Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meisterhambatehnik, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Meisterhambatehnik, tase 7 kutsestandard on täiendkoolituse ja isikute kompetentsuse hindamise alus.
Nimetus: ET: Meisterhambatehnik, tase 7
EN: Dental technician, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.05.2013
Kehtib kuni: 22.05.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Meisterhambatehnik, tase 7 on suutervishoiu spetsialist, kelle töö on valmistada koostöös hambaarstiga tehniliselt suuõõnde paigaldatavaid hambarestauratsioone ehk meditsiinitehnilisi seadmeid ja ortodontilisi raviaparaate. Meisterhambatehnik tegeleb ka komplitseeritud ja keerukate ravijuhtudega pla...neerimisest teostamiseni ja vajadusel juhendab erinevaid ravijuhte. Ta vastutab kogu laboratoorse tööprotsessi eest. Tähtsal kohal on hambaarsti koostatud raviplaani tõlgendamisoskus, töö planeerimine, töövahendite ja materjalide otstarbekas ning keskkonnaohutu kasutamine. Meisterhambatehnik lähtub oma igapäevatöös nii objektiivsetest kui subjektiivsetest kriteeriumidest patsientide individuaalsete, esteetiliste ja funktsionaalsete vajaduste rahuldamisel hambarestauratsioonide valmistamisel. Vajadusel komplekteerib ja juhib meeskonnatööd hambaarsti ja patsiendiga, samuti teiste erialade esindajatega. Meisterhambatehnik on orienteeritud pidevale enesetäiendamisele, kutseala mainekujunduses on oma kutseala edendaja. Pakub välja uuendusi, mille rakendamine toob uue kvalitseedi kutsealases tegevuses. Meisterhambatehnik on uute hambatehnikute mentor ja/või organiseerib ning viib läbi erialaseid koolitusi või publitseerib erialaseid artikleid, osaleb eriala- uuringutes.

Hambatehniku kutsealal on kaks kutset:
Hambatehnik, tase 6 valmistab koostöös hambaarstiga tehniliselt suuõõnde paigaldatavaid hambarestauratsioone ehk meditsiinitehnilisi seadmeid ja ortodontilisi raviaparaate. Oma töös lähtub ta raviplaanist ja erinevatest juhenditest.
Meisterhambatehnik, tase 7 on suutervishoiu spetsialist, kelle töö on valmistada koostöös hambaarstiga tehniliselt suuõõnde paigaldatavaid hambarestauratsioone ehk meditsiinitehnilisi seadmeid ja ortodontilisi raviaparaate. Meisterhambatehnik oskab juhtida ja juhendada.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Suhtlemine
1. Erialase terminoloogia kasutamine.
2. Sobivate suhtlemismeetodite kasutamine.
3. Viisakas suhtlemine.
4. Koostööpartneritega suhtlemine.
5. Erinevate sidekanalite kasutamine.
A.2.2 Meeskonnatöö
1. Teiste spetsialistidega konsulteerimine.
2. Meeskonnatöös osalemine.
3. ...
Valdkonnaspetsiifiliste teadmiste jagamine.
4. Organisatsiooni kultuuri kujundamine.
A.2.3 Juhtimine ja juhendamine
1. Töö- ja puhkusegraafikute koostamine ja kooskõlastamine.
2. Materjali olemasolu jälgimine.
3. Tegeliku ja planeeritud ressursi kasutamise analüüsimine.
4. Tööprotsessi planeerimine ja juhtimine.
5. Proteesi mittesobimise või kahjustumise ulatuse hindamine.
6. Kalkulatsiooni edastamine.
7. Arvete koostamine.
8. Klientide andmebaasi haldamine.
A.2.4 Analüüsimine ja planeerimine
1. Diskussioonide algatamine ja juhtimine.
2. Kommunikatsioonivahendite kasutamine.
A.2.5 Hambaproteesi valmistamine (tellimisel valmistatud meditsiiniseade)
1. Raviplaani järgimine ja analüüsimine.
2. Töömudeli ja/või kontrollmudeli valmistamine.
3. Hambarestauratsiooni(de) või ortodontilise raviaparaadi valmistamine hambaarstile.
4. Hambarestauratsiooni(de) saatmine hambaarstile.
5. Proovist tagasitulnud hambarestauratsiooni vaheetapi korrigeerimine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Suust mitte-eemaldatavate hambaproteeside valmistamine
1. Raviplaani järgmine ja analüüsimine.
2. Hammaste ülesvahatuse valmistamine.
3. Ülesvahatuse teostamine.
4. Proteesi valmistamiseks mudeli ettevalmistamine.
5. Artikulaatorisse töömudelite kipseerimine/fikseerimine.
6. Töömudelite...
kohandamine.
7. Hambarestauratsiooni valmistamine mudelile.
8. Lukusüsteemi valmistamine.
A.2.7 Suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine
a) Metallkarkassiga partsiaalproteesi (e. büügelprotees) valmistamine
1. Individuaallusika valmistamine.
2. Kipsist/akrüülist töömudeli valmistamine.
3. Hambumuse valmistamine.
4. Tulekindla mudeli valmistamine.
5. Tulekindlale mudelile vahast karkassi modelleerimine.
6. Valuvahakanalite paigaldamine vahast konstruktsioonile.
7. Metalli sulamist karkassi valamine.
8. Eelkuumutusahju programmeerimine.
9. Metallivalamise aparaaadi seadistamine.
10. Metallkarkassi puhastamine sisestusmassist.
11. Metallkarkassi töötlemine.
12. Töömudeli fikseerimine artikulaatorisse.
13. Metallkarkassile baasiste valmistamine.
14. Akrüülhammaste ladumine baasisele.
15. Baasiste valmistamine tehismaterjalist (näit vaha, akrüül, valguspolümeriseeruvad jm materjalid).
16. Töö lõplik viimistlemine.
17. Protsessi kontrollimine.
b) Totaalsed ja partsiaalproteeside valmistamine
1. Anatoomilise mudeli valmistamine.
2. Individuaallusika valmistamine anatoomilisele mudelile.
3. Töömudeli valmistamine.
4. Baasise valmistamine.
5. Hambumuse ehk oklusioonivalli valmistamine baasisele.
6. Fikseerimine artikulaatorisse.
7. Akrüülhammaste valimine.
8. Akrüülhammaste ladumine baasisele.
9. Klambrite painutamine ja sobitamine baasisesse.
10. Kunstigemete modelleerimine ja viimistlemine hammastega prooviks.
11. Ettevalmistus proteesi polümerisatsiooniks (vahabaasise servade kinnisulatamine).
12. Küveteerimine.
13. Vaha väljasulatamine küvetist.
14. Proteeside polümeriseerimine (kuum- või külmpolümerisatsioon).
15. Proteeside vabastamine küvetist ja puhastamine kipsist.
16. Proteeside töötlus.
A.2.8 Ortodontiliste raviaparaatide valmistamine
1. Ortodontiliste raviaparaatide valmistamine.
2. Eelfabritseeritud detailide (näit nuppklamber, kaarelaienduskruvi, retraktsioonikaar jt) kohandamine, painutamine ja paigaldamine.
3. Baasise valmistamine erinevatel meetoditel (näit pressplaat, "sool-pipar", „tainasegamismeetod“ jt).
4. Diagnostiliste mudelite väljavalamine kipsist ja trimmimine.
5. Võrudega jäljendi välja valamine kipsist, enne välja valamist võrude täitmine.
6. Traadist detailide ja võrude ühendamine jootmise teel.
7. Jootmise teel ühendatud detailide töötlus ja poleerimine.
8. Keeletõkke painutamine ja sobitamine baasisesse või jootmise teel võrudega ühendamine.
9. Erinevate kallakpindade valmistamine.
10. Erinevate vedrude (käesarnane, protraktsiooni, diasteemisulgemise jne) ja klambrite painutamine (Adamsi, kolmnurklamber, noolpeaklamber, T-klamber jne).
11. Kohahoidja painutamine ja ühendamine võruga ja/ või baasisega.
12. Retaineri painutamine.
13. Erinevate aktivaatorite (Van Beek, Herbst, Twin block, jne ) valmistamine.
14. Lip Bumperi valmistamine.
15. Suulae kiire laiendaja painutamine ja kohandamine.
16. Operatsioonisplintide valmistamine.
17. Quad ja Bi Helixi painutamine ja võrudega ühendamine ja jootmise teel painutamine.
18. Lindvaalkaare ja palataalkaare painutamine.
19. Raviaparaadi töötlus ja lõplik viimistlus.
20. Kapede ehk splintide valmistamine (näit retineerivad kaped, desorientatsioonikape, valgendus-, norskamis-, bruksismikape, diagnostiline kape jm).

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Hambatehnik töötab hambatehnoloogia laboratooriumis. Hambatehnikul on risk oma töös kokku puutuda allergeenidega.
A.4 Töövahendid
Enamlevinud töövahendid on puurid, freesid, mikromootor, modelleerimise instrumendid, pintslid jt spetsiifilised töövahendid ja seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hambatehniku kutse eeldab püsivust, vastutusvõimet, täpsust, suhtlemisvõimet, tulemusele orienteeritust ja saavutusvajadust. Olulised on füüsiline koordinatsioon, vastupidavus ning käelised oskused.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Meisterhambatehnik on enamasti kõrgharidusega ja erialase(d) täiendkoolituse(d) läbinud isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hambatehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on vajalik tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.5 ja läbivad kompetentsid B.2.9 - B.2.10
Lisaks tuleb tõendada üks järgmistest valikutest:
suust mitte-eemaldatavate hambaproteeside valmistamine– kompetents B.2.6;
suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine...
– kompetentsid B.2.7;
ortodontia/ortodontiliste raviaparaatide valmistamine- kompetents B.2.8.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1) kasutab korrektselt erialaterminoloogiat;
2) kasutab sobivat suhtlemismeetodit ja stiili, arvestades situatsiooni ja protsessis osalejate individuaalseid erinevusi, kultuurilisi uskumusi, kombeid ning nende mõju suutervisele; vajaduse korral kohandab suhtlemisstiili; tuleb toime konfliktsituatsioonides;
3) suhtleb viisakalt;
4) suhtleb erinevate koostööpartneritega, kasutades sobivaid suhtlemisviise;
5) kasutab suhtlemisel erinevaid sidekanaleid (näit elektrooniline jm).
B.2.2 Meeskonnatöö 7

Tegevusnäitajad:
1) kuulab teisi spetsialiste, konsulteerib nendega ning arvestab vajadusel nende ettepanekutega;
2) osaleb meeskonnatöös teiste spetsialistide võrdse partnerina ja kohandub meeskonnaga, vajadusel juhib meeskonnatööd;
3) jagab oma valdkonnaspetsiifilisi teadmisi kolleegide ja teiste hambatehnikutega;
4) kujundab organisatsiooni kultuuri, lähtudes meeskonnatöö põhimõtetest.
B.2.3 Juhtimine ja juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab ja kooskõlastab töö- ja puhkusegraafikud ning jälgib sellest kinnipidamist; jaotab töö töötajate vahel ja vajadusel teeb ettepanekuid töötajate töötasustamise kohta;
2) jälgib materjalide olemasolu, seadmete ja vahendite korrashoidu ning vajadusel korraldab ressursside täiendamise ning seadmete ja vahendite töökorras oleku. Vastutab töö efektiivsuse ja kvaliteedi eest; juhendab materjalide ja seadmete kasutamist; teeb ettepanekuid materjalide ja seadmete uuendamiseks ja kaasajastamiseks;
3) analüüsib tegeliku ja planeeritud ressursi kasutamist, teeb järeldused ja viib sisse vajalikud muudatused eesmärkide saavutamiseks, lähtudes ettevõtluse põhimõtetest;
4) planeerib ja juhib tööprotsessi, kontrollib selle etappide õigeaegset ja kvaliteetset täitmist ning juhendab töötajaid vastavalt töökorraldusele, juhenditele, ohutusnõuetele ja sisekorraeeskirjale;
5) hindab proteesi mittesobimise või kahjustumise ulatust ja koostab kalkulatsiooni parandamise või uuesti tegemise kohta, arvestades tööde mahtu ning materjalide- ja seadmete kulu; vajadusel teeb proteesist ja selle vigastustest ülevaatlikud fotod;
6) edastab kalkulatsiooni, fotod ja vajalikud dokumendid eelnevalt kokkulepitud viisil, lähtudes asutuses kehtestatud korrast;
7) koostab arved vastavalt hinnakirjale ja edastab need kokkulepitud viisil (nt postiga, e-postiga);
8) haldab klientide andmebaasi vastavalt andmekaitseseadusele ja sisekorraeeskirjale.
B.2.4 Analüüsimine ja planeerimine 7

Tegevusnäitajad:
1) algatab ja juhib diskussioone, kuulab klienti ja koostööpartnereid tähelepanelikult;
2) vajadusel kasutab erinevaid kommunikatsioonivahendeid (näit digitaalsed salvestamisvahendid, online-modelleerimine jt), lähtudes sihtgrupist.
B.2.5 Hambaproteesi valmistamine (tellimisel valmistatud meditsiiniseade) 7

Tegevusnäitajad:
1) järgib ja analüüsib raviplaani, vajadusel teeb ettepanekuid selle muutmiseks,
analüüsib hambaarstilt saadud jäljendit (tellimust) ja hindab selle sobivust ning langetab otsuse uue jäljendi võtmiseks;
2) valmistab töömudelid ja/või kontrollmudelid, kasutades sobiva kvaliteediga materjale ja arvestades nende omadusi, lähtudes tööjuhendist, hambarestauratsiooni liigist (näit CAD/CAM, kombineeritud jm);
3) valmistab töömudelile funktsionaalselt toimiva, täpse ja esteetilise hambarestauratsiooni(d) või ortodontilise raviaparaadi, järgides raviplaani;
4) saadab hambaarstile hambarestauratsiooni(d) vaheetapi (näit individuaallusikas, hambumusvall, hammastega partsiaal- või totaalproteesi proov, karkassi proov, krooni proov jt) sobivuse proovimiseks;
5) korrigeerib proovi läbinud hambarestauratsiooni vaheetappi; teeb hambaproteesi lõplikult valmis, kasutades sobivaid meetodeid ja tehnoloogiaid.
Valitavad kompetentsid
Lisaks tuleb tõendada üks järgmistest valikutest: suust mitte-eemaldatavate hambaproteeside valmistamine– kompetents B.2.6; suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine– kompetentsid B.2.7; ortodontia/ortodontiliste raviaparaatide valmistamine- kompetents B.2.8.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Suust mitte-eemaldatavate hambaproteeside valmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1) järgib ja analüüsib raviplaani, vajadusel teeb ettepanekuid selle muutmiseks;
2) vajadusel valmistab hammaste ülesvahatuse, mille järgi hambaarst kannab patsiendi suhu hammaste jäljendi, kasutades ülekandeindeksit;
3) vajadusel teostab ülesvahatuse või ajutistele kroonidele funktsionaalse ja esteetilise korrektuuri, lähtudes analüüsitulemusest;
4) valmistab mudeli ette proteesi valmistamiseks, segmenteerib ja vabastab preparatsioonipiiri, vajadusel lakib hambaköndi, et tagada vajalik tsemendiruum (cement), ja/või kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
5) kipseerib/fikseerib töömudelid artikulaatorisse, tagades õige hambumuse registratsiooni, võimalusel lähtudes näokaare registratsioonist (või kõrreregistratsioonist) ja/või kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
6) kohandab töömudelid, arvestades kipsi paisumist ja ühtlustades patsiendi füsioloogilisi iseärasusi ning artikulaatori erisust (model management) ja/või kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
7) valmistab hambarestauratsiooni mudelile, lähtudes hambaarsti valitud materjalidest ja kasutades sobivaid tehnoloogiaid; vajadusel konsulteerib hambaarstiga ja saadab poolelioleva hambarestauratsiooni proovimiseks ja/või kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
8) valmistab lukusüsteemi esimese osana kroonile, sillale, juureankrule ja implantaadile vastavalt suust mitte-eemaldatava lukusüsteemi (attachment) ja proteeside valmistamise eeskirjadele, lähtudes raviplaanist ja juhendist (kombineeritud hambaproteeside valmistamine); kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele.
B.2.7 Suust eemaldatavate hambaproteeside valmistamine 7

Tegevusnäitajad:
a) Metallkarkassiga partsiaalproteesi (e. büügelprotees) valmistamine
1) valmistab individuaallusika, lähtudes individuaallusika valmistamise reeglitest ja/või kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
2) valmistab kipsist/akrüülist töömudeli, lähtudes materjali tööjuhendist;
3) valmistab hambumuse ehk oklusioonivalli, lähtudes hambumusvalmistamise nõuetest, disainib ja konstrueerib karkassi, lähtudes defekti ulatusest ja fikseerib hambumuse indeksi artikulaatorisse; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
4) valmistab tulekindla mudeli, lähtudes materjali tööjuhendist ja/või kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
5) modelleerib tulekindlale mudelile vahast karkassi, lähtudes karkassi konstrueerimise põhimõtetest, tagades vajaliku karkassi isepuhastusvõime (näit jäikus ja jõuülekanne), mälumisjõudude ülekande olemaolevatele hammastele, ja arvestades defekti suurust. Kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
6) paigaldab valuvahakanalid vahast konstruktsioonile ja kinnitab dubleeritud mudeli koos konstruktsiooniga valusilindrisse ning täidab valusilindri sisestusmassiga, järgides sisestusmassi kasutusjuhendit. Kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
7) valab metalli sulamist karkassi, järgides juhendeid;
8) programmeerib eelkuumutusahju, järgides juhendit;
9) seadistab metallivalamise aparaadi ja valab metallisulami;
10) puhastab metallkarkassi sisestusmassist;
11) metallkarkassi töötlemine ja sobitamine töömudelile ning viimistlemine (poleerimine);
12) fikseerib töömudeli artikulaatorisse, arvestades hambumuse kõrgust ja järgides artikuleerimisjuhendit;
13) valmistab metallkarkassile vahast baasised, vastavalt defekti ulatusele;
14) akrüülhammaste ladumine baasisele, lähtudes hammaste suurusest, kujust, värvist ja hammaste ladumise reeglitest;
15) valmistab tehismaterjalist (näit akrüül, valguspolümeriseeruvad jm) baasised, lähtudes tootja kasutusjuhendist;
16) töö lõplik viimistlus, lähtudes materjali kasutusjuhendist.
17) valmistab kombineeritud töö teise osana suust eemaldatava hambaproteesi lukkudega (attachment) kroonile, sillale, juureankrule ja implantaadile (ühendades konstruktsioonid omavahel), vastavalt suust eemaldatavate proteeside eeskirjadele, lähtudes raviplaanist ja juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele.

b) Totaal- ja partsiaalproteeside valmistamine
1) valmistab anatoomilise mudeli, lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
2) valmistab individuaallusika anatoomilisele mudelile, lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
3) valmistab töömudeli, lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
4) valmistab baasised, lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
5) valmistab baasisele hambumuse ehk oklusioonivalli, lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
6) fikseerib artikulaatorisse, lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
7) valib akrüülhammaste, lähtudes oma hammaste ja/või alveolaarharja suurusest, kujust ning hambaarsti valitud värvist;
8) laob akrüülhambad baasisele, lähtudes juhendist, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
9) painutab klambrid ja sobitab baasisesse, lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
10) modelleerib ja viimistleb kunstigemed hammastega prooviks, lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
11) teeb ettevalmistus proteesi polümerisatsiooniks (vahabaasise servade kinnisulatamine), lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
12) küveteerib, lähtudes juhendist;
13) sulatab vaha küvetist välja, lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
14) polümeriseerib proteesid (kuum- või külmpolümerisatsioon), lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
15) vabastab proteesid küvetist ja puhastab kipsist, lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
16) töötleb proteese, lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele.
B.2.8 Ortodontiliste raviaparaatide valmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ortodontilised raviaparaadid, lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
2) kohandab, painutab ja paigaldab eelvalmistatud detailid (näit nuppklamber, kaarelaienduskruvi, retraktsioonikaar jt), lähtudes kombineeritud proteesi raviplaanist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
3) valmistab baasise erinevatel meetoditel (näit pressplaat, "sool-pipar", tainasegamismeetod jt), lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
4) valab välja ja trimmib kipsist diagnostilise mudeli, arvestades mudelite trimmimisele esitatavaid nõudeid; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
5) valab välja võrudega jäljendi kipsist, enne välja valamist täidab võrud vahaga (hamba peasulkusest palataalsele pinnale võrust 5 - 7 mm), lähtudes juhendist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
6) ühendab traadist detailid ja võrud jootmise teel, kasutades joodist (ehk jootemetalli) ja räbustit; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
7) töötleb ja poleerib jootmise teel ühendatud detailid, järgides materjalide kasutamise juhendit; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
8) painutab ja sobitab keeletõkke baasisesse või ühendab jootmise teel võrudega, lähtudes raviplaanist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
9) valmistab erinevad kallakpinnad, lähtudes raviplaanist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
10) painutab erinevad vedrud (käesarnane, protraktsiooni, diasteemisulgemise jne) ja klambrid (Adamsi, kolmnurklamber, noolpeaklamber, T-klamber jne), lähtudes raviplaanist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
11) painutab ja ühendab kohahoidja võruga ja/ või baasisega, lähtudes raviplaanist;
12) painutab retaineri, lähtudes raviplaanist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele, kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
13) valmistab ja painutab erinevaid aktivaatoreid (Van Beek, Herbst, Twin block, jne ), lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
14) valmistab Lip Bumperi, lähtudes raviplaanist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
15) painutab ja kohandab suulae kiire laiendaja, lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
16) valmistab operatsioonisplindid, lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
17) painutab Quad ja Bi Helixi ja ühendab jootmise teel võrudega, lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
18) painutab lindvaalkaare ja palataalkaare, lähtudes raviplaanist ja suuanatoomiast, kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
19) töötleb ja viimistleb lõplikult raviaparaadi, järgides materjalide kasutamise juhendit; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele;
20) valmistab kaped ehk splindid (näit retineerivad kaped, operatsiooni-, desorientatsiooni-, valgendus-, norskamis-, bruksismi-, diagnostilise kape jm), lähtudes raviplaanist; kontrollib protsessi, vajadusel parandab vead või viitab vigadele.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1) nõustab koostööpartnereid sobivate tehnoloogiate ja materjalide valikul, lähtudes tõenduspõhisest teabest;
2) vajadusel osaleb raviplaani koostamises nõustajana;
3) koolitab ja nõustab kolleege, üliõpilasi, koostööpartnereid jne.
B.2.10 Meisterhambatehnik, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1) dokumenteerib oma töö, järgides asutusesiseid reegleid;
2) järgib andmekaitse reegleid;
3) järgib kutsealaga seonduvaid õigusakte;
4) kasutab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2;
5) kasutab arvutit tasemel AO1-7 ja 12;
6) tuleb toime pinge, tagasilöökide ja ebamääraste olukordadega, leiab ja otsustab sobiva lahenduse, lähtudes juhenditest ja saadud teabest; vajadusel otsib täiendavat teavet; langetab kiireid ja selgeid otsuseid ka mittetäieliku info alusel; pingelises olukorras mõtleb konstruktiivselt; säilitab positiivse meeleolu;
7) vastutab hambatehniliste laboratoorsete protsesside eest;
8) teadvustab töö ja eraelu tasakaalu vajadust;
10) suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida;
11) avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid arutluse punkte;
12) töötamisel arvestab protsesside ja tegevuse finantsilist poolt, kasutab materjale ning vahendeid säästlikult ja efektiivselt; jälgib protsessi kulgu ja tähtaegadest kinnipidamist;
13) kasutab valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ja detailset tehnilist ekspertiisi/kogemust; arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva kutsealase arengu;
14) saab aru erinevate koostööpartnerite rollist ja tegevustest ning funktsioonidest;
15) näeb organisatsiooni tulevikuvõimalusi ja lähtub oma tegevuses kaugematest eesmärkidest ning organisatsiooni huvidest; annab meeskonnaliikmetele selge kontseptuaalse selguse organisatsiooni tegevusest ja eesmärkidest, missioonist ja visioonist ning põhiväärtustest;
16) delegeerib töö asjakohaselt ja õiglaselt; toetab ja innustab kolleege ning annab neile õigusi ja volitusi; julgustab ja toetab oma tegevuses igati õppiva organisatsiooni kontseptsiooni (õpib õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, analüüsib tööde ebaõnnestumiste tehnoloogilisi põhjusi ja küsib nii töötajatelt kui kliendilt tagasisidet);
17) juhendab kolleege, koostööpartnereid, üliõpilasi jne; jälgib töö kvaliteeti;
18) jälgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid, kasutab töös isikukaitsevahendeid, spetsiaalseid aparaate ja seadmeid, vältimaks enese, kolleegi ja keskkonna kahjustamist; jälgib ja hoiab oma ja kolleegide töö kvaliteeti;
19) arvestab oma töös esteetika, funktsiooni, oklusiooni ja hügieeni põhimõtetega.

Teadmised:
1) näo-lõualuu ja hammaste anatoomia ning füsioloogia;
2) hambaproteeside klassifikatsioonid;
3) proteetilise hambaravi näidustused ja vastunäidustused;
4) hambaproteesi valmimise etapid;
5) hambumus ja hambumusanomaaliad;
6) materjalid, nende keemilised ja füüsikalised omadused, omavaheline sobivus ja klassifikatsioonid;
7) immunoloogia, infektsiooni, a- ja antiseptika alused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-23052013-3.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.05.2013
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Hambaravi
Kutse grupp: Hambatehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
321 Meditsiinitehnikud ja farmaatsia keskastme spetsialistid
3214 Meditsiiniliste ja hambaproteeside tehnikud
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0911 Hambaravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jekaterina Kruusimäe JK Tehnik OÜ, Vabariiklik Kutseliste Hambatehnikute Selts
Heli Kuuse Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Marit Paljak Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Kaido Rinaldo Dental Design OÜ
Marika Väli Pärnu Hambapolikliinik
Eksperdid:
Kristina Saarepera K3 Hambaravi OÜ
Ester Vill Ester Vill Hambaravi OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist