Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Isiku kompetentsuse hindaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad
EKR 5. taseme isiku kompetentsuse hindaja (edaspidi hindaja) kutsestandard on aluseks erinevates valdkondades tegu...
tsevate hindajate, nt kutse taotlejate ja varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) hindajate, personalitöötajate, värbamisspetsialistide, karjäärispetsialistide, treenerite, nõustajate, atesteerijate, juhendajate
• koolitamiseks nõuetekohaste koolituskavade koostamisele ning enesehindamisele.
Kutsestandardis sisalduv kompetents on kasutatav iseseisvana ning seda on sobiv lülitada nendesse kutsestandarditesse, mis sisaldavad isikute kompetentsuse hindamise tööülesannet.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Isiku kompetentsuse hindaja, tase 5
EN: Competency assessor, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.05.2013
Kehtib kuni: 17.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Isiku kompetentsuse hindamise kutsealal on kaks kutset: isiku kompetentsuse hindaja, tase 5 ja isiku kompetentsuse juhtivhindaja, tase 6.
5. taseme hindaja tegevuse eesmärk on hinnangu andmine hinnatava kompetentsuse vastavuse kohta kompetentsusnõuetele. Ta töötab iseseisvalt muutuvates olukordades...
, täidab hindamisega seotud mitmekülgseid tööülesandeid, kavandab tööprotsessis asjakohaseid muudatusi ja korraldab nende rakendamist. Valib ja kasutab asja- ja ajakohaseid hindamismeetodeid ja -tehnoloogiaid ning töövahendeid objektiivsete hindamistulemuste saavutamiseks.
Peamised tööülesanded on hindamise planeerimine, läbiviimine ja hindamisotsuse tegemine.
Hindaja mõistab ja väärtustab taotlejat isiksusena ja enesearengu subjektina ning kaasab ta hindamisprotsessi. Ta on hindamisel neutraalne ja aus, järgib hindamise head tava ja eetikanõudeid ning tagab hindamise käigus saadud info konfidentsiaalsuse.
Vt Lisa 1 „Isiku kompetentsuse hindaja eetikakoodeks“.
6.taseme juhtivhindaja töötab iseseisvalt keerulistes ja muutuvates olukordades, täidab hindamisega seotud mitmekülgseid tööülesandeid, mis eeldavad uuenduslikku lähenemist ja meisterlikkust. Ta tegeleb hindamismudelite analüüsi ning uute mudelite loomisega, integreerib hindamistegevusi ja -meetodeid ning hindab nende võimalikke tagajärgi, analüüsib ja koordineerib teiste hindajate tööd ja koostööd ning nõustab kolleege. Langetab otsused ka piiratud teabe alusel, vastutab enda ja teiste objektiivsete hindamistulemuste saavutamise eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Isiku kompetentsuse hindamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökeskkond on vahelduv ja pingeline, sageli tuleb töötada hinnatava töökeskkonnas.
A.4 Töövahendid
Tavapäraselt kasutab hindaja oma töös hindamiseks sobilikke töövahendeid, nt internetti ja arvutit, hindamiskeskkondi ja -mudeleid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hindaja töö on seotud suhtlemise ja koostööga, suure iseseisva jõudluse ning pideva enesearenguga.
Hindaja tööd toetavad olulised isiksuseomadused on sotsiaalsus (usaldus, sõbralikkus, siirus, omakasupüüdmatus, vastutulelikkus, tolerantsus, abivalmidus), avatus kogemustele, ideedele, väärtustele ja...
tegudele, meelekindlus (asjatundlikkus, korralikkus, kohusetundlikkus, eesmärgipärasus, enesedistsipliin), kohanemisvõime, emotsionaalne stabiilsus, paindlikkus, rahulikkus ja kriitikataluvus.
Tööks vajalikud võimed on intelligentsus, loogiline mõtlemine, kontsentreerumisvõime.
Vajalik on positiivne hoiak.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Hindamisalane kompetentsus kujuneb tavaliselt tasemeõppes või vastavatel täiendkoolitustel ja/või praktilise töö käigus, nt õpetajana, lektorina, koolitajana, organisatsioonides töötajate oskuste hindajana. Hinnatava valdkonna alased oskused omandatakse nt tasemeõppes või täienduskoolitustel ja/või ... praktilise töö käigus.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hindaja, koolitusspetsialist, personali värbamisspetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse koosneb ühest kompetentsist. Kutse taotlemisel hinnatakse seda kompetentsi kas eraldi või nende kutsete osana, mille kutsestandardid sisaldavad isiku kompetentsuse hindamise nõuet.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Isiku kompetentsuse hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1) Tutvub hindamise aluseks olevate ja hindamisel kasutatavate dokumentidega.
2) Tutvub hinnatava poolt esitatavate dokumentide ja muude materjalidega ning kaardistab hinnatava kompetentside vastavuse kompetentsusnõuetele.
3) Tutvustab hinnatavale hindamisprotsessi ja kompetentsusnõudeid ning toetab hinnatavat hindamise planeerimisel, tuues esile olulise. Mõistab ja väärtustab hinnatavat isiksusena ning suhtleb hinnatavaga pingevabalt ja usalduslikult.
4) Kogub tõendeid hinnatava kompetentsuse nõuetele vastavuse kohta, kasutades asja- ja ajakohaseid hindamismeetodeid.
5) Annab hindamisprotsessi käigus hinnatavale arengut toetavat tagasisisidet, väljendudes selgelt ja arusaadavalt ning suheldes hinnatavaga toetaval viisil. Tuleb toime konfliktidega.
6) Koostab põhjendatud hindamisaruande, väljendades end selgelt, sisutihedalt ja keeleliselt korrektselt.
7) Teeb põhjendatud hindamisotsuse ja dokumenteerib selle.
8) Tegeleb eesmärgipäraselt, süsteemselt ja järjepidevalt hindamisalase enesearendamisega ning asjakohaste hoiakute ja väärtuste arendamisega. Hoiab teadlikult oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist.
9) Tunneb ja väärtustab hinnatavat valdkonda ning arendab oma eri- ja kutsealaseid kompetentse eesmärgipäraselt, süsteemselt ja järjepidevalt.
10) Hindamisel järgib „Isiku kompetentsuse hindaja eetikakoodeksi“ nõudeid (vt Lisa 1).

Hindamismeetodid: Intervjuu, portfoolio, vaatlus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-15052013-5.1/1K
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.05.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Nõustamine ja koolitus
Kutse grupp: Isiku kompetentsuse hindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid
235 Muud pedagoogika tippspetsialistid
2359 Pedagoogika tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Isiku kompetentsuse hindaja eetikakoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sirje Rekkor (hindamisspetsialist) Tallinna Ülikool
Kersti Pärn Kvaliteediühing
Andro Kullerkupp Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
Algis Perens Helvetia Balti Parterite OÜ
Riina Rohelaan HR Outsourcing OÜ
Larissa Jõgi (andragoogika spetsialist) Tallinna Ülikool
Ülle Parbo SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist