Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ratsutamisteraapiapõhine sekkumine, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: See kompetentsistandard on mõeldud kasutamiseks tõenduspõhise lisameetodina erinevates teraapia valdkondades – füsioteraapia, tegevusteraapia, psühhoteraapia ja logopeedia. Seda kompetentsi on sobiv lülitada erinevatesse kutsestandarditesse.
Nimetus: ET: Ratsutamisteraapiapõhine sekkumine, tase 6
EN: Riding therapy, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.12.2012
Kehtib kuni: 05.12.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
See kompetents kirjeldab teraapiaprotsessi, kus kasutatakse partneri või vahendina hobust. Teraapia toimub keskkonnas, mis võimaldab kasutada erinevaid ratsutamisteraapia aspekte toetamaks inimese sensomotoorseid (näit hobuse liikumine ja rütm, kehasoojus jm), kognitiivseid (näit hobuse hooldamine,... varustuse paigaldamine, harjutused hobusega jm) ja psühhosotsiaalseid (näit emotsionaalne side loomaga, eneseregulatsioon, teiste märkamine, mitteverbaalne suhtlemine jm) tegevuseeldusi ja võimeid.
Ratsutamisterapeut lähtub oma töös kutse-eetikast (vt lisa 1)
Ratsutamisterapeudi töökeskkond on nii vaimselt kui füüsiliselt intensiivne. Ratsutamisteraapiat kasutatakse töös laste, noorte ja täiskasvanutega sotsiaal- või tervishoiuasutustes või erapraksises. Oluline koht töös on riskide maandamisel ja ohtude märkamisel ning ennetamisel (hobuse erutumine, patsiendi ohtlik käitumine, ootamatused väliskeskkonnas jm). Töö toimub tallis, maneezis või välitingimustes ( sõiduplats, vaba loodus jm). Lisaks terapeudi poolt valitud teraapiavahenditele (näit pallid, rõngad jm) kasutatakse teraapia läbiviimiseks kohandatud või selleks ehitatud vahendeid (näit platvorm hobuse selga minekuks, teraapiasedelgas, spetsiaalsed sadulad jm) ja turvavarustust (näit kiiver, kliendi turvavöö jm), mis võimaldavad töötada eriealiste ja -vajadustega inimestega nii individuaalselt kui ka grupis. Ratsutamisterapeutiline sekkumine on tavaliselt pikaajaline. Tavapäraselt kasutatakse hobust ja spetsiifilisi töövahendeid ning kohandatud hobukeskkonda. Ratsutamisteraapiapõhist sekkumist kasutav isik oskab ise ratsutada ja ratsastada noort hobust.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Ratsutamisterapeudi tööd toetavad tähelepanelikkus, empaatiavõime, tolerantsus, vastutusvõime, koostöövõime, analüüsivõime, pingetaluvus, loovus, kohanemisvõime, iseseisvus, püsivus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Ratsutamisterapeudi ettevalmistus on tavaliselt järgmine:
kõrgharidus või vastav kutsetunnistus füsioteraapias või tegevusteraapias või psühholoogias või logopeedias ja ratsutamisteraapiaalane täiendkoolitus koos praktikaga.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Enam levinud ametinimetus on ratsutamisterapeut.
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ratsutamisteraapiapõhine sekkumine 6

Tegevusnäitajad:
1) Patsiendi/kliendi seisundi hindamine ratsutamisteraapia sobivuse osas ning lähtuvalt hindamistulemustest ning põhiteraapia (näit füsioteraapia, tegevusteraapia jt) eesmärkidest planeerib teraapiaprotsessi
2) Patsiendi/kliendi seisundi säilitamiseks, parandamiseks ja arendamiseks valib sobiva ratsutamisteraapia keskkonna, hobuse ja teraapiavahendid
3) Patsiendi/kliendi seisundi säilitamiseks, parandamiseks ja arendamiseks rakendab erinevaid hobusega seotud tegevusi (näit tallitööd, varustuse pealepanemine, hobuse puhastamine, söötmine jm) ja erinevaid harjutusi
4) Patsiendi/kliendi seisundi säilitamiseks, parandamiseks ja arendamiseks rakendab oma töös teadmisi hobuse liigiomasest psühholoogiast ja käitumisest, mitteverbaalsest suhtlemisest ja kehakeelest ning vajadusel aitab luua emotsionaalse suhte patsiendi ja hobuse vahel
5) Patsiendi/kliendi seisundi säilitamiseks, parandamiseks ja arendamiseks rakendab hobuse kolmemõõtmelist liikumist, hobuse liikumise rütmi, mida muudab vajadusel.
6) Patsiendi/kliendi seisundi säilitamiseks, parandamiseks ja arendamiseks, kasutab eesmärgipäraselt hobuse kehasoojust (näit patsiendi lihastoonuse normaliseerimiseks)
7) Patsiendi/kliendi seisundi säilitamiseks, parandamiseks ja arendamiseks rakendab kehasümmeetria põhimõtteid.
8) Hindab patsiendi/kliendi seisundit ratsutamisteraapia tulemustest lähtuvalt
9) Valib teraapiaks sobiva hobuse ja koolitab teda teraapias kasutamiseks
10) Vajadusel juhendab abilist ratsutamisteraapia kontekstist lähtuvalt
11) Vastutab patsiendi/kliendi ja hobuse turvalisuse, heaolu ja ratsutamisteraapia kvaliteedi eest
12) Juhendab patsienti/klienti ja/või tema võrgustikku tegevuste sooritamisel ja turvalisuse tagamisel
13) Dokumenteerib oma tegevuse
14) Osaleb meeskonnatöös ja/või juhib seda

Teadmised:
1) ratsutamisteraapia alused
2) hobuse anatoomia, füsioloogia ja psühholoogia
3) ratsutamise, ratsastamise ja hobuse õpetamise põhialused
4) teraapiahobuse valiku kriteeriumid lähtuvalt patsiendi seisundist ja teraapia eesmärkidest
5) hobuse kasutamisega kaasnevad riskid ja turvanõuded (sh hobusele selgaminek ja mahatulek, ilmastikutingimused, teraapiakeskkond jm)

Hindamismeetodid: (täpsem teave on hindamisstandardis)
1) Juhtumi analüüs kirjalikult
2) Teraapiatsükli esimene või teine seanss ja eelviimane või viimane seanss filmituna (CD, video jm,)
3) Intervjuu
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-06122012-7.1/1K
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.12.2012
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Füsioteraapia
Kutse grupp: Ratsutamisterapeut
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2269 Tervishoiu tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Ratsutamisterapeudi eetikakoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Hele Aluste MTÜ Eesti Ratsutamisteraapia Selts, Järvamaa haigla
Tuuli Bürkland MTÜ Eesti Ratsutamisteraapia Selt, FIE Tuuli Bürkland, SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Monika Salumaa MTÜ Eesti Ratsutamisteraapia Selts, MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskuses (HENK)

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist