Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Bioanalüütik, tase 6 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Bioanalüütik, tase 6 esmase kutse kutsestandard on rakenduskõrghariduse või bakalaureusetaseme õppekavade ja esmase kutse andmise alus.
Nimetus: ET: Bioanalüütik, tase 6 esmane kutse
EN: Biomedical (laboratory) scientist, level 6 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.05.2013
Kehtib kuni: 11.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Bioanalüütik on spetsialist, kes töötab laborites, kus uuritakse organismi seisundit ning organite, kudede, rakkude, molekulide ehitust ja funktsiooni, mikrobioloogilist kooslust ja inimorganismi mõjutavaid tegureid. Bioanalüütiku töö on teha tõenduspõhisele meditsiinile toetuvaid laboriuuringuid, ...mis väljendavad patsiendi tervislikku seisundit.

Bioanalüütiku töö on analüüsiprotsessi preanalüütilise etapi haldamine ja nõustamine preanalüütilistes küsimustes, analüütiliste mõõtmiste ja tehniliste protseduuride tegemine ja haldamine. Bioanalüütik lõpetab iseseisvalt rutiinse laboriuuringu ja väljastab uuringu tulemuse, vastutades isiklikult selle kvaliteedi eest. Bioanalüütiku töö on mitmekesine, sõltudes labori spetsiifikast. Bioanalüütik teeb koostööd nii laboritöötajate kui ka teiste valdkondade töötajatega. Ta arendab tööteadmisi läbi pideva kutsealase arengu.

Bioanalüütiku kutsealal on kolm kutset:
Esmataseme bioanalüütik, tase 6 on saanud kutsealase ettevalmistuse asumaks tööle tervishoiulaborisse ja tema töö on kvaliteetsete laboriuuringute tegemine, patsientide/klientide juhendamine ja ettevalmistamine laborianalüüsideks, patsiendi turvalisuse tagamine laboris ja analüüside tegemisel, iseenda ja keskkonna ohutuse tagamine, kutsealase koostöö korraldamine teiste spetsialistidega, laboritöö ja selle kvaliteedi arendamine, kutse-eetika nõuete järgimine. Ta arendab tööteadmisi läbi pideva kutsealase arengu.

Bioanalüütik, tase 6 on töökogemusega spetsialist, kes vajaduse korral juhendab kolleege ja praktikante.

Meisterbioanalüütik, tase 7 on töökogemusega spetsialist, kes lisaks tervishoiulabori uuringutele tegeleb labori arendustegevusega, osaleb uute meetodite väljatöötamisel ja katsetamisel ning nõustab ja koolitab tervishoiutöötajaid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Laboritöö korraldamine ja tegemine
1. Laboriseadmete kasutamine.
2. Hooldamine.
3. Seadmete ettevalmistamine.
4. Meeskonnatöö korraldamine ja juhtimine.
A.2.2 Laboriuuringute läbiviimine
1. Patsiendilt uuringumaterjali võtmine.
2. Rutiinsete laboriuuringute tegemine.
A.2.3 Laboriuur...
ingute kvaliteedi tagamine
1. Kvaliteedi kontrollimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Bioanalüütik puutub oma töös kokku bioloogiliste materjalide, keemiliste ainete ja füüsikaliste ohuteguritega. Ta töötab meditsiinilabori seadmetega. Töö eeldab kaitseriietuse ja isikukaitsevahendite kasutamist. Tööga on seotud nakkus- ja kemikaalioht. Tööst arvuti jt seadmetega on võimalikud tervi...seriskid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Meditsiinilabori seadmed ja tarvikud, arvutid ja infosüsteemid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Pingetaluvus, korrektsus, täpsus, analüüsivõime, koostöövõime, kohusetundlikkus, õpivõime, vastutusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Erialase kõrghariduse õppekava läbinud isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Bioanalüütik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Laboritöö korraldamine ja tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab olemasolevaid laboriseadmeid, lähtudes laboritöö eripäradest (nt hematoloogia, mikrobioloogia, patoloogia jt);
2) hooldab seadet vastavalt kasutusjuhendile ja teeb laboriseadmete remondi järelevalvet;
3) valmistab ette seadmed uuringute tegemiseks (nt justeerimine, kaliibrimine jm);
4) osaleb meeskonnatöös, nõustab kolleege proovimaterjalide võtmisel (nt proovinõu valik, proovivõtunõuete täitmine jm) ja teavitab kolleege mõõtmistulemuste interferentsist, kriitilistest väärtustest ja proovimaterjali mittevastavustest.

Teadmised:
1) määramismeetodite põhimõtted ja enamlevinud laboriseadmete tööpõhimõtted;
2) riskianalüüs;
3) meeskonnatöö alused;
4) suhtlemispsühholoogia alused.
B.2.2 Laboriuuringute tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab patsiendilt uuringumaterjali (nt kapillaarveri, veeniveri, mikrobioloogilised kaaped jt);
2) teeb rutiinsed laboriuuringud, lähtudes juhendist; hindab tulemusi, lähtudes elulistest piiridest ja kehtivast kvaliteedikontrollist; vormistab ja väljastab vastused vastavalt kehtestatud korrale; valmistab ette ja teeb spetsiifilisemaid laboriuuringuid (nt preparaatide värvimine jt).

Teadmised:
1) laboriuuringute vastuste väljastamise ajalimiit ja kord konkreetses laboris;
2) laboriuuringute tulemusi mõjutavad preanalüütilised, analüütilised ja postanalüütilised mõjutegurid.
B.2.3 Laboriuuringute kvaliteedi tagamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib enda tehtud uuringute kvaliteeti ja hindab saadud tulemusi vastavalt kvaliteedikontrolli hindamiskriteeriumitele.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Bioanalüütik, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 (lisa 1);
2) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-4 ja 7 ning 12 ja erialast tarkvara (lisa 2);
3) järgib tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid, (nt bioloogilised, keemilised, füüsikalised jt nõuded); kasutab töös isikukaitsevahendeid, spetsiaalseid aparaate ja seadmeid, vältimaks enese, kolleegide ja keskkonna kahjustamist;
4) dokumenteerib oma tööprotsessi, lähtudes juhenditest ja kasutades korrektset erialast terminoloogiat;
5) annab esmaabi;
6) järgib oma töös andmekaitsenõudeid;
7) järgib kutsealaga seonduvaid õigusakte;
8) järgib kutse-eetikat;
9) kasutab korrektset erialast terminoloogiat; valib ja kasutab sobivaid suhtlemisviise, arvestades situatsiooni, tuleb toime erinevates konfliktsituatsioonides; suhtleb viisakalt;
10) tuleb toime pinge, tagasilöökide ja ebamääraste olukordadega, teavitab asjaosalisi probleemidest ja pakub välja võimaliku lahenduskäigu; pingelises olukorras säilitab konstruktiivsuse; hoiab töö ja eraelu tasakaalus; hoiab tööl positiivset meeleolu; suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida;
11) avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid arutluse punkte;
12) kasutab materjale ning vahendeid säästlikult ja efektiivselt; jälgib töö kulgu ja tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist;
13) kasutab oma töös valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja kogemust;
14) toetab oma tegevustes organisatsiooni kontseptsiooni.

Teadmised:
1) kutsealane ja isiksuslik areng;
2) anatoomia-füsioloogia;
3) laboritöö alused;
4) labori töökeskkond;
5) biokeemia, molekulaar- ja rakubioloogia;
6) patoloogia, haigusõpetus;
7) mikrobioloogia;
8) patoloogia laboriõpetus;
9) kliiniline keemia ja hematoloogia;
10) farmakoloogia, toksikoloogia;
11) geneetika, molekulaardiagnostika;
12) rahvatervis;
13) suhtlemispsühholoogia;
14) üldpsühholoogia;
15) filosoofia ja eetika;
16) erialane inglise keel;
17) ladina keel;
18) uurimistöö metoodika;
19) juhtimisõpetus;
20) projektijuhtimine, majandusalused;
21) kvaliteedijuhtimine laboris.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-23052013-2.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.05.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Laboratoorne analüüs
Kutse grupp: Bioanalüütik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
321 Meditsiinitehnikud ja farmaatsia keskastme spetsialistid
3212 Meditsiini- ja patoloogialaborite tehnikud
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Annike Koorts Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Jane Kurm Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Piret Mängel SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Aivar Orav Eesti Bioanalüütikute Ühing
Mare Remm Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Monyca Sepp Eesti Laborimeditsiini Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist