Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Noorem-viipekeeletõlk, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Noorem-viipekeeletõlgi kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning kompetentsuse hindamise...
alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Noorem-viipekeeletõlk, tase 5
EN: Sign language interpreter, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.05.2013
Kehtib kuni: 25.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Viipekeeletõlgi töö on keele ja kultuuri vahendamine, kusjuures üheks töökeeleks on viipekeel ja üheks kultuuriks on kurtide kultuur. Viipekeeletõlk tagab mitmekeelses olukorras osalejatele keelelise võrdsuse ja kommunikatsiooni, kasutades selleks kliendile sobivat suhtlemissüsteemi.
Viipekeeletõlk...
järgib oma töös viipekeeletõlgi kutse-eetika nõudeid (lisa nr 2).

Noorem-viipekeeletõlgi töö põhisisuks on tõlkimine ühest viipekeelest (visuaal-motoorsest keelest) teise viipekeelde või suulisse (auditiiv-verbaalsesse) keelde ja vastupidi.
Noorem-viipekeeletõlgi keelekombinatsioon koosneb vähemalt kahest aktiivsest töökeelest.
Töötab iseseisvalt ja vastava koolituse läbimise korral võib juhendada viipekeeletõlgi eriala omandajat erialapraktikal.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Noorem-viipekeeletõlgi töö koosneb neljast osast.

A.2.1 Tõlketöö korraldamine:
1. tellimuste vastuvõtmine;
2. tööaja planeerimine;
3. dokumentatsiooni vormistamine.

A.2.2 Tõlkimiseks valmistumine:
1. sisuline ettevalmistus;
2. logistilis-tehniline ettevalmistus .

A.2.3 Tõlkimine:
1....
lähteteksti tajumine, mõistmine ja analüüsimine;
2. lähteteksti tõlkimine sihtkeelde.

A.2.4 Arendustöö:
1. enesearendamine;
2. kutse arendamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada kliendile sobival ajal, kohas ja tingimustes.
A.4 Töövahendid
Valged kindad ja tõlkesituatsioonile kohane riietus.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Noorem-viipekeeletõlgil, kelle töökeelteks on ainult viipekeeled, peab olema normaalne nägemine ja defektideta käed; teiste töökeelte puhul ka normaalne kuulmine ja kõne ning selge diktsioon. Noorem-viipekeeletõlgilt eeldatakse empaatia-, kontsentratsiooni-, kohanemis- ja otsustusvõimet, loomingulis...ust ja pingetaluvust, emotsionaalset stabiilsust ning head suhtlemisoskust.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Vähemalt keskharidust ja viipekeeletõlgi erialast ettevalmistust. Viipekeeletõlgiks saab õppida kutse- või kõrgkoolis ja/või erialakursustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Viipekeeletõlk.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Noorem-viipekeeletõlgi kutse moodustub neljast kohustuslikust kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.4 ja B.2.5 – B.2.6 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tõlketöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu tõlketellimuse ja selgitab välja selle täitmiseks kogu vajaliku eelinformatsiooni;
2) hindab eelinformatsiooni põhjal, kas tõlketellimust on võimalik täitmiseks vastu võtta;
3) lepib kliendiga kokku tõlketellimuse täitmise tingimustes ja hinnas;
4) hindab vaba aja olemasolu ning tõlketellimuse ettevalmistamiseks ja täitmiseks kuluvat aega;
5) otsustab tõlketellimuse vastuvõtmise ja planeerib selle täitmiseks vajaliku tegevuse;
6) vormistab tõlketellimuse vastuvõtmise, täitmise ja aruandlusega seonduvad dokumendid.

Hindamismeetod(id):
vestlus ja/või test ja/või praktiline ülesanne ja/või kombineeritud meetod.
B.2.2 Tõlkimiseks valmistumine 5

Tegevusnäitajad:
1) kogub taustinformatsiooni ürituse, sellel osalejate ja korraldajate kohta, arvestades tõlkesituatsiooni eesmärki;
2) töötab läbi tõlkimiseks vajaliku temaatilise materjali, teemaga seotud sõna- ja viipevara, et tagada tõlke kvaliteet;
3) tutvub võimalusel ruumiga ja valib õige asukoha tõlkimiseks, arvestades tõlgi jaoks optimaalseid ergonoomilisi tõlketöö tingimusi;
4) tutvustab end klientidele ja lepib kokku koostööpõhimõtetes, arvestades kliendi vajadusi;
5) tagab tõlketööks vajalikud töövahendid ja informeerib sellest tellijat.

Hindamismeetod(id):
vestlus ja/või test ja/või praktiline ülesanne ja/või kombineeritud meetod.
B.2.3 Tõlkimine 5

Tegevusnäitajad:
1) kuulab või vaatab ja analüüsib lähteteksti, pöörates tähelepanu selle põhisõnumile, stiilile ja registrile;
2) tõlgib sünkroon- ja/või järeltõlkes täpselt ja arusaadavalt, vahendades lähteteksti stiili ja registrit ning arvestades sihtgruppi;
3) järgib sihtkeele struktuuri ja reegleid ning tõlgib kuuldavalt ja/või nähtavalt;
4) tõlgib suulises, kirjalikus ja viibeldud vormis, olmetõlke valdkonnas kõrgtasemel ja õpingutõlke valdkonnas kesktasemel;
5) osutab tõlketeenust otse-, kaug-, individuaal-, grupitõlke viisil.

Hindamismeetod(id):
vestlus ja/või praktiline ülesanne ja/või praktilise töö jälgimine ja/või enese- ja juhtumianalüüs ja/või kombineeritud meetod.
B.2.4 Arendustöö 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab plaani oma kutseoskuste ja teadmiste täiendamiseks, küsides selleks tagasisidet oma tõlketöö kohta, kontrollides ja analüüsides oma tõlketööd ning õppides kolleegidelt;
2) aitab kaasa tõlketöö tulemuslikkuse tõstmisele ja viipekeeletõlgi kutse arendamisele, tehes parendusettepanekuid valdkonna asjatundjatele.

Hindamismeetod(id):
vestlus ja/või eneseanalüüs ja/või essee.

TEADMISED:
1) kurtuse olemus ja käsitlus ning kuulmisvõime puudumise mõju isiksuse arengule;
2) kuulmisabivahendid;
3) kurtide kogukond, ajalugu, kultuur;
4) kurtide haridus- ja keelepoliitika;
5) töökeelte teoreetilised alused;
6) tõlkimise teoreetilised alused;
7) tõlkekvaliteeti mõjutavad tegurid;
8) tõlkemeeskonna komplekteerimise ja hinnakujunduse põhimõtted;
9) viipekeeletõlgi kutse-eetika;
10) viipekeeletõlgi kutse kujunemine ja areng.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Keeleoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) valdab emakeelt tasemel C2;
2) valdab aktiivseid võõrkeeli tasemel B2.
B.2.6 Koostööoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) teeb tõlgi ülesannete täitmisel koostööd klientide, tõlkide ja teiste spetsialistidega.

Hindamismeetod(id):
läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-09052013-8.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.05.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Tõlkimine ja toimetamine
Kutse grupp: Viipekeeletõlk
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
264 Kirjanikud, ajakirjanikud ja keeleteadlased
2643 Tõlkijad, tõlgid ja keeleteadlased
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
023 Keeled
0231 Keeleõpe
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Viipekeeletõlgi kutsestandardis kasutatud terminite süsteem
Lisa 2 Viipekeeletõlgi kutse-eetika nõuded
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Liivi Hollman Tartu Ülikool
Ülle Leis Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liit
Raili Loit Tallinna Heleni Kool
Harri Paabo Viipekeeletõlkide OÜ
Regina Paabo Eesti Viipekeeletõlkide Ühing
Tiit Papp Eesti Kurtide Liit
Jari Pärgma Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Airi Püss Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit
Ulvi Saks Eesti Viipekeeletõlkide Ühing
Helle Sass Tartumaa Kurtide Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist