Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikut...
e kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2
EN: Traffic regulator, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.12.2013
Kehtib kuni: 20.09.2018
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 tööks on pöörmete teenindamine ja korrashoid, korralduste täitmine rongide vastuvõtmisel ja saatmisel ning manöövritöö tegemisel.
2. taseme raudtee liikluskorraldustöötaja töötab muutumatus olukorras mõningase iseseisvusega, täidab tööülesandeid etteantud pro...
tseduuride ja detailsete juhendite järgi, juhindudes raudtee liikluskorralduse kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest ja juhenditest. Ta vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Suhtlemisel kolleegide ja klientidega peab raudtee liikluskorraldustöötaja järgima üldtunnustatud suhtlemis- ja töökultuuri põhimõtteid. Raudtee liikluskorraldustöötaja tugineb oma töökohustuste täitmisel ettevõtte väärtustele ning käitub moraalselt ja heast tavast lähtuvalt, hoidub enda ja ettevõtte mainet kahjustavatest tegudest.

Raudteeliikluse korraldamise kutseala koosneb neljast kutsest.
Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav lihttööline.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tehnik, kes korraldab jaamas (oma töörajoonis) ainuisikuliselt rongide vastuvõtmist, saatmist, läbilaskmist ja muu raudteeveeremi liiklust pea-, vastuvõtu-, ärasaate- ja muudel teedel, vahetab rongiliiklusega seotud informatsiooni, vormistab dokumente ja täidab aruandeid.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav keskastme spetsialist, kes korraldab ja juhib piirkonnas rongide vastuvõtmist, saatmist ja läbilaskmist ning manöövritööd, vahetab rongiliikluse informatsiooni ja kontrollib piirkonna liikluskorraldajate tegevust.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tippspetsialist, kes korraldab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtte raudteeliiklusalast tööd rongitöö ööpäevaplaan-graafiku alusel, vahetab rongiliikluse informatsiooni teiste raudteeadministratsioonidega ja raudteeinfrastruktuuri kasutavate raudteeveo-ettevõtjatega ning kontrollib liikluskorraldajate tegevust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine
1) Tutvumine eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega
2) Vahetuseelse täiendjuhendamise läbimine ohutuse küsimustes
3) Töövahetusse asuva töötaja teavitamine
4) Tutvumine raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel
...
5) Turvanguseadmete ja muude teenindada olevate seadmete korrasoleku ja talitluse kontrollimine
6) Ettenähtud normdokumentide olemasolu kontrollimine
7) Ettenähtud seadmete, tööriistade, signaalvahendite ja inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
8) Valvekorra vastuvõtmine/üleandmine rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolu korral

A.2.2 Pöörmete teenindamine ja korrashoid
1) Pöörmete ja seademehhanismide terviklikkuse ja korrasoleku kontrollimine
2) Pöörmete vigade kõrvaldamine
3) Pöörmete ja pöörmenäidikute korrashoid ja puhastamine
4) Piirdetulpade olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
5) Pöörmete korrashoiuks vajalike töövahendite ning materjalide olemasolu tagamine
6) Saatematka lahutamine, matkakäepideme vabastamine turvanguseadmete rikke korral

A.2.3 Rongide vastuvõtmine
1) Juhtimisseadmete kasutamine, korrasoleku ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Liikluskorraldajalt pöörangute matkaasendi korralduse vastuvõtmine
3) Rongi vastuvõtmisel tee vabaoleku kontrollimine
4) Manöövritöö katkestamine
5) Liikluskorraldajale pöörangute matkaasendi valmisolekust ettekandmine
6) Jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, fooride olukorra jälgimine ja kontrollimine
7) Signaalide edastamine
8) Rongi täiskoosseisus saabumise, sh sabasignaali olemasolu, kontrollimine
9) Pöörangute vastuvõtumatkaasendi lahutamine, matkakäepideme vabastamine turvanguseadmete rikke korral
10) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega
11) Liikluseks ohtliku koha ja takistuskoha piiramine

A.2.4 Rongide saatmine ja läbilaskmine
1) Juhtimisseadmete kasutamine, korrasoleku ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede ja fooride olukorra jälgimine ja kontrollimine
3) Liikluskorraldajalt pöörangute matkaasendi korralduse vastuvõtmine
4) Manöövritöö katkestamine
5) Rongimatkade blokeerimine (matka kuuluvate pöörangute võtmete lukustamine)
6) Raudteeveeremi alt pidurkingade eemaldamine
7) Rongi saatmine jaamavahele lubava signaalnäidu järgi
8) Rongi saatmine jaamavahele keelava signaalnäidu järgi
9) Käsi- ja helisignaalide edastamine
10) Liikluseks ohtliku koha ja takistuskoha piiramine

A.2.5 Manöövritöö korraldamine
1) Juhtimisseadmete kasutamine, korrasoleku ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega
3) Liikluskorraldajalt pöörangute matkaasendi korralduse või manöövritöö katkestamise korralduse vastuvõtmine
4) Signaalide edastamine
5) Liikluseks ohtliku koha ja takistuskoha piiramine
6) Manöövrimatkade blokeerimine

A.2.6 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingadele pealesõitmine
2) Pidurkingadelt mahasõitmine, pidurkingade eemaldamine ja hoiukohta paigutamine

A.2.7 Tegutsemine ohu- ning ebastandardses olukorras
1) Ohu- ja ebastandardses olukorras teabe vastuvõtmine, edastamine ja tegutsemine
2) Turvanguseadmete rikke korral tegutsemine
3) Rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamine
4) Õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemine
5) Tulekahju korral tegutsemine
6) Rööbastee rikke korral tegutsemine
7) Tööõnnetuse korral tegutsemine
8) Ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral tegutsemine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.8 Ülesõidukoha teenindamine
1) Ülesõidukoha korrasoleku kontrollimine
2) Ülesõidukoha seadmete töökorrasoleku kontrollimine
3) Ülesõidukoha puhastamine
4) Ülesõidukoha seadmete kasutamine
5) Ülesõidukohal liikluse korraldamine eriolukordades
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 töö toimub peamiselt välitingimustes ja on üldjuhul graafikupõhine vahetustega töö, mis eeldab töötamist ka öösel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.
Raudtee liikluskorraldustöötaja töökeskkond on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud riskiga.
Vajalik on ...
hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus. Tervisekahjustusi võivad põhjustada töötamine sundasendis, temperatuurikõikumised, tuuletõmbus, kukkumisoht ning seetõttu peab ta kasutama tööriietust, -vahendeid ja isikukaitsevahendeid.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudtee liikluskorraldustöötaja täpselt järgima erialajuhendite, tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada tööõnnetuse, raudteel toimuva õnnetuse või vahejuhtumi, tulekahju.
Raudtee liikluskorraldustöötaja kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on käsi- ja helisignaalvahendid (signaallatern, signaallipud, vile), signaalkilbid, pidurkingad, taba- või universaallukud, kurbel, lubade üleanderõngas.
Pöörmete teenindamiseks ja korrashoiuks on peamisteks töövahenditeks mutrivõtmed, liiprikruvi võti, rööpanaelad, poldi...
d koos mutritega, labidad, luuad, raudkang, kirka, vaheklots, õlitamisvahendid.
Ühenduse pidamiseks teiste töötajatega kasutab raudtee liikluskorraldustöötaja sidevahendeid (käsiraadiojaam ja pöörmeside).

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudtee liikluskorraldustöötaja töö eeldab füüsilist vastupidavust, liigutuste täpsust, head nägemist ja kuulmist ning lõhnatundlikkust, visuaalset mälu, rutiini- ja pingetaluvust, loogilist mõtlemist, koordinatsioonivõimet, korrektsust, keskendumisvõimet, õppimisvõimet, koostöövalmidust, kohuse- ja... vastutustunnet, enesedistsipliini ja pühendumist ametile.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 2. taseme raudtee liikluskorraldustöötajatena inimesed, kellel on põhiharidus, kutsealane ettevalmistus ja vähemalt 2-kuuline järjepidev raudteeliiklusalane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pöörmeseadja, vanempöörmeseadja
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudtee liikluskorraldaja töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.7 ja B.2.9 tõendamine.
Valitava kompetentsi B.2.8 tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töövahetuse vastuvõtmine ja üleandmine 2

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära 4. taseme liikluskorraldaja (näit jaamakorraldaja) juhised (sh rongide vastuvõtmist ja jaamavahele saatmist ning manöövritööd käsitlevad juhised), tutvub eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega, esitades täpsustavaid küsimusi ja kinnitades ülesannetest arusaamist;
2) läbib vahetuseelse täiendjuhendamise ohutuse küsimustes, juhindudes organisatsiooni töökorraldusest, esitades täpsustavaid küsimusi ja kinnitades juhendamise käigus räägitust arusaamist;
3) teavitab töövahetusse asuvat liikluskorraldustöötajat (pöörmeseadjat) turvanguseadmete ja pöörmete olukorrast, tööpiirkonnas asuvast raudteeveeremist, selle kinnitamisest pidurkingadega, 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) saadud korraldustest ja teistest tööga seotud küsimustest, veendudes, et töövahetuse vastuvõtja mõistis edastatud informatsiooni;
4) tutvub raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel, kontrollides veeremi paigutust ja kinnitust ning teatades sellest 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale);
5) kontrollib turvanguseadmete olukorda ja talitlust, plommide olemasolu, juhindudes seadmete kasutamise juhendite nõuetest; kontrollib teenindada olevate pöörmete korrasolekut, juhindudes töökorraldusjuhendi nõuetest;
6) kontrollib ettenähtud normdokumentide olemasolu, juhindudes tööks vajalike normdokumentide loetelust;
7) kontrollib ettenähtud seadmete, tööriistade, signaalvahendite ja muu inventari olemasolu ja korrasolekut, juhindudes inventari nimekirjast;
8) võtab vastu või annab üle töövahetuse rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul, veendudes pöörangute matkaasendi õigsuses ja teavitades sellest 4. taseme liikluskorraldajat (näit jaamakorraldajat).

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.2 Pöörmete teenindamine ja korrashoid 2

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib pöörmete ja seademehhanismide terviklikkust ja korrasolekut, juhindudes normdokumentide nõuetest ja kasutades asjakohaseid töövahendeid;
2) kõrvaldab pöörmete lihtsamad vead (näit kinnitab või asendab poldid), juhindudes normdokumentide nõuetest; keerulisemate vigade (näit šabloonivead, loodivead, sulgrööpa eemalseis jmt) puhul teatab neist 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale);
3) korrastab ja puhastab pöörmed ja pöörmenäidikud ning õlitab pöörmed, lähtudes rongide liiklustihedusest ja ilmastikuoludest, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja materjale;
4) kontrollib piirdetulpade olemasolu ja korrasolekut, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja nõuetest;
5) tagab pöörmete korrashoiuks vajalike töövahendite ja materjalide olemasolu, juhindudes inventari nimekirjast;
6) turvanguseadmete rikke korral lahutab saatematka ja vabastab matkakäepideme, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.3 Rongide vastuvõtmine 3

Tegevusnäitajad:
1) kasutab juhtimisseadmeid, kontrollib juhtimisseadmete olukorda ja plommide olemasolu, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
2) võtab 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) vastu pöörangute matkaasendi korralduse, juhindudes pöörangute matkaasendi korralduse reglemendist ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
3) kontrollib tee vabaolekut rongi vastuvõtmisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
4) katkestab manöövritöö vastuvõtumatka pöörmetel ja väljumisega vastuvõtumatka pöörmetele ja valmistab rongimatka, juhindudes 4. taseme liikluskorraldaja (näit jaamakorraldaja) korraldusest, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning veendudes kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollides pöörangute matkaasendi õigsust ja tagades pöörangute matkaasendi säilivuse ning lukustades pöörangute matkaasendisse matka kuuluvate pöörangute võtmed;
5) teeb 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) ettekande pöörangute matkaasendi valmisolekust, juhindudes 4. taseme liikluskorraldaja (näit jaamakorraldaja) korraldusest, pöörangute matkaasendi valmistamise reglemendist ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
6) jälgib ja kontrollib pöörmete, pöörmepiirkondade ja jaamateede olukorda, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
7) edastab signaalid raudteeveeremi juhile, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
8) kontrollib rongi täiskoosseisus saabumist, sh sabasignaali olemasolu, jälgides seejuures raudteeveeremi olukorda ja gabariitide vabaolekut, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
9) lahutab pöörangute vastuvõtumatka, vabastab matkakäepideme turvanguseadmete rikke korral, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest ja turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest,
10) kinnitab raudteeveeremi pidurkingadega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest ja 4. taseme liikluskorraldaja (näit jaamakorraldaja) korraldusest;
11) piirab liikluseks ohtliku koha ja takistuskoha (näit liikluseks suletud teeosa, pöörme, töökoha jne), juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.4 Rongide saatmine ja läbilaskmine 3

Tegevusnäitajad:
1) kasutab juhtimisseadmeid ning kontrollib nende olukorda ja plommide olemasolu, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest ja plommide nimekirjast;
2) jälgib ja kontrollib pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede ja fooride olukorda, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
3) võtab 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) vastu pöörangute matkaasendi korralduse, juhindudes pöörangute matkaasendi korralduse reglemendist,
4) katkestab manöövritöö rongimatka pöörmetel ja väljumisega saatematkale, valmistab pöörangute matkaasendi, veendub kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollib pöörangute matkaasendi õigsust ja tagab pöörangute matkaasendi säilivuse, juhindudes 4. taseme liikluskorraldaja (näit jaamakorraldaja) korraldusest ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
5) seab pöörangud matkaasendisse ja lukustab pöörangud, kontrollib pöörmelukkude korrasolekut, teatades avastatud veast 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) või seadmeid hooldavale töötajale ning blokeerib rongimatkad, lukustades pöörangute matkaasendisse kuuluvate pöörangute võtmed, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
6) eemaldab raudteeveeremi alt pidurkingad, juhindudes 4. taseme liikluskorraldaja (näit jaamakorraldaja) korraldusest ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) saadab rongi jaamavahele lubava signaalnäidu järgi, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
8) kontrollib rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh sabasignaali olemasolu, lahutab saatematka ja vabastab matkakäepideme, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
9) edastab käsi- ja helisignaalid, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
10) piirab liikluseks ohtliku koha ja takistuskoha (näit liikluseks suletud teeosa, pöörme, töökoha jne), juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.5 Manöövritöö korraldamine 2

Tegevusnäitajad:
1) kasutab juhtimisseadmeid, kontrollib nende olukorda ja plommide olemasolu, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest ja plommide nimekirjast;
2) kinnitab raudteeveeremi pidurkingadega, juhindudes 4. taseme liikluskorraldaja (näit jaamakorraldaja) korraldusest ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
3) võtab 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) vastu pöörangute matkaasendi korralduse ja katkestab manöövritöö vastuvõtumatka pöörmetel ja väljumisega vastuvõtumatka pöörmetele ja valmistab manöövrimatka, juhindudes, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ja kõneluste reglemendist, veendudes kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollides pöörangute matkaasendi õigsust ja tagades pöörangute matkaasendi säilivuse ning lukustades pöörangute matkaasendisse kuuluvate pöörangute võtmed;
4) edastab signaalid, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
5) piirab liikluseks ohtliku koha ja takistuskoha (näit liikluseks suletud teeosa, pöörme, töökoha jne), juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest,
6) blokeerib manöövrimatkad ja lukustab pöörangute matkaasendisse kuuluvate pöörangute võtmed, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.6 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kinnitab raudteeveeremi pidurkingadega ja kontrollib kinnitamist, pidades arvestust kinnitamiseks kasutatud pidurkingade üle, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
2) eemaldab pidurkingad raudteeveeremi alt ja paigutab need hoiukohta, pidades arvestust kinnitamiseks kasutatud pidurkingade eemaldamise üle, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.7 Tegutsemine ohu- ja ebastandardses olukorras 3

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu teabe ohu- ja ebastandardse olukorra kohta, edastab selle 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) ja tegutseb olukorra lahendamisel organisatsiooni normdokumentide nõuetest juhindudes;
2) tegutseb turvanguseadmete rikke korral, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
3) rakendab meetmeid rongi või raudteeveeremi peatamiseks, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
4) tegutseb õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
5) tegutseb tulekahju korral, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning tuleohutuse seaduse nõuetest;
6) tegutseb rööbastee rikke ("tõuge teel") korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
7) tegutseb tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
8) tegutseb ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Teadmised:
1) tulekahju korral tulekustutiga tegutsemise kord.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
Valitavad kompetentsid
Valitava kompetentsi tõendamine 2. tasemel on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Ülesõidukoha teenindamine 2

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib ülesõidukoha olukorda, juhindudes ülesõidukoha teenindamise juhendi nõuetest;
2) kontrollib ülesõidukoha seadmete töökorrasolekut, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
3) puhastab ülesõidukoha, juhindudes ülesõidukoha teenindamise juhendi nõuetest;
4) kasutab ülesõidukoha seadmeid, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
5) korraldab eriolukordades (näit seadmete rike, avarii jne) ülesõidukohal liiklust, juhindudes ülesõidukoha teenindamise juhendi ja organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
1) järgib reglementide nõudeid (näit raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine, sissekannete tegemine järelevaatusraamatusse, ohuolukordade reglemendid, tee hõivamine juhtratastega eriveeremiga jne);
2) kasutab side- ja signaalvahendeid (manöövriraadioside, pöörmeside, käsisignaalvahendid, helisignaalvahendid);
3) järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide, sh jäätmekäitluseeskirja, nõudeid;
4) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
5) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
6) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
7) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist hädaabinumbrile ja tööandjale;
8) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
9) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
10) korrastab ja puhastab töös kasutatavad töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
11) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
12) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
13) oskab leida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks;
14) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
15) osaleb kutsealases täiendusõppes, rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
16) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel B2, vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1).

Teadmised:
oma kutsetaseme piires
1) raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtted;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
4) rööbastee ehituse põhimõtted;
5) rongide liiklusgraafiku põhimõtted;
6) raudteeinfrastruktuuri kasutavad ettevõtjad ja nende töötehnoloogia põhimõtted;
7) kehtivad kvaliteedinõuded raudteetöödel;
8) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete kasutusjuhendid, tehnokorraldusaktid ja nende lisad) nõuded;
9) kutsealaste õigusaktide (raudteeseadus, raudtee tehnokasutuseeskiri, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend, raudtee signalisatsioonijuhend jne) ja normdokumentide nõuded;
10) saab aru jaamateede skeemist, teede profiilist ja kasutab turvanguseadmeid;
11) teab ja saab aru kutsealastest mõistetest eesti ja vene keeles;
12) vajalike töövahendite käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
13) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
14) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
15) tööohutuse- ja töötervishoiu, sh ohuolukorras tegutsemise põhimõtted
16) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-10122013-3.2.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.12.2013
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee liikluskorraldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
831 Veduri- ja rongijuhid ning raudtee liiklustöötajad
8312 Raudtee liiklustöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anto Looken SA Raudteekutsed
Mati Lõhmus AS Eesti Raudtee
Rita Ojala Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Tiiu Poltruk Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist