Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lennundusjulgestustöötaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Lennundusjulgestustöötaja, tase 4 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning isikute kompetentsuse hindamise alus.
Nimetus: ET: Lennundusjulgestustöötaja, tase 4
EN: Aviation security officer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Esemete (kaup, varud ja pagas) läbivaatamine
  • Isikute läbivaatamine
  • Juurdepääsu kontrollimine
  • Sõidukite kontrollimine
Kehtib alates: 17.06.2013
Kehtib kuni: 16.06.2018
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lennundusjulgestustöötaja töö on ennetada ohte ja tõkestada ebaseaduslikku sekkumist tsiviillennunduses. Lennundusjulgestustöötaja kontrollib juurdepääsu lennualale ja ohu märkamisel reageerib vastavalt kehtestatud korrale.
Lennundusjulgestustöö alal on kaks kutset:
Lennundusjulgestustöötaja,...
tase 4, kes teostab kontrollib juurdepääsu lennualale ja
Lennundusjulgestustöötaja, tase 5, kes teostab kontrollib juurdepääsu lennualale ja juhendab teisi töötajaid.

Lennundusjulgestustöötaja töös on järgmised osakutsed:
Juurdepääsu kontrollimine;
Isikute läbivaatamine;
Esemete (kaup, varud ja pagas) läbivaatamine;
Sõidukite kontrollimine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Juurdepääsu kontrollimine
1. Juurdepääsudokumentide kontrollimine visuaalselt ja seadmete abil.
2. Sisenevate isikute hindamine.
A.2.2 Isikute läbivaatamine
1. Isiku ettevalmistamine julgestuspiirangualale sisenemiseks.
2. Läbivaatus käsitsi või seadmetega.
3. Reageerimine leiule.
...
A.2.3 Esemete (kaup, varud ja pagas) läbivaatamine
1. Isiku ja ettevõtte staatuse kindlakstegemine.
2. Läbivaatuse tegemine käsitsi või seadmetega vastavalt juhendile.
3. Läbivaatuse erinõuetest ja erandite teadmine.
4. Reageerimine leiule.
A.2.4 Sõidukite kontrollimine
1. Läbivaatus käsitsi vastavalt juhendile.
2. Reageerimine leiule.
A.2.5 Patrullimine
1. Lennuvälja ala kontrollimine.
2. Isikute ja sõidukite läbipääsulubade kontrollimine.
3. Erinevate lennuväljaalade vaheliste piiride kontrollimine.
4. Reisiterminali lähialade juurdepääsuteede kontrollimine.
5. Registreeritud pagasi, kauba ja varude puutumatuse kontrollimine.
A.2.6 Suhtlemine
1. Professionaalse suhtlemise põhimõtetest lähtumine.
2. Klientide vajadustele reageerimine.
3. Sõbralik suhtlemine klientidega.
4. Sobiva suhtlemismeetodi kasutamine.
5. Selge eneseväljendamine.
6. Aktiivne kuulamine.
7. Erialaterminoloogia kasutamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Lennundusjulgestustöötaja töötab nii sise- kui väliskeskkonnas. Töötamine võib toimuda kõrgendatud riskiga objektil ja peamiselt graafiku alusel.
A.4 Töövahendid
Enamlevinud töövahendid on läbivalgustusseadmed, sidevahendid jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Pingetaluvus, ausus, kohusetundlikkus, kohanemisvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on julgestustöötajad erialase koolituse läbinud isikud.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lennundusjulgestustöötaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kohustuslikud B.2.1 – B.2.6 ja läbivad B.2.8 kompetentsid.

Osakutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid järgmiselt:
Juurdepääsu kontrollimine B.2.1 ja B.2.8
Isikute läbivaatamine B.2.2 ja B.2.8
Esemete (kaup, varud ja pagas) läbivaatamine B.2.3 ...
ja B.2.8
Sõidukite kontrollimine B.2.4 ja B.2.8

Järelvalve töö teostamisel võib taotleja soovi korral tõendada lisaks
kompetentsi Järelvalve läbiviimine B.2.7

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Juurdepääsu kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib visuaalselt ja/või elektrooniliselt reisijate juurdepääsudokumente (näit pardakaardi õigsust ja kehtivust), lähtudes juhendist; kontrollib visuaalselt ja/või elektrooniliselt muude isikute juurdepääsudokumente (isiku samasuse tuvastamine, dokumendi kehtivus, dokumendiga antud volitus) lähtudes juhendist;
2) hindab visuaalselt sisenevaid isikuid, järgides juhendeid; leides ohumärke või ebatüüpilist käitumist, tegutseb vastavalt etteantud juhenditele.
B.2.2 Isikute läbivaatamine 4

Tegevusnäitajad:
1) lähtudes juhendist, valmistab isiku ette julgestuspiirangualale sisenemiseks enne läbivaatust (näit vajadusel palub isikul eemaldada üleriided jt);
2) lähtudes juhendist, vaatab isiku läbi kas käsitsi või metallidetektorit kasutades;
3) hindab leidu (näit ohtlikkus, keelatud ese jt) ja reageerib leiule vastavalt juhendile.
B.2.3 Esemete (kaup, varud ja pagas) läbivaatamine 4

Tegevusnäitajad:
1) saadetise vastuvõtmisel teeb kindlaks selle kohaletoimetanud isiku ja ettevõtte staatuse (RAKC andmebaas);
2) teeb läbivaatust käsitsi, lähtudes juhendist - käsitsi läbivaatus peab hõlmama pagasi/varu/saadetise põhjalikku uurimist;
3) on teadlik läbivaatuse erinõuetest ja eranditest;
4) keelatud eseme leidmisel reageerib asjakohaselt ja vastavalt ettevõttes rakendavale protseduurile; on teadlik ICAO DG nimekirjas keelatud esemetest (cargo/mail).
B.2.4 Sõidukite kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab sõiduki ja selles olevad isikud ette julgestuskontrolliks vastavalt juhendile; vaatab sõiduki käsitsi läbi, kasutades sobivaid metoodikaid ja sõidukite kontrollimise abivahendeid (näit pommipeeglid, lõhkeaine jälgede avastamise seade jm), lähtudes vastavast juhendist;
2) hindab leidu (näit ohtlikkus, keelatud ese jt) ja reageerib leiule vastavalt juhendile; hindab leitud eseme ohtlikkust, langetab otsuse edaspidise tegutsemise kohta ja võtab kasutusele meetmed vastavalt juhendile, vajadusel kutsub abi (näit politsei jt).
B.2.5 Patrullimine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib lennuvälja ala vastavalt juhendile;
2) kontrollib isikute ja sõidukite läbipääsulube vastavalt juhendile;
3) kontrollib lennuvälja-alade vahelisi piire vastavalt juhendile;
4) kontrollib reisiterminali lähialade juurdepääsuteid vastavalt juhendile;
5) kontrollib registreeritud pagasi, kauba ja varude puutumatust vastavalt juhendile.
B.2.6 Suhtlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) lähtub professionaalse suhtlemise põhimõtetest ning lahendab delikaatselt konfliktsituatsioone, kasutades sobivaid meetodeid;
2) reageerib kiiresti klientide vajadustele, reaktsioonidele ja tagasisidele;
3) suhtleb klientidega sõbralikult lähtuvalt heast tavast ning konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
4) valib ja kasutab sobiva(d) suhtlemismeetodi(d) ja stiili, arvestades situatsiooni ja protsessis osalejate individuaalseid erinevusi, kultuurilisi uskumusi ja kombeid; vajadusel kohandab suhtlemisstiili;
5) väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt;
6) kuulab aktiivselt suhtluspartnerit;
7) kasutab korrektset erialaterminoloogiat.
Osakutsega seotud kompetentsid
Juurdepääsu kontrollimine EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Juurdepääsu kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib visuaalselt ja/või elektrooniliselt reisijate juurdepääsudokumente (näit pardakaardi õigsust ja kehtivust), lähtudes juhendist; kontrollib visuaalselt ja/või elektrooniliselt muude isikute juurdepääsudokumente (isiku samasuse tuvastamine, dokumendi kehtivus, dokumendiga antud volitus) lähtudes juhendist;
2) hindab visuaalselt sisenevaid isikuid, järgides juhendeid; leides ohumärke või ebatüüpilist käitumist, tegutseb vastavalt etteantud juhenditele.
 
Isikute läbivaatamine EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Isikute läbivaatamine 4

Tegevusnäitajad:
1) lähtudes juhendist, valmistab isiku ette julgestuspiirangualale sisenemiseks enne läbivaatust (näit vajadusel palub isikul eemaldada üleriided jt);
2) lähtudes juhendist, vaatab isiku läbi kas käsitsi või metallidetektorit kasutades;
3) hindab leidu (näit ohtlikkus, keelatud ese jt) ja reageerib leiule vastavalt juhendile.
 
Esemete (kaup, varud ja pagas) läbivaatamine EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.3 Esemete (kaup, varud ja pagas) läbivaatamine 4

Tegevusnäitajad:
1) saadetise vastuvõtmisel teeb kindlaks selle kohaletoimetanud isiku ja ettevõtte staatuse (RAKC andmebaas);
2) teeb läbivaatust käsitsi, lähtudes juhendist - käsitsi läbivaatus peab hõlmama pagasi/varu/saadetise põhjalikku uurimist;
3) on teadlik läbivaatuse erinõuetest ja eranditest;
4) keelatud eseme leidmisel reageerib asjakohaselt ja vastavalt ettevõttes rakendavale protseduurile; on teadlik ICAO DG nimekirjas keelatud esemetest (cargo/mail).
 
Sõidukite kontrollimine EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.4 Sõidukite kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab sõiduki ja selles olevad isikud ette julgestuskontrolliks vastavalt juhendile; vaatab sõiduki käsitsi läbi, kasutades sobivaid metoodikaid ja sõidukite kontrollimise abivahendeid (näit pommipeeglid, lõhkeaine jälgede avastamise seade jm), lähtudes vastavast juhendist;
2) hindab leidu (näit ohtlikkus, keelatud ese jt) ja reageerib leiule vastavalt juhendile; hindab leitud eseme ohtlikkust, langetab otsuse edaspidise tegutsemise kohta ja võtab kasutusele meetmed vastavalt juhendile, vajadusel kutsub abi (näit politsei jt).

Valitavad kompetentsid
Järelvalve töö teostamisel võib taotleja soovi korral tõendada lisaks kompetentsi Järelvalve läbiviimine B.2.7
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Järelvalve läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1) vastutab oma vahetuse jooksul töö ülesannete nõuetekohase täitmise eest kontrollpunktis (nt jälgib, et kontrollpunktis oleks piisav arv julgestustöötajaid julgestusmeetmete nõuetekohaseks täitmiseks ning reisijate sujuvaks teenindamiseks);
2) kontrollib, et tööülesandeid täitval julgestustöötajal oleks olemas vajalik kvalifikatsioon;
3) teostab jooksvat järelevalvet kontrollpunkti töö nõuetele vastavuse üle ja hindab julgestustöötaja töö metoodika nõuetekohasust;
4) nõustab ning juhendab töötajaid ebareeglipärasuste ja konfliktsituatsioonide lahendamisel;
5) informeerib vahetut juhti ebareeglipärasustest tööprotsessides ja/või töötajatest, kelle töö ei vasta nõuetele;
6) teeb ettepanekuid vahetuse töö parendamiseks või kitsaskohtade kõrvaldamiseks;
7) teavitab vahetut juhti häid töötulemusi näidanud töötajatest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Julgestustöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) teavitab erilukorrast vastavalt teavitamise juhendile;
2) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub võimaluse korral meditsiinilise abi ja teatab kohe õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale;
3) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 (lisa 1);
4) julgestuses enamkasutatavad ingliskeelsed väljendid;
5) vajadusel täidab dokumente;
6) järgib kutsealaga seonduvaid õigusakte;
7) oma töös järgib head tava;
8) näitab üles huvi ja teistest arusaamist;
9) kohandub meeskonnaga ja loob meeskonnavaimu;
10) peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi;
11) loob head suhted klientide ja kolleegidega;
12) tuleb toime konfliktidega;
13) mõjub usaldusväärselt;
14) väldib mittevajalikku žargooni või keerulist sõnakasutust;
15) saab aru organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest;
16) kasutab ära tehnoloogia võimalusi tööeesmärkide saavutamiseks;
17) omandab kiiresti uued tööülesanded, meetodid, tehnikad;
18) kasutab aega efektiivselt;
19) jälgib protsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist;
20) järgib ja hoiab kvaliteeti;
21) töötab süsteemselt, metoodiliselt ja korrapäraselt;
22) järgib protseduure;
23) on organisatsioonile lojaalne;
24) jälgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid;
25) kohaneb muutuvate oludega;
26) kontrollib oma emotsioone ka keerulistes olukordades.

Teadmised:
1) inimeste mõju julgestusteenistusele;
2) lennunduse rahvusvahelised organisatsioonid;
3) viisaruumi kokkulepped ja piirirežiim;
4) tollindus.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-17062013-01/1k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.06.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Turvateenistus
Kutse grupp: Lennundusjulgestustöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5414 Turvatöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Nele Ahtma Tallinna Lennujaam
Tarvi Pihlakas Tallinna Lennujaam
Martin Kiuru Lennuamet
Ivar Nikopenzius AS G4S Eesti
Kristjan Saarik AS G4S Eesti
Heigo Stamm AS G4S Eesti
Tauno Nugis AS G4S Eesti
Meelis Keldrema AS G4S Eesti

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist