Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Päästja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Päästja, tase 4
EN: Rescuer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.04.2013
Kehtib kuni: 10.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Päästja töö eesmärk on teha päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral.
Päästja töö sisu on tulekustutustööde ja tehnilise päästetöö tegemine ning ohtlike ainetega toimunud päästesündmuste likvideerimine.
Pää...
stja töötab meeskonna liikmena. Päästetööl täidab ta päästetöö juhi korraldusi, kuid vajaduse korral peab iseseisvalt otsuseid vastu võtma. Päästja kasutab oma töös isikukaitsevahendeid.

Päästetöö valveteenistuja kutsealal on ka päästemeeskonna juhi, tase 5 ja päästejuhi, tase 6 kutsed. Päästemeeskonnajuht koordineerib päästemeeskonna tööd, võtab vastu otsuseid ja annab korraldusi meeskonnale ja teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele. Päästemeeskonnajuht allub operatiivteenistuslikult päästejuhile. Päästejuht korraldab keerukate ja ulatuslike päästesündmuse lahendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
2.1.1 Töökorralduslike dokumentide täitmine.
2.1.2 Ennetustöös osalemine.
A.2.2 Päästesündmuse lahendamine
2.2.1 Riskide ja eriohtude hindamine sündmuskohal.
2.2.2 Koostöö tegemine teiste ametkondadega.
A.2.3 Tulekustutustöö tegemine
...
2.3.1 Töövahendite kasutamine ja kasutusjärgne hooldamine.
2.3.2 Tuleohutuspaigaldiste kasutamine.
2.3.3 Hargnemised.
2.3.4 Suitsusukeldumine.
2.3.5 Inimeste (ja loomade) evakueerimine ja päästmine.
2.3.6 Põlemise likvideerimine.
A.2.4 Tehnilise päästetöö tegemine
2.4.1 Töövahendite kasutamine ja kasutusjärgne hooldamine.
2.4.2 Hargnemised.
2.4.3 Inimeste (ja loomade) evakueerimine ja päästmine.
2.4.4 Tehnilise päästesündmuse likvideerimine baasteenuse ulatuses.
A.2.5 Ohtlike ainetega toimunud päästesündmuste likvideerimine
2.5.1 Töövahendite kasutamine ja kasutusjärgne hooldamine.
2.5.2 Hargnemised.
2.5.3 Inimeste (ja loomade) evakueerimine ja päästmine.
2.5.4 Keemiapäästetöö tegemine.
2.5.5 Saasteärastustööde tegemine.
2.5.6 Naftareostuse korjetööde tegemine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Alarmsõidu tegemine
2.6.1 Alarmsõidu tegemine vastava kategooria sõidukiga.
2.6.2 Ohtude ja riskide hindamine alarmsõidul.

Tööosade- ja ülesannete täielik loetelu on toodud kutsestandardi Lisas 1.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Päästja töö on korraldatud ööpäevaringsete valvevahetustega, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest.
Päästja töötab nii sise- kui ka välitingimustes, sõltumata ilmastikuoludest, sageli ekstreemsetes oludes (kõrge temperatuur, hingamiskõlbmatu keskkond, kitsad olud, töötamine kõrgustes ja sügavus...
tes jm) ning teeb füüsilist pingutust nõudvat tööd.
Päästetööl puutub päästja kokku ohuteguritega (põlemisgaasid, elekter, ohtlikud ained, vesi jm), mis võivad mõjuda tema elule ja/või tervisele.
Päästjal peab olema valmisolek tegeleda tema enda psüühikat traumeerivate olukordadega.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Päästja töövahendid on päästetöö elektrilised, sisepõlemismootoriga, pneumaatilised, hüdraulilised ja käsivahendid, tuletõrjepumbad ja -armatuur, redelid, voolikud, IKT-, esmaabivahendid jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööks vajalikud isikuomadused on kohusetunne, pinge- ja stressitaluvus, avatus, organiseeritus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on päästjal keskharidus, kutseoskused on omandatud kutseõppeasutuses või töö käigus ning läbitud erialased kursused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Päästja, vanempäästja, juhtivpäästja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töö päästeteenistujana on reguleeritud päästeteenistuse seadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Päästja, tase 4 kutse koosneb kuuest kohustuslikust ja ühest valitavast kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.5 ja B.2.7 (läbiv kompetents) tõendamine ning lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitavat kompetentsi B.2.6.
Märge valitava kompeten...
tsi tõendamise kohta kantakse kutsetunnistusele.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) täidab valvevahetuse vastuvõtmise ajal ja vajaduse korral selle jooksul varustuse vastuvõtmise kontrolltabelid ja muid asjakohaseid dokumente vastavalt kehtivale korrale;
2) viib valvevahetuse ajal ennetustöö büroolt saadud vahenditega läbi ohutusalaseid koolitusi vastavalt teenuse standardis ette nähtud tingimustele ja ennetustöö büroolt ning I päästetöö juhtimise tasandilt saadud juhistele; annab vahetule juhile koolituste sisu ja vahendite kohta tagasisidet; tutvustab koolitustel, infopäevadel jt üritustel päästetehnikat.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.2 Päästesündmuse lahendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab visuaalselt ja I päästetöö juhtimise tasandilt saadud informatsiooni arvestades erinevaid riske ja ohtusid sündmuskohal ja erinevates olukordades vastavalt oma tööülesandele;
2) töötab päästesündmusel koos sama tasandi töötajatega teistest ametkondadest vastavalt päästetöö juhilt saadud korraldusele ja õigusaktidele.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.3 Tulekustutustöö tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib valvevahetuse alguses ja vajaduse korral valvevahetuse jooksul hingamisaparaadi korrasolekut ning fikseerib tulemuse vastavalt kehtestatud juhisele; kasutab töövahendeid sihipäraselt vastavalt tootja kasutusjuhendile; veendub pärast töövahendi kasutamist selle tehnilises korrasolekus ja vajaduse korral teostab kasutusjärgse hoolduse oma kompetentsuse piires;
2) kasutab vastavalt päästetöö juhilt saadud korraldusele tuleohutuspaigaldisi, arvestades nende otstarvet ja tööpõhimõtteid;
3) teostab hargnemisi vastavalt päästesündmuse eripärale ja päästetöö juhilt saadud käsule; valib hargnemisteks õiged töövahendid vastavalt päästesündmuse iseloomule ja eripärale;
4) teostab ohutult suitsusukeldumist vastavalt päästetöö suitsusukeldumise juhendile, päästesündmuse eripärale ja juhilt saadud korraldusele, kasutades selleks sobivaid töövahendeid ja kaitsevarustust, sh hingamisaparaati; valib liikumistee ja -viisi, arvestades sündmuse või objekti liiki ja eripära;
5) evakueerib nii inimesi kui ka loomi tulekahju olukorras vastavalt päästetöö juhilt saadud käsule kõige efektiivsemal ja kiiremal moel; teostab elupäästvat tegevust vastavalt päästetöö juhilt saadud käsule kõige efektiivsemal ja kiiremal moel; kasutab endale ja päästetavale ohutuid töövõtteid;
6) täidab päästetöö juhilt saadud korraldusi põlemise likvideerimiseks, ventileerimiseks ja konstruktsioonide avamiseks; hindab oma tegevuse tulemuslikkust ja annab päästetöö juhile tagasisidet, kasutades selleks erinevaid kommunikatsioonivahendeid vastavalt olukorrale ja põlengu iseloomule; kasutab põlengu likvideerimiseks, ventileerimiseks ja konstruktsioonide avamiseks töövahendeid sihipäraselt ja ohutult.

Teadmised:
1) tulekahju arengufaasid;
2) evakuatsiooni ja elupäästva tegevuse põhimõtted tulekahju olukorras;
3) tulekustutusvahendid ja -ained ning nende kasutamispõhimõtted.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.4 Tehnilise päästetöö tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib valvevahetuse alguses ja vajadusel valvevahetuse jooksul töövahendite korrasolekut ning fikseerib tulemuse vastavalt kehtestatud juhisele; kasutab töövahendeid sihipäraselt vastavalt tootja kasutusjuhendile; veendub pärast töövahendi kasutamist selle tehnilises korrasolekus ja vajaduse korral teostab kasutusjärgse hoolduse oma kompetentsuse piires;
2) teostab hargnemisi vastavalt päästesündmuse eripärale ja päästetöö juhilt saadud käsule; valib hargnemisteks õiged töövahendid vastavalt päästesündmuse iseloomule ja eripärale;
3) evakueerib nii inimesi kui ka loomi tehnilisel päästesündmusel vastavalt päästetöö juhilt saadud käsule kõige efektiivsemal ja kiiremal moel; teostab elupäästvat tegevust vastavalt päästetöö juhilt saadud käsule kõige efektiivsemal ja kiiremal moel; kasutab endale ja päästetavale ohutuid töövõtteid;
4) teostab tehnilisi päästetöid inimkannatuse vähendamiseks, erinevate õnnetuse tagajärgede leevendamiseks ja abitusse seisundisse sattunud inimese või looma päästmiseks päästetöö baasteenuse ulatuses, kasutades selleks standardvarustust ohutult ja sihipäraselt.

Teadmised:
1) evakuatsiooni ja elupäästva tegevuse põhimõtted mitmesuguste õnnetuste puhul;
2) päästetöövahendid ja ained ning nende kasutamispõhimõtted.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.5 Ohtlike ainetega toimunud päästesündmuste likvideerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette, kasutab ja hooldab suitsusukeldumise varustust keemiasukeldumiseks vastavalt juhendile; valmistab mõõtmiseks ette sobiva mõõteseadme, kasutab seda ja hooldab pärast kasutamist;
2) teostab hargnemisi päästmiseks, ohtliku aine aurude lahustamiseks, kontsentratsiooni vähendamiseks või aine leviku peatamiseks vastavalt päästesündmuse eripärale ja päästetöö juhilt saadud käsule; valib hargnemisteks õiged töövahendid vastavalt päästesündmuse iseloomule ja eripärale;
3) evakueerib ja päästab vastavalt päästetöö juhi käsule inimesed ja loomad ohualalt, kasutades selleks päästja kaitseriietust, suruõhu hingamisaparaati ja vajalikke töövahendeid; kasutab endale ja päästetavale ohutuid töövõtteid;
4) tuvastab lähtuvalt ohtliku aine tähistusest selle peamised ohud, edastab info päästetöö juhile ning võtab kasutusele esmased kaitsemeetmed; vastavalt päästetöö juhilt saadud käsule peatab ohtliku aine leviku ja sulgeb selle lekke (kui selleks ei pea kasutama gaasitihedat keemiakaitseriietust), kasutades selleks vastavaid vahendeid; abistab keemiasukeldujat riietumisel keemiakaitseriietusse;
5) teostab kannatanute, keemiasukeldujate ja päästevahendite saasteärastust baasteenuse ulatuses vastavalt päästetöö juhi käsule; abistab keemiapäästemeeskonna liikmeid pesukoha moodustamisel ning töötab pesukohas keemiasukeldujate ja kannatanute saasteärastusel vastavalt pesukoha juhi käsule;
6) piirab naftareostuse leviku maismaal, kasutades selleks absorbeerivat ainet jt vajalikke vahendeid baasteenuse ulatuses vastavalt päästetöö juhilt saadud käsule.

Teadmised:
1) evakuatsiooni ja elupäästva tegevuse põhimõtted ohtlike ainetega toimunud õnnetuste puhul;
2) päästetöövahendid ja ained ning nende kasutamispõhimõtted ohtlike ainetega toimunud sündmustel.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
Valitavad kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on lisaks võimalik täiendavalt tõendada valitav kompetents B.2.6.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Alarmsõidu tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) teostab ohutult alarmsõitu vastavalt häirekeskuselt saadud väljasõidukorraldusele, ohuhinnangule ja alarmsõitu reguleerivatele õigusaktidele vastava kategooria sõidukiga; täidab temale antud ülesandeid, arvestades sõiduki eriotstarvet, omapära ning sündmuse iseloomu; täidab valvevahetuse lõpuks elektroonilise sõidupäeviku;
2) hindab visuaalselt ja sõiduki omapärale tuginedes ning ilmastiku, tee- ja liiklusolusid arvestades erinevaid riske ning ohtusid sündmuskohale jõudmiseks vastavalt autojuhi ülesandele; valib vastavalt ohtude ja riskide hinnangule ning sündmuse omapärale sündmuskohale jõudmiseks sobiva sõidukiiruse ning teekonna.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Päästja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma töös ohutustehnika ja tööohutuse reegleid ja põhimõtteid;
2) järgib oma töös päästetöö valdkonda reguleerivaid õigusakte;
3) kasutab tööks vajalikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid (riistvara ja tarkvara, raadiosidevahendid, navigatsiooniseadmed jm) vastavalt kehtestatud korrale ja kasutusjuhenditele;
4) annab kannatanu(te)le elupäästvat esmaabi vastavalt päästetöö baasteenusele;
5) töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas;
6) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 (vt lisa 2 „Keeleoskuse hindamise skaala“);
7) järgib oma töös päästeteenistuja kutse-eetikat (vt Lisa 3 Päästeteenistuja kutse-eetika www.rescue.ee).

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-17042013-1.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.04.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Päästja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5411 Päästjad ja tuletõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Päästeteenistuja kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aivar Lepp Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing, Päästeameti Ida Päästekeskus
Stella Polikarpus Sisekaitseakadeemia
Aivar Kilp Päästeameti Põhja Päästekeskus
Gert Teder Päästeameti Põhja Päästekeskus
Tarvi Ojala Päästeamet
Häli Allas Päästeamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist