Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rongikoostaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Rongikoostaja, tase 3 kutsestandard on aluseks täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Rongikoostaja, tase 3
EN: Shunting Foreman, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.12.2013
Kehtib kuni: 20.09.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Rongikoostaja, tase 3 on manöövrijuht, kelle töö on manöövritöö plaani koostamine, rongide koostamine ja lahutamine, vagunite etteandmine laadimis- ja tühjendamiskohtadele, tehnohoolduse ja kommertsülevaatuse tegemine ning matka valmistamine.
Rongikoostaja kontrollib rongikoostaja abi ja vagunipidu...
rdaja valmidust tööks ning liiklus- ja tööohutusnõuete täitmist nende poolt.
Päästerongi saatmisel täidab rongikoostaja päästerongi juhi või päästeameti töötaja korraldusi.
Töörongi saatmisel töötab rongikoostaja tööjuhi korraldusel – koostab rongi vastavalt saadud skeemile, saadab rongi liikumisel jaamavahel.
Kaubarongi liikumisel jaamavahel võib rongikoostaja täita vedurijuhi abi kohustusi.

Rongikoostaja kutsealal on kaks kutset.
Rongikoostaja abi, tase 2 on lihttööline, kes abistab rongikoostajat manöövritööl ja raudteeveeremi kinnitamisel. Vagunipidurdaja on 2. taseme rongikoostaja abi osakutse.
Rongikoostaja, tase 3 on manöövrijuht.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töövahetuse vastuvõtmine ja üleandmine
1) Tööks kasutatava inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
2) Teedel asuvate raudteeveeremite paigutuse kontrollimine
3) Teedel asuvate vagunite pidurkingadega kinnitamise kontrollimine
4) Pidurkingade olemasolu ja nende korrasoleku kontrol...
limine
5) Töökoha korrasoleku tagamine ja kontrollimine
6) Töövahetuse vastuvõtmise vormistamine

A.2.2 Rongi koostamine ja lahutamine ning manöövritöö tegemine
1) Töökoha ja töövahendite ettevalmistamine sorteermäel
2) Töökoha ettevalmistamine teedel
3) Rongi lahutamiseks ettevalmistamine ja rongi lahutamine
4) Raudteeveeremi paigutamine vastavalt koosteplaanile
5) Raudteeveeremi tagurdamine või kokkulükkamine
6) Raudteeveeremi kokkuhaakumise kontrollimine
7) Ohtliku, ebagabariitse ja eritingimusi nõudvate veostega vaguni piiramine teel
8) Raudteeveeremi olukorra kontrollimine
9) Raudteeveeremi piiramine tehnohoolduse tegemiseks
10) Manöövritöö katkestamine

A.2.3 Kommertsülevaatuse tegemine
1) Kaupade laadimiseeskirjade järgse laadimise ja kinnitamise kontrollimine lahtisel raudteeveeremil
2) Raudteeveeremi dokumentidele vastavuse kontrollimine
3) Vaguni puhtuse kontrollimine
4) Raudteeveeremi piiramine kommertsülevaatuse tegemiseks

A.2.4 Tehnohoolduse tegemine
1) Vagunite tehnohoolduse ja komplektsuse kontrollimine
2) Õhujagajate vajalikule režiimile ümberlülitamine ja raudteeveeremi pidurivoolikute ühendamine, automaatpiduriproovi tegemine ja piduriteatise vormistamine
3) Raudteeveeremi piiramine tehnohoolduse tegemiseks

A.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja korralduse andmine pidurkingadele pealesõitmiseks
2) Korralduse andmine pidurkingadelt mahasõitmiseks, pidurkingade eemaldamine ja hoiukohta paigutamine

A.2.6 Kauba- ja päästerongiga töötamine
1) Vedurijuhi jaoks hoiatuse saamine
2) Vedurijuhi abi ülesannete täitmine
3) Töötamine päästerongi juhi või kohaliku päästejuhi korraldusel

A.2.7 Laadimis- ja tühjendamiskohtade teenindamine
1) Laadimis- ja tühjendamiskohale sõiduks korralduse vastuvõtmine
2) Laadimis- ja tühjendamiskohale sõitmine
3) Manöövritöö tegemine laadimis- ja tühjendamiskohal

A.2.8 Kohalikul juhtimisel töötamine
1) Üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele võtmine
2) Matka valmistamine
3) Üksikpöörme või jaamakõriku keskjuhtimisele tagasiandmine

A.2.9 Sihtjaamas töötamine
1) Rongi kinnitamiseks pädevalt liikluskorraldajalt korralduse vastuvõtmine
2) Rongi kinnitamine pärast saabumist

A.2.10 Manöövrimeeskonna liikmete juhtimine ja juhendamine
1) Manöövritööplaani kooskõlastamine pädeva liikluskorraldajaga
2) Manöövrimeeskonna liikmetele tööplaani tutvustamine
3) Manöövrimeeskonna liikmete suunamine töökohale
4) Manöövrimeeskonna tööks valmisoleku kontrollimine

A.2.11 Dokumentidega töötamine
1) Veodokumentide vastuvõtmine ja üleandmine
2) Veodokumentide ja vagunite vastavuse kontrollimine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.12 Töörongi saatmine
1) Töörongi koostamine enne väljumist
2) Piduriproovi tegemine jaamas ja jaamavahel ning piduriteatise korrigeerimine või uue väljastamine
3) Vedurijuhi jaoks hoiatuse saamine
4) Vedurijuhi abi ülesannete täitmine
5) Tööjuhi korralduste täitmine
6) Vagunite teisaldusa...
sendisse seadmine ja tehnohoole tegemine
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Rongikoostaja tööaeg on fikseeritud. Töö toimub vahetustega, mis eeldab töötamist nii päeval kui öösel, puhkepäevadel kui ka pühade ajal.
Rongikoostaja töö on vahelduvate tööülesannetega.
Rongikoostaja töötab välitingimustes, ohtlikes oludes (töö liikuva raudteeveeremiga, sõit liikuval vagunil, li...
ikumine vagunite vahel ja ebatasasel pinnal) ning ohtlike ja ebagabariitsete veostega. Seetõttu puutub ta oma töös kokku tervistkahjustavate faktoritega – näit ilmastikutingimuste muutumine, kemikaalid ja toksilised ained, tolm, müra – ning ta on kohustatud kasutama kaitseriietust ja vahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest).
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab rongikoostaja täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada haigestumise, trauma, töövõimetuse või raudteeliiklusõnnetuse.
Rongikoostaja, tase 3 kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on pidurkingad, sidevahendid (käsiraadiojaam, telefon), signaalvahendid (signaallipud, käsilatern), pidurkinga paigaldamise kahvel, vaguni automaatsiduri lahtihaakimise kahvel, lumekoristusvahendid (luud, labidas, kraabits jne).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Rongikoostaja töö eeldab täpsust, kohusetundlikkust, otsustus- ja vastutusvõimet, pingetaluvust, keskendumisvõimet, liigutuste täpsust ja kiirust, head nägemist ja kuulmist, füüsilist vastupidavust, visuaalset mälu, loogilist mõtlemist, koostöövalmidust ja meeskonnatöö korraldamise oskust.
Töö oht...
likkuse tõttu on rongikoostaja töös olulised kõrge enesedistsipliin ja meelekindlus.
Rongikoostaja peab suhtuma oma töösse ja teistesse inimestesse tähelepanuga, uskuma oma töö vajalikusse ja organisatsiooni toimepidevusse ning usaldama alluvaid nende tööülesannete täitmisel.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Rongikoostajatena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on
1) vähemalt põhiharidus ja kutseoskused on omandatud vähemalt 4-kuulise praktilise töö käigus kogenud rongikoostaja juhendamisel
või
2) vähemalt üheaastane töökogemus rongikoostaja abina või vagunipidurdajana ja läbitud on väljaõpe prakti...
lise töö käigus kogenud rongikoostaja juhendamisel.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Rongikoostaja, kaubarongisaatja
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Rongikoostaja töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Rongikoostaja, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.11 ja B.2.13 (läbiv kompetents) tõendamine.
Valitava kompetentsi B.2.12 (Töörongi saatmine) tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töövahetuse vastuvõtmine ja üleandmine 2

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib tööks kasutatava inventari (sealhulgas lahtihaakimiskahvli, käsisignaalide, pidurkingade jmt) olemasolu ja korrasolekut; kontrollib raadiojaama korrasolekut, juhindudes kasutusjuhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
2) kontrollib teedel asuvate raudteeveeremite paigutust, (vagunite kokkuhaakumist, vagunite (sh ohtlike veostega vagunite) asumist tee piires, ohtlike veostega vagunite piiramist, vigaste vagunite olemasolu teedel), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
3) kontrollib teedel asuvate vagunite pidurkingadega kinnitamist, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest;
4) kontrollib pidurkingade olemit ja nende korrasolekut, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ja selle lisade nõuetest ning ettevõttesisesest korrast;
5) kontrollib ja tagab töökoha korrasoleku, paigutades töövahendid ettenähtud kohtadele;
6) vormistab töövahetuse vastuvõtmise, tehes sissekanded vastavatesse raamatutesse pidurkingade, raadio ja telefoni ning töövahetuse vastuvõtmise kohta ning tehes ettekande pädevale liikluskorraldajale.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.2 Rongi koostamine ja lahutamine ning manöövritöö tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha ette sorteermäel, juhindudes sorteermäe korraldajalt saadud korraldusest; kontrollib kaalulehe järgi vagunite asetust rongis, vagunite laadituse astet ja vagunigruppide suurust, juhindudes sorteermäe töökorralduse ja manöövrijuhi töökorralduse juhendi nõuetest; valmistab ette vaguni automaatsidurite lahtihaakimise kahvli; kontrollib raadioside tööd teiste rongi lahutamisega seotud töötajatega;
2) valmistab töökoha teedel ette, kontrollides ise või vagunipidurdaja ja rongikoostaja abi ettekannete alusel raudteeveeremi ning pidurkingade paigutust teedel;
3) valmistab rongi lahutamiseks ette, tutvudes rongi kaalulehe alusel vagunite asetusega rongis ja nende laadituse astmega; määrab vagunite arvu haagendis ning teavitab pidevalt rongi lahutamise käigus haagendi suurusest ja vagunite liikumisomadustest ning teenumbrist, kuhu haagend suunata;
4) paigutab raudteeveeremi vastavalt koosteplaanile, tutvudes rongi lahutamise käigus kaalulehe alusel vagunite sihtjaama ja -raudteega, juhindudes rongide koosteplaani ning rongi koostamisele esitatavatest nõuetest;
5) tagurdab või lükkab raudteeveeremi kokku, kontrollides vahesid ja vagunite kokkuhaakumist ning pidurkingade eemaldamist, juhendades manöövriveduri juhti või rongikoostaja abi vagunite tagurdamisel, kontrollides vaguneid pärast tagurdamist ja teatades tagurdamise lõpetamisest sorteermäe korraldajale või mõnele teisele pädevale liikluskorraldajale;
6) kontrollib raudteeveeremi kokkuhaakumist, automaatsidurite õiget kokkuhaakumist ja lahtihaakehoova õiget asendit, juhindudes manöövrijuhi töökorralduse juhendi nõuetest;
7) kontrollib ohtliku, ebagabariitse ja eritingimusi nõudvate veostega vaguni teel piiramist või piirab ohtliku, ebagabariitse ja eritingimusi nõudvate veostega vaguni, vajadusel lukustab teele viivad pöörangud vastavalt rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetele, teatades sellest pädevale liikluskorraldajale;
8) kontrollib raudteeveeremi olukorda, jälgides vagunite kokkuhaakumist, ühendades pidurivoolikud, lülitades ümber pidurirežiimi ja kontrollides veose vagunile paigutamise õigsust vastavalt rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, pidurikasutamise eeskirja, kommertsülevaatuse juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetele;
9) piirab raudteeveeremi tehnohoolduse tegemiseks vastavalt saadud korraldusele, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
10) manöövritöö katkestamise nõude või korralduse alusel edastab koheselt vedurijuhile korralduse peatumiseks ja täpsustab katkestamise põhjuse ning vajadusel muudab saadud informatsiooni alusel manöövritöö plaani.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.3 Kommertsülevaatuse tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib lahtisel raudteeveeremil kaupade laadimist ja kinnitamist, juhindudes kaupade laadimiseeskirjade nõuetest, kontrollides plommide olemasolu ja terviklikkust ning ohutusmärkide olemasolu vagunitel ohtlike kaupade laadimisel;
2) kontrollib raudteeveeremi ja dokumentide vastavust ning plommide märgistuse vastavust dokumendis märgitule, juhindudes rongi kaalulehe koostamise juhendi nõuetest;
3) kontrollib, et vagun oleks puhastatud kaubajääkidest, sealhulgas vaguni välispind ja rattapaarid, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja kaubaveoeeskirja nõuetest;
4) piirab raudteeveeremi kommertsülevaatuse tegemiseks vastavalt saadud korraldusele, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.4 Tehnohoolduse tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb vagunite tehnohooldust, kontrollides vagunisõlmede (näit käiguosad, automaatpidurid, haakeseadmed, vaguni raam ja kere) korrasolekut; kontrollib visuaalselt vagunite tühjendusseadmete, uste ja luukide suletust ning remonditähtaegu, juhindudes ohutuse nõuetest;
2) lülitab õhujagajad ümber vajalikule režiimile, ühendab raudteeveeremi pidurivoolikud, teeb automaatpiduriproovi ja vormistab vajadusel piduritõendi vedurijuhile, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning pidurikasutamise eeskirja nõuetest;
3) piirab raudteeveeremi tehnohoolduse tegemiseks vastavalt saadud korraldusele, juhindudes raudtee signalisatsioonijuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kinnitab raudteeveeremi pidurkingadega ratta pidurkingale pealesõiduga rongi saabumisel jaama või tehes manöövritööd, juhindudes jaama tehnokorraldusaktis või muus normdokumendis sätestatud korrast või saades pädevalt liikluskorraldajalt korralduse raudteeveeremi kinnitamiseks, valides pidurkingad ja toimetades need raudteeveeremi juurde; asetab vastava arvu pidurkingi rööpale, annab vedurijuhile korralduse pidurkingadele pealesõiduks, jälgides vagunite liikumist ja teatades sellest pädevale liikluskorraldajale vastavalt jaama tehnokorraldusakti või muu normdokumendi nõuetele;
2) annab vedurijuhile korralduse pidurkingalt mahasõiduks, eemaldab pidurkinga, kontrollib pidurkinga korrasolekut ja paigutab hoiukohta, tehes ettekande vastavalt jaama tehnokorraldusaktis toodud korrale.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.6 Kauba- ja päästerongiga töötamine 3

Tegevusnäitajad:
1) võtab pädevalt liikluskorraldajalt kirjaliku hoiatuse ja/või muu sõiduloa vedurijuhi jaoks, kontrollib saadud dokumenti ja kinnitab oma allkirjaga dokumendi kättesaamist, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
2) täidab vedurijuhi abi ülesandeid vastavalt vedurijuhi ja tema abi töökorralduse juhendi nõuetele;
3) töötab päästerongi juhi või kohaliku päästejuhi korraldusel, täites neilt saadud ülesandeid.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.7 Laadimis- ja tühjendamiskohtade teenindamine 3

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu korralduse laadimis- või tühjendamiskohale sõiduks ja sõidab teele, kus asuvad haruteele viidavad vagunid, haakides veduri külge vagunid, mis on vaja viia haruteele, eemaldades pidurkingad, lülitades sisse pidurimagistraali, tehes piduriproovi, võttes vastu vagunite üleandedokumendid, edastades ettekande pädevale liikluskorraldajale haruteele sõiduks valmisolekust;
2) sõidab laadimis- või tühjendamiskohale, kontrollides liikumismatka õigsust ja vabaolekut, raudteeveeremit liikumise ajal, peatudes harutee piiril, kontrollides sissesõidupööranguid (matka) ja suheldes harutee valdaja esindajaga vastavalt raudteeinfrastruktuuride vahelise piiri ületamise korra ning manöövritöö tegemise ja liiklusohutuse tagamise juhendi nõuetele;
3) teeb manöövritööd laadimis- või tühjendamiskohal, võttes vastu tööplaani harutee valdaja esindajalt ning vagunite kinnitamise teabe, tehes manöövritööd haruteel, kinnitades vagunid vastavalt juhendile, andes vagunid üle harutee valdaja esindajale.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.8 Kohalikul juhtimisel töötamine 3

Tegevusnäitajad:
1) võtab kohalikule juhtimisele üksikpöörme või jaama kõriku vastavalt pädevalt liikluskorraldajalt saadud korraldusele, täites jaama tehnokorraldusakti nõudeid, kontrollides seadmete tööd;
2) valmistab matka, sh seab pöörmed matkaasendisse vastavalt seadmete kasutusjuhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetele, kontrollib pöörme vastavas asendis lukustamist, sulgrööpa tihket liibumist vastu raamrööbast, suleriivi tihket liibumist vastu sulgrööbast, vajadusel lukustab riivi tabalukuga (universaallukuga);
3) annab üksikpöörme või jaamakõriku keskjuhtimisele tagasi, kontrollides pöörme asendit, suleriivi eemaldamist, juhtimispuldi seadmete tööd, kannab ette pädevale liikluskorraldajale pöörmete tagastamisest keskjuhtimisele ja lukustab kohaliku juhtimise puldi (kapi).

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.9 Sihtjaamas töötamine 3

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu pädeva liikluskorraldaja korralduse rongi kinnitamiseks, teatades pädevale liikluskorraldajale koosseisu suuruse ja võttes vastu korralduse raudteeveeremi kinnitamiseks;
2) kinnitab rongi pärast saabumist, võtab pidurkingad hoiukohast, kontrollib nende korrasolekut, paigaldades pidurkingad, sõites pidurkingadele peale ja tehes pädevale liikluskorraldajale ettekande raudteeveeremi kinnitamisest vastavalt jaama tehnokorraldusakti nõuetele.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.10 Manöövrimeeskonna liikmete juhtimine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kooskõlastab manöövritööplaani pädeva liikluskorraldajaga, pärast vastava rongi kaalulehega tutvumist koostab manöövritöö plaani ning kooskõlastab selle pädeva liikluskorraldajaga, juhindudes veose dokumentides ja rongi kaalulehes olevatest veose liikumise eritingimustest, rongi koosteplaani ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
2) tutvustab kooskõlastatud manöövritööplaani manöövrimeeskonna liikmetele, juhindudes veose dokumentides ja rongi kaalulehes olevatest veose liikumise eritingimustest, rongi koosteplaani ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
3) suunab manöövrimeeskonna liikmed töökohale, juhindudes manöövritöö plaanist;
4) kontrollib manöövrimeeskonna tööks valmisolekut nende ettekannete alusel vastavalt raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetele.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
B.2.11 Dokumentidega töötamine 3

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu ja annab üle veodokumendid, kontrollides nende vastavust rongi kaalulehe andmetele;
2) kontrollib veodokumentide ja vagunite vastavust rongi koosseisus, plommide olemasolu ja vastavust dokumendile ning raudteeveeremi asetust rongis vastavalt dokumentidele.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
Valitavad kompetentsid
Valitava kompetentsi B.2.12 (Töörongi saatmine) tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Töörongi saatmine 3

Tegevusnäitajad:
1) koostab töörongi enne väljumist, juhindudes tööjuhilt saadud rongi koostamise plaanist, haagib vagunid kokku, ühendab pidurimagistraali õhuvoolikud vastavalt raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee remonditöödel liiklusohutuse tagamise juhendi nõuetele;
2) teeb jaamas ja jaamavahel piduriproovi, korrigeerib piduriteatist või väljastab uue piduriteatise olenevalt raudteeveeremi muudatustest, juhindudes pidurikasutamise eeskirja nõuetest;
3) võtab pädevalt liikluskorraldajalt kirjaliku hoiatuse ja/või muu sõiduloa vedurijuhi jaoks, kontrollib nende õigsust ja toimetab vedurijuhile, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning tööjuhilt saadud korraldustest;
4) täidab vedurijuhi abi ülesandeid rongiga jaamavahel liiklumisel vastavalt vedurijuhi ja tema abi ametijuhendi nõuetele;
5) töötab tööjuhi korraldusel, täites temalt saadud ülesandeid;
6) seab vagunid teisaldusasendisse ja teeb tehnohoolet, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee remonditöödel liiklusohutuse tagamise juhendi nõuetest.

Hindamismeetodid:
suuline ja kirjalik hindamine
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Rongikoostaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära tööülesannete täitmiseks vajaliku info, edastab tööülesannete täitmiseks vajaliku info, täites reglemendi nõudeid;
2) kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
3) korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
4) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
5) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid, organisatsioonis kehtestatud reegleid, tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid;
6) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadioside, manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
7) teeb sissekandeid kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamatusse, vormistab vigastatud või kommertsseisukorrale mittevastavale vagunile akti, vormistab piduriteatise ja edastab selle vedurijuhile, vormistab üleandedokumendi koos kliendi esindajaga;
8) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
9) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
10) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
11) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, kindlasti ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja –võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
14) tegutseb ebastandardses olukorras (teabe edastamine, tegutsemine, manöövritöö tegemine);
15) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
16) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
17) orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
18) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
19) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
20) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A2 ja vene keeles vähemalt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded oma kutseala piires;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
4) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
5) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
6) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutseala piires;
7) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
8) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutseala piires;
9) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
10) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted;
11) jäätmekäitluse põhimõtted;
12) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted.

Hindamismeetodid:
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-10122013-3.3.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.12.2013
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Rongikoostaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
82 Koostajad
821 Koostajad
8211 Mehaaniliste seadmete koostajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Evi Noorhani Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte
Nikolai Luik AS EVR Cargo
Mati Lõhmus AS Eesti Raudtee
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Tiiu Poltruk Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Vera Pesotskaja Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist