Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Elektrituulikute tehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamiseks.
Nimetus: ET: Elektrituulikute tehnik, tase 5
EN: Small scale wind turbines installer, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.05.2013
Kehtib kuni: 02.05.2018
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektrituulikute* tehnik (edaspidi ET tehnik) paigaldab kompleksselt tuulikuid, kilpe, invertereid, kontrollereid jm elektriseadmeid, millega toodetakse taastuvast energiaallikast - tuulest - elektrienergiat.
ET tehnik teeb ehitus- ja kaabeldustöid ning montaaži- ja hooldustöid (sh juhendab klien...
ti seadme kasutamisel) järgides eelnevalt koostatud projekti, tööjoonist või tootja paigaldusjuhendit.
Enne paigaldustöid hindab ta objektil ehitusprojekti teostatavust ja vajadusel teeb ettepanekuid tööprojekti korrigeerimiseks. ET-tehnik kasutab ressursse säästvalt ja tegutseb keskkonnahoidlikult.
ET-tehnik korraldab paigaldusmeeskonna tööd ja vastutab monteeritud paigaldise nõuetele vastavuse eest: paigaldis peab olema ohutu, asjakohane, toimiv ja töökindel.
Töö eeldab elektriseadmete paigaldamise oskuste olemasolu ning teadmisi katuse ja mastide konstruktsioonidest ning kõrgtöödest.

*Elektrituulik on väiketuulik kogukõrgusega kuni 30 m või tööpindalaga (swept area) kuni 200 m2 (vastavalt standardile IEC 61400-2).

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub nii sise- kui ka välistingimustes, ka kõrgustes. Võimalik on kokkupuude müra ja tolmuga ning pingestatud seadmetega, seetõttu nõutakse tööohusnõuete täpset täitmist ja vajaduse korral isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist.
A.4 Töövahendid
Käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid (nt tõstukid, talid) ja mõõte- ja häälestusseadmed (testrid, ampermeetrid, arvuti koos lisaseadmetega jt).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
ET-tehniku töö eeldab füüsilist vastupidavust ja võimet töötada kõrgustes, sest töötatakse ka katustel, mastidel ja tõstukitel.
Töös on oluline keskendumis- ja kohanemisvõime, analüüsivõime, käeline osavus, meeskonnas töötamise oskus, keskkonnataluvus ja vastutusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Elektriku, mehhatrooniku või automaatiku kutsetunnistuse olemasolu või elektri, mehhatroonika, automaatika alane kutseõppe läbimine ja erialal töötamine.
Mõlemal juhul on nõutav direktiivijärgse ET-paigaldamise koolituse läbimine.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
ET-tehniku kutsestandardi alusel koolituse läbimist tõendav tunnistus tõendab isiku pädevust paigaldada elektrituulikuid ehitus- ja elektripaigaldiste valdkondi reguleerivate õigusaktide mõistes.
Seaduses ette nähtud juhtudel töötab vastutava spetsialisti juhendamisel.
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Elektrituulikute paigaldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) tutvub projekti joonistega ja toodete paigaldusjuhenditega;
2) valmistab objekti ette ja teeb seadmete eelmontaaži, lähtudes seadmete kasutusjuhenditest;
3) paigaldab või ehitab vajalikud konstruktsioonid, toed, kinnitid, mastid ja vundamendid;
4) paigaldab tuuliku(d) kinnituskonstruktsioonidele, kasutades asjakohaseid võtteid ja vahendeid (nt tõstemehhanismid);
5) paigaldab muundurid, juht- ja kaitseaparatuuri, ühendusjuhtmed ning kontrollib elektrilisi ja mehhaanilisi ühendusi;
6) seadistab seadmed sobivaid rakendusprogramme kasutades; veendub, et seadmed vastavad projektile ja paigaldusjuhistele ning etteantud tehnilistele tingimustele;
7) kontrollib paigaldatud seadmete töövalmidust ja ühenduste vastavust projektdokumentatsioonile;
8) dokumenteerib paigaldamisega seotud tegevused, sh täidab paigaldustööde tööpäevikut, koostab vajalikud aktid;
9) lähtudes tootja ettekirjutustest, keskkonnaohutuse, tervisekaitse ja tööohutuse nõuetest, ning komplekteerib ja annab üle paigaldisega seotud dokumentatsiooni;
10) kontrollib tuulikut ja maste vastavalt tootja juhistele, vaatab üle kinnitused, laagrid, liikuvad osad, kontaktid, maanduse jm;
11) sooritab süsteemi kontrollkäivitamise ja peatamise ning veendub seadmete laitmatus töös;
12) teeb kliendile esmase kasutajakoolituse, konsulteerib klienti seadmete hooldamisel ja käsitsemisel,
13) hooldab süsteeme, kaasates vajaduse korral elektrilisteks kontrollmõõtmisteks spetsialisti, dokumenteerib hooldetoimingud.

Teadmised:
1) töökorralduse põhimõtted;
2) liinitarvikute koostejoonised ja markeeringud;
3) juhtmete ja trosside paigaldamise tehnoloogiad;
4) mõõtmismetoodika, mõõtevahendid;
5) paigaldamismeetodid;
6) mastide liigid, nende paigaldamise, hooldamise ja käidu erisused;
7) elektrienergia allikate tööpõhimõtted, ülekande ja muundamise põhimõtted, liigpingekaitse-ja piksekaitsesüsteemide tööpõhimõtted ning paigaldustingimused;
8) tuulikute liigid, tööpõhimõtted ja nende paigaldamise, hooldamise ja käidu erisused;
9) muundurite, juht- ja kaitseaparatuuri ning ajamite tööpõhimõtted, ehitus ja kasutusotstarve;
10) tehnilise joonestamise põhialused topograafilised tingmärgid, asukoha määramiseks vajalikud tehnilised vahendid (GPS-seade jt);
11) elektrotehnika ja infotehnoloogia alane terminoloogia, joonistes kasutatavad tingmärgid, SI-süsteemi põhi- ja tuletatud elektriühikud, teisendamis- ja võrdlusarvutused;
12) kaabli paigaldamise tehnoloogia, seadistusprogrammid, otsimootorid ja suhtlusprogrammid, häälestusprogrammid ja -vahendid, kommunikatsiooni- ja häälestamisvõimalused;
13) raudbetoon- ja teraskonstruktsioonide liigid ja kasutusala;
14) konstruktsioonide kandevõime;
15) ehitustööde liigid (sh pinnase-, raketise-, armeerimis- ja betoonitööde tehnoloogia;
16) tõstetööd;
17) lukksepatööd;
18) elektritööd;
19) ehitustööde ohutusnõuded;
20) elektripaigaldisi reguleerivad õigusaktid ja standardid;
21) keskkonnaohtlikud ja utiliseerimise erinõuete alla käivad materjalid, nende käitlemine;
22) tööohutuse ja -tervishoiu nõuded;
23) tööalase suhtlemise põhitõed (kaastöötajad, kliendid ja sidusvaldkondade esindajad);
24) erialane inglise keel (sh kasutusjuhendid ja seadistusprogrammid).

Hindamismeetodid:
1) teoreetiliste teadmiste test;
2) praktiline töö;
3) vestlus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-15052013-2.2/1K
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.05.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektri, sooja- ja gaasivarustus
Kutse grupp: Elektrituulikute tehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3113 Elektrotehniliste alade tehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anti Tiik Bakeri OÜ
Priit Kaselaan Bakeri OÜ
Ander Pukk Naps Solar Estonia OÜ
Argo Rosin Tallinna Tehnikaülikool
Rein Pinn Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist