Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4
EN: Saw timber manufacturer and processor, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Liimpuidu tootja, tase 4
  • Saeliini lõiketerade hooldaja, tase 4
  • Saeliini operaator, tase 4
  • Saematerjalide hööveldusliini operaator, tase 4
  • Saematerjalide järeltöötlemisliini operaator, tase 4
  • Saematerjalide kuivati operaator, tase 4
  • Saematerjalide lahtisaagimise liini operaator, tase 4
  • Saematerjalide sorteerimisliini operaator, tase 4
Vaata veelPeida
Kehtib alates: 08.05.2013
Kehtib kuni: 07.05.2018
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Viljandi Kutseõppekeskus Saematerjalide tootja ja töötleja (osakutse saematerjalide hööveldusliini operaator) 131197 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 09.05.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab saetööstuses, saematerjalide tootmisel ja töötlemisel järeltöötlemisliinidel. Töö eeldab soovi valmistada kvaliteetset saematerjali erinevatele turgudele.
Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 töötab põhiliselt ilma juhendami...
seta ja iseseisvalt kindlates töölõikudes, planeerib ja ohjab tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses ning võib organiseerida ka töögrupi tööd. Saematerjalide tootja ja töötleja on kursis toorme ja toodangu kvaliteedinõuetega ning teab toodetavate materjalide kasutusvaldkondi.
Saematerjalide tootja ja töötleja põhilisteks tööülesanneteks on:
1) saetööstuse liinide töö juhtimine alates saepalkide sissevõtust kuni saematerjali toodangu väljastamiseni ning
2) järeltöötlemisliinidel on põhilisteks tööülesanneteks saematerjalide kalibreerimine, optimeerimine, sõrmjätkamine, hööveldamine ja/või liimimine. Ta seadistab puiduliine vastavalt materjali profiilile ja mõõtmetele, sooritab tööoperatsioone ning loeb tööjooniseid.
Tema tööülesannete hulka kuulub töö masinate ja liinide tehnohooldel ja remondil.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Saepalgi vastuvõtmine ja sorteerimine
1) Sissetuleva saepalgi vastuvõtmine ja registreerimine
2) Koguse määramine ja kvaliteedi hindamine ning sorteerimine
3) Ladustamise korraldamine

A.2.2 Palkide saagimine
1) Palkide kvaliteedi kontrollimine
2) Seadmete seisukorra hindamine, saeliini...
seadistamine, häälestamine, käivitamine
3) Saeliini töö juhtimine, vigade registreerimine, teavitamine ja likvideerimine

A.2.3 Saematerjalide sorteerimine
1) Sorteerimisliinide seisukorra hindamine, seadistamine, häälestamine ja käivitamine
2) Sorteerimisliinide töö juhtimine, vigade registreerimine, teavitamine ja likvideerimine
3) Saematerjali kvaliteedi hindamine ja sorteerimine
4) Saematerjalide pakkimine

A.2.4 Saematerjalide kuivatamine
1) Kuivatusseadmete seisukorra hindamine, seadistamine, häälestamine ja käivitamine
2) Kuivatusprotsessi juhtimine, vigade registreerimine, teavitamine ja likvideerimine
3) Kuivatusgraafiku jälgimine ning kuivatuskvaliteedi hindamine, sh niiskuse määramine
4) Kuivatatava saematerjali logistika korraldamine

A.2.5 Lõiketerade hooldamine
1) Lõiketerade seisukorra hindamine, teritusseadmete seadistamine, häälestamine, käivitamine
2) Lõiketerade hooldetööde juhtimine, töökvaliteedi hindamine, probleemidest teavitamine ja nende likvideerimine
3) Kvaliteedi kontrollimine

A.2.6 Saematerjali lahtisaagimine
1) Lahtisaagimise liini seisukorra hindamine, seadistamine, häälestamine, käivitamine
2) Lahtisaagimise liini töö juhtimine, vigade registreerimine, teavitamine ja likvideerimine
3) Kvaliteedi kontrollimine

A.2.7 Saematerjali hööveldamine
1) Hööveldusliini seisukorra hindamine, seadistamine, häälestamine, käivitamine
2) Hööveldusliini töö juhtimine, vigade registreerimine, teavitamine ja likvideerimine
3) Kvaliteedi kontrollimine

A.2.8 Liimpuidu tootmine
1) Liimitava materjali kvaliteedi hindamine ja vajadusel sorteerimine
2) Liimitavate materjalide ettevalmistusliini seadmete seisukorra hindamine, seadistamine, häälestamine ja käivitamine
3) Liimimisliini seadmete seisukorra hindamine, seadistamine, häälestamine ja käivitamine
4) Toodangu viimistlemine ja kvaliteedi kontrollimine ning seadmete seisukorra hindamine, seadistamine, häälestamine ja käivitamine
5) Liimpuittoodete pakkimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Saematerjalide tootja ja töötleja töötab enamasti sundasendis olles staatilist tähelepanu nõudvas pingestatud tööasendis või tehes pidevalt monotoonseid liigutusi. Oma igapäevatöös puutub operaator kokku infotehnoloogiaga, samuti tööstusseadmete ja masinatega, puitmaterjaliga. Töö on tavaliselt vahe...tustega, töötatakse ka öisel ajal.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Saematerjalide tootja ja töötleja töökohaks on enamasti ruumid, kus on kasutusel erinevad infotehnoloogilised ja masinate juhtimise vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab kohusetundlikkust, täpsust, koostöövõimet, õpivalmidust ja korrektsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Saematerjalide tootjana ja töötlejana töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on kutsealane kompetentsus omandatud töökohal, kutseõppeasutuses või täiendusõppes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Saeliini operaator, saetööstuse oskustööline/spetsialist
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 tervikkutse saamiseks on vajalik kompetentside B.2.1-B.2.8 ja B.2.9 (läbiv kompetents) tõendamine.

Saematerjalide tootja ja töötleja kutset on võimalik tõendada osade kaupa.

Kompetentside B.2.1, B.2.2 ja B.2.9 tõendamine annab saeliini operaator, tase ...
4 osakutse.
Kompetentside B.2.3 ja B.2.9 tõendamine annab saematerjalide sorteerimisliini operaator, tase 4 osakutse.
Kompetentside B.2.4 ja B.2.9 tõendamine annab saematerjalide kuivati operaator, tase 4 osakutse.
Kompetentside B.2.5 ja B.2.9 tõendamine annab saeliini lõiketerade hooldaja, tase 4 osakutse.
Kompetentside B.2.6 ja B.2.9 tõendamine annab saematerjalide lahtisaagimise liini operaator, tase 4 osakutse.
Kompetentside B.2.7 ja B.2.9 tõendamine annab saematerjalide hööveldusliini operaator, tase 4 osakutse.
Kompetentside B.2.8 ja B.2.9 tõendamine annab liimpuidu tootja, tase 4 osakutse.
Kompetentside B.2.6-B.2.8 ja B.2.9 tõendamine annab saematerjalide järeltöötlemisliini operaator, tase 4 osakutse.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Saepalgi vastuvõtmine ja sorteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu ja registreerib sissetuleva saepalgi vastavalt kehtestatud mahu määramise nõuetele;
2) määrab saepalgi koguse, hindab kvaliteeti ja sorteerib, arvestades mahu määramise aluseid ning kvaliteedinõudeid;
3) korraldab saepalgi ladustamise, arvestades selle säilivust ja tootmise korraldust.

Teadmised:
1) saepalgi kvaliteedinõuded ja mahu määramise alused;
2) materjalilao tööde korraldamise põhimõtted;
3) seadmete juhtimise- ja tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.2 Palkide saagimine 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja kontrollib saetavate palkide kvaliteeti, arvestades kvaliteedinõudeid ja töökorda.
2) hindab seadmete seisukorda, seadistab, häälestab ja käivitab saeliini vastavalt saekavadele;
3) juhib saeliini tööd, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele.

Teadmised:
1) saekava koostamise põhimõtted;
2) saemasinate liigid, nende seadistamise ja kasutamise põhimõtted;
3) saepalkide ja saematerjalide kvaliteedinõuded;
4) juhtimisseadmete tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.3 Saematerjalide sorteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab sorteerimisliinide seisukorda, seadistab, häälestab ja käivitab sorteerimisliinid, arvestades sorteerimise eesmärke, järgides sorteerimisnõudeid;
2) juhib sorteerimisliinide tööd, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele;
3) hindab saematerjalide kvaliteeti ja sorteerib need kvaliteediklassidesse;
4) pakib saematerjali, arvestades etteantud pakkimise ja ladustamise nõudeid.

Teadmised:
1) saematerjalide kvaliteedinõuded;
2) sorteerimisliinide liigid, nende seadistamise ja kasutamise põhimõtted;
3) saematerjalide pakkimise ja ladustamise põhimõtted;
4) juhtimisseadmete tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.4 Saematerjalide kuivatamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab kuivatusseadmete seisukorda vastavalt nende valmistaja poolt kirjeldatule, seadistab, häälestab ja käivitab kuivatusseadmed, arvestades tootmise eesmärke;
2) juhib kuivatusprotsessi, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele;
3) jälgib kuivatusgraafikut ja hindab kuivatuskvaliteeti, sh määrab niiskusnäitajad vastavalt kuivatusülesandele;
4) korraldab kuivatatava saematerjali logistikat, arvestades tootmise tehnoloogilist järgnevust.

Teadmised:
1) kuivatusseadmete liigid, nende seadistamise ja kasutamise põhimõtted;
2) kuivatusprotsessi põhimõtted, kuivatuskvaliteedi nõuded, puidu niiskuse mõõtmise põhimõtted;
3) juhtimisseadmete tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.5 Lõiketerade hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab lõiketerade seisukorda, arvestades toote töötlusjälge, järgib teratootja hooldusnõudeid vastavalt lõikeseadme eripärale, seadistab, häälestab ja käivitab teritusseadmed, arvestades lõikeriista hooldevajadust;
2) juhib terahoolduse tööd, registreerib puudused, teavitab neist ja likvideerib need, arvestades tööstuse lõiketootmise nõudeid;
3) kontrollib lahtilõigatud puitmaterjali kvaliteeti, arvestades töötlusjäljele esitatud nõudeid.

Teadmised:
1) erinevate lõiketerade konstruktsioon ja kasutuspõhimõtted;
2) lõiketeooria, lõiketera materjalide omadused;
3) terade hooldamise tööriistade ja seadmete tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.6 Saematerjali lahtisaagimine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab lahtisaagimise liini seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab selle vastavalt tootmisülesandele;
2) juhib lahtisaagimise liini tööd, registreerib vead, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele;
3) kontrollib lahtisaetud materjali kvaliteeti, järgides etteantud nõudeid.

Teadmised:
1) saematerjalide kvaliteedinõuded;
2) lahtisaagimise liinide liigid ja nende tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.7 Saematerjali hööveldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib hööveldamisele kuuluva saematerjali kvaliteedi vastavust nõutavale;
2) hindab hööveldusliini seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab selle vastavalt tootmisülesandele;
3) juhib hööveldusliini tööd, registreerib vead, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele;
4) kontrollib hööveldatud saematerjali kvaliteeti, järgides etteantud nõudeid.

Teadmised:
1) höövelmaterjalide kvaliteedinõuded;
2) hööveldus- ja komponendiliinide liigid, nende seadistamise ja kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.8 Liimpuidu tootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab liimitavate materjalide valmistusliini seadmete seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab need vastavalt tootmisülesandele;
2) hindab liimimisliini seadmete seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab need vastavalt tootmisülesandele;
3) viimistleb toodangu ja kontrollib selle kvaliteeti vastavalt juhendile ning hindab seadmete seisukorda arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab need, arvestades tootmisülesannet;
4) pakib liimpuittooted, arvestades etteantud pakkimise ja ladustamise nõudeid.

Teadmised:
1) liimide ja liimkomponentide liigid ning nende omadused;
2) hööveldatava saematerjali kvaliteedinäitajad;
3) liimimisseadmete liigid ja tööpõhimõtted;
4) liimpuidu toorme ja toodete kvaliteedinõuded;
5) liimpuiduliinide liigid, nende ülesehituse ja seadistamise põhimõtted;
6) puidulõikeseadmete liigid ja tööpõhimõtted;
7) puidu lõiketeooria;
8) liimtalade ja liimkilpide omadused;
9) lihvimisseadmete liigid ja tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
Osakutsega seotud kompetentsid
Saeliini operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Saepalgi vastuvõtmine ja sorteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu ja registreerib sissetuleva saepalgi vastavalt kehtestatud mahu määramise nõuetele;
2) määrab saepalgi koguse, hindab kvaliteeti ja sorteerib, arvestades mahu määramise aluseid ning kvaliteedinõudeid;
3) korraldab saepalgi ladustamise, arvestades selle säilivust ja tootmise korraldust.

Teadmised:
1) saepalgi kvaliteedinõuded ja mahu määramise alused;
2) materjalilao tööde korraldamise põhimõtted;
3) seadmete juhtimise- ja tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.2 Palkide saagimine 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja kontrollib saetavate palkide kvaliteeti, arvestades kvaliteedinõudeid ja töökorda.
2) hindab seadmete seisukorda, seadistab, häälestab ja käivitab saeliini vastavalt saekavadele;
3) juhib saeliini tööd, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele.

Teadmised:
1) saekava koostamise põhimõtted;
2) saemasinate liigid, nende seadistamise ja kasutamise põhimõtted;
3) saepalkide ja saematerjalide kvaliteedinõuded;
4) juhtimisseadmete tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.9 Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust;
2) kasutab tööriistu, tööpinke ja teisi tööga seotud seadmeid eesmärgipäraselt ja hoiab need korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt, kasutades töövahendeid, juhtimisseadmeid, aega, energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest;
3) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;
4) esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires; teeb koostööd;
5) hindab oma pädevuse piires ja vastavalt töökohustustele ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks, järgides töökeskkonna ja –ohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
6) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tootmisjuhile või tööandjale;
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt keelt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 (p1 ja 2) ja AO7 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) toote sihtturgude ja toodete kasutusala eripärad.
2) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
3) töökeskkonna ja -ohutuse nõuded;
4) ergonoomika põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
 
Saematerjalide sorteerimisliini operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.3 Saematerjalide sorteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab sorteerimisliinide seisukorda, seadistab, häälestab ja käivitab sorteerimisliinid, arvestades sorteerimise eesmärke, järgides sorteerimisnõudeid;
2) juhib sorteerimisliinide tööd, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele;
3) hindab saematerjalide kvaliteeti ja sorteerib need kvaliteediklassidesse;
4) pakib saematerjali, arvestades etteantud pakkimise ja ladustamise nõudeid.

Teadmised:
1) saematerjalide kvaliteedinõuded;
2) sorteerimisliinide liigid, nende seadistamise ja kasutamise põhimõtted;
3) saematerjalide pakkimise ja ladustamise põhimõtted;
4) juhtimisseadmete tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.9 Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust;
2) kasutab tööriistu, tööpinke ja teisi tööga seotud seadmeid eesmärgipäraselt ja hoiab need korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt, kasutades töövahendeid, juhtimisseadmeid, aega, energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest;
3) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;
4) esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires; teeb koostööd;
5) hindab oma pädevuse piires ja vastavalt töökohustustele ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks, järgides töökeskkonna ja –ohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
6) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tootmisjuhile või tööandjale;
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt keelt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 (p1 ja 2) ja AO7 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) toote sihtturgude ja toodete kasutusala eripärad.
2) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
3) töökeskkonna ja -ohutuse nõuded;
4) ergonoomika põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
 
Saematerjalide kuivati operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.4 Saematerjalide kuivatamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab kuivatusseadmete seisukorda vastavalt nende valmistaja poolt kirjeldatule, seadistab, häälestab ja käivitab kuivatusseadmed, arvestades tootmise eesmärke;
2) juhib kuivatusprotsessi, registreerib ja teavitab vigadest ning likvideerib need vastavalt oma pädevusele;
3) jälgib kuivatusgraafikut ja hindab kuivatuskvaliteeti, sh määrab niiskusnäitajad vastavalt kuivatusülesandele;
4) korraldab kuivatatava saematerjali logistikat, arvestades tootmise tehnoloogilist järgnevust.

Teadmised:
1) kuivatusseadmete liigid, nende seadistamise ja kasutamise põhimõtted;
2) kuivatusprotsessi põhimõtted, kuivatuskvaliteedi nõuded, puidu niiskuse mõõtmise põhimõtted;
3) juhtimisseadmete tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.9 Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust;
2) kasutab tööriistu, tööpinke ja teisi tööga seotud seadmeid eesmärgipäraselt ja hoiab need korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt, kasutades töövahendeid, juhtimisseadmeid, aega, energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest;
3) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;
4) esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires; teeb koostööd;
5) hindab oma pädevuse piires ja vastavalt töökohustustele ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks, järgides töökeskkonna ja –ohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
6) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tootmisjuhile või tööandjale;
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt keelt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 (p1 ja 2) ja AO7 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) toote sihtturgude ja toodete kasutusala eripärad.
2) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
3) töökeskkonna ja -ohutuse nõuded;
4) ergonoomika põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
 
Saeliini lõiketerade hooldaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.5 Lõiketerade hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab lõiketerade seisukorda, arvestades toote töötlusjälge, järgib teratootja hooldusnõudeid vastavalt lõikeseadme eripärale, seadistab, häälestab ja käivitab teritusseadmed, arvestades lõikeriista hooldevajadust;
2) juhib terahoolduse tööd, registreerib puudused, teavitab neist ja likvideerib need, arvestades tööstuse lõiketootmise nõudeid;
3) kontrollib lahtilõigatud puitmaterjali kvaliteeti, arvestades töötlusjäljele esitatud nõudeid.

Teadmised:
1) erinevate lõiketerade konstruktsioon ja kasutuspõhimõtted;
2) lõiketeooria, lõiketera materjalide omadused;
3) terade hooldamise tööriistade ja seadmete tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.9 Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust;
2) kasutab tööriistu, tööpinke ja teisi tööga seotud seadmeid eesmärgipäraselt ja hoiab need korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt, kasutades töövahendeid, juhtimisseadmeid, aega, energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest;
3) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;
4) esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires; teeb koostööd;
5) hindab oma pädevuse piires ja vastavalt töökohustustele ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks, järgides töökeskkonna ja –ohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
6) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tootmisjuhile või tööandjale;
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt keelt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 (p1 ja 2) ja AO7 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) toote sihtturgude ja toodete kasutusala eripärad.
2) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
3) töökeskkonna ja -ohutuse nõuded;
4) ergonoomika põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
 
Saematerjalide lahtisaagimise liini operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.6 Saematerjali lahtisaagimine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab lahtisaagimise liini seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab selle vastavalt tootmisülesandele;
2) juhib lahtisaagimise liini tööd, registreerib vead, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele;
3) kontrollib lahtisaetud materjali kvaliteeti, järgides etteantud nõudeid.

Teadmised:
1) saematerjalide kvaliteedinõuded;
2) lahtisaagimise liinide liigid ja nende tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.9 Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust;
2) kasutab tööriistu, tööpinke ja teisi tööga seotud seadmeid eesmärgipäraselt ja hoiab need korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt, kasutades töövahendeid, juhtimisseadmeid, aega, energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest;
3) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;
4) esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires; teeb koostööd;
5) hindab oma pädevuse piires ja vastavalt töökohustustele ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks, järgides töökeskkonna ja –ohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
6) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tootmisjuhile või tööandjale;
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt keelt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 (p1 ja 2) ja AO7 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) toote sihtturgude ja toodete kasutusala eripärad.
2) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
3) töökeskkonna ja -ohutuse nõuded;
4) ergonoomika põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
 
Saematerjalide hööveldusliini operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.7 Saematerjali hööveldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib hööveldamisele kuuluva saematerjali kvaliteedi vastavust nõutavale;
2) hindab hööveldusliini seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab selle vastavalt tootmisülesandele;
3) juhib hööveldusliini tööd, registreerib vead, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele;
4) kontrollib hööveldatud saematerjali kvaliteeti, järgides etteantud nõudeid.

Teadmised:
1) höövelmaterjalide kvaliteedinõuded;
2) hööveldus- ja komponendiliinide liigid, nende seadistamise ja kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.9 Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust;
2) kasutab tööriistu, tööpinke ja teisi tööga seotud seadmeid eesmärgipäraselt ja hoiab need korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt, kasutades töövahendeid, juhtimisseadmeid, aega, energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest;
3) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;
4) esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires; teeb koostööd;
5) hindab oma pädevuse piires ja vastavalt töökohustustele ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks, järgides töökeskkonna ja –ohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
6) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tootmisjuhile või tööandjale;
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt keelt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 (p1 ja 2) ja AO7 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) toote sihtturgude ja toodete kasutusala eripärad.
2) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
3) töökeskkonna ja -ohutuse nõuded;
4) ergonoomika põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
 
Liimpuidu tootja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.8 Liimpuidu tootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab liimitavate materjalide valmistusliini seadmete seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab need vastavalt tootmisülesandele;
2) hindab liimimisliini seadmete seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab need vastavalt tootmisülesandele;
3) viimistleb toodangu ja kontrollib selle kvaliteeti vastavalt juhendile ning hindab seadmete seisukorda arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab need, arvestades tootmisülesannet;
4) pakib liimpuittooted, arvestades etteantud pakkimise ja ladustamise nõudeid.

Teadmised:
1) liimide ja liimkomponentide liigid ning nende omadused;
2) hööveldatava saematerjali kvaliteedinäitajad;
3) liimimisseadmete liigid ja tööpõhimõtted;
4) liimpuidu toorme ja toodete kvaliteedinõuded;
5) liimpuiduliinide liigid, nende ülesehituse ja seadistamise põhimõtted;
6) puidulõikeseadmete liigid ja tööpõhimõtted;
7) puidu lõiketeooria;
8) liimtalade ja liimkilpide omadused;
9) lihvimisseadmete liigid ja tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.9 Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust;
2) kasutab tööriistu, tööpinke ja teisi tööga seotud seadmeid eesmärgipäraselt ja hoiab need korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt, kasutades töövahendeid, juhtimisseadmeid, aega, energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest;
3) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;
4) esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires; teeb koostööd;
5) hindab oma pädevuse piires ja vastavalt töökohustustele ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks, järgides töökeskkonna ja –ohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
6) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tootmisjuhile või tööandjale;
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt keelt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 (p1 ja 2) ja AO7 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) toote sihtturgude ja toodete kasutusala eripärad.
2) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
3) töökeskkonna ja -ohutuse nõuded;
4) ergonoomika põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
 
Saematerjalide järeltöötlemisliini operaator, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.6 Saematerjali lahtisaagimine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab lahtisaagimise liini seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab selle vastavalt tootmisülesandele;
2) juhib lahtisaagimise liini tööd, registreerib vead, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele;
3) kontrollib lahtisaetud materjali kvaliteeti, järgides etteantud nõudeid.

Teadmised:
1) saematerjalide kvaliteedinõuded;
2) lahtisaagimise liinide liigid ja nende tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.7 Saematerjali hööveldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib hööveldamisele kuuluva saematerjali kvaliteedi vastavust nõutavale;
2) hindab hööveldusliini seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab selle vastavalt tootmisülesandele;
3) juhib hööveldusliini tööd, registreerib vead, teavitab neist ja likvideerib need vastavalt oma pädevusele;
4) kontrollib hööveldatud saematerjali kvaliteeti, järgides etteantud nõudeid.

Teadmised:
1) höövelmaterjalide kvaliteedinõuded;
2) hööveldus- ja komponendiliinide liigid, nende seadistamise ja kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.8 Liimpuidu tootmine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab liimitavate materjalide valmistusliini seadmete seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab need vastavalt tootmisülesandele;
2) hindab liimimisliini seadmete seisukorda, arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab need vastavalt tootmisülesandele;
3) viimistleb toodangu ja kontrollib selle kvaliteeti vastavalt juhendile ning hindab seadmete seisukorda arvestades tootja tehnilisi näitajaid, seadistab, häälestab ja käivitab need, arvestades tootmisülesannet;
4) pakib liimpuittooted, arvestades etteantud pakkimise ja ladustamise nõudeid.

Teadmised:
1) liimide ja liimkomponentide liigid ning nende omadused;
2) hööveldatava saematerjali kvaliteedinäitajad;
3) liimimisseadmete liigid ja tööpõhimõtted;
4) liimpuidu toorme ja toodete kvaliteedinõuded;
5) liimpuiduliinide liigid, nende ülesehituse ja seadistamise põhimõtted;
6) puidulõikeseadmete liigid ja tööpõhimõtted;
7) puidu lõiketeooria;
8) liimtalade ja liimkilpide omadused;
9) lihvimisseadmete liigid ja tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, praktiline töö ja intervjuu
B.2.9 Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust;
2) kasutab tööriistu, tööpinke ja teisi tööga seotud seadmeid eesmärgipäraselt ja hoiab need korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt, kasutades töövahendeid, juhtimisseadmeid, aega, energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest;
3) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;
4) esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires; teeb koostööd;
5) hindab oma pädevuse piires ja vastavalt töökohustustele ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks, järgides töökeskkonna ja –ohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
6) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tootmisjuhile või tööandjale;
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt keelt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 (p1 ja 2) ja AO7 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) toote sihtturgude ja toodete kasutusala eripärad.
2) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
3) töökeskkonna ja -ohutuse nõuded;
4) ergonoomika põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib ja hoiab oma töös kvaliteeti ja tootlikkust;
2) kasutab tööriistu, tööpinke ja teisi tööga seotud seadmeid eesmärgipäraselt ja hoiab need korras; korraldab oma tööd ratsionaalselt, kasutades töövahendeid, juhtimisseadmeid, aega, energiat jm vahendeid säästlikult ning praaki minimeerides; vastutab oma töö tulemuse eest;
3) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade/töölõikude tööst ja funktsioonidest, mõistab oma osa tootmise ahelas; näitab üles arusaamist kuidas üks probleem on suurema süsteemi osa;
4) esitab asjakohaseid küsimusi ja teeb parendusettepanekuid oma pädevuse piires; teeb koostööd;
5) hindab oma pädevuse piires ja vastavalt töökohustustele ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks, järgides töökeskkonna ja –ohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
6) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tootmisjuhile või tööandjale;
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt keelt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 (p1 ja 2) ja AO7 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Teadmised:
1) toote sihtturgude ja toodete kasutusala eripärad.
2) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
3) töökeskkonna ja -ohutuse nõuded;
4) ergonoomika põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-08052013-3.3/4k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.05.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puidutöötlemine
Kutse grupp: Saematerjalide töötleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
817 Puidutöötlemis- ja paberitootmisseadmete operaatorid
8172 Puidutöötlemisseadmete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tõnu Ehrprais Viiratsi Saeveski/Aegviidu Puit
Marek Moorits Stora Enso Eesti AS Imavere Saeveski
Martin Arula Toftan AS
Tõnu Eller Luua Metsanduskool
Ott Otsmann Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist