Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Külmamehaanik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Külmamehaanik, tase 4
EN: Refrigeration Mechanic, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.11.2013
Kehtib kuni: 16.11.2016
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Külmamehaanikud paigaldavad ja hooldavad külmaaineid sisaldavaid süsteeme tehiskliima loomiseks kaubanduses, transpordis, elamutes, tööstuses jm. Külmamehaaniku töö sisaldab lukksepa-, elektri-, automaatika ja töid.
4. taseme külmamehaanik paigaldab, hooldab, käivitab ja häälestab mitmesuguseid k...
ülmaseadmeid ning kompleksseid külmaaineid sisaldavaid süsteeme. Ta kontrollib süsteemilekkeid nii avatud kui ka avamata külmakontuurides ning kogub külmaainet sõltumata kogusest.
Ta tegutseb töörühma liikmena või iseseisvalt olukordades, kus on vajadus algatada ja kohaldada asjakohaseid muudatusi ning juhendada algajaid kaastöötajaid.
Külmamehaanik arvestab oma töös külmaainete ja jahutuskompressori õlide omaduste ning külmasüsteemide ja nende kasutusohutusega.
Seotud kutsed (vt lisa 1):
3. taseme külmamehaanik;
5. taseme külmatehnika paigaldusjuht

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Külmaseadmete ja- süsteemide paigaldamine
2.1.1 Tehnotrasside paigaldustööd.
2.1.2 Külmaainetorude ühendamine ja paigaldamine.
2.1.3 Tehases komplekteeritud seadmete paigaldamine.
2.1.4 Külmakomponentidest koosneva seadme paigaldus.

A.2.2 Külmaseadmete ja -süsteemide hooldus ja käitamin...
e
2.2.1 Seadmete reguleerimine.
2.2.2 Seadmete kontrollimine.
2.2.3 Seadmete hooldamine.
2.2.4 Seadmetes tõrgete tuvastamine ja remontimine.
2.2.5 Käivitamine, reguleerimine ja häälestamine.

A.2.3 Külmasüsteemi lekkekontroll jahutuskontuuri avamisega.
2.3.1 Jahutuskontuuri kontrollimine.
2.3.2 Toimingud pärast kontrolli.

A.2.4 Külmasüsteemi lekkekontroll jahutuskontuuri avamata.
2.4.1 Jahutuskontuuri kontrollimine.
2.4.2 Toimingud pärast kontrolli.

A.2.5 Külmaaine käitlemine mahutites.
2.5.1 Külmasüsteemist külmaaine kokkukogumine.
2.5.2 Toimingud pärast külmaaine kogumist.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötatakse nii sise- kui ka välistingimustes. Töö võib toimuda kõrgustes. Esineda võivad müra, vibratsioon, tolm ja temperatuurikõikumised. Võimalik on kokkupuude pingestatud seadmete ning ainetega, mis võivad esile kutsuda allergilisi reaktsioone, mistõttu nõutakse tööohutusnõuete täpset täitmist, ...vajaduse korral isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist. Järgida tuleb seadmete ja töövahendite (sh tööriistad) kasutamise ohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilised töövahendid on elektrilised või mehaanilised käsi- ja spetsiaaltööriistad ning mõõteseadmed (testrid, ampermeetrid jt).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, normaalset nägemist ja kuulmist ning valmisolekut töötada kõrgustes. Edukat tööd toetavad pidev enesearendamine, järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, meeskonnas töötamise oskus ning keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme külmamehaanikuks saab õppida kutseõppeasutuses ja kutsealal töötades, või koolituskursustel ja kutsealal töötades.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Külmutus- ja kliimaseadmete mehaanik, laeva külmutusseadmete mehaanik jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Euroopa komisjoni määruse (EÜ) nr 303/2008 järgi nõutakse kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete paigalduse, hoolduse, teeninduse, lekkekontrolli ning gaaside kokkukogumisega seotud ametikohtadel töötamiseks külmamehaaniku 4. taseme kutsetunnistust või selle osakutsetunnistusi „Külmasüsteemi lekkekont...roll kontuuri avamata “ või „Külmaaine käitlemine mahutites“
Komisjoni määruse (EÜ) 303/2008 I kategooria toimingutele vastavust kinnitatakse Kutseregistri õiendiga.

Lisaks peavad kõik erinevates kutsestandardites sätestatud kutset taotlevad isikud olema läbinud keskkonnakoolituse, mis sisaldab ainete keskkonnamõju ning ainete (F-gaaside ja OKA-de) käitlemist puudutavaid Euroopa ja Eesti õigusakte.

Elektri- ja käidutöid tehakse üldjuhul elektriasjatundja juhtimisel. Kui külmamehaanik omab kehtivat elektri A, B, B1 või C pädevustunnistust, võib ta elektripaigaldistes tööandja otsusel vastavaid töid teha ka pädevustunnistusel toodud õiguste ja pädevuste piires.
Kohustuslik on tervisekontrolli läbimine, tööohutusväljaõppe ning tuletööde koolituse läbimine ja vastavate tunnistuste omamine.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Külmamehaanik, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 -B.2.5 tõendamine ning läbiva kompetentsi B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Seadmete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab ja ühendab torud terviksüsteemiks etteantud paigaldusdokumentatsiooni alusel kasutades peamisi torude ühendamise meetodeid (v.a. terastorude püsiliidete tegemine);
2) komplekteerib kaablid, teeb kaabeldustöid vastavalt kaabeldusjuhendile;
3) ühendab torud jootmise või keermes (mutter) ühenduse teel tagades külmaaine lekkekindluse;
4) paigaldusjuhendeid järgides kinnitab torud asukohale;
5) loeb ja saab aru seadme tehnilisest dokumentatsioonist ja tegutseb selle järgi;
6) valmistab ette seadmete ühendamise tehnotrassidega;
7) paigaldab seadme oma asukohale vastavalt paigaldusjuhendile ja lähteülesandele;
8) ühendab seadme tehnotrassidega;
9) täidab ja käivitab külmainet sisaldavad seadmed ilma külmaaine koguse piiranguta;
10) paigaldab külmakomponendid vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile.

Teadmised:
1) materjalidest sõltuvad torude ühendusviisid;
2) kaablite liigid ja kasutusala;
3) tuleohutusnõuded;
4) põhilised külmakomponentide tööpõhimõtted;
5) baasteadmised külmasüsteemi mehaanilisel paigaldusel kasutatavatest materjalidest (torud, isolatsioonid, komponendid jm) ja ühendusmeetoditest;
6) baasteadmised: külmasüsteemi elektrilisel paigaldusel kasutatavatest materjalidest (kaablid, kaabliredelid, maandus- ja potentsiaalühtlustus, kaitse-, lülitustarvikud, juhtkontrollerid jm) ja ühendusmeetoditest;
7) põhilised külmakomponendid ja nende ühendamisviisid;
8) eriliigilised seadmed, nende kasutusala;
9) kutsealal kasutatavad materjalid, materjalide kokkusobivus;
10) elektrotehnika, automaatika ja elektroonika põhialused;
11) Ohmi seaduse rakendused.

Hindamismeetod(id):
test ja proovitöö
B.2.2 Külmaseadmete ja -süsteemide hooldus ja käitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) reguleerib kaitse-, reguleer- ja juhtautomaatikat ühtse tervikliku külmasüsteemi toimimiseks;
2) kontrollib süsteemi seadistusi vastavalt hooldus- ja kasutusjuhendile;
3) puhastab seadme vastavalt tehase instruktsioonidele;
4) kontrollib seadistusparameetreid, vajadusel muudab seadistusi, kontrollib seadme tööd;
5) määrab mõõteriistu kasutades kindlaks seadme defektid
6) mehaanikaoskusi kasutades parandab seadme komponente ja nende osasid või vahetab need välja vastavalt tehase instrukstioonidele ja analoogidele;
7) vakumeerib seadme õhu ja niiskuse eemaldamiseks;
8) testib ning seadistab seadet;
9) reguleerib külmasüsteemi komponente süsteemi õige töörežiimi tagamiseks;
10) jälgib seadme tööd kindlate perioodide/välpade jooksul;
11) pidamise ja tugevuse kontrollimiseks testib seadme survet;
12) täidab seadme külmaainega;
13) dokumenteerib töö (fikseerib andmed hooldusraamatusse).

Teadmised:
1) külmasüsteemi võimalikud lekkekohad;
2) puhastusainete liigid ja kasutusala;
3) kontrolli ja hoolduse põhimõtted;
4) mitmeastmeline külmasüsteem;
5) süsteemi komponentide ehitus ja kasutusala;
6) mehaanika.

Hindamismeetod(id):
test ja proovitöö
B.2.3 Külmasüsteemi lekkekontroll jahutuskontuuri avamisega 4

Tegevusnäitajad
1) kontrollib vastpaigaldatud süsteemi lekkekindlust inertse gaasi survestamise teel;
2) kontrollib külmasüsteemi lekkeid, järgides eeskirju, hooldus- ja ohutusnõudeid ja kasutades sobivat minimaalse lekke tuvastamise metoodikat (otsene ja kaudne metoodika jm);
3) teeb pärast parandustoiminguid süsteemile järelkontrolli;
4) registreerib tekkinud probleemid ja hooldus- ning parandustööde andmed selleks ettenähtud korras;
5) lekke tuvastamisel parandab ja seadistab külmasüsteemi ning teeb järelkontrolli.

Teadmised:
1) külmasüsteemi võimalikud lekkekohad;
2) lekkekontrolli meetodid.

Hindamismeetod(id):
test ja proovitöö
B.2.4 Külmasüsteemi lekkekontroll jahutuskontuuri avamata 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb visuaalselt korralist külmasüsteemi lekkekontrolli, mis ei sisalda jahutuskontuuri avamist ning vastab eeskirjadele, hooldus- ja ohutusnõuetele;
2) registreerib lekkekontrolli tulemused ettenähtud korras;
3) teatab avastatud riketest, järgib avariijuhendeid.

Teadmised:
1) külmasüsteemi võimalikud lekkekohad;
2) lekkekontrolli meetodid.

Hindamismeetod(id):
test ja proovitöö
B.2.5 Külmaaine käitlemine mahutites 3

Tegevusnäitajad:
1) tühjendab mahutid, täidab mahutid nii vedela kui gaasilises olekus külmaainega;
2) kogub kogumisseadmetega jahutuskontuurist või mahutitest külmaaineid võimalikult minimaalsete kadudega;
3) kaalub kogutud külmaaine, kasutades kaalusid;
4) markeerib ja hoiustab mahutid ettenähtud korras.

Teadmised:
1) külmaaine (sh saastunud külmaaine ja õlide) markeerimise, hoiustamise ja transportimise kord;
2) kogumisseadme tööpõhimõte ja kasutamine;
3) külmaaine (sh saastunud külmaaine ja õlide) käitlemise kord;
4) enamlevinud külmaainete füüsikalised ja keemilised eriomadused (toksilisus, tuleoht, tihedus, aurustusrõhk jm);
5) külmaainete käitlemisega seotud tervise- ja tuleohutusnõuded;
6) külmaaine (sh saastunud külmaaine ja õlide) markeerimise, hoiustamise ja transportimise kord;
7) kogumisseadme tööpõhimõte ja kasutusala.

Hindamismeetod(id):
Test ja proovitöö
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Sisaldab Komisjoni määruse (EÜ) 303/2008 I kategooriale vastavaid kutseoskusi.
Määruse mõistes teha lubatud toimingud on kantud kutseregistri õiendile.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Külmamehaanik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja saab aru tehnilisest dokumentatsioonist;
2) mõõdab ja fikseerib parameetrid mõõtmisseadmete abil;
3) käsitseb kutseala põhilisi tööriistu ja vahendeid;
4) töötab kliendikeskselt, majanduslikult efektiivselt, töötulemus peab vastama kvaliteedinõuetele;
5) juhendab ja nõustab vähemkogenud töötajaid;
6) järgib töö kõikides etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid;
7) valdab levinumaid tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogramme ning neil põhinevaid dokumenteerimisprogramme;
8) orienteerub külmaaine- ja surveseadmete ala õigusaktides.

Teadmised:
1) kutsealane terminoloogia, elektrijoonistes kasutatavad tingmärgid, SI-süsteemi elektrialased põhi- ja tuletatud ühikud ning teisendamis- ja võrdlusarvutused;
2) kutsealaga seotud õigusaktid;
3) termodünaamika alused;
4) klienditeeninduse eeskirjad;
5) esmaabi andmise alused;
6) töövahendite ja tööriistade kasutamise ohutusnõuded;
7) jäätmekäitlus;
8) matemaatika põhitõed;
9) elektrotehnika põhitõed (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtted ning kasutusala);
10) automaatika põhitõed (andurite liigitus);
11) elektrimaterjalide (juhtide, isolaatorite ja pooljuhtide materjalide) omadused ja kasutusala;
12) elektroonikakomponendid ja -lülitused;
13) töövahendite (sh tööriistad) kasutamise ohutusnõuded;
14) käsi- ja spetsiaaltööriistade ning mehhanismide liigitus ja kasutusala;
15) külmaainete mõjud (ODP ja GWP- näitajad).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-26112013-3.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.11.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Külmatehnika
Kutse grupp: Külmamehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7127 Kliima- ja külmutusseadmete mehaanikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
33 Masinate ja seadmete remont ja paigaldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Seotud kutsed
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Virge Raaga Eesti Külmaliit
Riho Pilv Cooltec OÜ
Imre Soorand Eesti Külmaliit
Roland Jung Eesti Külmaliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist