusprotsessist lähtudes sisse töökoha;
11) planeerib tööde järjekorra ja tööülesande täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahu, toodete hulga, tööandja ja/või tellija vajadustega;
12) valmistab kuumtöötlustehnikas lähteülesandele ja tööjoonisele vastava eseme, kasutades sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale;
13) dokumenteerib esemete valmistamise tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks;
viimistleb valmistatud klaasesemed sobivas viimistlustehnikas.

Teadmised:
1) klaasitöö terminoloogia;
2) kompositsioon ja värvusõpetus;
3) joonestamine ja joonistamine;
4) algteadmised klaasitöö pärandist;
5) klaasi jm klaasitöötlemisega seotud materjalide omadused, kasutusalad ning hankimise allikad;
6) klaasi kuum- ja külmtöötluse tehnikad ja töövõtted;
7) klaasipuhumiseseadmete, -vahendite ja tööriistade kasutamisviisid ja hooldusnõuded.

Hindamismeetodid:
1) taotleja tööde mapp;
2) intervjuu;
3) töökohal jälgimine või video.
B.2.3 Klaasipuhuja sell, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid;
2) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
3) tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, võttes oma tegevuses arvesse töötervishoiu, keskkonnahoiu, tööohutuse ja kultuuripärandi hoidmise reegleid;
4) kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib koostööks vajalikke reegleid;
5) suudab eriolukorras kiiresti orienteeruda, on võimeline lahendama konflikte;
6) valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi, suudab aktiivselt kuulata ja orienteeruda sihtgrupi
probleemide lahendamisele;
7) kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks (e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm);
8) kasutab nii kõnes kui ka kirjas korrektset eesti keelt;
9) suudab jagada ja vahetada tehnilist informatsiooni inglise keeles.

Teadmised:
1) kutse-eetika põhireeglid (vt lisa 1 „Kutse-eetika“);
2) kutsealaga seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse jm);
3) töötervishoiu-, keskkonnahoiu- ja tööohutusnõuded;
4) suhtlemise põhitõed.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
 
Klaastoodete ja teenuste turundus, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Klaastoodete ja teenuste turundus 4

Tegevusnäitajad:
1) leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi;
2) kujundab (mõtleb välja idee ja visandab selle) sihtgrupist lähtudes toote ja/või teenuse;
3) leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist lähtudes;
4) kujundab toote ja/või teenuse hinna;
5) vormistab toote (pakendab ohutult ja esteetiliselt, koostab kasutusjuhendi jne);
6) organiseerib oma toote ja/või teenuste müügi (leiab sobivad müügikanalid);
7) esitleb ja tutvustab toodet ja/või teenust erialastel üritustel.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) joonistamine ja joonestamine;
3) klaasitöö terminoloogia;
4) majandamise algtõed (sh raamatupidamine);
5) turunduse ja ettevõtluse algtõed;
6) tootevastutus;
7) siseriikliku kauplemist ja ettevõtlust reguleerivaid õigusaktid.

Hindamismeetodid:
1) toote või teenuse loo kirjalik ülevaade ja selle esitlus;
2) intervjuu.
B.2.3 Klaasipuhuja sell, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid;
2) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
3) tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, võttes oma tegevuses arvesse töötervishoiu, keskkonnahoiu, tööohutuse ja kultuuripärandi hoidmise reegleid;
4) kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib koostööks vajalikke reegleid;
5) suudab eriolukorras kiiresti orienteeruda, on võimeline lahendama konflikte;
6) valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi, suudab aktiivselt kuulata ja orienteeruda sihtgrupi
probleemide lahendamisele;
7) kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks (e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm);
8) kasutab nii kõnes kui ka kirjas korrektset eesti keelt;
9) suudab jagada ja vahetada tehnilist informatsiooni inglise keeles.

Teadmised:
1) kutse-eetika põhireeglid (vt lisa 1 „Kutse-eetika“);
2) kutsealaga seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse jm);
3) töötervishoiu-, keskkonnahoiu- ja tööohutusnõuded;
4) suhtlemise põhitõed.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Klaasipuhuja sell, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid;
2) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
3) tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, võttes oma tegevuses arvesse töötervishoiu, keskkonnahoiu, tööohutuse ja kultuuripärandi hoidmise reegleid;
4) kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib koostööks vajalikke reegleid;
5) suudab eriolukorras kiiresti orienteeruda, on võimeline lahendama konflikte;
6) valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi, suudab aktiivselt kuulata ja orienteeruda sihtgrupi
probleemide lahendamisele;
7) kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks (e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm);
8) kasutab nii kõnes kui ka kirjas korrektset eesti keelt;
9) suudab jagada ja vahetada tehnilist informatsiooni inglise keeles.

Teadmised:
1) kutse-eetika põhireeglid (vt lisa 1 „Kutse-eetika“);
2) kutsealaga seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse jm);
3) töötervishoiu-, keskkonnahoiu- ja tööohutusnõuded;
4) suhtlemise põhitõed.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-13122012-1.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.12.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Klaasipuhuja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7315 Klaasipuhujad, -lõikajad, -lihvijad ja -viimistlejad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0212 Moe-, sise- ja tööstusdisain
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kai Kiudsoo-Värv Eesti Klaasikunstnike Ühendus
Kateriin Rikken Rikkeriin Klaas OÜ
Mare Saare Eesti Kunstiakadeemia
Inna Soonurm SA Innove
Eili Soon Olustvere TMK

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist