Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Piirivalvur, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Piirivalvur, tase 5 kutsestandard on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Piirivalvur, tase 5
EN: Border Guard, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.12.2013
Kehtib kuni: 10.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Piirivalve eesmärgiks on Euroopa Liidu elanike ja EL viibivate isikute turvalisuse tagamine. Piirivalve ülesandeks on riigipiiri valvamine ja piiripunktides piirikontrolli teostamine, inimelude päästmine merel ja piiriveekogudel ning merereostuse avastamine ja likvideerimine.
Piirivalvuri peamiste...
ks tööülesanneteks on riiki (Euroopa Liitu) sisenemise ja riigist (Euroopa Liidust) väljumise tingimustele vastavuse kontrollimine, patrull- ja vaatlustegevus riigipiiril ebaseadusliku riigipiiri ületuse ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks ning haldus- ja süüteomenetluste läbiviimine oma pädevuse piires. Piirivalvur langetab iseseisvalt otsuseid oma ametikoha
pädevuse piires ja on võimeline ette nägema oma otsuste tagajärgi ning vastutab nende eest.

Piirivalvur, tase 5 teostab piirikontrolli piiripunktides ning patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril ning juhib toimkonna tegevust. Täidab juhi korraldusi ja võtab vastu iseseisvaid otsuseid oma pädevuse piires, tegutsedes nii üksi kui meeskonnas. Töö eeldab palju suhtlemist, sh võõrkeelte kasutamist.

Piirivalve kutsealal on lisaks 5. taseme piirivalvuri kutsele järgmised kutsed:
piirivalvur, tase 4, kes teostab piirikontrolli piiripunktides ning patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril;
piirivalvur, tase 6, kes korraldab piirikontrolli piiripunktides ning patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril, korraldab siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd, juhib struktuuriüksuse tööd;
piirivalvur, tase 7 juhib struktuuriüksuse tööd, korraldab piirikontrolli ning patrull- ja vaatlustegevuste metoodikate väljatöötamist, korraldab siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd, teostab järelevalvet.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Piirivalve
2.1.1 Piirikontroll piiripunktis
2.1.2 Riigipiiri valvamine
2.1.3 Tehniliste vahendite kasutamine
2.1.4 Teabetöö
2.1.5 Turvataktika
2.1.6 Otsingu- ja päästetegevus merel ja piiriveekogul
A.2.2 Juhtimine
2.2.1 Piirihalduse korraldamine
2.2.2...
Ressursside haldamine
A.2.3 Menetlemine
2.3.1 Järelevalvemeetmete kohaldamine
2.3.2 Rahvusvahelise kaitse menetlus
2.3.3 Viisamenetluse läbiviimine piiripunktis
2.3.4 Väärtegude menetlemine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.4 Väikelaeva juhtimine
2.4.1 Ohtude ja riskide hindamine sõidul väikelaevaga
2.4.2 Väikelaeva kasutuseelne ja -järgne hooldamine
A.2.5 Alarmsõiduki juhtimine
2.5.1 Alarmsõidu tegemine
2.5.2 Ohtude ja riskide hindamine alarmsõidul
A.3 Töö keskkond ja eripära
5. taseme piirivalvurid töötavad nii siseruumides (nt kordonid, piiripunktid) kui vabas õhus (nt patrullimine piiripunktide vahelisel alal, piiripunktides, merel ja piiriveekogudel). Töö on üldjuhul vahetustega, töötada tuleb päeval ja öösel, ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
Piirivalvur ka...
nnab teenistuses olles vormiriietust.
Piirivalvuri töö on mitmekülgne, iseloomulikud on intensiivsed perioodid. Ette tuleb väga erinevate situatsioonide lahendamist, mis nõuavad kõrget professionaalsust, head füüsilist vormi ning vaimset vastupidavust.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Piirivalvuri töövahenditeks on transpordivahendid, tehnilised vaatlusvahendid, piirikontrollivahendid, IKT vahendid, infosüsteemid, sidevahendid, päästevarustus, relvad ja erivahendid, mere- ja topograafilised kaardid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Piirivalvuri töö eeldab distsiplineeritust, lojaalsust Eesti Vabariigile, ausust, seaduskuulekust ja kohusetundlikkust. Vajalikud on ka hea stressitaluvus ja tasakaalukus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 5. taseme piirivalvuril vähemalt keskharidus ja kutseharidus piirivalve erialal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Vanempiirivalvur, juhtivpiirivalvur.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamist piirivalvurina reguleerib politsei ja piirivalve seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Piirivalvur, tase 5 kutse koosneb kuuest kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.3 ja B.2.6 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 ja B.2.5.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Piirivalve 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib riiki sisenemise ja riigist väljumise tingimustele vastavust, lähtudes EL ja siseriiklikest õigusaktidest; teostab esmaseid tollikontrolli toiminguid vastavalt tolliseadusele; teostab vajadusel täiendavat kontrolli, arvestades probleemi iseloomu; otsustab peale täiendavat kontrolli piiriületuse lubamise või mittelubamise ning vormistab vajalikud dokumendid vastavalt Schengeni piirieeskirjadele jt õigusaktidele; osaleb piirikontrollialases siseriiklikus ja rahvusvahelises koostöös;
2) teostab patrull- ja vaatlustegevust riigipiiril, ennetab, avastab ja tõkestab ebaseadusliku riigipiiri ületuse vastavalt õigusaktidele; kontrollib piirirežiimi eeskirja nõuete täitmist; teeb piirijuhtumi avastamise korral vajalikud toimingud sündmuskohal; juhib toimkonna tegevust, täidab vajaliku dokumentatsiooni vastavalt nõuetele;
3) kasutab esimese ja teise astme piirikontrolli vahendeid vastavalt kasutusjuhenditele ja metoodikale; kasutab riigipiiri valvamisel tehnilisi vahendeid (isiklikke, mobiilseid ja statsionaarseid) vastavalt kasutusjuhenditele ja metoodikale;
4) teostab riskianalüüsipõhist profileerimist eesmärgiga tõkestada ebaseaduslikku rännet ja kuritegevust; vajadusel küsitleb isikut ja kasutab täiendavaid andmebaase; talletab kogutud informatsiooni analüüside koostamiseks vastavalt kehtestatud korrale; menetluse käigus kogub täiendavat informatsiooni;
5) tagab teenistusülesannete täitmisel enda ja teiste turvalisuse vastavalt kehtestatud korrale; kasutab vahetut sundi õiguspäraselt;
6) teostab otsingu- ja päästetegevust merel ja piiriveekogul meeskonna (SRU) koosseisus; kasutab side- ja päästevahendeid vastavalt metoodikale.

Teadmised:
1) teenistuskoera kasutamise põhimõtted;
2) merereostuse avastamise, lokaliseerimise ja likvideerimise alused.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.2 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) juhib toimkonna/vahetuse tööd, korraldades teenistust vastavalt etteantud korraldustele; langetab kiireid ja selgeid otsuseid, arvestades toimkonnas/vahetuses tekkinud olukorda; vastutab toimkonna/vahetuse tegevuse eest; teeb kokkuvõtte toimkonna/vahetuse tegevustest vastavalt korrale;
2) jälgib ressursside kasutamist toimkonnas/vahetuses; annab ülevaate toimkonna/vahetuse ressursside kasutamisest; teeb ettepanekuid ressursside tõhusamaks kasutamiseks.

Teadmised:
1) juhtimisteooria;
2) juhtimise psühholoogia;
3) oma organisatsiooni halduskorraldus;
4) teenistuskoera kasutamise põhimõtted;
5) merereostuse avastamise, lokaliseerimise ja likvideerimise alused;
6) täiskasvanute koolitamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.3 Menetlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) kohaldab järelevalvemeetmeid vastavalt õigusaktidele; teostab järelevalvet toimkonna poolt kohaldatud meetmete õiguspärasuse osas;
2) tuvastab rahvusvahelist kaitset vajavad isikud vastavalt õigusaktidele;
3) võtab vastu viisataotluse, teostab viisa väljastamiseks vajalikud toimingud ning väljastab viisa vastavalt kehtivale korrale; tühistab viisa või tunnistab viisa kehtetuks vastavalt õigusaktile;
4) tuvastab väärteokoosseisu vastavalt õigusaktidele; menetleb väärtegusid vastavalt õigusaktidele.

Teadmised:
1) Schengeni piirieeskirjad;
2) politsei ja piirivalve seadus;
3) riigipiiri seadus;
4) viisaeeskiri;
5) piirirežiimi eeskiri;
6) jt menetlustoimingute aluseks olevad õigusaktid.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on võimalik täiendavalt tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 ja B.2.5.
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Väikelaeva juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab riske ja ohtusid teenistusülesannete täitmisel väikelaevaga; järgib väikelaeva juhtimisega seotud õigusakte; kasutab enesepääste ja inimeste veest päästmise võtteid vastavalt juhenditele; juhib väikelaeva toimkonna tegevust vastavalt juhenditele;
2) kontrollib väikelaeva korrasolekut, selle varustuse komplektsust vastavalt nõuetele; teostab kasutuseelset ja kasutusjärgset varustuse ja tehnika hooldust vastavalt nõuetele; teostab kasutuseelse ja kasutusjärgse hoolduse üle järelevalvet.

Teadmised:
1) meresõiduohutuse seadus.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
B.2.5 Alarmsõiduki juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) teostab ohutult alarmsõitu vastavalt väljasõidukorraldusele, ohu hinnangule ja alarmsõiduki juhtimist reguleerivatele õigusaktidele vastava kategooria sõidukiga; täidab temale antud ülesandeid, arvestades sõiduki eriotstarvet, omapära ning sündmuse iseloomu;
2) hindab visuaalselt ja sõiduki omapärale tuginedes ning ilmastiku, tee- ja liiklusolusid arvestades erinevaid riske ning ohtusid sündmuskohale jõudmiseks; valib vastavalt ohtude ja riskide hinnangule ning sündmuse omapärale sündmuskohale jõudmiseks sobiva sõidukiiruse ning teekonna, kasutades sihtkoha leidmiseks navigatsiooni- ja positsioneerimisvahendeid.

Teadmised:
1) liiklusseadus.

Hindamismeetod(id): kirjalik või suuline test ja/või praktiline töö.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Piirivalvur, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 erialase sõnavara kasutamisega (vt lisa 1 „Keeleoskuse hindamise skaala“);
2) kasutab teenistusülesannete täitmiseks vajalikke IKT süsteeme, andmebaase ja -kogusid; järgib andmekaitse nõudeid;
3) teenistusülesandeid täites austab täielikult inimväärikust ning ei diskrimineeri isikuid soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu;
4) rakendab sundi või muid põhiõiguseid piiravaid meetmeid, tagades meetmete proportsionaalsuse ning isikute põhiõiguste järgimise; hindab põhiõiguste järgimist ning põhiõiguste piiravate meetmete proportsionaalsust, otsustab põhiõiguste piiramise vajalikkuse, rakendatavad meetmed ning tagab rakendatud piirangute nõuetekohase fikseerimise;
5) järgib oma töös avaliku teenistuja eetikakoodeksit;
6) suhtleb lugupidavalt ja professionaalselt nii töökaaslaste kui ka klientidega; kasutab konfliktilahendamismeetodeid, vältimaks meeskonnasiseseid konflikte ning konflikte klientidega; lahendab tekkinud konflikte; loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele;
7) töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas; rakendab töös oma teadmisi ning oskusi maksimaalselt, lähtudes organisatsiooni eesmärkidest;
8) suhtleb lugupidavalt ja professionaalselt erinevatest kultuuridest, religioosse taustaga ning erinevate väärtushinnangutega inimestega ilma eelarvamuste, rassilise diskrimineerimise ja ksenofoobiata;
9) osaleb asutusesiseses, siseriiklikus ja rahvusvahelises koostöös;
10) käitub esmaabi osutamist vajavas situatsioonis sobival viisil.

Teadmised:
1) riigiõigus;
2) haldusõigus;
3) Euroopa Liidu õigus;
4) rahvusvaheline õigus;
5) asutusesisesed regulatsioonid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-11122013-02/6k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.12.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Piirivalveteenistus
Kutse grupp: Piirivalvur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
335 Valitsuse haldusalade ametnikud
3351 Tolli- ja piiriinspektorid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jalmar Ernits Politsei- ja Piirivalveamet
Raavo Järva Politsei- ja Piirivalveamet
Priit Järvpõld Politsei- ja Piirivalveamet
Rando Kruusmaa Politsei- ja Piirivalveamet
Merle Kutser Sisekaitseakadeemia
Viljar Kärk Politsei- ja Piirivalveamet
Maiko Martsik Sisekaitseakadeemia
Janek Mägi Siseministeerium
Heiki Suomalainen Politsei- ja Piirivalveamet
Piret Teppan Sisekaitseakadeemia
Ivo Utsar Politsei- ja Piirivalveamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist