Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Päästeinspektor, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad
1. Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine.
2. Inimeste kompetentsuse hindamin...
e, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel.
3. Ametite kirjeldamine ja tutvustamine.
4. Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks.
5. Koolitusvajaduse väljaselgitamine ning koolituse planeerimine.
6. Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine.
Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Päästeinspektor, tase 6
EN: Fire Safety Officer, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.06.2013
Kehtib kuni: 20.06.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Päästeinspektori töö on turvalise ja tuleohutuma elukeskkonna kujundamine. 6. taseme päästeinspektori töö sisuks on järelevalve tuleohutusnõuete täitmise üle, tulekahjude ning muude õnnetuste ennetamine, tegevuste planeerimine õnnetustega kaasnevate kahjude vähendamiseks ning tulekahjude tekkepõhju...ste väljaselgitamine. Ta juhib valdkonna ressursse, teostab töökvaliteedi järelevalvet ning suhtleb avalikkusega.
Päästeinspektor viib iseseisvalt läbi menetlusi ning teeb tuleohutusalase teadlikkuse tõstmiseks koostööd teiste struktuuriüksuste, asutuste ja ettevõtetega. Päästeinspektori töö eeldab palju suhtlemist.

Päästeinspektori kutsealal on ka päästeinspektor, tase 5 kutse, kes ei juhi valdkonna ressursse ega teosta töökvaliteedi järelevalvet.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Tuleohu riskide hindamine
2.1.1. Piirkonna tuleohu riskide hindamine
2.1.2. Ehitise ja territooriumi tuleohu riskide hindamine
A.2.2. Haldus- ja väärteomenetluse läbiviimine
2.2.1. Menetlusvajaduse väljaselgitamine
2.2.2. Menetlusosaliste väljaselgitamine
2.2.3. Mene...
tlustoimingud
2.2.4. Ekspertiisi tellimine
2.2.5. Haldusakti koostamine
2.2.6. Lahendi tegemine
2.2.7. Asendustäitmine
2.2.8. Vaidemenetlus
2.2.9. Täitemenetlus
A.2.3. Ehitusliku tuleohutuse hindamine
2.3.1. Ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine
2.3.2. Tuleohutuspaigaldiste nõuetele vastavuse hindamine
2.3.3. Toodete tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine
2.3.4. Teenuste tuleohutusnõuete hindamine
A.2.4. Korraldusliku tuleohutuse hindamine
2.4.1. Territooriumi/ehitise/ruumi tuleohutusalase olukorra ja seadme nõuetekohase kasutamise hindamine
2.4.2. Ehitise, asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse hindamine
A.2.5. Andmekogude kasutamine
2.5.1. Andmete kandmine andmekogudesse
2.5.2. Päringute tegemine andmekogudest
2.5.3. Andmeanalüüside koostamine
A.2.6. Ennetustöö
2.6.1. Tuleohutusnõuetest teavitamine
2.6.2. Tuleohutusalaste koolituste läbiviimine
2.6.3. Osalemine õppustel vaatlejana/nõustajana
2.6.4. Tuleohutusalane nõustamine
2.6.5. Avalikkusega suhtlemine
A.2.7. Juhtimine ja juhendamine
2.7.1. Praktika juhendamine
2.7.2. Mentorlus
2.7.3. Tööplaanide ja -aruannete koostamine
2.7.4. Ressursside planeerimine ja juhtimine
A.2.8. Töökvaliteedi kontroll
2.8.1. Menetlustoimingute õigusaktidele vastavuse hindamine
2.8.2. Tööülesannete nõuetekohase täitmise kontroll
2.8.3. Arenguvestluste läbiviimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Päästeinspektori tööaeg on üldjuhul fikseeritud päevatöö.
Päästeinspektor töötab nii sise- kui välitingimustes, sh kõrgendatud riski/ohtlikkusega tingimustes.
A.4 Töövahendid
Päästeinspektor kasutab oma töös erinevaid andmekogusid, vastavalt objekti eripärale isikukaitsevahendeid, mitmesuguseid mõõtmisseadmeid, salvestusvahendeid ning kontoritehnikat ja -tarbeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Päästeinspektori töös on vajalikud suhtlemisoskus, koostöö- ja vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, korrektsus, otsustusvõime, iseseisvus ning head juhiomadused.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme päästeinspektoril on vähemalt rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad ning tal on töö käigus omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Päästeinspektor, tuleohutusjärelevalve inspektor.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Päästeteenistuja töö on reguleeritud päästeteenistuse seadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Päästeinspektor, tase 6 kutse koosneb üheksast kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.8 ja B.2.9 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tuleohu riskide hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1) hindab erinevate metoodikate alusel piirkonna tuleohu riske, arvestades seadusandlust ja piirkondlikke eripärasid;
2) hindab ehitise ja territooriumi tuleohu riske, arvestades seadusandlust ja ehituslikke eripärasid.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.2 Haldus- ja väärteomenetluse läbiviimine 6

Tegevusnäitajad:
1) laekunud info põhjal selgitab välja menetlusvajaduse, lähtudes tuleohutusnõuetest ning seadusandlusest;
2) selgitab välja menetlusosalised, kasutades registreid ja andmebaase;
3) teeb menetlustoiminguid (nt teavitamine, paikvaatlus, sündmuskoha vaatlus, tõendite kogumine) vastavalt seadusandlusele;
4) tuleohutusnõuetele vastavuse tõendamiseks vajalike dokumentide puudumisel hindab ekspertiisi tellimise vajadust; koostab taotluse ekspertiisi tellimiseks;
5) kogutud tõendite põhjal koostab haldusakti, järgides õigusaktides kehtestatud nõudeid;
6) kogutud tõendite põhjal teeb väärteo lahendi, järgides õigusaktides kehtestatud nõudeid;
7) hindab kogutud tõendite põhjal asendustäitmise vajadust ja koostab hoiatuse, järgides õigusaktides kehtestatud nõudeid; vajadusel korraldab asendustäitmise;
8) töötab läbi vaide vastavalt kehtestatud nõuetele; paneb kokku vaide menetlemiseks vajalikud dokumendid ja edastab need vaide menetlejale;
9) mittetäidetud lahendite/otsuste korral koostab täitemenetluseks vajalikud dokumendid ja edastab need vastavalt juhistele.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.3 Ehitusliku tuleohutuse hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti vastavust tuleohutusnõuetele ja ehitise vastavust projektile;
2) hindab dokumentatsiooni ja vaatluse põhjal tuleohutuspaigaldiste vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
3) hindab dokumentatsiooni ja vaatluse põhjal toodete vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
4) hindab tuleohutusvaldkonna teenuste (nt korstnapühkimine, tuleohutuspaigaldiste hooldus) tuleohutusnõuetele vastavust dokumentatsiooni ja vaatluse põhjal.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.4 Korraldusliku tuleohutuse hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal territooriumi/ehitise/ruumi tuleohutusalase olukorra ja/või seadme kasutamise vastavust (ka kontroll ja hooldus) tuleohutusnõuetele, järgides õigusaktides kehtestatud nõudeid; fikseerib tulemuse (nt protokoll, fototabel, skeem, joonis);
2) hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal ehitise, asutuse või ettevõtte tuleohutuskorraldust vastavalt asutuse eripärale, järgides õigusaktides kehtestatud nõudeid.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.5 Andmekogude kasutamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kannab menetluse andmed andmekogudesse vastavalt õigusaktidele ja asjaajamiskorrale, kasutades etteantud vorme; teostab järelevalvet kannete üle;
2) teeb konkreetse menetluse raames päringuid andmekogudest vastavalt kehtestatud korrale; teostab järelevalvet päringute üle;
3) analüüsib töö korraldamiseks, valdkonna aktuaalsete teemade väljaselgitamiseks jne andmekogude andmeid; edastab informatsiooni vajalikele sihtgruppidele, nt ennetusbüroole.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.6 Ennetustöö 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab info- ja ohutuspäevadel sihtgrupile arusaadavalt olulist ja aktuaalset tuleohutusalast teavet eesmärgiga suurendada teadlikkust nõuete olemasolust ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist, lähtudes tuleohutuse valdkonna aktuaalsetest teemadest, esilekerkinud vajadustest, valdkonna prioriteetsetest sihtgruppidest ja siseministeeriumi valitsemisala prioriteetidest;
2) selgitab välja sihtgrupi koolitusvajaduse, arvestades tuleohutuse valdkonna aktuaalseid teemasid, esilekerkinud vajadusi, siseministeeriumi valitsemisala prioriteete ning valdkonna õiguslikke norme ja regulatsioone; valmistab ette ja viib läbi tuleohutusalaseid koolitusi vastavalt sihtrühma vajadustele;
3) osaleb õppustel vaatlejana; dokumenteerib õppuste käigu ning edastab kogutud info õppuste läbiviijale; vajadusel teeb ettepanekuid õppuste läbiviimiseks või koolitusvajaduseks;
4) nõustab individuaalselt tuleohutuse ennetustöö sihtgruppe, lähtudes konkreetse objekti vajadustest;
5) selgitab meedias avalikkusele tuleohutuse nõudeid ja norme, lähtudes tuleohutuse valdkonna aktuaalsetest teemadest, esilekerkinud vajadustest, valdkonna prioriteetsetest sihtgruppidest ja siseministeeriumi valitsemisala prioriteetidest.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.7 Juhtimine ja juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) juhendab praktikante praktilises töös tuleohutusjärelevalve ametniku oskuste omandamisel, , vastates tekkivatele küsimustele, nõustades, analüüsides praktikat, andes tagasisidet jne; määrab praktikantidele juhendajad ning teostab järelevalvet praktika läbiviimise osas;
2) juhendab ja nõustab tuleohutusjärelevalve ametnikke, toetades konstruktiivse tagasiside kaudu nende professionaalset ja personaalset arengut; toetab ning suunab neid eneseanalüüsis ja refleksioonis;
3) planeerib oma ja büroo/valdkonna tööd vastavalt oma pädevusele, arvestades piirkonna tuleohu riske ja eripära koostab aruandeid vastavalt vastutusjaotusele ja asutuses kehtestatud korrale;
4) planeerib oma pädevuse piires ressursse teenuste efektiivseks toimimiseks; juhib ja kontrollib teenuse vastavust teenuse kirjeldusele ning teostab järelevalvet ressursside kasutamise üle vastavalt oma pädevusele.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.8 Töökvaliteedi kontroll 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib ja hindab menetlustoimingute vastavust õigusaktidele; annab tagasisidet ning teeb ettepanekuid menetlustoimingute kvaliteedi tõstmiseks;
2) kontrollib tööülesannete nõuetekohast täitmist, arvestades töökorralduslikke dokumente;
3) viib läbi arenguvestlusi, toetades konstruktiivse tagasiside kaudu arenguvestluses osalejate professionaalset ja personaalset arengut; kogub tagasisidet töökorralduse, teenuse ja teenuse juhtimise kohta ning teeb ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks; teeb ettepanekuid vajalike koolituste korraldamiseks.

Hindamismeetodid: kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Päästeinspektor, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös riigikeelt tasemel C1 ja veel vähemalt ühte keelt, soovitavalt inglise või vene keelt, tasemel B1 (vt lisa 1 „Keeleoskuse hindamise skaala“);
2) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Info- ja sidetehnoloogia, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Arvutustabelid, AO5 – Andmebaaside kasutamine, AO6 – Esitlus, AO7 – Veebisirvimine ja suhtlus, AO12 – Turvalisus (vt lisa 2 „Arvutikasutamise oskus");
3) suhtleb enesekindlalt ja pingevabalt; esitab oma seisukohti veenvalt ja mõjusalt, tuleb toime konfliktidega; teeb ettekandeid ja esineb avalikkuse ees enesekindlalt ja oskuslikult;
4) järgib oma töös päästeteenistuja kutse-eetikat (vt www.rescue.ee) ja avaliku teenistuse eetikakoodeksit.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-21062013-02/5k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.06.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Päästeinspektor
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3112 Ehitustehnikud
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tagne Tähe Päästeamet
Marko Rüü Päästeamet
Mati Käo Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Ants Aguraiuja Päästeameti Põhja Päästekeskus
Karmen Eiser Päästeameti Ida Päästekeskus
Kadi Luht Sisekaitseakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist