Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tarkvaraarenduse vanemspetsialist, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Tarkvaraarenduse vanemspetsialist, tase 6 kutsestandard on aluseks rakenduskõrghariduse, bakalaureuse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele.
Nimetus: ET: Tarkvaraarenduse vanemspetsialist, tase 6
EN: Senior software developer, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2013
Kehtib kuni: 06.03.2014
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tarkvaraarenduse vanemspetsialisti, tase 6 töö eesmärk on kliendi vajaduste mõistmine ja koostöös kliendiga selle alusel töötava ja väärtust loova tarkvarasüsteemi loomine.
Ta tagab tarkvara vajaliku kvaliteedi kasutades parimaid praktikaid, standardeid ja silmas pidades tehtavate kulutuste optimaa...
lsust ning osaledes väljatöötatud lahenduse juurutamisel.
Tarkvaraarenduse vanemspetsialist valib sobivad vahendid ja viisid vastavalt ülesande olemusele ning mõistab loodava lahenduse konteksti.
Ta hindab süsteemide keerukust ja hoiab lahenduse võimalikult lihtsana.
Tarkvaraarenduse vanemspetsialist hindab olemasolevat infosüsteemi ja näeb selle täiendamise võimalusi.
Ta osaleb meeskonna töös ja võtab selles sobiva rolli (vajadusel ka liidri rolli), kaasates koostööpartnereid kõigilt tasanditelt.
Ta mõistab infotehnoloogia põhimõtteid ning ettevõtluse ja juhtimise aluseid.
Tarkvaraarenduse vanemspetsialist on teadlik infotehnoloogia arengusuundadest ja nende mõjust tarkvarale.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Tarkvaraarenduse vanemspetsialist, tase 6 kutse koosneb seitsmest tööosast.

A.2.1 Tarkvaralahenduse kavandamine koostöös kliendiga
A.2.2 Lahenduse arhitektuuri analüüsimine ja valimine
A.2.3 Arendusprotsessis osalemine/Arendusprotsessi läbiviimine
A.2.4 Tarkvarasüsteemi realiseerimine
...
A.2.5 Testimine
A.2.6 Juurutamine
A.2.7 Tarkvarasüsteemi toetamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tarkavaraarendaja töötab siseruumis ja põhiliselt istudes. Tema töö on vaimselt pingeline ja riskiteguriteks on sundasend arvutiga töötamisel ning koormus silmadele. Tarkvaraarendaja töö nõuab lävimist mitmekesist rahvuslikku ning kultuuritausta omavate klientide ja kolleegidega, erinevatest maailma... paikadest. Meeskonna liikmed võivad asuda üksteisest geograafiliselt kaugel.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tarkavaraarendaja põhilised töövahendid on arvutustehnika ja tarkvara (sh tarkvara modelleerimise töövahendid, tarkvara arendus- ja koostevahendid, suhtlus- ja dokumentatsioonivahendid, verisoonihaldus-süsteemid jne).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tarkavaraarendaja töö eeldab loogilist ja analüütilist mõtlemist, tehnilist loomingulisust ning meeskonnatöövalmidust. Oluline on õppimistahe, koostöö-ja kohanemisvõime, suhtlemisvalmidus, orienteeritus tulemustele, vastutustunne, korrektsus, täpsus, enesedistsipliin ja stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tarkvaraarenduse vanemspetsialistidena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on erialane rakenduskõrgharidus või kõrgharidus. Kutseoskused võivad olla omandatud täiendusõppes või töökohal õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tarkvaraarendaja, programmeerija, tarkvara testija, juhtiv tarkvaraarendaja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tarkvaraarenduse vanemspetsialist, tase 6 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.7 ja B.2.8 (läbiv kompetents) tõendamine.

6. taseme tarkvaraarenduse vanemspetsialisti esmakutse saadakse vastava tasemeõppe läbimisel ja:
- lõpueksami sooritamise järel või
- lõputöö kaitsmise järel...
.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tarkvaralahenduse kavandamine koostöös kliendiga 6

Tegevusnäitajad:
Teeb koostööd kliendiga tervikliku tarkvaralahenduse väljatöötamiseks, realiseerimiseks ja kasutamiseks.

Teadmised:
a) tunneb ettevõtte toimimise aluseid,
b) tunneb organisatsiooni toimimist,
c) teab modelleerimise meetodeid.

Oskused:
a) selgitab välja kliendi vajadused ja piirangud (nõuded),
b) koostab lähteülesande;
c) soovitab sobivaid tehnoloogiaid,
d) õpib tundma ja modelleerib valdkonda,
e) kaasab klienti pidevalt, küsib ja annab pidevalt tagasisidet,
f) juhendab kasutajat süsteemi kasutamisel.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.
B.2.2 Lahenduse arhitektuuri analüüsimine ja valimine 6

Tegevusnäitajad:
Tagab lahenduse töölehakkamise, arvestades standardeid, levinumaid tehnoloogiaid ja andmeturbe põhimõtteid.

Teadmised:
a) teab tüüpilisi arhitektuuri mustreid,
b) teab andmeturbe põhimõtted, standardeid ja levinumaid tehnoloogiaid,
c) teab erinevaid jõudluse tagamise viise.

Oskused:
a) kavandab sobiva arhitektuuri,
b) valib sobivad komponendid,
c) arvestab olemasolevate süsteemide arhitektuuridega, seob olemasolevate süsteemide arhitektuurid ja tagab nende koostöövõime,
d) arvestab jõudluse ja turvalisuse nõuetega,
e) arvestab lahenduse kuluefektiivsusega,
f) arvestab tootestamise mõjuga.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.
B.2.3 Arendusprotsessis osalemine/Arendusprotsessi läbiviimine 6

Tegevusnäitajad:
Organiseerib tööd ja juhib meeskonda töötava lahenduse arendamiseks, järgides projektijuhtimise põhimõtteid.

Teadmised:
a) teab erinevaid arendusmetoodikaid,
b) teab projektijuhtimise põhimõtteid ja vahendeid.

Oskused:
a) kaasab meeskonna,
b) valib ja rakendab arendusmetoodika,
c) tegutseb kliendi prioriteetidest lähtudes.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.
B.2.4 Tarkvarasüsteemi realiseerimine 6

Tegevusnäitajad:
Loob töötava tarkvarasüsteemi, kasutades/järgides parimaid praktikaid.

Teadmised:
a) teab kaasaegseid programmeerimiskeeli ja arendusvahendeid,
b) teab disaini mustreid,
c) teab algoritme ja andmestruktuure,
d) teab andmebaase ja tunneb nende kasutamist,
e) teab kasutajaliidese arendamise tehnoloogiaid ja mustreid,
f) on teadlik kasutajakesksest disainist.

Oskused:
a) kirjutab ja ühiktestib lähtekoodi,
b) liidestab andmeallikad,
c) järgib häid programmeerimistavasid,
d) kasutab olemasolevat lähtekoodi,
e) arvestab pikaajalise töös hoidmise vajadustega.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.
B.2.5 Testimine 6

Tegevusnäitajad:
Tagab süsteemi ootuspärase töötamise/käitumise.

Teadmised:
a) teab testimise metoodikaid,
b) teab erinevaid testimise vahendid,
c) teab infoturbe nõuded.

Oskused:
a) kirjutab ja ühiktestib lähtekoodi,
a) valib sobivad testimismeetodid,
b) määratleb ja kavandab testjuhud ning viib need läbi,
c) arvestab konkreetse funktsionaalsuse kriitilisust,
d) automatiseerib testimisprotsessi.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.
B.2.6 Juurutamine 6

Tegevusnäitajad:
Võtab tarkvarasüsteemi kasutusele.

Teadmised:
a) teab servereid ja operatsioonisüsteeme,
b) tunneb IT taristut,
c) teab erinevaid paketeerimis-süsteeme ja vahendeid.

Oskused:
a) paigaldab süsteemi erinevatesse keskkondadesse,
b) paketeerib lahenduse,
c) automatiseerib paigalduse,
d) annab süsteemi üle teenuse haldajale.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.
B.2.7 Tarkvarasüsteemi toetamine 6

Tegevusnäitajad:
Monitoorib tarkvarasüsteemi, kasutades monitooringusüsteeme ja analüüsivahendeid ning reageerib muutuvatele jõudlusvajadustele.

Teadmised:
a) teab monitooringusüsteeme,
b) teab süsteemi töö analüüsivahendeid.

Oskused:
a) monitoorib töötava süsteemi parameetreid,
b) tuvastab veasituatsioonid ja analüüsib neid,
c) reageerib muutuvatele jõudlusvajadustele.

Hindamismeetod(id):
Lõputöö või lõpueksami sisu ja läbiviimise vormi kooskõlastab kutsekomisjon.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Tarkvaraarenduse vanemspetsialist, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Suhtlemisoskus
Suhtleb teistega enesekindlalt ja pingevabal moel, loob tõhusalt uusi ja hoiab olemasolevaid suhetevõrgustikke. Täpsustab vestluspartneri seisukohti küsimuste esitamise ja öeldu ümbersõnastamise teel. Keskendub teistele osapooltele ega pühendu paralleelselt muudele tegevustele. Avaldab selgelt oma arvamust, kasutades seisukohtade avaldamisel kindlat kõneviisi. Suhtub mõistvalt ja ratsionaalselt kliendi vajadustesse, seab realistlikke ootusi, et toetada vastastikuse usalduse süvenemist.
2. Suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
Kirjeldab infosüsteemi ja selle toimimist. Esineb ja esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt, keeleliselt korrektselt ja sihtrühmale arusaadavalt.
3. Kutse-eetika
Arvestab isiklike kutsealaste eesmärkide seadmisel organisatsiooni huve, kasutab organisatsiooni ressursse vastutustundlikult ja heaperemehelikult. Teavitab huvipooli võimalikest mittevastavustest oma kompetentsuse piires. Võtab vastutuse iseenda tegevuste eest ja ei edasta töösituatsioonis käideldud tundlikku informatsiooni. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning juhib tähelepanu ebaeetilisele tegevusele.
4. Koostööoskus
Küsib ja pakub abi, valib olukorrale vastava käitumisstiili, arvestab ja tajub teiste vajadusi ja tundeid, suhtub lugupidavalt teistesse inimestesse, tunnetab iseenda ja teiste rolli, näitlikustab ja selgitab abstraktseid ideid teisele osapoolele arusaadaval viisil, kaasab kolleege.
5. Probleemide lahendamine
Kasutab oma teadmisi, et jõuda keerukate probleemide olemuseni. Näitab üles arusaamist, kuidas üks probleem on suurema probleemi osa. Uurib ja hangib lisainfot, et paremini mõista probleemidevahelisi seoseid. Võrdleb isiklikku kompetentsust ülesande raskusastmega ja valib sobiva käitumisviisi. Eristab fakte tunnetest, oskab leida seoseid ja teha üldistusi. Teeb kaalutletud otsuseid ka emotsionaalselt pingelises olukorras õigeks tegutsemiseks.
6. Keelte kasutamine
Valdab eesti keelt tasemel B1 ja inglise keelt tasemel B2 (vt Lisa 2).

Teadmised:
1) asjaajamise alused, sh dokumentide struktuur;
2) tarkvara juuriidiline raamistik, sh erinevad tarkvaralitsentsid.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-24052013-3.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.05.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Tarkvaraarendus
Kutse grupp: Tarkvara arendaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
25 IKT tippspetsialistid
251 Tarkvara ja rakenduste arendajad ning analüütikud
2512 Tarkvaraarendajad
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Selgitused tarkvaraarenduse vanemspetsialisti kutsestandardisse
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Erik Jõgi Codeborne OÜ
Kristjan Kuhi Ericsson Eesti AS
Marek Kusmin Codeborne OÜ
Andres Kütt Nordea Pank Eesti
Jaanus Pöial IT Kolledž
Triin Sepp Cybernetica AS
Enn Õunapuu Tallinna Tehnikaülikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist