Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Käsitöömeister, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Käsitöömeister, tase 7 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning kompetentsuse hindamise...
alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Käsitöömeister, tase 7
EN: Master of folk art and crafts, level 7
Spetsialiseerumised:
  • Klaasipuhumismeister, tase 7
  • Rahvarõivameister, tase 7
  • Tekstiilimeister, tase 7
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.05.2013
Kehtib kuni: 24.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Käsitöömeister 7 valmistab erineva keerukusastmega tehniliselt viimistletud, kõrgekvaliteedilisi, esteetilisi ja funktsionaalsetele nõuetele vastavaid käsitööesemeid traditsioonilises ja kaasaegsetes tehnikates. Ta vastututab oma ja teiste töötajate ning alltöövõtjate töötulemuste eest (nt tellimust...e kvaliteet ja õigeaegne täitmine, tööprotsessi järjepidevus).
Keerulistele tööülesannetele läheneb ta uuenduslikult ja loovalt.
Tema tegevusel on tähtis ning positiivne mõju valdkonna käsitöö arengule.
Käsitöömeister võib tegutseda käsitööettevõtja, käsitööliste koolitaja, konsultandina või arendusspetsialistina.

Käsitöömeister spetsialiseerub klaasipuhumisele, tekstiilkäsitööle või rahvarõivaste valmistamisele ning sellega seotud koolitusele, arendustegevusele, juhtimisele nõustamisele või ettevõtte majandamisele.

Klaasipuhumismeister valmistab piibuga puhudes ja/või käsitsi tööriistadega vormides klaasesemeid ja väikesarju koostöös kunstnikuga või iseseisvalt.

Rahvarõivameister komplekteerib piirkondlikul (Lõuna-, Põhja-, Lääne-Eesti ja saared) tasandil eesti rahvarõiva* kostüüme ja valmistab ise suurema osa komplekti esemetest. Ta määrab oma valitud piirkonna ulatuses rahvarõivaste kihelkondliku päritolu ja ajastu.
Rahvarõivameistri kompetentsust laiendavad rahvuslike vööde ja paelte, pitside, ehete, peakatete, jalanõude jt rahvarõivastega seotud esemete valmistamine.

Tekstiilimeister kavandab ja valmistab ühes tekstiilitöö põhitehnikas nüüdisaegsetel tehnoloogiatel ja pärimusteabel põhinevaid tekstiilesemeid (nt unikaalesemeid või väikesarju, ajalooliste tekstiilesemete koopiad).
Lisaks on ta omandanud ühe tekstiilitöö eritehnika või valmistusviisi: nt tekstiili viimistlus "materjali muutmine", uuenduslik viltimine, tekstiilist mänguasjade ja nukkude valmistamine jms.

Seonduvad kutsed:
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 (sh tekstiilkäsitöö valmistaja osakutsed),
Tekstiilikäsitöö sell, tase 4,
Tekstiilikäsitööline, tase 5,
Tekstiilimeister, tase 6,
Klaasipuhuja sell, tase 4,
Klaasipuhuja, tase 5.

*Rahvarõivaiks loetakse Eesti talupoja rõivastust alates 1700 a kuni linnamoelisele rõivastusele üleminekuni 19 saj II poolel. Esimesel rahvuslikul ärkamisajal kuulutati talurahva pidurõivas Eesti pidulikuks rahvarõivaks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Käsitööesemete valmistamine.
2.1.1 Kavandamine ja valmistustehnika valimine.
2.1.2 Töö planeerimine ja ettevalmistamine.
2.1.3 Materjalide varumine ja ettevalmistamine.
2.1.4 Eseme valmistamine ja viimistlemine.
A.2.2 Käsitöötoodete ja teenuste turundus ja müük.
2.2.1 2.2.1 Toodete ja...
-teenuste väljaarendamine.
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A 2.3 Nõustamine.
A 2.4 Koolitamine.
A 2.5 Arendustegevus
A.2.6 Käsitööettevõtte majandamine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Käsitöömeister töötab paindliku tööajaga, töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajaduse korral tuleb olla valmis hooajatööks ja töötamiseks puhkepäevadel. Kokku võib puutuda tolmu ja keemiliste ainetega, mis võib esile kutsuda allergiat vms. Oluline on järgida ergonoomilisi töövõtteid, kasutada kai...tsevahendeid ning järgida ohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Klaasipuhumisel kasutatavad töövahendid: elektri- ja/või gaasiseadmed, käsitööriistad ning töövahendid (rullimislaud, puhumisvormid, seadmete tööd reguleeriv tarkvara jm).
Tekstiilkäsitöö ja rahvarõivaste valmistamisel kasutatavad töövahendid: õmblusmasinad, kangasteljed, viimistlusseadmed, nõelad...
, käärid, heegelnõelad, vardad, sõrmkübar jm.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline loogiline mõtlemine, nägemismälu, ruumiline kujutlusvõime, kontsentreerumisvõime ja proportsioonitunnetus. Vajalik on füüsiline vastupidavus, nägemine, kuulmine (oluline klaasipuhujal), osavus (liigutuste täpsus ja kiirus, koordinatsioon). Eduka töötamise eelduseks on kohanemis-, ko...ostöö- ja õppimis- ning otsustusvõime, loovus, uuendusmeelsus ja ettevõtlikkus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Käsitöömeistriteks saab õppeasutuses õppides ja erialal töötades või erialal töötades ja end pidevalt täiendades.
Tekstiili- ja rahvarõivameistrile on kasuks rõivaste õmbleja/rätsepa, konstrueerija, köösneri, kingsepa, kübarategija tekstiilkäsitööga seotud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Klaasimeister, klaasipuhuja, rahvarõivavalmistaja, rahvarõivameister, kangakuduja, tikkija, silmuskuduja, masinkuduja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Rahvarõivameistri kutse taotlemisel on nõutav tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.2 ja üks kompetents valikust B.2.4 - B.2.5.

Tekstiilimeistri kutse taotlemisel on nõutav tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.2 ja vähemalt üks kompetents valikust B.2.3 – B.2.6

Klaasipuhumisemeistri kutse taotlemis...
el on nõutav tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.2 ja vähemalt üks kompetents valikust B.2.4 - B.2.6.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Käsitööesemete valmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab kavandi ja valib sobivaima valmistustehnika, teeb tööjoonised;
2) planeerib tööde järjekorra ja tööks kuluva aja, arvestab tööde mahtu, toodete hulka ja tellija vajadusi;
3) valib ja ja hangib vajalikud materjalid ja tarvikud lähtudes töö tasuvusest, tellija vajadustest, töö lõppkvaliteedist ja keskkonnateguritest, oskab seejuures hinnata materjalide ja tarvikute kulu, hinda ja kvaliteeti;
4) valmistab tööülesandest lähtuvalt ette materjalid ja tarvikud järgides säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
5) arendab ja kasutab tööd hõlbustavaid meetodeid (sh seadmete ja tarvikute valimisel);
6) valib välja töövahendid ja seadmed, kontrollib nende korrasolekut, vajadusel teeb hooldustoiminguid;
7) lähtuvalt valitud valmistustehnikast seab sisse töökoha, teeb muudatusi töökojas ja korraldab kaastöötajate töö;
8) korraldab tööprotsessi dokumenteerimise esemete edasüidiseks tiražeerimiseks;
9) viimistleb esemed, kasutades mitmekülgseid viimistlustehnikaid;
10) loob ohutu töökeskkonna, töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt, järgib tööohutusnõudeid;
11) valmistab esemed vastavalt oma spetsialiseerumisele kasutades valikuliselt 1 järgmistest tehnikatest
Klaasipuhumine
a) piibuga puhumine ja/või käsitsi vormimine klaasesemete ja väikesarjade valmistamiseks,
Tekstiilkäsitöö
a) õmblemine,
b) kangakudumine,
c) tikkimine,
d) tekstiilitrükk,
e) tekstiilimaal ja tekstiili värvimine,
f) viltimine,
g) silmuskudumine, heegeldamine ja nõeltehnika,
h) pitskoetehnika,
Rahvarõivaste valmistamine
i) õmblemise, tikkimise, silmuskudumise, heegeldamise ja kangakudumise tehnikate kombinatsioonid Eesti rahvarõiva komplektiosade valmistamiseks,
j) põimimine (vööd ja paelad).
12) tagab väikesarjade valmistamisel esemete ühtlase kvaliteedi;
13) järgib tööle esitatavaid esteetilisi nõudeid (töö puhtus, korrektsus, viimistletus), säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
14) viimistleb toote vastavalt valmistustehnoloogiale;
15) dokumenteerib väikesarjade tööprotsessi osad ühtlase kvaliteedi tagamiseks.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) kutsealaga seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse);
3) käsitöö materjalide omadused ja hankimise allikaid;
4) kutseala terminoloogia ja tingmärgid;
5) käsitöövaldkonnas valitsevad tänapäevased suundumused.

Hindamismeetod(id):
1) taotleja tööde mapp;
2) loomingu esitlus näituse, demo vms kujul.
B.2.2 Käsitöötoodete ja teenuste turundus ja müük 7

Tegevusnäitajad:
1) määratleb toote ja/või teenuse;
2) kaasab uute toodete väljatöötamisse koostööpartnereid;
3) turuseisust lähtuvalt leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi ja/või tutvustab sobivale sihtgrupile tooteid ja teenuseid;
4) leiab tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi lähtuvalt sihtgrupist, logistikast, tasuvusest, tootmisbaasist ja erialasest ettevalmistusest;
5) vormistab toote (pakend, kasutusjuhend jne);
6) kujundab toote ja/või teenuse hinna;
7) täiustab olemasolevaid rakendusi vastavalt valdkonna vajadusele;
8) koostab toote ja teenuse kommunikatsiooni- ning turundusplaani;
9) esitleb ja tutvustab toodet ja/või teenust;
10) leiab oma tootele ja teenusele sobivad müügikanalid;
11) korraldab ja juhib eriala üritusi;
12) korraldab toote ja/või teenuse müügi;
13) kasutab sidusvaldkondade-vahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.

Teadmised:
1) käsitöövaldkonna tootmisüksuse tehniline ja majanduslik olemus;
2) turunduse põhitõed, sh turu seire, võitmine ja hoidmine ning kaubamärgi loomine;
3) käsitööndusliku ja tööstusliku tootearenduse meetodid;
4) siseriikliku ja rahvusvahelise kauplemise põhitõed;
5) tootevastutus ja ettevõtlust reguleerivad õigusaktid;
6) ettevõtlusvormid ja ettevõtluse põhitõdede rakendamise ja arendamise võimalused;
ettevõtte finantsjuhtimine ja turundamine.

Hindamismeetod(id):
1) projekti esitlus;
2) intervjuu.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Klaasipuhumismeister, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Käsitööesemete valmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab kavandi ja valib sobivaima valmistustehnika, teeb tööjoonised;
2) planeerib tööde järjekorra ja tööks kuluva aja, arvestab tööde mahtu, toodete hulka ja tellija vajadusi;
3) valib ja ja hangib vajalikud materjalid ja tarvikud lähtudes töö tasuvusest, tellija vajadustest, töö lõppkvaliteedist ja keskkonnateguritest, oskab seejuures hinnata materjalide ja tarvikute kulu, hinda ja kvaliteeti;
4) valmistab tööülesandest lähtuvalt ette materjalid ja tarvikud järgides säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
5) arendab ja kasutab tööd hõlbustavaid meetodeid (sh seadmete ja tarvikute valimisel);
6) valib välja töövahendid ja seadmed, kontrollib nende korrasolekut, vajadusel teeb hooldustoiminguid;
7) lähtuvalt valitud valmistustehnikast seab sisse töökoha, teeb muudatusi töökojas ja korraldab kaastöötajate töö;
8) korraldab tööprotsessi dokumenteerimise esemete edasüidiseks tiražeerimiseks;
9) viimistleb esemed, kasutades mitmekülgseid viimistlustehnikaid;
10) loob ohutu töökeskkonna, töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt, järgib tööohutusnõudeid;
11) valmistab esemed vastavalt oma spetsialiseerumisele kasutades valikuliselt 1 järgmistest tehnikatest
Klaasipuhumine
a) piibuga puhumine ja/või käsitsi vormimine klaasesemete ja väikesarjade valmistamiseks,
Tekstiilkäsitöö
a) õmblemine,
b) kangakudumine,
c) tikkimine,
d) tekstiilitrükk,
e) tekstiilimaal ja tekstiili värvimine,
f) viltimine,
g) silmuskudumine, heegeldamine ja nõeltehnika,
h) pitskoetehnika,
Rahvarõivaste valmistamine
i) õmblemise, tikkimise, silmuskudumise, heegeldamise ja kangakudumise tehnikate kombinatsioonid Eesti rahvarõiva komplektiosade valmistamiseks,
j) põimimine (vööd ja paelad).
12) tagab väikesarjade valmistamisel esemete ühtlase kvaliteedi;
13) järgib tööle esitatavaid esteetilisi nõudeid (töö puhtus, korrektsus, viimistletus), säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
14) viimistleb toote vastavalt valmistustehnoloogiale;
15) dokumenteerib väikesarjade tööprotsessi osad ühtlase kvaliteedi tagamiseks.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) kutsealaga seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse);
3) käsitöö materjalide omadused ja hankimise allikaid;
4) kutseala terminoloogia ja tingmärgid;
5) käsitöövaldkonnas valitsevad tänapäevased suundumused.

Hindamismeetod(id):
1) taotleja tööde mapp;
2) loomingu esitlus näituse, demo vms kujul.
B.2.2 Käsitöötoodete ja teenuste turundus ja müük 7

Tegevusnäitajad:
1) määratleb toote ja/või teenuse;
2) kaasab uute toodete väljatöötamisse koostööpartnereid;
3) turuseisust lähtuvalt leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi ja/või tutvustab sobivale sihtgrupile tooteid ja teenuseid;
4) leiab tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi lähtuvalt sihtgrupist, logistikast, tasuvusest, tootmisbaasist ja erialasest ettevalmistusest;
5) vormistab toote (pakend, kasutusjuhend jne);
6) kujundab toote ja/või teenuse hinna;
7) täiustab olemasolevaid rakendusi vastavalt valdkonna vajadusele;
8) koostab toote ja teenuse kommunikatsiooni- ning turundusplaani;
9) esitleb ja tutvustab toodet ja/või teenust;
10) leiab oma tootele ja teenusele sobivad müügikanalid;
11) korraldab ja juhib eriala üritusi;
12) korraldab toote ja/või teenuse müügi;
13) kasutab sidusvaldkondade-vahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.

Teadmised:
1) käsitöövaldkonna tootmisüksuse tehniline ja majanduslik olemus;
2) turunduse põhitõed, sh turu seire, võitmine ja hoidmine ning kaubamärgi loomine;
3) käsitööndusliku ja tööstusliku tootearenduse meetodid;
4) siseriikliku ja rahvusvahelise kauplemise põhitõed;
5) tootevastutus ja ettevõtlust reguleerivad õigusaktid;
6) ettevõtlusvormid ja ettevõtluse põhitõdede rakendamise ja arendamise võimalused;
ettevõtte finantsjuhtimine ja turundamine.

Hindamismeetod(id):
1) projekti esitlus;
2) intervjuu.
B.2.4 Koolitamine 7

Tegevusnäitajad:
1) valib koolitusteema ja määratleb sihtgrupi;
2) koostab kutsestandardite alusel või vajaduspõhiselt koolitusprogramme ja –kavu;
3) koostab ja avaldab erialast kirjandust, õppeprogramme ja uurimusi;
4) koostab koolituse ajakava ja eelarve, korraldab ja/või viib läbi õppeprotsessi või leiab koolitajad, koordineerib nende tööd, peab kinni koolituse eelarvest;
5) toetab õppijat õpioskuste arendamisel, arvestades õppijate eripära;
6) kogub ja analüüsib tagasisidet õppeprotsessi ja õpitulemuste kohta;
7) nõustab kolleege enese arengu eesmärkide seadmisel ja õpetamisoskuste arendamisel;
8) esitleb oma loomingut näitustel, messidel.

Teadmised:
1) pedagoogika ja andragoogika põhitõed;
2) uurimistöö kirjutamise põhitõed.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio tehtud tööde kohta, erialane trükis, intervjuu.
B.2.5 Arendustegevus 7

Tegevusnäitajad:
1) kogub, süstematiseerib ja analüüsib kutsealast teavet;
2) orienteerub kutseala eri aspektides, märkab kitsaskohti ja teeb ettepanekuid uuenduslikeks muudatusteks;
3) kavandab ja viib ellu arendustegevusi (nt koostöövõrgustiku arendamine, projektides osalemine ja nende juhtimine, kogemuste vahetamine);
4) võtab osa kutse- ja/või erialaühenduste tööst/juhtimisest;
5) arendab ja juurutab uusi tooteid ja tehnoloogiaid, koostab tootearendusprojekte;
6) esindab kutseala erinevatel tasanditel, selgitab kutseala olemust ja tähtsust, jagab infot kutsete taotlemise võimaluste ja eelduste kohta, kaitseb kutseala huve, vastutab oma ettepanekute ja otsuste eest;
7) juhendab praktikante ja uurimistööde teostajaid

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid ja võrgustikud;
2) kutseala majandus- ja haridusalased suundumused/trendid.

Hindamismeetod(id):
Hindamismeetodid: eneseanalüüs, arendusprojektide kirjeldus, soovituskirjad tagasiside seotud organisatsioonidelt.
B.2.6 Käsitööettevõtte majandamine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab ettevõtte äriplaani vastavalt algkapitalile ja võimalustele;
2) arvestab ettevõtte tasuvust, lähtudes finantsjuhtimise põhitõdedest;
3) korraldab äritegevust, vastavalt seadusandlusele, kasutades kutsealast teavet:
a) juhib ja korraldab tootmist,
b) koordineerib turundust,
c) juhib meeskonna tööd, toetab töötajate arengut, hindab töö tulemuslikkust.
4) hindab ja sobivuse korral teeb sidusvaldkondadega koostööd;
5) juhendab praktikante ja uurimistöid.

Teadmised:
1) väikeettevõtte juhtimise põhitõed: raamatupidamine, turundamine (sh turu seire, võitmine ja hoidmine ning kaubamärgi loomine), juhtimisvõtted ja meetodid;
2) käsitööettevõtte tehniline ja majanduslik ülesehitus: tehniline baas, töötajad, turustus, varustus ja tootmise töökorraldus.

Hindamismeetod(id): ettevõtlusalase kogemuse suuline tutvustus (areng, hoiakud, ettevõtlikkus, ideed, erialaoskused).
 
Rahvarõivameister, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Käsitööesemete valmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab kavandi ja valib sobivaima valmistustehnika, teeb tööjoonised;
2) planeerib tööde järjekorra ja tööks kuluva aja, arvestab tööde mahtu, toodete hulka ja tellija vajadusi;
3) valib ja ja hangib vajalikud materjalid ja tarvikud lähtudes töö tasuvusest, tellija vajadustest, töö lõppkvaliteedist ja keskkonnateguritest, oskab seejuures hinnata materjalide ja tarvikute kulu, hinda ja kvaliteeti;
4) valmistab tööülesandest lähtuvalt ette materjalid ja tarvikud järgides säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
5) arendab ja kasutab tööd hõlbustavaid meetodeid (sh seadmete ja tarvikute valimisel);
6) valib välja töövahendid ja seadmed, kontrollib nende korrasolekut, vajadusel teeb hooldustoiminguid;
7) lähtuvalt valitud valmistustehnikast seab sisse töökoha, teeb muudatusi töökojas ja korraldab kaastöötajate töö;
8) korraldab tööprotsessi dokumenteerimise esemete edasüidiseks tiražeerimiseks;
9) viimistleb esemed, kasutades mitmekülgseid viimistlustehnikaid;
10) loob ohutu töökeskkonna, töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt, järgib tööohutusnõudeid;
11) valmistab esemed vastavalt oma spetsialiseerumisele kasutades valikuliselt 1 järgmistest tehnikatest
Klaasipuhumine
a) piibuga puhumine ja/või käsitsi vormimine klaasesemete ja väikesarjade valmistamiseks,
Tekstiilkäsitöö
a) õmblemine,
b) kangakudumine,
c) tikkimine,
d) tekstiilitrükk,
e) tekstiilimaal ja tekstiili värvimine,
f) viltimine,
g) silmuskudumine, heegeldamine ja nõeltehnika,
h) pitskoetehnika,
Rahvarõivaste valmistamine
i) õmblemise, tikkimise, silmuskudumise, heegeldamise ja kangakudumise tehnikate kombinatsioonid Eesti rahvarõiva komplektiosade valmistamiseks,
j) põimimine (vööd ja paelad).
12) tagab väikesarjade valmistamisel esemete ühtlase kvaliteedi;
13) järgib tööle esitatavaid esteetilisi nõudeid (töö puhtus, korrektsus, viimistletus), säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
14) viimistleb toote vastavalt valmistustehnoloogiale;
15) dokumenteerib väikesarjade tööprotsessi osad ühtlase kvaliteedi tagamiseks.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) kutsealaga seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse);
3) käsitöö materjalide omadused ja hankimise allikaid;
4) kutseala terminoloogia ja tingmärgid;
5) käsitöövaldkonnas valitsevad tänapäevased suundumused.

Hindamismeetod(id):
1) taotleja tööde mapp;
2) loomingu esitlus näituse, demo vms kujul.
B.2.2 Käsitöötoodete ja teenuste turundus ja müük 7

Tegevusnäitajad:
1) määratleb toote ja/või teenuse;
2) kaasab uute toodete väljatöötamisse koostööpartnereid;
3) turuseisust lähtuvalt leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi ja/või tutvustab sobivale sihtgrupile tooteid ja teenuseid;
4) leiab tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi lähtuvalt sihtgrupist, logistikast, tasuvusest, tootmisbaasist ja erialasest ettevalmistusest;
5) vormistab toote (pakend, kasutusjuhend jne);
6) kujundab toote ja/või teenuse hinna;
7) täiustab olemasolevaid rakendusi vastavalt valdkonna vajadusele;
8) koostab toote ja teenuse kommunikatsiooni- ning turundusplaani;
9) esitleb ja tutvustab toodet ja/või teenust;
10) leiab oma tootele ja teenusele sobivad müügikanalid;
11) korraldab ja juhib eriala üritusi;
12) korraldab toote ja/või teenuse müügi;
13) kasutab sidusvaldkondade-vahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.

Teadmised:
1) käsitöövaldkonna tootmisüksuse tehniline ja majanduslik olemus;
2) turunduse põhitõed, sh turu seire, võitmine ja hoidmine ning kaubamärgi loomine;
3) käsitööndusliku ja tööstusliku tootearenduse meetodid;
4) siseriikliku ja rahvusvahelise kauplemise põhitõed;
5) tootevastutus ja ettevõtlust reguleerivad õigusaktid;
6) ettevõtlusvormid ja ettevõtluse põhitõdede rakendamise ja arendamise võimalused;
ettevõtte finantsjuhtimine ja turundamine.

Hindamismeetod(id):
1) projekti esitlus;
2) intervjuu.
B.2.4 Koolitamine 7

Tegevusnäitajad:
1) valib koolitusteema ja määratleb sihtgrupi;
2) koostab kutsestandardite alusel või vajaduspõhiselt koolitusprogramme ja –kavu;
3) koostab ja avaldab erialast kirjandust, õppeprogramme ja uurimusi;
4) koostab koolituse ajakava ja eelarve, korraldab ja/või viib läbi õppeprotsessi või leiab koolitajad, koordineerib nende tööd, peab kinni koolituse eelarvest;
5) toetab õppijat õpioskuste arendamisel, arvestades õppijate eripära;
6) kogub ja analüüsib tagasisidet õppeprotsessi ja õpitulemuste kohta;
7) nõustab kolleege enese arengu eesmärkide seadmisel ja õpetamisoskuste arendamisel;
8) esitleb oma loomingut näitustel, messidel.

Teadmised:
1) pedagoogika ja andragoogika põhitõed;
2) uurimistöö kirjutamise põhitõed.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio tehtud tööde kohta, erialane trükis, intervjuu.
B.2.5 Arendustegevus 7

Tegevusnäitajad:
1) kogub, süstematiseerib ja analüüsib kutsealast teavet;
2) orienteerub kutseala eri aspektides, märkab kitsaskohti ja teeb ettepanekuid uuenduslikeks muudatusteks;
3) kavandab ja viib ellu arendustegevusi (nt koostöövõrgustiku arendamine, projektides osalemine ja nende juhtimine, kogemuste vahetamine);
4) võtab osa kutse- ja/või erialaühenduste tööst/juhtimisest;
5) arendab ja juurutab uusi tooteid ja tehnoloogiaid, koostab tootearendusprojekte;
6) esindab kutseala erinevatel tasanditel, selgitab kutseala olemust ja tähtsust, jagab infot kutsete taotlemise võimaluste ja eelduste kohta, kaitseb kutseala huve, vastutab oma ettepanekute ja otsuste eest;
7) juhendab praktikante ja uurimistööde teostajaid

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid ja võrgustikud;
2) kutseala majandus- ja haridusalased suundumused/trendid.

Hindamismeetod(id):
Hindamismeetodid: eneseanalüüs, arendusprojektide kirjeldus, soovituskirjad tagasiside seotud organisatsioonidelt.
 
Tekstiilimeister, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Käsitööesemete valmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab kavandi ja valib sobivaima valmistustehnika, teeb tööjoonised;
2) planeerib tööde järjekorra ja tööks kuluva aja, arvestab tööde mahtu, toodete hulka ja tellija vajadusi;
3) valib ja ja hangib vajalikud materjalid ja tarvikud lähtudes töö tasuvusest, tellija vajadustest, töö lõppkvaliteedist ja keskkonnateguritest, oskab seejuures hinnata materjalide ja tarvikute kulu, hinda ja kvaliteeti;
4) valmistab tööülesandest lähtuvalt ette materjalid ja tarvikud järgides säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
5) arendab ja kasutab tööd hõlbustavaid meetodeid (sh seadmete ja tarvikute valimisel);
6) valib välja töövahendid ja seadmed, kontrollib nende korrasolekut, vajadusel teeb hooldustoiminguid;
7) lähtuvalt valitud valmistustehnikast seab sisse töökoha, teeb muudatusi töökojas ja korraldab kaastöötajate töö;
8) korraldab tööprotsessi dokumenteerimise esemete edasüidiseks tiražeerimiseks;
9) viimistleb esemed, kasutades mitmekülgseid viimistlustehnikaid;
10) loob ohutu töökeskkonna, töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt, järgib tööohutusnõudeid;
11) valmistab esemed vastavalt oma spetsialiseerumisele kasutades valikuliselt 1 järgmistest tehnikatest
Klaasipuhumine
a) piibuga puhumine ja/või käsitsi vormimine klaasesemete ja väikesarjade valmistamiseks,
Tekstiilkäsitöö
a) õmblemine,
b) kangakudumine,
c) tikkimine,
d) tekstiilitrükk,
e) tekstiilimaal ja tekstiili värvimine,
f) viltimine,
g) silmuskudumine, heegeldamine ja nõeltehnika,
h) pitskoetehnika,
Rahvarõivaste valmistamine
i) õmblemise, tikkimise, silmuskudumise, heegeldamise ja kangakudumise tehnikate kombinatsioonid Eesti rahvarõiva komplektiosade valmistamiseks,
j) põimimine (vööd ja paelad).
12) tagab väikesarjade valmistamisel esemete ühtlase kvaliteedi;
13) järgib tööle esitatavaid esteetilisi nõudeid (töö puhtus, korrektsus, viimistletus), säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
14) viimistleb toote vastavalt valmistustehnoloogiale;
15) dokumenteerib väikesarjade tööprotsessi osad ühtlase kvaliteedi tagamiseks.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) kutsealaga seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse);
3) käsitöö materjalide omadused ja hankimise allikaid;
4) kutseala terminoloogia ja tingmärgid;
5) käsitöövaldkonnas valitsevad tänapäevased suundumused.

Hindamismeetod(id):
1) taotleja tööde mapp;
2) loomingu esitlus näituse, demo vms kujul.
B.2.2 Käsitöötoodete ja teenuste turundus ja müük 7

Tegevusnäitajad:
1) määratleb toote ja/või teenuse;
2) kaasab uute toodete väljatöötamisse koostööpartnereid;
3) turuseisust lähtuvalt leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi ja/või tutvustab sobivale sihtgrupile tooteid ja teenuseid;
4) leiab tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi lähtuvalt sihtgrupist, logistikast, tasuvusest, tootmisbaasist ja erialasest ettevalmistusest;
5) vormistab toote (pakend, kasutusjuhend jne);
6) kujundab toote ja/või teenuse hinna;
7) täiustab olemasolevaid rakendusi vastavalt valdkonna vajadusele;
8) koostab toote ja teenuse kommunikatsiooni- ning turundusplaani;
9) esitleb ja tutvustab toodet ja/või teenust;
10) leiab oma tootele ja teenusele sobivad müügikanalid;
11) korraldab ja juhib eriala üritusi;
12) korraldab toote ja/või teenuse müügi;
13) kasutab sidusvaldkondade-vahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.

Teadmised:
1) käsitöövaldkonna tootmisüksuse tehniline ja majanduslik olemus;
2) turunduse põhitõed, sh turu seire, võitmine ja hoidmine ning kaubamärgi loomine;
3) käsitööndusliku ja tööstusliku tootearenduse meetodid;
4) siseriikliku ja rahvusvahelise kauplemise põhitõed;
5) tootevastutus ja ettevõtlust reguleerivad õigusaktid;
6) ettevõtlusvormid ja ettevõtluse põhitõdede rakendamise ja arendamise võimalused;
ettevõtte finantsjuhtimine ja turundamine.

Hindamismeetod(id):
1) projekti esitlus;
2) intervjuu.
B.2.3 Nõustamine 7

Tegevusnäitajad:
1) tutvustab kirjanduse ja näidismaterjali abil valmistamise traditsioone ja tänapäevaseid tendentse, illustreerib oma nõuandeid fotode, näidismaterjali ja -esemete kaudu;
2) vestluses tellijaga selgitab välja tellijale sobiva eseme, annab nõu esemete valmistamiseks, vajadusel kaasab sidusvaldkonna spetsialiste;
3) korraldab toetavaid üritusi (konsultatsioonid, erialased õpitoad jm), koordineerib praktikantide tööd;
4) toetab mentorina vähemkogenuid käsitöövalmistajaid või uusi kolleege;
5) teeb ettepanekuid koolituste jms organiseerimiseks.

Teadmised:
1) nõustamise ja mentorluse põhimõtted ja meetodid;
2) suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id): koolituskava või kirjandus või valdkonna arendustööd tõendavad materjalid.
B.2.4 Koolitamine 7

Tegevusnäitajad:
1) valib koolitusteema ja määratleb sihtgrupi;
2) koostab kutsestandardite alusel või vajaduspõhiselt koolitusprogramme ja –kavu;
3) koostab ja avaldab erialast kirjandust, õppeprogramme ja uurimusi;
4) koostab koolituse ajakava ja eelarve, korraldab ja/või viib läbi õppeprotsessi või leiab koolitajad, koordineerib nende tööd, peab kinni koolituse eelarvest;
5) toetab õppijat õpioskuste arendamisel, arvestades õppijate eripära;
6) kogub ja analüüsib tagasisidet õppeprotsessi ja õpitulemuste kohta;
7) nõustab kolleege enese arengu eesmärkide seadmisel ja õpetamisoskuste arendamisel;
8) esitleb oma loomingut näitustel, messidel.

Teadmised:
1) pedagoogika ja andragoogika põhitõed;
2) uurimistöö kirjutamise põhitõed.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio tehtud tööde kohta, erialane trükis, intervjuu.
B.2.5 Arendustegevus 7

Tegevusnäitajad:
1) kogub, süstematiseerib ja analüüsib kutsealast teavet;
2) orienteerub kutseala eri aspektides, märkab kitsaskohti ja teeb ettepanekuid uuenduslikeks muudatusteks;
3) kavandab ja viib ellu arendustegevusi (nt koostöövõrgustiku arendamine, projektides osalemine ja nende juhtimine, kogemuste vahetamine);
4) võtab osa kutse- ja/või erialaühenduste tööst/juhtimisest;
5) arendab ja juurutab uusi tooteid ja tehnoloogiaid, koostab tootearendusprojekte;
6) esindab kutseala erinevatel tasanditel, selgitab kutseala olemust ja tähtsust, jagab infot kutsete taotlemise võimaluste ja eelduste kohta, kaitseb kutseala huve, vastutab oma ettepanekute ja otsuste eest;
7) juhendab praktikante ja uurimistööde teostajaid

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid ja võrgustikud;
2) kutseala majandus- ja haridusalased suundumused/trendid.

Hindamismeetod(id):
Hindamismeetodid: eneseanalüüs, arendusprojektide kirjeldus, soovituskirjad tagasiside seotud organisatsioonidelt.
B.2.6 Käsitööettevõtte majandamine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab ettevõtte äriplaani vastavalt algkapitalile ja võimalustele;
2) arvestab ettevõtte tasuvust, lähtudes finantsjuhtimise põhitõdedest;
3) korraldab äritegevust, vastavalt seadusandlusele, kasutades kutsealast teavet:
a) juhib ja korraldab tootmist,
b) koordineerib turundust,
c) juhib meeskonna tööd, toetab töötajate arengut, hindab töö tulemuslikkust.
4) hindab ja sobivuse korral teeb sidusvaldkondadega koostööd;
5) juhendab praktikante ja uurimistöid.

Teadmised:
1) väikeettevõtte juhtimise põhitõed: raamatupidamine, turundamine (sh turu seire, võitmine ja hoidmine ning kaubamärgi loomine), juhtimisvõtted ja meetodid;
2) käsitööettevõtte tehniline ja majanduslik ülesehitus: tehniline baas, töötajad, turustus, varustus ja tootmise töökorraldus.

Hindamismeetod(id): ettevõtlusalase kogemuse suuline tutvustus (areng, hoiakud, ettevõtlikkus, ideed, erialaoskused).

Valitavad kompetentsid
Rahvarõivameistri ja klaasipuhumismeistri kutse taotlemisel on nõutav tõendada üks kompetents valikust B.2.4 - B.2.5. Tekstiilimeistri kutse taotlemisel on nõutav tõendada vähemalt üks kompetents valikust B.2.3 – B.2.6
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Nõustamine 7

Tegevusnäitajad:
1) tutvustab kirjanduse ja näidismaterjali abil valmistamise traditsioone ja tänapäevaseid tendentse, illustreerib oma nõuandeid fotode, näidismaterjali ja -esemete kaudu;
2) vestluses tellijaga selgitab välja tellijale sobiva eseme, annab nõu esemete valmistamiseks, vajadusel kaasab sidusvaldkonna spetsialiste;
3) korraldab toetavaid üritusi (konsultatsioonid, erialased õpitoad jm), koordineerib praktikantide tööd;
4) toetab mentorina vähemkogenuid käsitöövalmistajaid või uusi kolleege;
5) teeb ettepanekuid koolituste jms organiseerimiseks.

Teadmised:
1) nõustamise ja mentorluse põhimõtted ja meetodid;
2) suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id): koolituskava või kirjandus või valdkonna arendustööd tõendavad materjalid.
B.2.4 Koolitamine 7

Tegevusnäitajad:
1) valib koolitusteema ja määratleb sihtgrupi;
2) koostab kutsestandardite alusel või vajaduspõhiselt koolitusprogramme ja –kavu;
3) koostab ja avaldab erialast kirjandust, õppeprogramme ja uurimusi;
4) koostab koolituse ajakava ja eelarve, korraldab ja/või viib läbi õppeprotsessi või leiab koolitajad, koordineerib nende tööd, peab kinni koolituse eelarvest;
5) toetab õppijat õpioskuste arendamisel, arvestades õppijate eripära;
6) kogub ja analüüsib tagasisidet õppeprotsessi ja õpitulemuste kohta;
7) nõustab kolleege enese arengu eesmärkide seadmisel ja õpetamisoskuste arendamisel;
8) esitleb oma loomingut näitustel, messidel.

Teadmised:
1) pedagoogika ja andragoogika põhitõed;
2) uurimistöö kirjutamise põhitõed.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio tehtud tööde kohta, erialane trükis, intervjuu.
B.2.5 Arendustegevus 7

Tegevusnäitajad:
1) kogub, süstematiseerib ja analüüsib kutsealast teavet;
2) orienteerub kutseala eri aspektides, märkab kitsaskohti ja teeb ettepanekuid uuenduslikeks muudatusteks;
3) kavandab ja viib ellu arendustegevusi (nt koostöövõrgustiku arendamine, projektides osalemine ja nende juhtimine, kogemuste vahetamine);
4) võtab osa kutse- ja/või erialaühenduste tööst/juhtimisest;
5) arendab ja juurutab uusi tooteid ja tehnoloogiaid, koostab tootearendusprojekte;
6) esindab kutseala erinevatel tasanditel, selgitab kutseala olemust ja tähtsust, jagab infot kutsete taotlemise võimaluste ja eelduste kohta, kaitseb kutseala huve, vastutab oma ettepanekute ja otsuste eest;
7) juhendab praktikante ja uurimistööde teostajaid

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid ja võrgustikud;
2) kutseala majandus- ja haridusalased suundumused/trendid.

Hindamismeetod(id):
Hindamismeetodid: eneseanalüüs, arendusprojektide kirjeldus, soovituskirjad tagasiside seotud organisatsioonidelt.
B.2.6 Käsitööettevõtte majandamine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab ettevõtte äriplaani vastavalt algkapitalile ja võimalustele;
2) arvestab ettevõtte tasuvust, lähtudes finantsjuhtimise põhitõdedest;
3) korraldab äritegevust, vastavalt seadusandlusele, kasutades kutsealast teavet:
a) juhib ja korraldab tootmist,
b) koordineerib turundust,
c) juhib meeskonna tööd, toetab töötajate arengut, hindab töö tulemuslikkust.
4) hindab ja sobivuse korral teeb sidusvaldkondadega koostööd;
5) juhendab praktikante ja uurimistöid.

Teadmised:
1) väikeettevõtte juhtimise põhitõed: raamatupidamine, turundamine (sh turu seire, võitmine ja hoidmine ning kaubamärgi loomine), juhtimisvõtted ja meetodid;
2) käsitööettevõtte tehniline ja majanduslik ülesehitus: tehniline baas, töötajad, turustus, varustus ja tootmise töökorraldus.

Hindamismeetod(id): ettevõtlusalase kogemuse suuline tutvustus (areng, hoiakud, ettevõtlikkus, ideed, erialaoskused).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-28052013-2.5/2k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.05.2013
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid
235 Muud pedagoogika tippspetsialistid
2355 Huvikoolide ja eratundide kunstiõpetajad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöömeistri kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kai Kiudsoo-Värv Eesti Klaasikunstnike Ühendus
Kateriin Rikken Rikkeriin Klaas OÜ
Mare Saare Eesti Kunstiakadeemia
Inna Soonurm SA Innove
Eili Soon Olustvere TMK
Kadi Pajupuu Tekstiilikunstnike Liit
Pille Kivihall Eesti Nahakunstnike Liit
Ave Matsin Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Liisa Tomasberg Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Anu Randmaa Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Silja Nõu OÜ Kodukäsitöö
Maret Lehis OÜ Pilem

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist